Giáo án Mĩ thuật Tiểu học - Trường TH Xương Huân 1 - Năm học 2011-2012 - Lê Khánh Điệp

+ Hình ảnh được vẽ như thế nào? + Ngoài hình ảnh thiếu nữ, còn có hình ảnh nào khác?

+ Màu sắc của bức tranh? - Bổ sung và tóm tắt nội dung tranh. d/ Hoạt động 3: Nhận xét đánh giá: - Tinh thần thái độ học tập của lớp. - Tuyên dương HS phát biểu. 3/ Củng cố: - Liên hệ, giáo dục. 4/ Dặn dò: - Chuẩn bị bài sau. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.

 

doc10 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Tiểu học - Trường TH Xương Huân 1 - Năm học 2011-2012 - Lê Khánh Điệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* Hoïc sinh khaù gioûi :-Bieát choïn maøu, phoái hôïp maøu ñeå veõ vaøo hình caùc quaû cho ñeïp. * Giaùo duïc moâi tröôøng :- Hs yeâu meán veû ñeïp cuûa hoa traùi, coù yù thöùc baûo veä veû ñeïp thieân nhieân. Bieát chaêm soùc caây II/ Chuaån bò : 1) Giaùo vieân :- Tranh, aûnh quaû xoaøi, quaû caø 2) Hoïc sinh :- Vôû taäp veõ - Duïng cuï hoïc veõ III/ Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu : -OÅn ñònh toå chöùc : - Kieåm tra baøi cuõ - Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp. Hoaït ñoäng Giaùo vieân Hoaït ñoäng Hoïc sinh * Giôùi thieäu baøi: - Veõ maøu laø khaâu quan troïng nhaát trong vieäc hoaøn thaønh moät tranh veõ. Vì theá vieäc taäp luyeän veõ maøu laø raát caàn thieát. Hoâm nay chuùng ta seõ hoïc veõ maøu vaøo hình coù saün: Veõ maøu vaøo hình quaû caây. * Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt, nhaän xeùt - Em haõy keå teân caùc quaû trong böùc tranh naøy?. - Caùc quaû coù maøu gì? * Nhö vaäy caùc quaû khaùc nhau veà maøu saéc vaø ñaëc ñieåm. Vì theá khi veõ maøu ta phaûi chuù yù ñeán maøu saéc cuûa töøng loïai quaû. * Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn caùch laøm baøi taäp - Trong baøi veõ maøu hoâm nay chuùng ta seõ veõ maøu cho nhöõng quaû gì? - Quaû xoøai coù nhöõng maøu gì khi chín? Khi soáng? - Quaû caø coù maøu gì khi chín? Khi soáng? - Khi veõ maøu phaûi veõ töø trong ra ngoøai hay töø ngoøai vaøo trong? - Gv minh hoaï höôùng daãn veõ maøu. * Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh - Höôùng daãn Hs caùch caàm buùt - Caùch veõ maøu. - Tö theá ngoài. * Hoaït ñoäng 4 : Nhaän xeùt, ñaùnh giaù - Choïn nhöõng baøi veõ hoøan thaønh vaø höôùng daãn cho HS taäp nhaän xeùt : - Baøi naøo veõ maøu ñeïp? Baøi naøo veõ maøu chöa ñeïp? - Nhaän xeùt vaø tuyeân döông caùc em hoøan thaønh baøi toát * Daën doø : - Quan saùt hình vuoâng, hình chöõ nhaät - Hs quan saùt traû lôøi caâu hoûi - Hs quan saùt Gv minh hoaï - Hs veõ maøu vaøo vôû - Hs tìm ra baøi naën ñeïp * Ruùt kinh nghieäm tieát daïy : Tuaàn : 08 Ngaøy : BAØI 08 : VEÕ HÌNH VUOÂNG VAØ HÌNH CHÖÕ NHAÄT I/ Muïc tieâu: Yeâu caàu caàn ñaït : - Veà kieán thöùc :- Nhaän bieát ñöôïc hình vuoâng vaø hình chöõ nhaät. - Veà kyõ naêng :- Bieát caùch veõ hình vuoâng vaø hình chöõ nhaät. - Veà thaùi ñoä :- Veõ ñöôïc caùc daïng hình vuoâng vaø hình chöõ nhaät vaøo hình coù saün vaø veõ maøu theo yù thích. * Hoïc sinh khaù gioûi :- Veõ caân ñoái ñöôïc hoaï tieát daïng hình vuoâng, hình chöõ nhaät vaøo hình coù saün vaø veõ maøu theo yù thích II/ Chuaån bò : 1) Giaùo vieân :- Hai hình maãu: hình vuoâng vaø hình chöõ nhaät. - Caùc baøi veõ cuaû Hs lôùp tröôùc. 2) Hoïc sinh :- Vôû taäp veõ - Duïng cuï hoïc veõ III/ Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu : -OÅn ñònh toå chöùc : - Kieåm tra baøi cuõ - Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp. Hoaït ñoäng Giaùo vieân Hoaït ñoäng Hoïc sinh * Giôùi thieäu baøi: - Hoâm nay chuùng ta seõ hoïc veõ hai hình cô baûn khaùc ñoù laø veõ hình vuoâng vaø hình chöõ nhaät trong baøi 8, trang 13. * Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu hình vuoâng, hình chöõ nhaät Caùc böôùc tieán haønh: - Cho Hs xem hai hình maãu vaø xaùc ñònh cho Hs bieátø hình vuoâng vaø hình chöõ nhaät. - Cho Hs xem ñoà vaät : hình vuoâng,hình chöõ nhaät - Ñoà vaät naøo coù hình vuoâng, ñoà vaät naøo coù hình chöõ nhaät? - Tìm vaø keå teân nhöõng ñoà vaät naøo xung quanh chuùng ta coù daïng hình vuoâng vaø HCN? * Hoaït ñoäng 2 : Caùch veõ hình vuoâng, hình chöõ nhaät Veõ moät HCN vaø HV leân baûng vaø ñaët caâu hoûi: - Hình CN khaùc hình Vuoâng ôû gioáng vaø khaùc nhau ñieåm naøo? - Bao nhieâu neùt thaúng ngang? Bao nhieâu neùt thaúng ñöùng? - Gv toùm taét, keát luaän ñeå tìm ra caùch veõ * Veõ hình chöõ nhaät - Veõ hai neùt doïc hoaëc hai neùt ngang caùch ñeàu nhau - Veõ tieáp hai neùt coøn laïi * Veõ hình vuoâng - Veõ hai neùt doïc vaø ngang vuoâng goùc vaø baèng nhau - Veõ tieáp hai neùt coøn laïi * Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh - GV neâu yeâu caàu baøi taäp. ( veõ cöûa soå, cöûa ra vaøo ôû hình nhaø saùch taäp veõ ) - Veõ maøu theo yù thích - Nhaéc Hs caùch caàm buùt chì vaø buùt maøu. Tö theá ngoài veõ. - Yeâu caàu Hs khoâng duøng thöôùc khi veõ. - Cho Hs xem moät soá baøi veõ cuûa Hs lôùp tröôùc Giuùp Hs laøm baøi: + Vôùi Hs khaù gioûi coù theå veõ theâm hình maây, caây, maët trôøi.. * Hoaït ñoäng 4 : Nhaän xeùt, ñaùnh giaù - GV laáy nhöõng baøi veõ hoøan thaønh höôùng daãn cho HS taäp nhaän xeùt : - Baøi naøo ñeïp? Baøi naøo chöa ñeïp? - Gv tOÅng keát vaø nhaän xeùt chung veà tieát hoïc * Daën doø : - Chuaån bò baøi hoïc sau xem tranh phong caûnh - Hs quan saùt traû lôøi caâu hoûi - Hs quan saùt Gv minh hoaï - Hs veõ vaøo vôû taäp veõ - Hs tìm ra baøi veõ ñeïp * Ruùt kinh nghieäm tieát daïy : Tuaàn : 09 Ngaøy : BAØI 09 : XEM TRANH