Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 - Trường Tiểu học JaNhin - Năm học 2012-2013

Hoạt động 1: Giới thiệu một vài nét của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân.

- Giáo viên chuẩn bị các câu hỏi để các nhóm trao đổi dựa vào nội dung sau:

+ Em hãy nêu một vài nét về tiểu sử của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân.

+ Em hãy kể tên một số tác phẩm nổi tiếng của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân. - Giáo viên dựa vào trả lời của học sinh, bổ sung:

+ Tô Ngọc Vân là hoạ sĩ tài năng, có nhiều đóng góp cho nền Mĩ Thuật hiện đại Việt Nam. Ông tốt nghiệp khoa II(1926- 1931)Trường Mỹ thuật Đông Dương, sau đó trở thành giảng viên của trường. Những năm 1939- 1944 là giai đoạn sưng tấc sung sức nhất của ông với chất liệu chủ đạo là sơn dáu.

Những tác phẩm nổi bật ở giai đoạn này là: Thiếu nữ bên hoa huệ (1943), Thiếu nữ bên hoa SẼn (1944), Hai thiếu nữ

 

doc82 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 14/12/2020 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 - Trường Tiểu học JaNhin - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trang trí (boá cuïc, maøu saéc) + Choïn caùc baøi veõ ñeïp laøm saûn phaåm tröng baøy. - Giaùo vieân: Nhaän xeùt chung tieát hoïc. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh. - Hoïc sinh Chuù yù laéng nghe - Hoïc sinh: Laéng nghe vaø tieáp thu yù kieán nhaän xeùt cuûa giaùo vieân 4. Cuûng coá: - Ñaùnh giaù, nhaän xeùt. - Giaùo duïc hoïc sinh caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa caùc traïi heø vaø yeâu thích tham gia caùc hoaït ñoäng taäp theå 5. Daën doø: - Veà nhaø veõ trang trí coång traïi, leàu traïi vaøo vôû thöïc haønh. - Quan saùt phong caûnh thieân nhieân xung quanh, hình daùng ñoà vaät, con vaät ñeå phuïc vuï cho baøi veõ sau. Baøi 34: Veõ tranh ÑEÀ TAØI TÖÏ CHOÏN I. MUÏC TIEÂU: - Hieåu noäi dung ñeà taøi. - Bieát caùch tìm, choïn noäi dung ñeà taøi. - Bieát caùch veõ vaø veõ ñöôïc tranh theo ñeà taøi töï choïn. - Laøm phaùt trieån khaû naêng quan saùt, saùng taïo cuûa hoïc sinh. - Hoïc sinh khaù gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, bieát choïn maøu, veõ maøu phuø hôïp, roõ ñeà taøi. II. CHUAÅN BÒ: 1. Giaùo vieân: - Saùch giaùo khoa, saùch giaùo vieân. - Moät soá tranh, aûnh cuûa caùc hoaï só, Hoïc sinh naêm tröôùc veà caùc ñeà taøi khaùc nhau. 2. Hoïc sinh: - Saùch giaùo khoa - Giaáy veõ, buùt chì, thöôùc keû, taåy, maøu veõ. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. Khôûi ñoäng: Haùt. 2. Baøi cuõ: Kieåm tra vôû thöïc haønh baøi veõ trang trí coång, leàu traïi vaø nhaän xeùt: Caùch veõ hình daùng coång traïi vaø leàu traïi, caùch trang trí. 3. Baøi môùi: Veõ tranh: Ñeà taøi töï choïn A) Giôùi thieäu baøi: Xung quanh chuùng ta coù raát nhieàu caûnh vaät ñeïp. Hoâm nay thaày vaø caùc em cuøng tìm choïn nhöõng noäi dung maø mình thích ñeå theå hieän moät böùc tranh cuûa mình. B) Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ Hoaït ñoäng 1: Tìm, choïn noäi dung ñeà taøi - Giaùo vieân: Cho