Giáo án môn Khoa học + Lịch sử + Địa lý - Tuần 23

I- Mục tiêu : HS biết :

 - Dưạ vào lược đồ / bản đồ nêu được vị trí của Trung Quốc , Nhật Bản .

 - Nhận biết được Trung Quốc có số dân lớn nhất thế giới , nổi tiếng với 1 số mặt hàng công nghiệp và thủ công truyền thống.

 - Nhận biết Nhật Bản khắc phục khó khăn , phát triển kinh tế .

II- Chuẩn bị:

 GV: Bản đồ các nước Châu Á – Tranh ảnh dân cư, hoạt động kinh tế của TQ, NB.

 HS: Xem trước bài : Một số nước ở Châu Á.

III- Các hoạt động:

 

doc10 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 23/03/2019 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Khoa học + Lịch sử + Địa lý - Tuần 23, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h baøy keát quaû . - Ghi nhaän . - Caû lôùp - Vaøi em neâu nhaän xeùt: hình caän caûnh laø ñoaøn taøu hoûa , hình xa ôû phía sau laø ngoïn nuùi. - Ghi nhaän . - Laøm vieäc theo nhoùm - Ñaïi dieän caùc nhoùm laàn löôït trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûanhoùm mình - Theo doõi, ghi nhaän - Vaøi em ñoïc. - Xem laïi noäi dung baøi hoïc hoâm nay . - Chuaån bò: Chaâu AÂu. Tieát 23 Moân : LÒCH SÖÛ Töïa baøi : NHAØ MAÙY CÔ KHÍ HAØ NOÄI – CON CHIM ÑAÀU ÑAØN CUÛA NGAØNH CÔ KHÍ VIEÄT NAM . I- Muïc tieâu : HS bieát veà söï ra ñôøi vaø vai troø cuûa Nhaø maùy cô khí Haø Noäi nhö laø söï kieän tieâu bieåu cuûa thôøi kì xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû mieàn Baéc. II- Chuaån bò: GV: -1 soá aûnh tö lieäu veà Nhaø maùy cô khí Haø Noäi - Phieáu hoïc taäp. HS: Xem tröôùc baøi cuûa tieát 23 . III- Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1- Khôûi ñoäng: Haùt 2- Kieåm tra baøi cuõ: Tieát 22 - Goïi 2 em leân kieåm tra - Noäi dung kieåm tra : + Vì sao ñoàng baøo mieàn Nam cuøng noåi day khôûi nghóa choáng Mó – Dieäm ? + Phong traøo “ñoàng khôûi “ ñaõ dieãn ra ôû Beán Tre nhö theá naøo? - Nhaän xeùt, cho ñieåm . 3- Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi : Tieát 23 Hoaït ñoäng 1: Söï caàn thieát phaûi tieán haønh saûn xuaát baèng maùy moùc , trong ñoù nhaø maùy cô khí Haø Noäi laø söï kieän tieâu bieåu - Cho HS ñoïc thoâng tin ôû trang 41 - Ñaët caâu hoûi cho HS traû lôøi : + Taïi sao Ñaûng vaø Chính phuû ta quyeát ñònh xaây döïng Nhaø maùy cô khí Haø Noäi ? + Thôøi gian khôûi coâng , ñòa ñieåm xaây döïng vaø thôøi gian khaùnh thaønh Nhaø maùy cô khí Haø Noäi ? Neâu yù nghóa söï ra ñôøi cuûa Nhaø maùy cô khí Haø Noäi + Thaønh tích tieâu bieåu cuûa Nhaø maùy cô khí Haø Noäi Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà nhaø maùy cô khí Haø Noäi YÙ 1: Taïi sao Ñaûng vaø Chính phuû ta quyeát ñònh xaây döïng Nhaø maùycô khí Haø Noäi ? - Ñöa gôïi yù cho caùc nhoùm thaûo luaän : + Neâu boái