Giáo án môn Thể dục lớp 5 - Tuần 15

A. Tên bài dạy :

- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi " Thỏ nhảy"

Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác , đúng nhịp hô.

- Chơi trò chơi " Thỏ nhảy ".Yêu cầu chơi nhiệt tình , chủ động.

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 480 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục lớp 5 - Tuần 15, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIEÁT CHÖÔNG TRÌNH : 29 A. Teân baøi daïy : - Baøi theå duïc phaùt trieån chung. - Troø chôi " Thoû nhaûy" B. Muïc tieâu : - OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung. Yeâu caàu thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc , ñuùng nhòp hoâ. - Chôi troø chôi " Thoû nhaûy ".Yeâu caàu chôi nhieät tình , chuû ñoäng. D. Duïng cuï : - 1 coøi, duïng cuï cho troø chôi C. Phöông phaùp giaûng daïy : - Giaûng giaûi, laøm maãu, taäp baét chöôùc - PP phaân toå quay voøng. PHAÀN NOÄI DUNG ÑLVÑ YEÂU CAÀU KÓ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC I. MÔÛ ÑAÀU : 1. Nhaän lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ 3. Phoå bieán baøi môùi 4. Khôûi ñoäng - Chung - Chuyeân moân II. CÔ BAÛN : 1. Oân baøi theå duïc phaùt trieån chung. 2. Troø chôi : "Thaêng baèng” III. KEÁT THUÙC : 1. Hoài tónh 2. Nhaän xeùt 3. Xuoáng lôùp 6- 10' 1’ 3’ 1’ 2’ 2’ 18- 22' 5- 6 laàn 8 - 10’ 5 – 6’ 2 - 3’ 2’ 3- 4 1’ - Lôùp tröôûng taäp trung baùo caùo, GV nhaän lôùp. - Kieåm tra 7 ñoäng taùc theå duïc ñaõ hoïc. - Baøi theå duïc phaùt trieån chung. Troø chôi " Thoû nhaûy". - Chaïy chaäm quanh saân taäp. - Xoay caùc khôùp coå chaân, coå tay, ñaàu goái, hoâng, vai. - GV chæ ñònh moät soá HS ôû caùc toå laàn löôït leân thöïc hieän töøng ñoäng taùc. - GV höôùng daãn HS nhöõng loãi sai thöôøng maéc phaûi. - OÂn ñoàng loaït caû lôùp 1 – 2 laàn do GV ñieàu khieån. * Toå chöùc thi giöõa caùc toå: GV cuøng HS nhaän xeùt, ñaùnh giaù. - GV neâu teân troø chôi, sau ñoù cho HS chôi thöû 1 laàn. - Caû lôùp cuøng chôi ( coù thaéng baïi ). - Taäp ñoäng taùc thaû loûng. Voã tay theo nhòp vaø haùt moät baøi. - Heä thoáng baøi. GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc - Veà nhaø taäp laïi 8 ñoäng taùc - GV hoâ " THEÅ DUÏC" - Caû lôùp hoâ " KHOEÛ" - Taäp trung 4 haøng ngang - 4 HS - GV hoaëc caùn söï ñieàu khieån - Ñöùng thaønh voøng troøn. - Ñoäi hình 4 haøng ngang. - Chia 4 toå do HS ñieàu khieån. - Töøng toå leân trình dieãn. - Theo ñoäi hình troø chôi. - Lôùp tröôûng ñieàu khieån - Ñoäi hình 4 haøng ngang * Ruùt kinh nghieäm: TIEÁT CHÖÔNG TRÌNH : 30 A. Teân baøi daïy : - Baøi theå duïc phaùt trieån chung. - Troø chôi " Thoû nhaûy" B. Muïc tieâu : - OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung. Yeâu caàu thöïc hieän cô baûn ñuùng ñoäng taùc , ñuùng nhòp hoâ. - Chôi troø chôi " Thoû nhaûy ".Yeâu caàu chôi nhieät tình , chuû ñoäng. C. Phöông phaùp giaûng daïy : - Giaûng giaûi, laøm maãu, taäp baét chöôùc - PP phaân toå quay voøng. D. Duïng cuï : - 1 coøi, duïng cuï cho troø chôi PHAÀN NOÄI DUNG ÑLVÑ YEÂU CAÀU KÓ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC I. MÔÛ ÑAÀU : 1. Nhaän lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ 3. Phoå bieán baøi môùi 4. Khôûi ñoäng - Chung - Chuyeân moân II. CÔ BAÛN : 1. Oân baøi theå duïc phaùt trieån chung. 2. Troø chôi : "Thaêng baèng” III. KEÁT THUÙC : 1. Hoài tónh 2. Nhaän xeùt 3. Xuoáng lôùp 6- 10' 1’ 3’ 1’ 2’ 2’ 18- 22' 5- 6 laàn 8 - 10’ 5 – 6’ 2 - 3’ 4- 6 2’ 3- 4 1’ - Lôùp tröôûng taäp trung baùo caùo, GV nhaän lôùp. - Kieåm tra 7 ñoäng taùc theå duïc ñaõ hoïc. - Baøi theå duïc phaùt trieån chung. Troø chôi " Thoû nhaûy" - Chaïy chaäm quanh saân taäp. - Xoay caùc khôùp coå chaân, coå tay, ñaàu goái, hoâng, vai. - GV chæ ñònh moät soá HS ôû caùc toå laàn löôït leân thöïc hieän töøng ñoäng taùc. - GV höôùng daãn HS nhöõng loãi sai thöôøng maéc phaûi. - OÂn ñoàng loaït caû lôùp 1 – 2 laàn do GV ñieàu khieån. * Toå chöùc thi giöõa caùc toå: GV cuøng HS nhaän xeùt, ñaùnh giaù. - GV neâu teân troø chôi, sau ñoù cho HS chôi thöû 1 laàn. - Caû lôùp cuøng chôi ( coù thaéng baïi ). - Taäp ñoäng taùc thaû loûng. Voã tay theo nhòp vaø haùt moät baøi. - Heä thoáng baøi. GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc - Veà nhaø taäp laïi 8 ñoäng taùc - GV hoâ " THEÅ DUÏC" - Caû lôùp hoâ " KHOEÛ" - Taäp trung 4 haøng ngang - 4 HS - GV hoaëc caùn söï ñieàu khieån - Ñöùng thaønh voøng troøn. - Ñoäi hình 4 haøng ngang. - Chia 4 toå do HS ñieàu khieån. - Töøng toå leân trình dieãn. - Theo ñoäi hình troø chôi. - Lôùp tröôûng ñieàu khieån - Ñoäi hình 4 haøng ngang Ruùt kinh nghieäm:

File đính kèm:

  • docTD T15.doc
Giáo án liên quan