Giáo án môn học Lịch sử lớp 5 - Tuần 1

I/ Mục tiêu :

 Học xong bài này, HS biết:

- Trương Định là một trong những tấm gương tiêu biểu của phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược tại Nam Kì.

- Với lòng yêu nước, Trương Định đã không tuân theo lệnh vua, kiên quyết ở lại cùng nhân dân chống quân Pháp xâm lược.

II/ Chuẩn bị - ĐDDH

- Bản đồ hành chính VN.

III/ Hoạt động dạy học cơ bản:

 

doc78 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 26/03/2019 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn học Lịch sử lớp 5 - Tuần 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
­íng Phïng Lu«ng lµ ch¸u cña Phïng H­ng (Bè C¸i §¹i V­¬ng); §×nh Cù ChÝnh (Cù Léc, ChÝnh Kinh) thê t­íng L· §¹i Liªu, §×nh Quan Nh©n thê Hïng L·ng C«ng(thêi vua Hïng thø 17) HS th¶o luËn theo nhãm vµ ph¸t biÓu, c¸c nhãm kh¸c bá sung. GV chèt: Nh©n ChÝnh lµ m¶nh ®Êt cã nÒn v¨n hãa l©u ®êi, giµu truyÒn thèng, hiÕu häc. H§2: Nh©n ChÝnh qua c¸c giai ®o¹n lÞch sö; Ngµy nay, §¶ng bé vµ nh©n d©n Ph­êng Nh©n ChÝnh còng quyÕt t©m x©y dùng ph­êng ®i lªn trong c«ng cuéc thùc hiÖn CNH-H§H GV ph¸t cho HS c¸c t­ liÖu yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm, ph¸t biÓu. Nh©n d©n Nh©n ChÝnh ®· thÓ hiÖn truyÒn thèng yªu n­íc chèng giÆc ngo¹i x©m qua c¸c thêi k× c¸ch m¹ng cña ®Êt n­íc nh­ thÕ nµo? N1: Nh©n ChÝnh d­íi ¸ch ®« hé cña Thùc d©n Ph¸p N2: Nh©n ChÝnh trong giai ®o¹n tæng khëi nghÜa 1945 N3: Trong thêi k× kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p N4: X©y dùng ®i lªn chñ nghÜa x· héi - Cho HS liªn hÖ tr¸ch nhiÖm x©y dùng quª h­¬ng. Gv chèt: HS ®äc c¸c t­ liÖu lÞch sö th¶o luËn nhãm vµ ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy. HS liªn hÖ 3. Cñng cè, dÆn dß VÒ t×m hiÓu tiÕp c¸c di tÝch lÞch sö cña ph­êng Nh©n ChÝnh. KÕ HO¹CH BµI GI¶NG - TUÇN: 32 Tr­êng: TiÓu häc Nh©n ChÝnh M«n: §Þa lý Líp: 5 Bµi: §Þa lý ®Þa ph­¬ng Ng­êi so¹n: NguyÔn ThÞ Thanh H»ng TiÕt sè: 32 1. Môc tiªu Häc xong bµi häc sinh biÕt: - Nªu ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm tiªu biÓu vÒ tù nhiªn, d©n c­ vµ ho¹t ®éng kinh tÕ cña quËn Thanh Xu©n - Nhí ®­îc tªn 11 ph­êng - ChØ ®­îc trªn b¶n ®å Hµ Néi QuËn Thanh Xu©n - Nªu chÝnh x¸c ®­îc vÞ trÝ vµ giíi h¹n cña quËn vµ ph­êng Nh©n ChÝnh 2. §å dïng d¹y häc B¶n ®å tù nhiªn vµ b¶n ®å hµnh chÝnh cña Hµ Néi 3. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu TT Néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc d¹y häc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu 2. Néi dung - Nªu râ môc ®Ých, yªu cÇu giê häc nghe vµ ghi vë * H§1:T×m hiÓu ®Æc ®iÓm tù nhiªn vµ vÞ trÝ ®Þa lý cña quËn thanh xu©n trªn b¶n ®å n»m ë cöa ngâ phÝa t©y thµnh phè B¾c: §.