Giáo án Môn Đạo Đức- Lớp 4 – Năm học 2013- 2014 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

Học xong bài này học sinh có khả năng:

 - Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập.

 - Biết được: Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người yêu mến .

 - Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh.

 - Rèn kĩ năng có thái độ và hành vi trung thực trong học tập.

KNS:

-Tự nhận thức về sự trung thực trong học tập.

-Bỡnh luận, phờ phỏn những hành vi khụng trung thực trong học tập.

-Làm chủ trong học tập.

 

doc43 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 3953 | Lượt tải: 33download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Môn Đạo Đức- Lớp 4 – Năm học 2013- 2014 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iên nhận xét tiết học. HĐ của hs - Học sinh nêu ghi nhớ về bảo vệ môi trường. - Bảo vệ môi trường (Tiết2). - Học sinh thảo luận theo 6 nhóm, mỗi nhóm một tình huống. + Từng nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét. - Học sinh làm việc cá nhân. Cả lớp giơ thẻ màu bày tỏ ý kiến. - Học sinh thảo luận các nhóm + Các nhóm đóng vai thể hiện. + Cả lớp trao đổi, nhân xét. - Các nhóm tìm hiểu theo 3 nội dung sau: + Môi trường xóm phố. + Môi trường trường học. + Môi trường Lớp học của em. - Học sinh nhắc lại ghi nhớ. - Nhắc nhở mọi người bảo vệ môi trường. Thứ ba ngày tháng năm 2014 Bài: dành cho địa phương MOÄT SOÁ THOÂNG TIN VEÀ COÂNG ệễÙC QUOÁC TEÁ VEÀ QUYEÀN TREÛ EM VAỉ CAÙC ẹIEÀU KHOAÛN TRONG COÂNG ệễÙC COÙ LIEÂN QUAN ẹEÁN CHệễNG TRèNH MOÂN ẹAẽO ẹệÙC ễÛ LễÙP 4 I. MUẽC TIEÂU: - HS naộm ủửụùc nhửừng moỏc quan troùng vaứ noọi dung cụ baỷn cuỷa Coõng ửụực. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: - Noọi dung moọt soỏ thoõng tin veà coõng ửụực quoỏc teỏ veà quyeàn treỷ em III. HOAẽT ẹOÄNG TREÂN LễÙP: HĐ Giaựo vieõn HĐ Hoùc sinh 1 - Kieồm tra baứi cuừ: + Em haừy keồ caực vieọc em ủaừ laứm ủeồ baỷo veọ moõi trửụứng ụỷ gia ủỡnh, ụỷ trửụứng lụựp, ụỷ ủũa phửụng? + Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự 2 - Baứi mụựi + Giụựi thieọu baứi: Tieỏt hoùc hoõm nay, chuựng ta seừ tỡm hieồu: MOÄT SOÁ THOÂNG TIN VEÀ COÂNG ệễÙC QUOÁC TEÁ VEÀ QUYEÀN TREÛ EM VAỉ CAÙC ẹIEÀU KHOAÛN TRONG COÂNG ệễÙC COÙ LIEÂN QUAN ẹEÁN CHệễNG TRèNH MOÂN ẹAẽO ẹệÙC ễÛ LễÙP a.Nhửừng Moỏc Quan Troùng - GV phaựt cho HS noọi dung nhửừng moỏc quan troùng veà Coõng ửụực + Baỷn Coõng ửụực veà quyeàn treỷ em do ai chuaồn bũ vaứ soaùn thaỷo? Trong thụứi gian bao laõu? + Coõng ửụực ủửụùc ẹaùi Hoọi ủoàng Lieõn Hụùp Quoỏc chớnh thửực thoõng qua ngaứy thaựng naờm naứo? + Tớnh ủeỏn naờm 1999 coự bao nhieõu nửụực kớ vaứ pheõ chuaồn Coõng ửụực? Nửụực ta laứ nửụực thửự bao nhieõu ủaừ pheõ chuaồn Coõng ửụực? b. Noọi Dung Cụ Baỷn