caûnh nöôùc ta sau hoøa bình laäp laïi ? + Muoán xaây döïng mieàn Baéc , muoán thaéng lôïi trong ñaáu tranh thoáng nhaát nöôùc nhaø thì ta phaûi laøm gì? + Nhaø maùy cô khí HaøNoäi ra ñôøi seõ taùc ñoäng ra sao ñeán söï nghieäp caùch maïng nöôùc ta ? YÙ 2: Neâu thôøi gian khôûi coâng , ñòa ñieåm xaây döïng vaø thôøi gian khaùnh thaønh Nhaø maùy cô khí Haø Noäi - Tieáp tuïc laøm vieäc theo nhoùm YÙ 3: Thaønh tích tieâu bieåu cuûa Nhaø maùy cô khí Haø Noäi - Ñöa caâu hoûi gôïi yù : + Nhöõng saûn phaåm ra ñôøi töø Nhaø maùy cô khí Haø Noäi coù taùc duïng nhö theá naøo vôùi söï nghieäp xaây döïng vaø baûo veä Toå Quoác ? + Ñaûng , Nhaø nöôùc vaø Baùc Hoà ñaõ daønh cho Nhaø maùy cô khí Haø Noäi phaàn thöôûng cao quyù gì? - Yeâu caàu HS tham khaûo SGK - Höôùng daãn HS laøm BT taïi lôùp : Vì sao Baùc Hoà nhieàu laàn ñeán thaêm Nhaø maùy cô khí Haø Noäi ? Taïi sao Ngöôøi nhieàu laàn giôùi thieäu Nhaø maùy cô khí Haø Noäi vôùi caùc nguyeän thuû quoác gia khaùc ? Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá, daën doø - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø veà nhaø HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 2 em laàn löôït traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV - Caû lôùp cuøng ñoïc - Trao ñoåi theo nhoùm ñoâi - Ñaïi dieän vaøi nhoùm traû lôøi - Caùc nhoùm tieán haønh thaûo luaän theo gôïi yù GV - Caùc nhoùm laàn löôït trình baøy veà : + Ngaøy khôûi coâng ( thôøi gian , ñòa ñieåm , khung caûnh ) + Taû laïi khung caûnh leã khaùnh thaønh nhaø maùy . + Ñaët trong boái caûnh nöôùc ta caùch nay gaàn 50 naêm - Caù nhaân laøm vieäc . - Caû lôùp laøm . - Xem laïi baøi hoïc hoâm nay . - Chuaån bò:Ñöôøng Tröôøng Sôn Tieát 45 Moân : KHOA HOÏC Töïa baøi : SÖÛ DUÏNG NAÊNG LÖÔÏNG ÑIEÄN . I- Muïc tieâu : Sau baøi hoïc , HS bieát : - Keå ra 1 soá ví duï chöùng toû doøng ñieän mang naêng löôïng . - Keå teân caùc ñoà duøng , maùy moùc söû duïng ñieän . Keå teân 1 soá loaïi nguoàn ñieän . II- Chuaån bò: GV: - Tranh aûnh veà ñoà duøng , maùy moùc söû duïng ñieän . - 1soá ñoà duøng, maùy moùc söû duïng ñieän . HS: Xem tröôùc baøi : Söû duïng naêng löôïng ñieän. III- Caùc hoat ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1- Khôûi ñoäng: Haùt 2- Kieåm tra baøi cuõ: Tieát 44 - Goïi 2 em leân kieåm tra - Noäi dung kieåm tra : + Con ngöôøi söû duïng naêng löôïng gío trong nhöõng coâng vieäc gì ? +Con ngöôøi söû duïng naêng löôïng cuûa nöôùc trong nhöõng coâng vieäc gì? - Nhaän xeùt, cho ñieåm. 3- Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi : Söû duïng naêng löôïng ñieän Hoaït ñoäng 1: Doøng ñieän mang naêng löôïng – 1 soá loaïi nguoàn ñieän phoå bieán . - Ñaët caâu hoûi: + Keå teân 1 soá ñoà duøng ñieän maø baïn bieát? + Taïi sao ta noùi “doøng ñieän “coù mang naêng löôïng ? - Yeâu caàu HS trao ñoåi , thaûo luaän. - Cuøng caû lôùp nhaän xeùt - Tieáp tuïc ñaët caâu hoûi cho caû lôùp: Naêng löôïng ñieän maø caùc ñoà duøng treân söû duïng ñöôïc laáy töø ñaâu ? - Giaûi thích : Taát caû caùc vaät coù khaû naêng cung caáp naêng löôïng ñieän ñeàu ñöôïc goïi chung laø nguoàn ñieän. Hoaït ñoäng 2: Quan saùt , thaûo luaän veà öùng duïng cuûa doøng ñieän - Ñöa ra yeâu caàu : Quan saùt caùc vaät thaät hay moâ hình hoaëc tranh aûnh nhöõng ñoà vaät , maùy moùc duøng ñoäng cô ñieän ñaõ ñöôïc söu taàm - Giao nhieäm vuï: + Keå teân cuûa chuùng . + Neâu nguoàn ñieän chuùng caàn söû duïng. + Neâu taùc duïng cuûa doøng ñieän trong caùc ñoà duïng , maùy moùc ñoù Hoaït ñoäng 3: Chôi troø chôi - Phoå bieán : Chia thaønh 2 ñoäi vôùi 2 phöông aùn : * Neâu caùc lónh vöïc : sinh hoaït , hoïc taäp , thoâng tin , giao thoâng , .. Tìm caùc duïng cuï , maùy moùc coù söû duïng ñieän phuïc vuï cho moãi lónh vöïc ñoù . * Tìm loaïi hoaït ñoäng vaø caùc duïng cuï , phöông tieän söû duïng ñieän vaø caùc duïng cuï , phöông tieän khoâng söõ duïng ñieän töôngöùng cuøng thöïc hieän hoaït ñoäng ñoù. - Xaùc ñònh ñoäi thaéng cuoäc ( tìm ñöôïc nhieàu ví duï trong cuøng thôøi gian ). Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá , daën doø - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø veà nhaø . HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 2 em laàn löôït traû lôøi caâu hoûi cuûa GV - Theo doõi, suy nghó. - Caùc nhoùm tieán haønh thaûo luaän. - Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi . - Suy nghó caù nhaân roài traû lôøi - Ghi nhaän. - Trình baøy saûn phaåm söu taàm theo yeâu caàu GV. - Caùc nhoùm laéng nghe vaø trao ñoåi theo nhieäm vuï ñöôïc giao . - Ñaïi dieän caùc nhoùm giôùi thieäu vôùi caû lôùp - Theo doõi luaät chôi - Tham gia cuoäc chôi - Xem laïi baøi hoïc hoâm nay . - Chuaån bò: Laép maïch ñieän ñôn giaûn . Tieát 46-47 Moân : KHOA HOÏC Töïa baøi: LAÉP MAÏCH ÑIEÄN ÑÔN GIAÛN. I- Muïc tieâu : Sau baøi hoïc, HS bieát : - Laép ñöôïc maïch ñieän thaép saùng ñôn giaûn , söû duïng pin , boùng ñeøn , daây daãn . - Laøm thí nghieäm ñôn giaûn treân maïch ñieän pin ñeå phaùt hieän vaät daãn ñieän hoaëc caùch ñieän . II- Chuaån bò: GV: Boùng ñeøn hoûng coù thaùo ñui ( nhìn roõ 2 ñaàu daây) HS: 1 cuïc pin , daây ñoàng hoà coù voû boïc baèng nhöïa , boùng ñeøn pin , 1 soá vaät baèng kim loaïi III- Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1- Khôûi ñoäng: Haùt 2- Kieåm tra baøi cuõ: Tieát 45 - Goïi 2 em leân kieåm tra - Noäi dung kieåm tra : + Keå teân caùc ñoà duøng , maùy moùc söû duïng ñieän ñeå thaép saùng, ñoát noùng , chaïy maùy + Nhaän xeùt, cho ñieåm. 3- Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi : Laép maïch ñieän ñôn giaûn Hoaït ñoäng 1: Thöïc haønh laép maïch ñieän * Yeâu caàu HS tieán haønh laøm thí nghieäm nhö höôùng daãn ôû muïc Thöïc haønh ôû trang 86 trong SGK - Keát luaän : Thí nghieäm naøy nhaèm taïo ra 1 doøng ñieän pin trong maïch kín laøm saùng boùng ñeøn pin * Cho HS giôùi thieäu hình veõ vaø maïch ñieän cuûa nhoùm mình Ñaët vaán ñeà : Phaûi laép maïch ñieän nhö theá naøo thì ñeøn môùi saùng ? * Yeâu caàu HS ñoïc muïc Baïn caàn bieát ôû trang 86, 87 trong SGK - Chæ HS xem :cöïc döông (+), cöïc aâm (-)cuûa pin ; chæ 2 ñaàu cuûa daây toùc boùng ñeøn vaø nôi 2 ñaàu ñöa ra ngoaøi . - Boå sung , ghi nhaän Hoaït ñoäng 2: Laøm thí nghieäm phaùt hieän vaät daãn ñieän , vaät caùch ñieän - Cho HS laøm thí nghieäm nhö höôùng daãn ôû muïc Thöïc haønh trang 88 SGK - Nhaän xeùt, neâu keát quaû : + Khi duøng 1 soá vaät baèng kim loaïi , cheøn vaøo choã hôû maïch ñieän – boùng ñeøn pin khoâng phaùt saùng + Khi duøng 1 soá vaät baèng cao su , söù , nhöïa cheøn vaøo choã hôû maïch ñieän – boùng ñeøn pin khoâng phaùt saùng * Keát luaän : + Vaät baèng kim loaïi cho doøng ñieän chaïy qua neân maïch hôû thaønh kín vaø ñeøn chaùy + Vaät baèng cao su, söù , nhöïa khoâng cho doøng ñieän chaïy qua neân maïch hôû , ñeøn khoâng saùng - Cho HS trình baøy keát quaû - Ñaët caâu hoûi chung caû lôùp : + Vaät cho doøng ñieän chaïy qua goïi laø gì? + Vaät khoâng cho doøng ñieän chaïy qua goïi laø gì ? + Keå teân 1 soá vaät lieäu khoâng cho doøng ñieän chaïy qua . Hoaït ñoäng 3 : Quan saùt vaø thaûo luaän - Cho HS chæ ra vaø quan saùt 1 soá caùi ngaét ñieän - Yeâu caàu HS laøm caùi ngaét ñieän cho maïch ñieän môùi laép Hoaït ñoäng 4: Chôi troø chôi “Doø tìm maïch ñieän “ Phoå bieán caùch chôi Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá, daën doø - Nhaän xeùt tieát hoïc - Daën doø veà nhaø HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 2 em laàn löôït traû lôøi caâu hoûi GV - Laøm vieäc theo nhoùm : HS laép maïch ñeå ñeøn saùng vaø veõ laïi caùch maéc vaøo giaáy - Caùc nhoùm laàn löôït giôùi thieäu - Caû lôùp ñoïc - Quan saùt Ñaïi dieän neâu : Pin taïo ra trong maïch kín 1 doøng ñieän Doøng ñieän chaïy qua daây toùc boùng ñeøn laøm cho daây noùng tôùi möùc phaùt ra aùnh saùng - 4 nhoùm - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû - Ghi nhaän . - Vaøi em nhaéc laïi. - 1 soá em -Traû lôøi caù nhaân . - Quan saùt vaø thaûo luaän vôùibaïn keá beân. - Laøm theo nhoùm ñoâi ( söû duïng gim giaáy ) Theo doõi vaø cöû ngöôøi tieán haønh chôi Chuaån bò: An toaøn vaø traùnh laõng phí khi söû duïng ñieän

File đính kèm:

  • docGA TNXH tuan 23.doc
Giáo án liên quan