§a; C.GiÊy Nam: T.tr× T©y: T.Liªm; TP Hµ ®«ng §«ng: H.B.Tr­ng; H.Mai DiÖn tÝch: 9,11 km2 Gäi 1 HS lªn b¶ng chØ c¸c quËn huyÖn tiÕp gi¸p víi quËn Thanh Xu©n trªn b¶n ®å Quan s¸t vµ cho biÕt: QuËn Thanh Xu©n n»m ë phÝa nµo cña Hµ Néi? QuËn Thanh Xu©n phÝa b¾c gi¸p nh÷ng quËn nµo? phÝa ®«ng gi¸p nh÷ng quËn nµo? phÝa t©y vµ phÝa nam gi¸p nh÷ng quËn nµo ? -> NhËn xÐt - Tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i “§èi ®¸p nhanh” (t­¬ng tù bµi 7) ®Ó gióp c¸c em nhí tªn mét sè quèc gia ®· häc vµ biÕt chóng thuéc ch©u lôc nµo? -> NhËn xÐt , tuyªn d­¬ng c¸c nhãm vµ chèt - Mçi nhãm gåm 4 HS : C¸c em ph©n c«ng nhau: 1 HS/ 1 viÖc/ ghi vµo b¶ng nhãm vµ lÇn l­ît chØ trªn b¶n ®å cho c¶ nhãm quan s¸t 3(5) HS kh¸c : lªn b¶ng chØ b¶n ®å vµ giíi thiÖu vÒ vÞ trÝ vµ giíi h¹n cña QuËn Thanh Xu©n c¶ líp:ghi vë *H§2: D©n c­ vµ kinh tÕ §/¸n: ®Õn nay quËn Thanh Xu©n cã gÇn 200.000 ng­êi gåm 11 ph­êng (H¹ §×nh, Kim Giang, Kh­¬ng §×nh, Kh­¬ng Mai, Kh­¬ng Trung, Nh©n ChÝnh, Ph­¬ng LiÖt, Thanh Xu©n B¾c, Thanh Xu©n Nam, Thanh Xu©n Trung, Th­îng §×nh) T¸ch ra tõ: §èng §a, huyÖn Tõ Liªm vµ Thanh Tr×. H/chÕ: ®an xen gi÷a ®« thÞ vµ n«ng th«n Tr­êng ®¹i häc: §H Khoa häc vµ Tù nhiªn, §¹i häc Khoa häc X· hé vµ Nh©n v¨n, §¹i häc KiÕn tróc Hµ Néi, §¹i häc Hµ Néi (tr­íc lµ §¹i häc Ngo¹i ng÷ Hµ Néi) Nhµ m¸y, xÝ nghiÖp: KTÕ: §­îc gi÷ v÷ng, æn ®Þnh vµ cã b­íc ph¸t triÓn ®i lªn §Æc biÖt t¨ng tØ träng vÒ CN vµ dÞch vô Yªu cÇu HS c¸c nhãm th¶o luËn vµ hoµn thµnh phiÕu - GV ph¸t phiÕu cho nhãm vµ gióp HS ®iÒn ®óng c¸c kiÕn thøc lªn b¶ng. Ngµy ®Çu míi thµnh lËp, d©n sè cña quËn lµ bao nhiªu? HiÖn nay, d©n sè cña quËn lµ bao nhiªu? HiÖn nay quËn Thanh Xu©n gåm cã bao nhiªu ph­êng? §­îc t¸ch tõ c¸c quËn huyÖn nµo vÒ? YÕu tè ®ã cã ¶nh h­ëng g× trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn KTÕ? QuËn Thanh Xu©n cã bao nhiªu nhµ m¸y, xÝ nghiÖp? Bao nhiªu tr­êng ®¹i häc? → Y/tè ®ã cã thuËn lîi g× cho qu¸ tr×nh héi nhËp vµ ph¸t triÓn cña quËn Thanh Xu©n -> NhËn xÐt - HS lµm bµi theo nhãm 2 - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy(mçi nhãm 1 ý) -> NhËn xÐt, bæ sungènH: ghi vë tªn 11 ph­êng * H§ 3: T×m hiÓu ®Þa lÝ ph­êng Nh©n ChÝnh - 1961: thuéc huyÖn Tõ Liªm - Th¸ng 1/1997 ph­êng Nh©n ChÝnh ®­îc thµnh lËp, thuéc QuËnThanh Xu©n. - T©y nam thµnh phè Hµ Néi. B: Trung Hßa, N: Trung V¨n, T: MÔ Tr×, §: Th­îng §×nh. - Ph­êng Nh©n ChÝnh thµnh lËp khi nµo? - VÞ trÝ cña ph­êng Nh©n ChÝnh? GV cung cÊp kiÕn thøc cho HS. HS ph¸t biÓu. 3. Cñng cè, dÆn dß NhËn xÐt giê häc KÕ HO¹CH BµI GI¶NG - TUÇN: 31 Tr­êng: TiÓu häc Nh©n ChÝnh M«n: §Þa lý Líp: 5 Bµi: §Þa lý ®Þa ph­¬ng Ng­êi so¹n: NguyÔn ThÞ Thanh H»ng TiÕt sè: 31 1. Môc tiªu Häc xong bµi häc sinh biÕt: - Nªu ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm tiªu biÓu vÒ tù nhiªn, d©n c­ vµ ho¹t ®éng kinh tÕ cña HN ( trong thêi k× më cöa- sau khi ra nhËp WTO ) - Nhí ®­îc tªn c¸c quËn huyÖn thuéc Hµ Néi - ChØ ®­îc Hµ Néi trªn b¶n ®å tù nhiªn vµ hµnh chÝnh cña c¸c tØnh phÝa b¾c - nªu chÝnh x¸c ®­îc vÞ trÝ vµ giíi h¹n cña c¸c quËn thuéc Hµ Néi 2. §å dïng d¹y häc B¶n ®å tù nhiªn vµ b¶n ®å hµnh chÝnh cña phÝa b¾c vµ Hµ Néi HS: ¸t – l¸t quyÓn 1; 1 sè H/ ¶nh vÒ Hµ Néi 3. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu thêi gian néi dung kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng c¬ b¶n Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß AKiÓm tra bµi cò - M« t¶ c¸c ®¹i d­¬ng: TBD, §TD, A§D, BBD theo tr×nh tù: vÞ trÝ ®Þa lý, diÖn tÝch, ®é s©u trung b×nh. -> NhËn xÐt, ®Æc ®iÓm 2 HS lªn b¶ng (mêi 2 em ®¹i diÖn) -> NhËn xÐt 2. Bµi míi: a. Giíi thiÖu: b. Bµi míi: H§1: * T×m hiÓu vÒ vÞ trÝ, giíi h¹n vµ diÖn tÝch cña Hµ Néi: §/¸n: +QuËn: 9 ( Hai Bµ, Hoµn KiÕm, Ba §×nh, §èng §a, Thanh Xu©n,CÇu GiÊy, T©y Hå, Long Biªn, Hoµng Mai +HuyÖn: 4( Thanh Tr×, Tõ Liªm, Gia L©m, §«ng Anh ) * D©n sè vµ diÖn tÝch: §/¸n: DiÖn tÝch: 920,97 km2 d©n sè : 3.145.300 ng­êi→ 3,6 % c¶ n­íc. *H§2: kinh tÕ , th­¬ng m¹i vµ du lÞch: *KTÕ: -C«ng nghiÖp: - N«ng nghiÖp: * T.M¹i: *D.lÞch: 3.Cñng cè – DÆn dß: - Nªu râ môc ®Ých, yªu cÇu giê häc - Nªu yªu cÇu giê Nªu Y/cÇu, treo b¶n ®å vµ ph©n nhãm Q/s¸t vµ hç trî c¸c nhãm chèt qua b¶n ®å vµ ghi b¶ng hiÖn nay, d©n sè cña Hµ Néi lµ bao nhiªu? So víi d©n sè cña c¶ n­íc, d©n sè Hµ Néi chiÕm bao nhiªu phÇn tr¨m? H·y so s¸nh diÖn tÝch vµ d©n sè cña Hµ Néi víi mét sè tØnh ( thµnh phè kh¸c trong c¶ n­íc)? Nªu Y/cÇu V× sao nãi: Hµ Néi lµ trung t©m V¨n ho¸ chÝnh trÞ vµ kinh tÕ cña c¶ n­íc? GÇn ®©y, Hµ Néi ®· tæ chøc tèt 1 cuéc héi nghÞ quèc tÕ nµo? Tr­êng ®¹i häc ®Çu tiªn cña n­íc ta ra ®êi vµo thêi gian nµo? D­íi triÒu vua nµo? KÓ tªn 1 sè s¶n phÈm c«ng nghiÖp cña Hµ Néi? KÓ tªn 1 sè s¶n phÈm cïng lµng nghÒ truyÒn thèng thuéc Hµ néi? T.HiÖn T.Tù nh­ trªn L­u ý ®Õn thÞ tr­êng chøng kho¸n.... N¨m 2006, Hµ Néi ®­îc xÕp thø mÊy trong danh s¸ch c¸c ®Þa chØ du lÞch vµ chÊt l­îng phôc vô du lÞch cña Ch©u ¸? chèt ý vµ giíi thiÖu 1 sè tranh tiªu biÓu phï hîp víi 3 giai ®o¹n lÞch sö träng ®¹i cña Hµ Néi N/xÐt giê häc nghe vµ ghi vë nhãm4 : quan s¸t b¶n ®å / T.luËn nhãm/ ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi 3Nhãm kh¸c : bæ sung 5nhãm: ghi tªn c¸c quËn , huyÖn ra b¶ng nhãm/ b¸o c¸o 2nhãm: chØ b¶n ®å vµ nªu tªn c¸c quËn. c¶ líp: quan s¸t. 5HS: nh¾c l¹i c¶ líp: ghi vë nhãm ®«i : T/luËn vµ T/lêi dùa trªn t­ liÖu nhãm ®· s­u tÇm 5nhãm : b¸o c¸o 3 nhãm kh¸c: bæ sung c¶ líp: lµm viÖc T/luËn vµ t/lêi ra giÊy ( b¶ng nhãm) HS nèi tiÕp nhau T/lêi 1 vµi HS: bæ sung HS: giíi thiÖu tranh s­u tÇm theo nhãm ( ND) c¸c nhãm: trao ®æi th«ng tin HS: nghe vµ ghi vë ý chÝnh kÕ ho¹ch