Giáo án Ngữ Văn Khối 6 - Tuần 30 - Năm học 2013-2014 (Chuẩn kiến thức)

 

Câu 10: Từ “mồ hôi” trong 2 câu thơ sau được dùng đề hoán dụ cho sự việc gì?

 “ Mồ hôi mà đổ xuống đồng

 Lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương”

 A. Chỉ người lao động B. Chỉ công việc lao động

 C. Chỉ kết qủa thu được trong lao động D. Chỉ qúa trình lao động nặng nhọc vất vã

Câu 11: : Câu nào không dùng phép so sánh ?

 A. Chim Ri là dì Sáo sậu. B. Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè.

 C. Mẹ là ngọn gío của con suốt đời. D. Công cha như núi Thái Sơn.

Câu 12: Cho đoạn văn sau:” Chiều nắng tàn,mát dịu .Biển xanh veo màu mảnh chai.Đảo xa tím pha hồng.

 Những con sóng nhè nhẹ liếm trên bãi cát,bọt sóng màu bưởi đào.”

 Đoạn văn trên có sử dụng biện pháp tu từ nào?

 

doc16 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 13/01/2021 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ Văn Khối 6 - Tuần 30 - Năm học 2013-2014 (Chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dát và hình ảnh thầy giáo Ha Men người yêu nước qua cái nhìn và tâm trạng của chú bé Phrăng 6 Cơ Tơ Nguyễn Tuân Kí Vẻ đẹp trong sáng của vùng đất CơTơ và cảnh sinh hoạt của người dân trên đảo qua cách khám phá cuả Nguyễn Tuân 7 Cây tre Việt Nam Thép Mới Kí Cây tre VN giàu sức sống, nhũn nhặn, ngay thẳng, thuỷ chung, can đảm, gắn bĩ với con người VN 8 Lịng yêu nước I. Ê-ren-bua Tuỳ bút chính luận Lịng yêu nước từ tình yêu những cái tầm thường nhất, gần gũi với gia đình, quê hương. 9 Lao xao Duy Khán Truyện kí Các lồi chim ở vùng quê phong phú , đa dạng như thiên nhiên, mỗi lồi cĩ đặc điểm riêng, chúng được miêu tả gắn liền với kỉ niện thời thơ ấu của tác giả. - Qua các tác phẩm đã học em cĩ nhận xét gì đất nước, con người VN ? - Nhân vật em yêu thích nhất trong các truyện đã học? Em hãy phát biểu cảm nghĩ về nhân vất đĩ? - HS đọc ghi nhớ 2. Cảm nhận về đất nước, con người VN: - Đất nước rộng lớn, tươi đẹp, thiên nhiên trù phú, cảnh sơng nước bao la, hùng vĩ. - Cuộc sống của người lao động vất vả nhưng con người luơn yêu đời, say mê lao động sáng tạo. - Lịng yêu nước là yêu những gì gẫn gũi với con người. 3. Phát biểu cảm nghĩ về nhân vật: * Ghi nhớ (SGK) - GV gäi ®¹i diƯn mét nhãm lªn tr×nh bµy - C¸c nhãm ®ãng gãp, bỉ sung - GV treo b¶ng phơ cho HS so s¸nh 2. HƯ thèng ho¸ vỊ ®Ỉc ®iĨm vµ thĨ lo¹i truyƯn vµ kÝ: Tªn t¸c phÈm (hoỈc ®o¹n trÝch) ThĨ lo¹i Cèt truyƯn Nh©n vËt Nh©n vËt kĨ chuyƯn Bµi häc ®­êng ®êi ®Çu tiªn TruyƯn ®ång tho¹i Cã: KĨ theo tr×nh tù thêi gian - Nh©n vËt chÝnh: DÕ MÌn - Nh©n vËt phơ: DÕ Cho¾t, chÞ Cèc - DÕ MÌn - Ng«i thø nhÊt S«ng n­íc Cµ Mau TruyƯn dµi Kh«ng ¤ng Hai, th»ng An, th»ng Cß - Th»ng An - Ng«i kĨ thø nhÊt Bøc tranh cđa em g¸i t«i TruyƯn ng¾n Cã: