Giáo án Ngữ Văn Lớp 6 - Tiết 132: Trả bài tập làm văn số 7 bài kiểm tra Tiếng Việt - Trần Thị Oanh

+ GV vieát laïi ñeà baøi leân baûng:

ĐỀ: em đã từng gặp ông tiên, bà tiên, cô tiên. trong truyện cổ dân gian, hãy tả lại hình dáng và tính tình của ông/ bà/ cô tiên. theo trí tưởng tượng của em.

A. mở bài: giới thiệu ông/ bà mà mình sắp tả trong truyện cổ tích nào?( hoặc có thể giới thiệu khung cảnh, hoàn cảnh để dẫn vào giấc mơ gặp ông / bà/ cô tiên.

B. thân bài:

- nêu một số đặc điểm của tiên.

- ngoại hình: mặt, mũi, mắt.

- tính cách: hiền lành, tốt bụng, yêu trẻ con.

- hành động: giúp đỡ những người gặp khó khăn, ban điều tốt đẹp .

- cuộc trò chuyện của em với ông tiên.

- những lời khuyên của ông tiên dành cho em.

C. kết bài: cảm nghĩ của em về ông tiên mà mình gặp

+ Gv nhaän xeùt chung veà baøi laøm

• Öu ñieåm :

- Ña soá laøm baøi ñuùng theo yeâu caàu

- Đề : Tả tổng quát và tả được những chi tiết về tiên

- Laäp luaän coù tieán boä, xaây döïng ñoïan töông ñoái toát

• Haïn cheá :

- Moät soá baøi chöa bieát taû hoaëc chæ taû chung chung chöa ñi vaøo chi tieát

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 13/01/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ Văn Lớp 6 - Tiết 132: Trả bài tập làm văn số 7 bài kiểm tra Tiếng Việt - Trần Thị Oanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 33(34) Ngày dạy: 26/04/2013 Lớp dạy: 6A1 Tiết 132 TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 7 BÀI KIỂM TRA TIẾNG VIỆT A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS: 1. Kiến thức - Ôn lại kiến thức lí thuyết và kĩ năng đã học 2. Kĩ năng - Nhaän ra ñöôïc öu ñaõi vaø nhöôïc ñieåm trong baøi vieát cuûa mình veà noäi dung vaø hình thöùc trình baøy. - Thaáy ñöôïc phöông phaùp khaéc phuïc söûa chöõa caùc loãi. 3. Thái độ Ý thức được bài làm của mình và tiếp thu những nhận xét ưu, khuyết điểm của GV B.Chuẩn bị của GV & HS: 1.GV: Chấm bài cẩn thận, trả bài đúng quy định 2.HS: Xem lại các phần kiểm tra. C. Phương pháp Trả bài, sửa chữa, D .Tiến trình trả bài. Hoạt động 1.Trả bài Phát bài cho HS. - GV traû baøi KT TLV tröôùc + GV vieát laïi ñeà baøi leân baûng: ĐỀ: em đã từng gặp ông tiên, bà tiên, cô tiên... trong truyện cổ dân gian, hãy tả lại hình dáng và tính tình của ông/ bà/ cô tiên... theo trí tưởng tượng của em. mở bài: giới thiệu ông/ bà mà mình sắp tả trong truyện cổ tích nào?( hoặc có thể giới thiệu khung cảnh, hoàn cảnh để dẫn vào giấc mơ gặp ông / bà/ cô tiên... thân bài: nêu một số đặc điểm của tiên... ngoại hình: mặt, mũi, mắt... tính cách: hiền lành, tốt bụng, yêu trẻ con.... hành động: giúp đỡ những người gặp khó khăn, ban điều tốt đẹp ... cuộc trò chuyện của em với ông tiên... những lời khuyên của ông tiên dành cho em. C. kết bài: cảm nghĩ của em về ông tiên mà mình gặp + Gv nhaän xeùt chung veà baøi laøm Öu ñieåm : Ña soá laøm baøi ñuùng theo yeâu caàu Đề : Tả tổng quát và tả được những chi tiết về tiên Laäp luaän coù tieán boä, xaây döïng ñoïan töông ñoái toát Haïn cheá : Moät soá baøi chöa bieát taû hoaëc chæ taû chung chung chöa ñi vaøo chi tieát Moät soá baøi laøm sô saøi, ñoái phoù, coøn sai chính taû Moät soá baøi vieát ñoïc khoâng ñöôïc + Cho hs tìm vaø söûa loãi veà chính taû, dieãn ñaït , vieát caâu Sau ñoù traû baøi KT Tiếng Việt : (gv sửa xong cho hs ghi vào vở) 1. BÀI KIỂM TRA VĂN: a.Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Caâu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ñaùp aùn B D D A B C B D D C B A b.Phần tự luận: (7.0 điểm) Phaàn II : Töï luaän(7ñieåm) Câu 1:2 điểm.(Mỗi câu đúng 0.5 đ) a. Voi,hoặc trâu b. Lọ,hoặc cột nhà cháy. c. Tiên d. Ma Câu 2: (2 điểm) .(Mỗi câu đúng 1 điểm) a/ Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hết. C V b/ Tre hi sinh để bảo vệ con người C V c/ Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng C V d/ Tiếng sáo diều tre cao vút mãi C V Câu 3: 3 điểm..Xác định đúng phó từ (mỗi câu 1 điểm). Nêu đúng khái niệm thì (1 điểm) Hoạt động 2 . Cuûng coá - Caàn thaän troïng hôn khi laøm baøi - Khaéc phuïc caùc loãi ñaõ sai soùt Hoạt động 3. HDHS tự học ở nhà & Chuẩn bị bài mới: J Về nhà: - Xem lại phần các phần GV đã sửa trên lớp J Soạn bài: “Tổng kết phần Văn và Tập làm văn” - Phần Văn: + Nhắc lại các văn bản đã học trong cả năm học + Thế nào là truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười, truyện trung đại, văn bản nhật dụng? + Về phương thức biểu đạt thì truyện dân gian, truyện trung đại và hiện đại có điểm gì giống nhau? + Hãy liệt kê từ Ngữ văn 6, tập 2 những văn bản thể hiện truyền thống yêu nước và những văn bản thể hiện lòng nhân ái của dân tộc ta - Phần Tập làm văn: + Các loại văn bản và những phương thức biểu đạt đã học + Đặc điểm và cách làm + Luyện tập: làm BT 1,2,3 SGK ( Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • doctiet 132.doc