PHONG CAÛNH I/ Muïc tieâu: Yeâu caàu caàn ñaït : - Veà kieán thöùc :- Nhaän bieát ñöôïc tranh phong caûnh, yeâu thích tranh phong caûnh. - Veà kyõ naêng :- Moâ taû ñöôïc nhöõng hình veõ vaø maøu saéc chính trong tranh. - Veà thaùi ñoä :- Yeâu meán caûnh ñeïp queâ höông ñeïp. * Hoïc sinh khaù gioûi :- Coù caûm nhaän veû ñeïp cuûa tranh phong caûnh. * Giaùo duïc moâi tröôøng :- Yeâu meán caûnh ñeïp queâ höông. Coù yù thöùc giöõ gìn vaø goùp phaàn xaây döïng moâi tröôøng xung quanh theâm xanh saïch ñeïp. II/ Chuaån bò : 1) Giaùo vieân :- Tranh, aûnh phong caûnh 2) Hoïc sinh :- Vôû taäp veõ III/ Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu : -OÅn ñònh toå chöùc : - Kieåm tra baøi cuõ. - Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp. Hoaït ñoäng Giaùo vieân Hoaït ñoäng Hoïc sinh * Giôùi thieäu baøi: - Hoâm nay chuùng ta cuøng xem hai böùc tranh ñöôïc in trong vôû taäp veõ lôùp 1 veõ veà ñeà taøi phong caûnh queâ höông caùc em nheù! * Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu tranh phong caûnh - Gv cho Hs xem tranh phong caûnh Giôùi thieäu cho Hs bieát theá naøo laø tranh phong caûnh - Hình aûnh chính trong tranh laø : Nhaø, caây, thuyeàn, nuùi - - Hình aûnh phuï trong tranh laø : Ngöôøi vaø vaät * Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn xem tranh 1) Höôùng daãn xem tranh “ Phaùo boâng” - Ai veõ tranh naøy vaø veõ baèng chaát lieäu gì? Teân tranh? - Trong tranh veõ coù nhöõng h/aûnh gì? - Tranh veõ caûnh ñeâm hay ngaøy? Caùc em thöôøng thaáy phaùo boâng luùc naøo? - Hình aûnh naøo laø hình aûnh chính? Hình aûnh naøo laø phuï? - Trong tranh veõ coù ngöôøi khoâng? Veõ lôùn hay nhoû? - Coù nhöõng maøu saéc gì trong tranh? - Em coù thích böùc tranh khoâng? 2) Höôùng daãn xem tranh “ Chieàu veà”. - Ai veõ tranh naøy vaø veõ baèng chaát lieäu gì? Teân tranh? - Trong tranh coù nhöõng h/aûnh gì? - H/aûnh naøo laø h/a chính? H/ aûnh naøo laø phuï? - Coù nhöõng maøu saéc gì trong tranh? - Tranh veõ caûnh buoåi saùng hay buoåi chieàu? Vì sao em bieát. => Baàu trôøi buoåi chieàu khi maët trôøi saép laën thöôøng coù maøu ñoû cam hoaëc maøu cam vaøng hay hoàng tím. - Theá baàu trôøi vaøo buoåi saùng, buoåi tröa coù maøu gì? - Em coù thích böùc tranh khoâng? * Hoaït ñoäng 3 : Toùm taéc keát luaän - Khoâng gian xung quanh chuùng ta khoâng ngöøng bieán ñoåi. Maøu saéc ñeå theå hieän söï bieán ñoåi laø raát caàn thieát khi veõ tranh. Xem tranh phong caûnh chuùng ta hoïc ñöôïc caùch theå hieän thôøi gian cuûa caùc baïn vaø taïo theâm yù töôûng cho chuùng ta veõ tranh. Ngoaøi ra ta coøn thaáy ñöôïc veû ñeïp cuûa thieân nhieân vaø caàn coù yù thöùc BVMT thieân nhieân xanh saïch ñeïp. * Hoaït ñoäng 4 : Nhaän xeùt, ñaùnh giaù - GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù, tuyeân döông lôùp hoïc * Daën doø : - Chuaån bò baøi hoïc sau : Veõ quaû daïng troøn - Hs quan saùt laéng nghe - Hs quan saùt traû lôøi caâu hoûi - Hs quan saùt traû lôøi caâu hoûi - Hs laéng nghe * Ruùt kinh nghieäm tieát daïy : Tuaàn : 10 Ngaøy : BAØI 10: TẬP VEÕ QUAÛ DAÏNG TROØN VÀ TẬP TÔ MÀU THEO Ý THÍCH I/ Muïc tieâu: Yeâu caàu caàn ñaït : - Veà kieán thöùc :- Bieát ñöôïc hình daùng vaø maøu saéc veû ñeïp cuûa moät vaøi loaïi quaû. - Veà kyõ naêng :- Bieát caùch veõ quaû daïng troøn. - Veà thaùi ñoä :-Veõ ñöôïc hình moät loaïi qua ûdaïng troøn vaø veõ maøu theo yù thích * Hoïc sinh khaù gioûi :- Veõ ñöôïc hình moät vaøi loaïi quaû daïng troøn vaø veõ maøu theo yù thích. * Giaùo duïc moâi tröôøng :- Giaùo duïc hs yeâu meán veû ñeïp cuûa hoa traùi, coù yù thöùc baûo veä veû ñeïp thieân nhieân. Bieát chaêm soùc caây II/ Chuaån bò : 1) Giaùo vieân : - Quaû ñu ñuû, quaû taùo 2) Hoïc sinh : - Vôû taäp veõ - Duïng cuï hoïc veõ III/ Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu : -OÅn ñònh toå chöùc : - Kieåm tra baøi cuõ - Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp. Hoaït ñoäng Giaùo vieân Hoaït ñoäng Hoïc sinh * Giôùi thieäu baøi: - Trong thieân nhieân coù raát nhieàu quaû coù daïng hình troøn vôùi nhieàu maøu saéc phong phuù. Hoâm nay chuùng ta seõ hoïc veõ quaû daïng troøn. * Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt, nhaän xeùt - Gv giôùi thieäu moät soá quaû - Gv ñaët caâu hoûi : - Ñaây laø quaû gì? Hình daùng cuûa quaû? Maøu saéc cuûa quaû? * Gv toùm taéc : Coù nhieàu quaû daïng troøn maøu saéc phong phuù * Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn caùch veõ Cho Hs xem quaû leâ vaø quaû taùo vaø yeâu caàu Hs mieâu taû hình daùng vaø ñaëc ñieåm cuûa quaû taùo vaø quaû ñu ñuû. - Ñeå veõ moät quaû coù daïng troøn chuùng ta veõ hình cô baûn naøo? - Gv minh hoïa caùch veõ * Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh - Cho Hs veõ quaû theo quaû maãu cuûa giaùo vieân ñaët treân baøn. - Theo doõi vaø höôùng daãn theâm cho caùc em veõ coøn yeáu. - Ñ/v Hs khaù, gioûi coù theå cho caùc em veõ theâm maët baøn ñeå tranh sinh ñoäng. * Hoaït ñoäng 4 : Nhaän xeùt, ñaùnh giaù - Choïn moät soá baøi hoaøn thaønh cho Hs taäp nhaän xeùt theo gôïi yù cuûa GV. - Boå sung yù kieán. Cuûng coá noäi dung baøi hoïc. - GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù, tuyeân döông lôùp hoïc * Daën doø : - Chuaån bò baøi hoïc sau : veõ maøu vaøo hình veõ ôû ñöôøng dieàm - Hs quan saùt traû lôøi caâu hoûi - Hs quan saùt traû lôøi caâu hoûi - Hs quan saùt Gv minh hoaï - Hs veõ vaøo vôû taäp veõ - Hs tìm ra baøi veõ ñeïp * Ruùt kinh nghieäm tieát daïy :

File đính kèm:

  • docgiao an mi thuat(1).doc
Giáo án liên quan