tr×nh tù thêi gian - Ng­êi anh, KiỊu Ph­¬ng - Ng­êi anh trai - Ng«i kĨ thø nhÊt V­ỵt th¸c TruyƯn dµi Kh«ng - D­ỵng H­¬ng Th­ cïng c¸c b¹n chÌo thuyỊn - Chĩ bÐ Cơc vµ Cï Lao - Chän ng«i kĨ thø nhÊt Buỉi häc cuèi cïng truyƯn ng¾n Cã: Theo tr×nh tù thêi gian - Chĩ bÐ Phr¨ng vµ thÇy gi¸o - Chĩ bÐ Phr¨ng - ng«i kĨ thø nhÊt C« T« KÝ Kh«ng - Anh hïng Ch©u Hoµ M·n... - T¸c gi¶ - Ng«i kĨ thø nhÊt C©y tre ViƯt Nam Bĩt kÝ Kh«ng - C©y tre vµ hä hµng cđa c©y tre - GiÊu m×nh - xưng ng«i thĩ ba Lßng yªu n­íc Bĩt kÝ- chÝnh luËn Kh«ng - Nh©n d©n c¸c d©n téc c¸c n­íc Céng Hoµ trong ®Êt n­íc Liªn X«. - GiÊu m×nh - Xưng ng«i thø ba Lao xao Håi kÝ - tù tuyƯn Kh«ng - C¸c loµi hoa, ong b­ím, chim - T¸c gi¶ - Chän ng«i kĨ thø nhÊt - Yªu cÇu 1 nhãm tr×nh bµy néi dung ph©n biƯt gi÷a hai thĨ lo¹i truyƯn vµ ký - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, ®ãng gãp - GV kÕt luËn: - Gäi 2 - 3 HS tr×nh bµy nh÷ng suy nghÜ, c¶m nhËn cđa c¸ nh©n vỊ c¸c t¸c phÈm truyƯn, kÝ ®· ®­ỵc häc - C¸c em kh¸c nhËn xÐt - Gv nhËn xÐt chung 1. Nh÷ng t¸c phÈm truyƯn, kÝ ®· häc ®Ĩ l¹i cho em nh÷ng c¶m nhËn g× vỊ ®Êt n­íc, vỊ cuéc sèng vµ con ng­êi ? 2.Nh©n vËt nµo em yªu thÝch vµ nhí nhÊt trong c¸c truyƯn ®· häc ? Em h·y ph¸t biĨu c¶m nhËn vỊ nh©n vËt Êy ? * Mét sè dỈc ®iĨm cđa thĨ lo¹i truyƯn vµ kÝ: - §Ịu thuéc lo¹i h×nh tù sù - Kh¸c: + TruyƯn phÇn lín dùa vµo sù t­ëng t­ỵng cđa t¸c gi¶. + KÝ: Chĩ träng ghi chÐp theo sù c¶m nhËn, ®¸nh gi¸ cđa t¸c gi¶. Nh­ vËy: Nh÷ng g× ®­ỵc t¶ vµ kĨ trong truyƯn kh«ng ph¶i lµ hoµn toµn x¶y ra, cßn kÝ lµ nh÷ng g× x¶y ra ®ĩng nh­ thùc tÕ. + TruyƯn: Cã cèt truyƯn + KÝ: Kh«ng cã cèt truyƯn L­u ý: Thùc tÕ kh«ng cã thĨ lo¹i nµo hoµn toµn riªng biƯt, c¸c thĨ lo¹i truyƯn th­êng pha trén, th©m nhËp vµo nhau. 3. Tr×nh bµy hiĨu biÕt, c¶m nhËn: - C¸c truyƯn kÝ hiƯn ®¹i ®· giĩp ta h×nh dung ®­ỵc c¶nh s¾c thiªn nhiªn t­¬i ®Đp, phong phĩ, giµu cã cđa ®Êt n­íc VN ta tõ B¾c ®Õn Nam, tõ biĨn ®¶o ®Õn rõng nĩi, qua ®ã thĨ hiƯn cuéc sèng t­¬i ®Đp cđa con ng­êi VN trong L§ vµ trong chiÕn ®Êu, trong häc tËp vµ trong m¬ ­íc, thËt gi¶n dÞ, khiªm tèn, th«ng minh, tµi hoa vµ rÊt anh hïng. - Ngoµi ra mét sè truyƯn kÝ hiƯn ®¹i n­íc ngoµi cịng më réng tÇm hiĨu biÕt cho chĩng ta vỊ lßng yªu n­íc cđa nh©n d©n Ph¸p, Liªn X« trong nh÷ng n¨m chiÕn ®Êu b¶o vƯ Tỉ quèc (ThÕ kØ 19) *3 Ho¹t ®éng 3: (2 phĩt) 4. Cđng cè: - GV nhËn xÐt giê häc, ý thøc chuÈn bÞ bµi cđa HS 5. DỈn: HS vỊ nhµ - HS vỊ nhµ tiÕp tơc hoµn thiƯn c¸c néi dung «n tËp D - Rĩt kinh nghiƯm giê d¹y. * ¦u ®iĨm:............................................................................................................ .............................................................................................................................. * Tån t¹i:............................................................................................................... .............................................................................................................................. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: Bµi 27. PhÇn tiÕng viƯt TiÕt 111: c©u trÇn thuËt ®¬n kh«ng cã tõ "lµ" A - Mơc tiªu. Giĩp HS: 1. VỊ kiÕn thøc: - §Ỉc ®iĨm cđa c©u trÇn thuËt ®¬n kh«ng cã tõ lµ. CÊu t¹o cđa c©u miªu t¶ vµ c©u tån t¹i. - Các kiểu câu trần thuật đơn khơng cĩ từ là. 2. VỊ kü n¨ng: - LuyƯn kÜ n¨ng nhËn diƯn vµ c©u ph©n tÝch ®ĩng cÊu t¹o cđa kiĨu c©u trÇn thuËt ®¬n kh«ng cã tõ lµ. Sư dơng kiĨu c©u nµy trong nãi vµ viÕt. 3. VỊ th¸i ®é: - Thấy được sự đa dạng của kiểu câu trần thuật đơn và sử dụng kiểu câu trần thuật đơn khơng cĩ từ là vào văn nĩi, viết. - Cã ý thøc gi÷ g×n sù trong s¸ng cđa tiÕng ViƯt B - ChuÈn bÞ. 1. Gi¸o viªn: - So¹n bµi, nghiªn cøu tµi liƯu tham kh¶o. - ChuÈn bÞ b¶ng phơ viÕt vd vµ bµi tËp. 2. Häc sinh - ChuÈn bÞ bµi ë nhµ theo yªu cÇu cđa GV C -TiÕn tr×nh. 1. ỉn ®Þnh líp: SÜ sè 2. KiĨm tra bµi cị: Nªu c¸c kiĨu c©u trÇn thuËt ®¬n cã tõ lµ ? Cho vd. 3. Bµi míi. *1 Ho¹t ®éng 1: Giíi thiƯu bµi ( 1 phĩt ) Chĩng ta biÕt r»ng c©u trÇn thuËt ®¬ nlµ lo¹i c©u do mét cơm C-V t¹o thµnh dïng ®Ĩ giíi thiƯu, t¶ hoỈc kĨ vỊ mét sù viƯc, sù vËt hay nªu mét ý kiÕn. VËy cßn c©u trÇn thuËt ®¬n kh«ng cã tõ "lµ" cã nh÷ng ý nghÜa, chøc n¨ng vµ ®Ỉc ®iĨm ntn ? Ho¹t ®éng Néi dung *2 Ho¹t ®éng 2: Ph©n tÝch mÉu, h×nh thµnh kh¸i niƯm ( 20 phĩt ) - Gäi HS ®äc vd trong sgk. H: X¸c ®Þnh VN cho hai c©u trªn ? VN ë hai c©u nµy do nh÷ng tõ hoỈc cơm tõ nµo t¹o thµnh ? - C©u a: VN do cơm tÝnh tõ t¹o thµnh. - C©u b: VN do cơm ®éng tõ t¹o thµnh. H: Em thÊy nh÷ng Vn trªn cã thĨ kÕt hỵp víi tõ "lµ" kh«ng ? H: Chän nh÷ng tõ ngõ thÝch hỵp ®iỊn vµo tr­íc VN ? - Phĩ «ng kh«ng (ch­a, ch¼ng) l¾m. - Chĩng t«i kh«ng (ch¼ng ch­a) tơ héi ë gãc s©n. H: NÕu thay nh­ vËy em thÊy nh÷ng tõ nµy mang ý nghÜa g× ? - Phđ ®Þnh H: Em h·y nhËn xÐt vỊ cÊu trĩc cđa c©u phđ ®Þnh ? - CÊu trĩc phđ ®Þnh: Tõ phđ ®Þnh kÕt hỵp trùc tiÕp víi cơm §T hoỈc cơm TT. H: Qua vd em hiĨu thÕ nµo lµ c©u trÇn thuËt ®¬n kh«ng cã tõ "lµ" ? - GV treo b¶ng phơ ghi vd cho HS quan s¸t H: Xác định CN - VN trong các câu trên ? H: Trong hai câu trên, câu nào miêu tả hành động, trạng thái, đặc điểm sự vật nêu ở CN ? H: Em cã nhËn xÐt g× vỊ VN ë c©u b ? H: Dùa vµo kiÕn thøc ®· häc vỊ v¨n miªu t¶, em h·y cho biÕt ®o¹n v¨n ë mơc II.2 cã ph¶i lµ v¨n miªu t¶ kh«ng ? H: Theo em, em ®iỊn c©u nµo vµo chç trèng cđa ®o¹n v¨n ? V× sao ? H: Qua c¸c vd trªn em cã nhËn xÐt ntn vỊ c©u v¨n miªu t¶ vµ c©u tån t¹i ? *3 Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn luyƯn tËp (15 phĩt ) - GV chia