Cuỷa Coõng ệụực - GV giaỷi thớch: Coõng ửụực laứ vaờn baỷn quoỏc teỏ ủaàu tieõn ủeà caọp ủeỏn quyeàn treỷ em theo hửụựng tieỏn boọ, bỡnh ủaỳng vaứ toaứn dieọn, mang tớnh phaựp lyự cao. Noọi dung Coõng ửụực goàm 54 ủieàu khoaỷn. Vụựi noọi dung quy ủũnh caực quyeàn daõn sửù, chớnh trũ, kinh teỏ, vaờn hoựa, Coõng ửụực thửùc sửù laứ moọt vaờn baỷn hoaứn chổnh cho coõng taực baỷo veọ, chaờm soực vaứ giaựo duùc treỷ em ụỷ taỏt caỷ caực nửụực, neỏu noự ủửụùc thửùc thi vaứ aựo duùng moọt caựch nghieõm tuực vaứ phuứ hụùp. Treõn thửùc teỏ nhửừng naờm qua, Coõng ửụực ủaừ trụỷ thaứnh cụ sụỷ cho chửụng trỡnh haứnh ủoọng cuỷa nhieàu quoỏc gia treõn theỏ giụựi trong coõng taực veà treỷ em. Vieọc Lieõn Hụùp Quoỏc pheõ chuaồn Coõng ửụực ủaừ khaỳng ủũnh ủũa vũ cuỷa treỷ em trong gia ủỡnh vaứ xaừ hoọi. Treỷ em khoõng chổ laứ ủoỏi tửụùng ủửụùc quan taõm, chaờm soực, ủửụùc hửụỷng thuù moọt caựch thuù ủoọng, maứ chớnh treỷ em laứ chuỷ theồ cuỷa caực quyeàn ủaừ neõu ra trong Coõng ửụực. GV phaựt cho HS noọi dung cụ baỷn cuỷa Coõng ửụực 3- Cuỷng coỏ, daởn doứ + 4 HS keồ nhửừng vieọc caực em ủaừ laứm - HS nhaộc laùi ủeà baứi - HS ủoùc cho nhau nghe trong nhoựm, tỡm hieồu nhửừng moỏc quan troùng caàn ghi nhụự: + Baỷn Coõng ửụực veà quyeàn treỷ em do Lieõn Hụùp Quoỏc cuứng vụựi ủaùi dieọn cuỷa 43 nửụực treõn toaứn theỏ giụựi tieỏn haứnh chuaồn bũ vaứ soaùn thaỷo trong 10 naờm (1979 – 1989) + Coõng ửụực ủửụùc ẹaùi Hoọi ủoàng Lieõn Hụùp Quoỏc chớnh thửực thoõng qua ngaứy 20 thaựng 11 naờm 1989, theo Nghũ ủũnh 44/25. Coõng ửụực coự hieọu lửùc vaứ ủửụùc coi laứ Luaọt Quoỏc teỏ tửứ ngaứy 2 thaựng 9 naờm 1990, khi ủaừ coự 20 nửụực pheõ chuaồn + Tớnh ủeỏn naờm 1999 ủaừ coự 191 nửụực kớ vaứ pheõ chuaồn Coõng ửụực. Vieọt Nam laứ nửụực ủaàu tieõn ụỷ Chaõu AÙ vaứ thửự hai treõn theỏ giụựi ủaừ pheõ chuaồn Coõng ửụực, ngaứy 20 thaựng 2 naờm 1990 - HS laộng nghe, ghi nhụự - HS thaỷo luaọn theo nhoựm, tỡm hieồu Coõng ửụực theồ hieọn taọp trung vaứo 8 noọi dung cụ baỷn - HS neõu yự kieỏn -Nhaọn xeựt boồ sung Học sinh về nhà tìm hiểu thêm về thông tin trên. Thứ ba ngày tháng năm 2014 Baứi : Daứnh cho ủũa phửụng- Baỷo veọ moõi trửụứng I. MUẽC TIEÂU : - Cuỷng coỏ vieọc baỷo veọ moõi trửụứng cho hoùc sinh. - Thửùc hieọn vieọc baỷo veọ moõi trửụứng ụỷ ủũa phửụng, trửụứng lụựp. - Thửùc haứnh kú naờng baỷo veọ moõi trửụứng. BVMT: -Những việc cần làm để BVMT ở địa phương II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY - HOẽC - Phieỏu hoùc taọp III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC CHUÛ YEÁU HĐ Giaựo Vieõn HĐ Hoùc Sinh A/ Kiểm tra bài cũ: - Giáo viên gọi học sinh khác nhận xét - Giáo viên đánh giá chung. B/ Dạy bài mới: 1- Giới thiệu bài: 2 - Nội dung: - Hoạt động 1: Tập làm " nhà tiên tri" + Giáo viên