Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 - Trường Tiểu học Tuyên Thạnh - Võ Thị Kiều Dân - Năm học 2011-2012

Họat động 1:Giới thiệu vài nét về hsTô Ngọc Vân -Chuẩn bị các câu hỏi cho các nhóm trao đổi dựa vào nội dung sau: +Em hãy nêu một vài nét về tiểu sử Tô Ngọc Vân. +Em hãy kể tên một số tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ Tô Ngọc Vân. -GV dựa vào trả lời của HS bổ sung.

Họat động 2:Xem tranh thiếu nữ bên hoa huệ. T-Giáo viên yêu cầu HS quan sát tranh thiếu nữ bên Thoa huệ và thảo luận theo nhóm về những nội dung sau: +Hình ảnh chính của bức tranh là gì?

+Hình ảnh chính được vẽ như thế nào? +Bức tranh còn có những hình ảnh nào ?

 

doc67 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 14/12/2020 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 - Trường Tiểu học Tuyên Thạnh - Võ Thị Kiều Dân - Năm học 2011-2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
å chöùc cho HS quan saùt,nhaän xeùt moät soá baøi veà: +Hình naën +Taïo daùng + Saép xeáp caùc hình naën -GV gôïi yù cho HS xeáp loïai baøi theo caûm nhaän rieâng. Daën doø:Söu taàm moät soá ñaàu baùo,taïp chí,baùo töôøng -HS tìm choïn noäi dung ñeà taøi -HS quan saùt -HS thöïc haønh -HS nhaän xeùt,ñaùnh giaù Ngaøy soaïn: 17/03/2011 Ngaøy daïy: 21-25/03/2011 Baøi 30 :Veõ Trang Trí TRANG TRÍ ÑAÀU BAÙO TÖÔØNG I.Muïc Tieâu: -Hieåu noäi dung yù nghóa cuûa baùo töôøng. -Bieát caùch trang trí ñaàu baùo töôøng. -Trang trí ñaàu baùo töôøng cuûa lôùp ñôn giaûn. -HS khaù gioûi:Trang trí ñöôïc ñaàu baùo töôøng ñôn giaûn,phuø hôïp vôùi noäi dung tuyeân truyeàn. II.Chuaån Bò: *Gíao Vieân: -Söu taàm moät soá ñaàu baùo -Hình gôïi yù caùch veõ *Hoïc Sinh: -Vôû veõ vaø hoïa cuï III.Caùc hoaït ñoäng Daïy- Hoïc: Thôøi gian Hoïat ñoäng giaùo vieân Hoïat ñoäng hoïc sinh 5 phuùt 7 phuùt 16 phuùt 5 phuùt 2 phuùt Hoïat ñoäng 1:Quan saùt- nhaän xeùt -GV giôùi thieäu moät soá ñaàu baùo vaø gôïi yù ñeå HS quan saùt,nhaän thaáy: +Tôø baùo naøo cuõng coù:ñaàu baùo,thaân baùo +Baùo töôøng:Baùo cuûa moãi ñôn vò nhö:boä ñoäi, tröôøng hoïcthöôøng ra vaøo nhöõng dòp leã teát hoaëc caùc ñôït thi ñua,moãi ngöôøi vieát moät vaøi baøi sau ñoù daùn vaøo moät taám baûng hay moät tôø giaáy lôùn ñeå nôi thuaän tieän cho nhieàu ngöôøi cuøng xem -GV gôïi yù HS tìm ra caùc yeáu toá cuûa ñaàu baùo: +Chöõ:Teân tôø baùo,chuû ñeà cuûa tôø baùo,teân ñôn vò +Hình: Hình trang trí,côø,hoa,bieåu tröng Hoïat ñoäng 2:Caùch trang trí ñaàu baùo töôøng -GV giôùi thieäu hình gôïi yù caùch veõ : +Veõ phaùc caùc maûng chöõ,hình minh hoïa sao cho coù maûng lôùn,maûng nhoû vaø caân ñoái +Keû chöõ vaø veõ hình trang trí. +Veõ maøu töôi saùng,roõ,phuø hôïp vôùi noäi dung Hoïat