líp lµm 3 nhãm th¶o luËn lµm 3 c©u - Gäi ®¹i diƯn mçi nhãm lªn b¶ng lµm bt - C¸c nhãm nhËn xÐt, sưa ch÷a - Gv kÕt luËn - HS viÕt ®o¹n v¨n - Gäi 1 - 2 em ®äc ®o¹n v¨n - GV vµ HS nhËn xÐt, sưa ch÷a VD: Tr­êng em n»m ë trung t©m thµnh phè. Gi÷a nh÷ng tßa nhµ cao tÇng, tr­êng chĩng em trë nªn gän gµng xinh x¾n. Mçi s¸ng ®i häc, tõ xa em ®· thÊy ¸nh b×nh minh thoa mét mµu hång phÊn lªn c¶ bøc t­êng chÝnh ®«ng. D­íi m¸i vßm cưa ®«ng, nhén nhÞp nh÷ng c« cËu học sinh. - Gv ®äc, HS nghe chÐp chÝnh x¸c I - §Ỉc ®iĨm cđa c©u trÇn thuËt ®¬n kh«ng cã tõ lµ. 1. VÝ dơ: 2. NhËn xÐt: a. Phú ơng mừng lắm. CN VN b. Chúng tơi tụ họp ở gĩc sân. * Ghi nhí 1. - Sgk. T 119 II - c©u miªu t¶ vµ c©u tån t¹i. 1. VÝ dơ: 2. NhËn xÐt: a. Đằng cuối bãi, hai cậu bé con TN CN tiến lại. VN b. Đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé TN VN CN con. - Câu a: Câu miêu tả CN đứng trước VN - C©u b: VN ®­ỵc ®¶o lªn tr­íc CN: C©u tån t¹i * Bµi tËp: - §o¹n v¨n lµ v¨n miªu t¶ - §iỊn vµo chç trống lµ c©u a v× ®ã lµ c©u v¨n miªu t¶ * Ghi nhí 2. - Sgk. t 119 III - LuyƯn tËp. 1. Bµi tËp 1. §¸p ¸n: a. Bĩng tre/ trùm lên âu yếm làng CN VN bản, xĩm thơn.-> Câu miêu tả - Dưới bĩng tre của ngàn xưa, thấp thống/ mái đình, mái chùa cổ kính. -> Câu tồn tại V CN - Dưới bĩng tre xanh, ta gìn giữ một C VN nền văn hố lâu đời -> Câu miêu tả b. Bên hàng xĩm tơi cĩ cái hang V CN của Dế Choắt .-> Câu tồn tại Dế Choắt/ là tên tơi đã đặt cho nĩ CN VN một cách chế giễu và trịch thượng thế. -> Câu miêu tả c. Dưới gốc tre tua tủa/ những mầm VN CN măng mọc thẳng. -> Câu tồn tại Măng /trồi lên nhọn hoắt như một CN VN mũi gai khổng lồ xuyên qua luỹ đất mà trỗi dậy. -> Câu miêu t.ả 2. Bµi tËp 2: * Yªu cÇu: - §é dµi: 5 - 7 c©u - Néi dung: T¶ c¶nh tr­êng em - KÜ n¨ng: cã sư dơng c¸c kiĨu c©u: + C©u trÇn thuËt ®¬n cã tõ lµ + C©u trÇn thuËt ®¬n kh«ng cã tõ lµ. +C©u miªu t¶ vµ c©u tån t¹i. 3. Bµi tËp 3: ViÕt chÝnh t¶: §o¹n đÇu bµi C©y tre ViƯt Nam *4 Ho¹t ®éng 4: (3 phĩt) 4. Cđng cè: - Gäi HS ®äc l¹i c¸c ghi nhí. 5. DỈn: HS vỊ nhµ - HS vỊ häc bµi, lµm bt 3, chuÈn bÞ bµi sau. D - Rĩt kinh nghiƯm giê d¹y. * ¦u ®iĨm:................................................................................................................ ................................................................................................................................... * Tån t¹i:................................................................................................................... .................................................................................................................................. ====================== HÕt tuÇn 30 ======================

File đính kèm:

  • docGiao an Ngu Van 6 Tuan 30CKTKN.doc
Giáo án liên quan