bµi gi¶ng - tuÇn: Tr­êng: TiÓu häc Nh©n ChÝnh M«n: LÞch sö Líp: 5 Bµi: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ Ng­êi so¹n: NguyÔn ThÞ Thanh H»ng TiÕt sè: I/ Mục tiêu : Học xong bài này, HS biết: Tầm quan trọng của chiến dịch Điện Biên Phủ. Sơ lược diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ. Nêu được ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Lược thuật được những nét chủ yếu về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tự hào về truyền thống bất khuất của dân tộc. II/ Chuẩn bị - ĐDDH Thầy: Bản đồ HCVN, Lược đồ phóng to Trò: Tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ (ảnh, truyện kể). III/ Hoạt động dạy học cơ bản: Thời gian Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5’ 1’ 5’ 15’ A. KTBC: 1 số nội dung kiến thức bài 16. B. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Nội dung bài: - HS hiểu: “tập đoàn cứ điểm”. 1. Quân ta chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ: - Hậu phương và tiền tuyến đều dốc sức chuẩn bị cho chiến dịch. 2. Diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ: - Đợt 1: 13/3/1954. - Đợt 2: 30/3/1954. - Đợt 3: 1/5/1954.. Kết thúc: 7/5/1954. - Hỏi câu 1,2 tr.37 SGK. - Nhận xét / cho điểm. - Nêu MĐ, YC của giờ học. - Ghi bảng. - Giải thích vì sao xuất hiện tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. - Treo H.1,2 tr.38 SGK (phóng to) - YC làm việc cả lớp: + Mùa đông 1953, tại chiến khu Việt Bắc, TƯ Đảng và Bác Hồ đã làm gì? + Để chuẩn bị cho chiến dịch này, ND ta đã làm gì? - Chốt ý / ghi bảng. - Treo lược đồ H.3 tr.39 SGK. - Chia 8 nhóm, phát bảng nhóm, YC thảo luận: Thuật lại diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ. - Lưu lại 1 bảng nhóm thay cho chốt ý / ghi bảng. - 2 HS TL. - Mở SGK. - Ghi vở. - Nghe / nêu chú thích. - Quan sát. - Đọc SGK, TL / bổ sung. - 2 HS nhắc lại phần 1. - Quan sát. - Thảo luận nhóm / đại diện 2 nhóm thuật diễn biến + chỉ lược đồ / bổ sung. 8’ 5’ 1’ 3. Ý nghĩa: - Là chiến thắng tiêu biểu cho tinh thần anh dũng quật cường của dân tộc ta. C. Củng cố: - Các ý 1,2,3 D. Dặn dò: - HS st tư liệu về ND bài. - Hỏi thêm: + Nêu những sự kiện, NV tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ? + Nêu nguyên nhân thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ? - Treo H.4 tr.39 SGK (phóng to) - YC làm việc nhóm 2: Thảo luận câu 2 tr.40 SGK. - Chốt ý / ghi bảng. - Hỏi tóm tắt nội dung bài. - YC HS kể gương chiến đấu của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. - Tổng kết bài. - Nhận xét tiết học - Dặn chuẩn bị bài sau. - TL. - TL. - 2 HS nhắc lại phần 2. - Quan sát. - Thảo luận nhóm / báo cáo / bổ sung. - 1 HS nhắc lại phần 3. - TL. - 2,3 HS kể.

File đính kèm:

  • docGA Lich su 5 CN.doc
Giáo án liên quan