đánh giá, nhận xét đáp án đúng. - Hoạt động 2: Giáo viên cho học sinh bày tỏ ý kiến. + Giáo viên kết luận: a: Không tán thành. b : Không tán thành. c; d; g: Tán thành. - Hoạt động 3: + Giáo viên nhận xét nhóm có cách xử lí hay. - Hoạt động 4: Dự án " Tình nguyện xanh" + Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm. + Giáo viên gọi đại diện nhóm nêu kết quả, nhân xét đánh giá. + Giáo viên kết luận chung. * Củng cố dặn dò: - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh nêu ghi nhớ về bảo vệ môi trường. - Bảo vệ môi trường (Tiết2). - Học sinh thảo luận theo 6 nhóm, mỗi nhóm một tình huống. + Từng nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét. - Học sinh làm việc cá nhân. Cả lớp giơ thẻ màu bày tỏ ý kiến. - Học sinh thảo luận các nhóm + Các nhóm đóng vai thể hiện. + Cả lớp trao đổi, nhân xét. - Các nhóm tìm hiểu theo 3 nội dung sau: + Môi trường xóm phố. + Môi trường trường học. + Môi trường Lớp học của em - Học sinh nhắc lại ghi nhớ. Thứ ba ngày tháng năm 2014 Baứi : Daứnh cho ủũa phửụng MOÄT SOÁ ẹIEÀU KHOAÛN TRONG LUAÄT BAÛO VEÄ, CHAấM SOÙC VAỉ GIAÙO DUẽC TREÛ EM VIEÄT NAM I. MUẽC TIEÂU: - HS naộm ủửụùc moọt soỏ ủieàu khoaỷn trong luaọt baỷo veọ, chaờm soực vaứ giaựo duùc treỷ em Vieọt Nam II. CHUAÅN Bề ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: - Noọi dung moọt soỏ ủieàu khoaỷn trong luaọt baỷo veọ, chaờm soực vaứ giaựo duùc treỷ em Vieọt Nam III. HOAẽT ẹOÄNG TREÂN LễÙP: HĐ Giaựo vieõn HĐ Hoùc sinh - Kieồm tra baứi cuừ: + Trong Coõng ửụực coự bao nhieõu ủieàu khoaỷn cuỷa lieõn quan ủeỏn chửụng trỡnh moõn ẹaùo ủửực lụựp 4 maứ em caàn ghi nhụự. + Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự -Bài mới: + Giụựi thieọu baứi: Tieỏt hoùc hoõm nay, chuựng ta seừ tỡm hieồu: MOÄT SOÁ ẹIEÀU KHOAÛN TRONG LUAÄT BAÛO VEÄ, CHAấM SOÙC VAỉ GIAÙO DUẽC TREÛ EM VIEÄT NAM - GV phaựt cho HS noọi dung moọt soỏ ủieàu khoaỷn trong luaọt baỷo veọ, chaờm soực vaứ giaựo duùc treỷ em Vieọt Nam - Giáo viên quan sát, nhắc nhở học sinh các nhóm hoạt động. 1. Yeõu quyự, kớnh troùng, hieỏu thaỷo ủoỏi vụựi oõng baứ, cha meù, leó pheựp vụựi ngửụứi lụựn, thửụng yeõu em nhoỷ, ủoaứn keỏt vụựi baùn beứ, giuựp ủụừ ngửụứi giaứ yeỏu, taứn taọt, giuựp ủụừ gia ủỡnh laứm nhửừng vieọc vửứa sửực mỡnh + 2 HS traỷ lụứi - HS nhaộc laùi ủeà baứi - HS ủoùc cho nhau nghe trong nhoựm: + ẹieàu 2: Treỷ em khoõng phaõn bieọt gaựi trai, con trong giaự thuự, con ngoaứi giaự thuự, con ủeỷ, con nuoõi, con rieõng, con chung, khoõng phaõn bieọt daõn toọc, toõn giaựo nguoàn goỏc hay ủũa vũ xaừ hoọi, chớnh kieỏn cuỷa cha meù hoaởc ngửụứi nuoõi dửụừng, ủeàu ủửụùc baỷo veọ, chaờm soực, giaựo duùc vaứ ủửụùc hửụỷng caực quyeàn khaực theo quy ủũnh cuỷa phaựp luaọt + ẹieàu 8: Treỷ em coự quyeàn ủửụùc baứy