ñoäng 3:Thöïc haønh. -GV coù theå toå chöùc cho HS laøm baøi caù nhaân hoaëc laøm baøi theo nhoùm. Hoïat ñoäng 4:Nhaän xeùt- ñaùnh giaù -GV cuøng HS choïn moät soá baøi ñeå nhaän xeùt, ñaùnh giaù veà: +Boá cuïc +Chöõ +Hình minh hoïa +Maøu saéc -HS xeáp loïai theo caûm nhaän rieâng,GV toång keát nhaän xeùt chung veà tieát hoïc Daën doø:Söu taàm tranh veà ñeà taøi öôùc mô cuûa em -HS quan saùt,nhaän xeùt -HS quan saùt naém caùch veõ. -HS thöïc haønh -HS nhaän xeùt,ñaùnh giaù Ngaøy soïan: 25/03/2011 Ngaøy daïy: 28.0-01.04/2011 Baøi 31 :Veõ Tranh ÑEÀ TAØI ÖÔÙC MÔ CUÛA EM I.Muïc Tieâu: -Hieåu noäi dung ñeà taøi. -Bieát caùch choïn hoaït ñoäng. -Veõ ñöôïc tranh veà öôùc mô cuûa baûn thaân. -GDMT:+HS bieát theå hieän öôùc mô cuûa mình veà hieän taïi hoaëc töông lai.Qua ñoù theå hieän traùch nhieäm cuûa mình vôùi coäng ñoàng,xaõ hoäi. II.Chuaån Bò: *Giaùo Vieân: -Söu taàm tranh veà ñeà taøi öôùc mô cuûa em vaø moät soá ñeà taøi khaùc *Hoïc Sinh: -Vôû veõ vaø hoïa cuï III.Caùc hoaït ñoäng Daïy –Hoïc: Thôøi gian Hoïat ñoäng giaùo vieân Hoïat ñoäng hoïc sinh 5phuùt 7 phuùt 16 phuùt 5 phuùt 2 phuùt Hoïat ñoäng 1:Tìm choïn noäi dung ñeà taøi. -GV giôùi thieäu moät soá böùc tranh coù noäi dung khaùc nhau vaø gôïi yù ñeå hs tìm ra nhöõng tranh coù noäi dung veà öôùc mô. Gv giaûi thích veõ veà öôùc mô laø veõ nhöõng gì vaø yeâu caàu hs neâu leân öôùc mô cuûa mình Hoïat ñoäng 2:Caùch veõ tranh. -Gv phaân tích caùch veõ ôû moät vaøi böùc tranh hoaëc veõ leân baûng ñeå hs thaáy ñöôïc söï ña daïng veà caùch theå hieän noäi dung ñeà taøi: + Caùch choïn hình aûnh + Caùch boá cuïc + Caùch veõ hình + Caùch veõ maøu Hoïat ñoäng 3:Thöïc haønh. -Gv coù theå toå chöùc hoïat ñoäng thöïc haønh: + Veõ caù nhaân + Moät vaøi nhoùm veõ treân giaáy khoå lôùn + Hai nhoùm leân baûng veõ thi ñua Hoïat ñoäng 4:Quan saùt, nhaän xeùt. -Gv cuøng hs choïn moät soá baøi veõ theo caù nhaân, theo nhoùm vaø gôïi yù hs nhaän xeùt veà: + Caùch tìm choïn noäi dung ñeà taøi + Caùch boá cuïc + Caùch veõ hình aûnh chính, phuï + Caùch veõ maøu Daën doø: Quan saùt loï hoa vaø quaû. -HS tìm choïn noäi dung ñeà taøi -HS quan saùt, nhaän xeùt Hs thöïc haønh Hs quan saùt, nhaän xeùt Ngaøy soaïn: 01/04/2011 Ngaøy daïy: 4-8/04/2011 Baøi 32: Veõ Theo Maãu VEÕ TÓNH VAÄT(VEÕ MAØU) I.Muïc Tieâu: -HS bieát caùch quan saùt,so saùnh vaø nhaän ra ñaëc ñieåm cuûa maãu. -Veõ ñöôïc hình vaø veõ maøu theo maãu. -HS khaù gioûi:saép xeáp hình veõ caân ñoái,maøu saéc phuø hôïp. II.Chuaån Bò: *Giaùo Vieân -Maãu veõ -Moät soá tranh tónh vaät cuûa hoïa só. -Hình höôùng daãn caùc böôùc veõ. *Hoïc Sinh: -Vôû veõ vaø hoïa cuï III.Caùc hoaït ñoäng Daïy – Hoïc: Thôøi gian Hoïat ñoäng giaùo vieân