Giáo án Mỹ thuật Lớp 5 - Bài 11: Vẽ tranh ngày nhà giáo Việt nam 20-11 - Năm học 2010 -2011

HĐ1: Tìm chọn nội dung đề tài

- Hãy kể tên các hình ảnh, các hoạt động có trong bài hát

- GV kể lại những hoạt động kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt nam ngày 20-11 của trường lớp mình.

- Em hãy kể những gì em biết về ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Gợi ý nhớ lại các hình ảnh về ngày Nhà giáo Việt Nam.

HĐ2: HD cách vẽ

Giới thiệu một số bức tranh và hình tham khảo trong SGK

+ Vẽ hình ảnh chính trước

+ Vẽ hình ảnh phụ sau

+ Vẽ màu tươi sáng

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mỹ thuật Lớp 5 - Bài 11: Vẽ tranh ngày nhà giáo Việt nam 20-11 - Năm học 2010 -2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy soaïn: 03/11/2010. Ngaøy daïy: 06/11/2010. Baøi 11: Veõ tranh ÑEÀ TAØI NGAØY NHAØ GIAÙO VIEÄT NAM 20 - 11 I. Muïc tieâu: - HS naém ñöôïc caùch choïn noäi dung vaø caùch veõ tranh. - HS veõ ñöïôc tranh ñeà taøi ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam. - HS yeâu quyù vaø kính troïng thaày coâ giaùo. II: Chuaån bò: Giaùo vieân: -Moät soá tranh aûnh veà ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam. -Hình gôïi yù caùch veõ. Hoïc sinh: -SGK, Giaáy veõ, buùt chì, taåy, maøu veõ. III. Hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu. Hoaït ñoäng thaày Hoaït ñoäng troø 1/ OÅn ñònh: 2/Baøi cuõ: KT ÑD cuûa Hs - Chaám moät soá baøi tieát tröôùc vaø nhaän xeùt. 3/ Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi . - Daãn daét ghi teân baøi hoïc. HÑ 1: Tìm choïn noäi dung ñeà taøi. - Haõy keå teân caùc hình aûnh, caùc hoïat ñoäng coù trong baøi haùt - GV keå laïi nhöõng hoaït ñoäng kæ nieäm ngaøy Nhaø Giaùo Vieät Nam ngaøy 20 – 11 cuûa tröôøng lôùp mình. -Em haõy keå nhöõng gì em bieát veà ngaøy nhaø giaùo Vòeât Nam? -Gôïi yù nhôù laïi caùc hình aûnh veà ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam. HÑ 2: HD caùch veõ. Giôùi thieäu moät soá böùc tranh vaø hình tham khaûo trong SGK. +Veõ hình aûnh chính tröôùc. +Veõ hình aûnh phuï sau. +Veõ maøu töôi saùng. -GV veõ leân baûng vaø HD. HÑ 3: Thöïc haønh. - Cho HS quan saùt moät soá baøi cuûa HS naêm tröôùc. -Neâu yeâu caàu thöïc haønh. - Gv theo doõi, höôùng daãn HS laøm baøi. HÑ 4: Nhaän xeùt ñaùnh giaù - Gôïi yù caùch ñaùnh giaù. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù. - Nhaän xeùt tieát hoïc. 5/ Cuûng coá, daën doø: - Ngaøy Nhaø giaùo vieät nam laø ngaøy bao nhieâu? - Em ñaõ laøm gì ñeå chöùng toû mình quyù troïng thaày coâ? - Neáu em caàm moät boù hoa tôùi nhaø coâ giaùo chuû nhieäm, nhöng em gaëp moät coâ giaùo nöõa em seõ taëng ai? - Chuaån bò maãu coù hai vaät maãu. - Haùt“ Nhöõng boâng hoa, nhöõng lôøi ca” -Töï kieåm tra ñoà duøng vaø boå sung neáu coøn thieáu. -Nhaéc laïi teân baøi hoïc. -Nghe. - HS keå teân. - Noái tieáp neâu: -Neâu: HS taëng hoa thaày coâ giaùo, Leã kæ nieäm, cha meï toå chöùc chuùc möøng, em caém hoa treân baøn thaày, coâ.. -Quan saùt vaø nghe HD. Thöïc haønh. - Quan saùt nhaän ra baøi veõ mình yeâu thích. -Thöïc haønh caù nhaân. * Tröng baøy saûn phaåm. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù. - Baøi veõ coù boá cuïc ñeïp. - Baøi veõ ñuùng ñeà taøi. - Maøu saéc. -Bình choïn saûn phaåm ñeïp. - 20/11. - Hs traû lôøi. - Em taêng caû hai coâ chung moät boù hoa

File đính kèm:

  • docbai 11 mt 5 ve tranh de tai ngay nha giao Viet Nam.doc
Giáo án liên quan