Giáo án môn Khoa học 5 - Tuần 19

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Phát biểu định nghĩa về dung dịch.

 - Kể tên một số dung dịch.

 - Nêu cách tách các chất trong dung dịch.

 2. Kĩ năng: - Tạo ra một một dung dịch.

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học.

II. Chuẩn bị:

- GV: Hình vẽ trong SGK trang 68, 69.

 - Một ít đường (hoặc muối), nước sôi để nguội, một li (cốc) thuỷ tinh,

 thìa nhỏ có cán dài.

 

doc4 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 500 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Khoa học 5 - Tuần 19, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA HOÏC: t.37 DUNG DÒCH. I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Phaùt bieåu ñònh nghóa veà dung dòch. - Keå teân moät soá dung dòch. - Neâu caùch taùch caùc chaát trong dung dòch. 2. Kó naêng: - Taïo ra moät moät dung dòch. 3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc hoïc sinh ham thích tìm hieåu khoa hoïc. II. Chuaån bò: GV: Hình veõ trong SGK trang 68, 69. - Moät ít ñöôøng (hoaëc muoái), nöôùc soâi ñeå nguoäi, moät li (coác) thuyû tinh, thìa nhoû coù caùn daøi. HSø: SGK. III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1’ 4’ 1’ 12’ 12’ 4’ 1’ 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Hoãn hôïp. Giaùo vieân nhaän xeùt. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Dung dòch”. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Thöïc haønh “Taïo ra moät dung dòch”. Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi. Cho H laøm vieäc theo nhoùm. Giaûi thích hieän töôïng ñöôøng khoâng tan heát? Khi cho quaù nhieàu ñöôøng hoaëc muoái vaøo nöôùc, khoâng tan maø ñoïng ôû ñaùy coác. Khi ñoù ta coù moät dung dòch nöôùc ñöôøng baõo hoaø. Ñònh nghóa dung dòch laø gì vaø keå teân moät soá dung dòch khaùc? Keát luaän: Taïo dung dòch ít nhaát coù hai chaát moät chaát ôû theå loûng chaát kia hoaø tan trong chaát loûng. Dung dòch laø hoãn hôïp cuûa chaát loûng vôùi chaát hoaø tan trong noù. Nöôùc chaám, röôïu hoa quaû. v Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi SGK. Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi. Laøm theá naøo ñeå taùch caùc chaát trong dung dòch? Trong thöïc teá ngöôøi ta söû duïng phöông phaùp chöng caát ñeà laøm gì? Keát luaän: Taùch caùc chaát trong dung dòch baèng caùch chöng caát. Söû duïng chöng caát ñeå taïo ra nöôùc caát duøng cho ngaønh y teá vaø moät soá ngaønh khaùc. v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. Neâu laïi noäi dung baøi hoïc. 5. Toång keát - daën doø: Xem laïi baøi + Hoïc ghi nhôù. Chuaån bò: Söï bieán ñoåi hoaù hoïc. Nhaän xeùt tieát hoïc . Haùt Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi? Hoïc sinh khaùc traû lôøi. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn. Taïo ra moät dung dòch nöôùc ñöôøng (hoaëc nöôùc muoái). Thaûo luaän caùc caâu hoûi: Ñeå taïo ra dung dòch caàn coù nhöõng ñieàu kieän gì? Dung dòch laø gì? Keå teân moät soá dung dòch khaùc maø baïn bieát. Ñaïi dieän caùc nhoùm neâu coâng thöùc pha dung dòch nöôùc ñöôøng (hoaëc nöôùc muoái). Caùc nhoùm nhaän xeùt, xem coù coác naøo coù ñöôøng (hoaëc muoái) khoâng tan heát maø coøn ñoïng ôû ñaùy coác. Dung dòch nöôùc vaø xaø phoøng, dung dòch giaám vaø ñöôøng hoaëc giaám vaø muoái, Dung dòch laø hoãn hôïp cuûa chaát loûng vôùi chaát bò hoaø tan trong noù. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. Nhoùm tröôûng ñieàu khieån thöïc haønh ôû trang 69 SGK. Döï ñoaùn keát quaû thí nghieäm. Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû. Nöôùc töø oáng cao su seõ chaûy vaøo li. Chöng caát. Taïo ra nöôùc caát. KHOA HOÏC: T.38 SÖÏ BIEÁN ÑOÅI HOAÙ HOÏC (tieát 1). I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Phaùt bieåu ñònh nghóa veà söï bieán ñoåi hoaù hoïc. - Phaân bieät söï bieán ñoåi hoaù hoïc vaø söï bieán ñoåi lí hoïc. 2. Kó naêng: - Thöïc hieän moät soá troø chôi coù lieâ quan ñeán vai troø cuûa aùnh saùng vaø nhieät trong bieán ñoåi hoaù hoïc. 3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc hoïc sinh ham thích tìm hieåu khoa hoïc. II. Chuaån bò: - Giaùo vieân: - Hình veõ trong SGK trang 70, 71. - Moät ít ñöôøng kính traéng, lon söûa boø saïch. - Hoïc sinh : - SGK. III. Caùc hoaït ñoäng: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1’ 4’ 1’ 28’ 24’ Thí nghieäm Moâ taû hieän töôïng Giaûi thích hieän töôïng Thí nghieäm 1. - Ñoát tôø giaáy. - Tôø giaáy bò chaùy thaønh than. - Tôø giaáy ñaõ bò bieán ñoåi thaønh moät chaát khaùc, khoâng coøn giöõ ñöôïc tính chaát ban ñaàu. Thí nghieäm 2. - Chöng ñöôøng treân ngoïn löûa. - Ñöôøng töø traéng chuyeån sang vaøng roài naâu thaåm, coù vò ñaéng. Neáu tieáp tuïc ñun nöõa noù seõ chaùy thaønh than. - Trong quaù trình chöng ñöôøng coù khoùi kheùt boác leân. - Döôùi taùc duïng cuûa nhieät, ñöôøng ñaõ khoâng giöõ ñöôïc tính chaát cuûa noù nöõa, noù ñaõ bò bieán ñoåi thaønh moät chaát khaùc. 4’ 1’ 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Dung dòch. ® Giaùo vieân nhaän xeùt. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Söï bieán ñoåi hoaù hoïc (tieát 1). 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Thí nghieäm Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi. Nhoùm tröôûng ñieàu khieån laøm thí nghieäm. Thí nghieäm 1: Ñoát moät tôø giaáy. Thí nghieäm 2: Chöng ñöôøng treân ngoïn löûa. + Hieän töôïng chaát naøy bò bieán ñoåi thaønh chaát khaùc töông töï nhö hai thí nghieäm treân goïi laø gì? + Söï bieán ñoåi hoaù hoïc laø gì? v Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá. Phöông phaùp: Theá naøo laø söï bieán ñoåi hoaù hoïc? Neâu ví duï? Keát luaän: + Hai thí nghieäm keå treân goïi laø söï bieán ñoåi hoaù hoïc. + Söï bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc goïi laø söï bieán ñoåi hoaù hoïc. 5. Toång keát - daën doø: Xem laïi baøi + hoïc ghi nhôù. Chuaån bò: “Söï bieán ñoåi hoaù hoïc (tieát 2)”. Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi + môøi baïn khaùc traû lôøi. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc. Caùc nhoùm khaùc boå sung. Söï bieán ñoåi hoaù hoïc. Laø söï bieán ñoåi töø chaát naøy thaønh chaát khaùc. H neâu

File đính kèm:

  • docKH5 Tuan 19.doc