Hoïat ñoäng hoïc sinh 5 phuùt 7 phuùt 15 phuùt 5 phuùt 2 phuùt Hoïat ñoäng 1:Quan saùt-nhaän xeùt -GV giôùi thieäu moät soá tranh tónh vaät ñeïp ñeå taïo cho HS höùng thuù vôùi baøi hoïc. -GV cuøng HS baøy moät vaøi maãu chung hoaëc hd HS baøy maãu theo nhoùm vaø gôïi yù caùc em nhaän xeùt: +Vò trí cuûa caùc vaät maãu. +Chieàu cao,chieàu ngang cuûa maãu vaø cuûa töøng vaät maãu. +Hình daùng cuûa loï,hoa,qua.û +MaØu saéc,ñoä ñaäm,nhaït ôû maãu. Hoïat ñoäng 2:Caùch veõ -GV veõ leân baûng theo trình töï: +Öôùc löôïng chieàu cao,chieàu ngang cuûa maãu vaø veõ phaùc khung hình chung. +Phaùc khung hình cuûa loï,hoa,quaû. +Tìm tæ leä boä phaän vaø veõ hình loï,hoa,quaû +Veõ maøu theo caûm nhaän rieâng. Hoïat ñoäng 3:Thöïc haønh -GV theo doõi HS veõ. Hoïat ñoäng 4:Nhaän xeùt-ñaùnh giaù -GV cuøng HS nhaän xeùt moät soá baøi veà: +Boá cuïc +Hình veõ +Maøu saéc -HS töï xeáp loïai caù baøi veõ -GV boå sung vaø ñieàu chænh xeáp loïai,nhaän xeùt chung tieát hoïc,khen ngôïi nhöõng HS coù baøi veõ ñeïp. Daën doø:Quan saùt baøi 33 -HS quan saùt,nhaän xeùt -HS quan saùt vaø taäp nhaän xeùt maãu chung hoaëc maãu cuûa nhoùm. -HS quan saùt naém caùch veõ. -HS thöïc haønh HS nhaän xeùt,ñaùnh giaù Ngaøy soïan: 09.04/2011 Ngaøy daïy: 11-15/04/201 Baøi 33 :Veõ Trang Trí TRANG TRÍ COÅNG TRAÏI HOAËC LEÀU TRAÏI THIEÁU NHI I.Muïc Tieâu: -Hieåu vai troø,yù nghóa cuûa lieàu traïi thieáu nhi -Bieát caùch tranh trí vaø trang trí ñöôïc coång,leàu traïi thieáu nhi. -GDMT:+Bieát theâm veà caùc hoaït ñoâng cuûa thieáu nhi.HS theâm yeâu thích caùc hoaït ñoäng taäp theå cuûa thieáu nhi. -HS khaù gioûi:Trang trí ñöôïc coång hoaëc leàu traïi phuø hôïp vôùi noäi dung hoaït ñoäng. II.Chuaån Bò: *Giaùo vieân: -Aûnh chuïp caùc coång traïi vaø leàu traïi. -Baøi veõ cuaû HS lôùp tröôùc. *Hoïc Sinh: -Vôû veõ vaø hoïa cuï III.Caùc hoaït ñoäng Daïy – Hoïc: Thôøi gian Hoïat ñoäng giaùo vieân Hoïat ñoäng hoïc sinh 5 phuùt 7 phuùt 15 phuùt 5 phuùt 2 phuùt Hoïat ñoäng 1:Quan saùt-nhaän xeùt -GV giôùi thieäu moät soá hình aûnh veà traïi vaø ñaët caâu hoûi gôïi yù HS: +Hoäi traïi thuôøng ñöôïc toå chöùc vaøa dòp naøo? +Traïi goàm coù nhöõng phaàn chính naøo? +Nhöõng vaät lieäu caàn thieát ñeå döïng traïi goàm nhöõng gì? -Giaùo duïc moäi tröôøng. Hoïat ñoäng 2:Caùch trang trí traïi -GV veõ leân baûng ñeå HS nhaän ra caùch trang trí + rang trí coång traïi *Veõ hình coång,haøng raøo *Veõ hình trang trí theo yù thích *Veõ maøu + Trang trí leàu traïi *Veõ hình leàu traïi caân ñoái vôùi phaàn giaáy *Trang trí leàu traïi theo yù thích Hoïat ñoäng 2:Thöïc haønh -GV veõ leân baûng ñeå HS nhaän ra caùch trang trí +Trang trí coång traïi -GV gôïi yù HS caùch veõ hình vaø caùch trang