toỷ yự kieỏn, nguyeọn voùng cuỷa mỡnh veà nhửừng vaỏn ủeà coự lieõn quan ủeỏn mỡnh + ẹieàu 3: Vieọc baỷo veọ, chaờm soực vaứ giaựo duùc treỷ em laứ traựch nhieọm cuỷa gia ủỡnh , nhaứ trửụứng, caực cụ quan nhaứ nửụực, caực toồ chửực xaừ hoọi vaứ caự nhaõn + ẹieàu 7: Treỷ em coự quyeàn soỏng chung vụựi cha meù. Khoõng ai coự quyeàn buoọc treỷ em phaỷi soỏng caựch li cha meù trửứ trửụứng hụùp vỡ lụùi ớch cuỷa ủửựa treỷ + ẹieàu 11: Treỷ em coự quyeàn vui chụi, giaỷi trớ laứnh maùnh, ủửụùc hoaùt ủoọng vaờn hoựa, vaờn ngheọ, theồ duùc theồ thao, du lũch phuứ hụùp vụựi lửựa tuoồi ẹieàu 13: Treỷ em coự boồn phaọn: 2. Chaờm chổ hoùc taọp, reứn luyeọn thaõn theồ, tuaõn theo noọi quy cuỷa nhaứ trửụứng 3. Toõn troùng phaựp luaọt, thửùc hieọn neỏp soỏng vaờn minh, traọt tửù coõng coọng vaứ an toaứn giao thoõng, giửừ gỡn cuỷa coõng, toõn troùng taứi saỷn cuỷa ngửụứi khaực Cuỷng coỏ, daởn doứ: - Neõu nhửừng boồn phaọn cuỷa treỷ em quy ủũnh trong luaọt baỷo veọ, chaờm soực vaứ giaựo duùc treỷ em Vieọt Nam - GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc Thứ ba ngày tháng năm 2014 Thực hành kĩ năng giữa học kì II và cả năm I - Mục tiêu: Giúp HS thực hành những kĩ năng đạo đức đã học. II-Chuẩn bị GV: SGK Đạo đức 4, ND thực hành. HS : SGK Đạo đức, ôn lại các bài đạo đức đã học. III-Các hoạt động dạy học chủ yếu HĐ Giáo viên HĐ học sinh 1. GVgiới thiệu bài 2.Nội dung: Kính trọng và biết ơn người lao động - Nêu những việc nên làm, không nên làm để tỏ lòng kính trọng và biết ơn người lao động. GV nhận xét chung. - HS nối tiếp nhau kể về hành vi thể hiện thái độ kính trọng và biết ơn người lao động HS cả lớp nhận xét. Lịch sự với mọi người - GV tổ chức cho HS các nhóm trong lớp đóng vai các tình huống thể hiện sự lịch sự với mọi người. - Cả lớp thảo luận và nhận xét. Giữ gìn các công trình công cộng -GV tuyên dương những HS đã biết bảo, giữ gìn các công trình công cộng. - HS kể tên được những công trình công cộng mà em biết và nêu được cách bảo vệ các công trình công cộng Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo - GV tuyên dương và nhận xét các nhóm nắm được kĩ năng của bài học. - HS thảo luận theo nhóm và kể tên những việc làm của thành viên trong tổ đã tham gia tốt các hoạt động nhân đạo. Tôn trong luật giao thông - GV tuyên dương những HS đã biết giữ an toàn giao thông khi tham gia giao thông. - HS thảo luận theo nhóm kể tên những việc làm thể hiện việc thực hiện an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Bảo vệ môi trường - GV tuyên dương những HS kể đúng. - HS kể tên được những việc nên và không nên làm để bảo vệ môi trường. 3.Cuỷng coỏ, daởn doứ: Giáo viên nhận xét tiết học ============================================

File đính kèm:

  • docGIAO AN LOP 5(2).doc