trí: +Tìm hình daùng chung cho coång traïi hoaëc leàu traïi +Caùch trang trí: boá cuïc,hoïa tieát,maøu saéc Hoïat ñoäng 4:Nhaän xeùt- ñaùnh giaù -GV cuøng HS choïn moät soá baøi veõ vaø gôïi yù hs nhaän xeùt,xeáp loïai. -GV toång keát,khen ngôïi nhöõng hs coù baøi veõ ñeïp vaø ñoäng vieân chung caû lôùp. Daën doø:Chuaån bò ñeà taøi cho baøi 34. -HS quan saùt,nhaän xeùt -HS quan saùt aém caùch veõ. -HS quan saùt,nhaän xeùt Ngaøy soaïn: 15/04/2011 Ngaøy daïy:18-22/04/2011 Baøi 34 :Veõ Tranh ÑEÀ TAØI TÖÏ CHOÏN I.Muïc Tieâu: -Hieåu noäi dung ñeø taøi. -Bieát caùch tìm,choïn noäi dung ñeà taøi. -Bieát caùch veõ vaø veõ ñöôïc tranh theo ñeà taøi töï choïn. -GDMT:+HS thaáy ñöôïc söï phong phuù cuûa cuoäc soáng xung quanh.Qua ñoù giuùp caùc em coù thaùi ñoä ñuùng ñaén vôùi moâi tröôøng,cuoäc soáng xung quanh. -HS khaù gioûi:Saép xeáp hình veõ caân ñoái,bieát choïn maøu,veõ maøu phuø hôïp,roõ ñeà taøi. II.Chuaån Bò: *Giaùo Vieân -Söu taàm tranh cuûa caùc hoïa só veà moät soá ñeà taøi khaùc nhau -Baøi veõ cuûa HS lôùp tröôùc. *Hoïc Sinh:-Vôû veõ vaø hoïa cuï III.Caùc hoaït ñoäng Daïy – Hoïc: Thôøi gian Hoïat ñoäng giaùo vieân Hoïat ñoäng hoïc sinh 5 phuùt 5 phuùt 16phuùt 5 phuùt 2 phuùt Hoïat ñoäng 1:Tìm choïn noäi dung ñeà taøi -GV giôùi thieäu moät soá böùc tranh cuûa hoïa só vaø HSveà caùc ñeà taøi khaùc nhau vaø gôïi yù ñeå HS nhaän ra: +Coù raát nhieàu noäi dung phong phuù ñeå veõ tranh +Coù raát nhieàu caùch veõ tranh khaùc nhau. -Giaùo duïc moâi tröôøng. Hoïat ñoäng 2:Caùch veõ tranh. -GV neâu yeâu caàu cuûa baøi vaø daønh thôøi gian cho HS thöïc haønh. Hoïat ñoäng 3:Thöïc haønh -GV theo doõi HS veõ baøi. Hoïat ñoäng 4:Nhaän xeùt-ñaùnh giaù -GV gôïi yù HS töï nhaän xeùt vaø xeáp loïai caùc baøi veõ theo caûm nhaän rieâng. Daën doø:.Töï choïn caùc baøi veõ trong naêm ñeå chuaån bò cho tröng baøy keát quaû hoïc taäp cuoái naêm. -HS tìm choïn nd ñt -HSquan saùt naém laïi caùch veõ. -HS thöïc haønh -HS nhaän xeùt,ñaùnh giaù Ngaøy soaïn: 05/05/2010 Ngaøy daïy: 10-14//05/2010 Baøi 35:TRÖNG BAØY KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP CUÛA HOÏC SINH . I.Muïc Tieâu: GV vaø HS thaáy ñöôïc keát quûa daïy – hoïc mó thuaät trong naêm Nhaø tröôøng thaáy ñöôïc coâng taùc quaûn lí daïy – hoïc mó thuaät Yeâu thích moân mó thuaät II.Hình Thöùc Toå Chöùc: GV vaø HS choïn caùc baøi veõ,xeù daùn giaáy vaø baøi taäp naën ñeïp Tröng baøy nôi thuaän tieän cho nhieàu ngöôøi xem III.Ñaùnh Giaù: Toå chöùc cho HS xem vaø gôïi yù caùc nhaän xeùt , ñaùnh giaù GV höôùng daãn cha meï HS xem vaøo dòp toång keát naêm hoïc Khen ngôïi nhöõng HS coù nhieàu baøi veõ ñeïp

File đính kèm:

  • docKE HOACH BAI DAY KHOI 5.doc
Giáo án liên quan