hoïc sinh quan saùt tranh, aûnh vôùi caùc ñeà taøi khaùc nhau. - Giaùo vieân: Ñaët caâu hoûi gôïi yù hoïc sinh. + Em coù nhaän xeùt gì veà ñeà taøi maø caùc böùc tranh theå hieän. + Caùch boá cuïc cuûa caùc böùc tranh? + Caûm nhaän cuûa em veà caùc böùc tranh ñoù - Giaùo vieân: Boå sung nhaän xeùt. + Khi quan saùt caûnh vaät xung quanh chuùng ta coù nhöõng caûm xuùc rieâng, nhöõng tö duy hình töôïng rieâng vaø taïo neân nhöõng noäi dung phong phuù ñeå theå hieän trong böùc veõ ñoù. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh. - Hoïc sinh quan saùt - Hoïc sinh traû lôøi + Phong phuù vaø haáp daãn (phong caûnh caùc hoaït ñoäng trong ngaøy leã hoäi, chaân dung, tranh tónh vaät ...). + Moãi tranh moät veû, raát saùng taïo, maøu saéc haøi hoaø giöõa caùc maûng, boá cuïc caân ñoái, hôïp lyù. + Phaùt bieåu nhaän xeùt vaø caûm nhaän rieâng cuûa mình. - Hoïc sinh chuù yù laéng nghe. Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ - Giaùo vieân: Cho hoïc sinh quan saùt moät soá hình veõ gôïi yù ñaõ chuaån bò. - Giaùo vieân: Ñaët caùc caâu hoûi gôïi yù hoïc sinh veà caùch veõ ñaõ hoïc. Ví duï: A)Veõ veà ñeà taøi tröôøng em + Choïn hình aûnh chính naøo? B)Veõ veà phong caûnh. + Choïn nhöõng hình aûnh chính naøo? - Giaùo vieân: Nhaän xeùt + Duø laø noäi dung naøo thì Hoïc sinh cuõng phaûi tuaân theo trình töï caùc böôùc veõ nhö ñaõ ñöôïc hoïc laøm sao böùc tranh veõ coù noäi dung (coù troïng taâm) theå hieän ñöôïc roõ chuû ñeà cuûa baøi veõ. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh. - Hoïc sinh quan saùt vaø nhaän bieát caùc böôùc tieán haønh. - Hoïc sinh traû lôøi + Khung caûnh cuûa tröôøng, chaân dung thaày giaùo, coâ giaùo, caùc hoaït ñoäng cuûa nhaø tröôøng. + Khung caûnh phoá em (laøng em), phong caûnh Hoà Göôm - Hoïc sinh chuù yù laéng nghe. Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh. - Giaùo vieân: Coù theå Saép xeáp Hoïc sinh coù yù thích veõ gioáng nhau vaøo moät nhoùm. + Nhoùm 1 + Nhoùm 2 + Nhoùm 3 - Giaùo vieân: Quan saùt bao quaùt caû lôùp vaø höôùng daãn hoïc sinh theå hieän noäi dung veõ cuûa töøng Hoïc sinh, töøng nhoùm. + Gôïi yù cho hoïc sinh caùch saép xeáp caùc hình aûnh, caùch boá cuïc caùc maûng hình, caùch veõ maøu cho phuø hôïp vôùi noäi dung cuûa böùc tranh. + Khuyeán khích ñoäng vieân Hoïc sinh saùng taïo, theå hieän nhieàu noäi dung khaùc nhau ñeå baøi thöïc haønh phong phuù, caùc chuû ñeà veõ ña daïng ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa baøi veõ. - Giaùo vieân: Yeâu caàu hoïc sinh keát thuùc baøi veõ. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh. - Hoïc sinh: Thöïc haønh theo söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân + Veõ veà ñeà taøi phong caûnh, moâi tröôøng xung quanh. + Veõ veàõ chaân dung + Veõ veà caùc con vaät. - Hoïc sinh: Theå hieän caùc noäi dung mình ñaõ choïn vaøo baøi veõ theo caùc böôùc ñaõ hoïc. + Nhôù laïi ñaëc ñieåm, hình daùng cuûa caùc hình aûnh chính, chi tieát phuï ñeå laøm baøi veõ coù boá cuïc caân ñoái haøi hoaø. + Chuû ñoäng tìm toøi caùc chuû ñeà vaø noäi dung veõ giöõa caùc hoïc sinh, caùc nhoùm. - Hoïc sinh chænh söûa laïi chi tieát hình aûnh, maøu saéc vaø hoaøn thaønh baøi taäp. Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. - Giaùo vieân: Choïn moät soá tranh veõ ñeïp veà moät soá ñeà taøi hoïc sinh töï choïn ñeå nhaän xeùt + Caùch choïn noäi dung theo chuû ñeà. + Caùch veõ caùc maûng hình (chính, phuï, chi tieát) + Caùch veõ maøu + Choïn moät soá baøi veõ ñeïp ñeå tröng baøy. - Giaùo vieân: Nhaän xeùt chung tieát hoïc. + Bieåu döông caùc hoïc sinh ñaõ phaùt huy ñöôïc tính saùng taïo, caùch theå hieän caûm xuùc toát trong baøi veõ. + Nhaéc nhôû caùc hoïc sinh chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa baøi thöïc haønh neân luyeän taäp nhieàu hôn + Xeáp loaïi tieát hoïc Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh. - Hoïc sinh: Quan saùt vaø laéng nghe ñeå töï ñaùnh giaù keát quaû baøi veõ cuûa mình (cuûa nhoùm mình) - Hoïc sinh: Laéng nghe vaø tieáp thu nhöõng yù kieán cuûa giaùo vieân. 4. Cuûng coá: - Ñaùnh giaù, nhaän xeùt. - Giaùo duïc hoïc sinh caûm nhaän ñöôïc söï ña daïng vaø phong phuù cuûa ñeà taøi xung quanh cuoäc soáng. 5. Daën doø: - Veà nhaø veõ tranh theo ñeà taøi töï choïn vaøo vôû thöïc haønh. - Giöõa caùc nhoùm hoïc, toå choïn caùc saûn phaåm naën ñeïp, baøi veõ ñeïp cuûa caùc caù nhaân, nhoùm ñeå tröng baøy. Baøi 35: Toång keát naêm hoïc OÂN TAÄP – TRÖNG BAØY CAÙC BAØI VEÕ, NAËN ÑEÏP I. MUÏC TIEÂU: - Giuùp hoïc sinh heä thoáng laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc trong naêm. - Giuùp hoïc sinh vaø Giaùo vieân thaáy ñöôïc nhöõng thaønh quaû ñaït ñöôïc vaø nhöõng toàn taïi chöa ñaùp öùng ñöôïc vôùi yeâu caàu cuûa vieäc hoïc taäp boä moân myõ thuaät. - Giuùp phuï huynh Hoïc sinh vaø caùc caùn boä quaûn lyù nhaän bieát ñöôïc keát quaû hoïc taäp cuûa con em, Hoïc sinh cuûa mình II. CHUAÅN BÒ: 1. Giaùo vieân: - Moät soá tranh veõ, baøi naën ñaõ ñöôïc löïa choïn ôû caùc phaân moân ñaõ hoïc. - Giaáy Ao, baêng dính, hoäp maøu, buùt chì 2. Hoïc sinh: - Saùch giaùo khoa - Giaáy Ao, baêng dính, hoäp maøu, buùt chì III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. Khôûi ñoäng: Haùt. 2. Baøi cuõ: Kieåm tra baøi cuõ 3. Baøi môùi: Toång keát naêm hoïc A) Giôùi thieäu baøi: B) Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ Hoaït ñoäng 1: oân taäp caùc noäi dung kieán thöùc - Giaùo vieân: Neâu noäi dung kieán thöùc cô baûn cuûa caùc phaân moân vaø ñaët caâu hoûi gôïi yù A)Phaân moân veõ trang trí + Goàm nhöõng noäi dung naøo? + Yeâu caàu cô baûn cuûa phaân moân naøy. B)Phaân moân veõ tranh theo ñeà taøi + Goàm nhöõng noäi dung naøo? + Yeâu caàu cô baûn cuûa phaân moân naøy. - Giaùo vieân: Boå sung tieáp caùc phaân moân coøn laïi: veõ theo maãu vaät, naën vaø taïo daùng, caét x vaø daùn giaáy. - Giaùo vieân: Nhaän xeùt veà keát quaû tieáp nhaän kieán thöùc cuûa moân myõ thuaät lôùp 5 cuûa hoïc sinh. + Nhöõng maët ñaït ñöôïc so vôùi yeâu caàu daïy hoïc moân myõ thuaät. + Nhöõng maët coøn haïn cheá cuûa hoïc sinh Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh. - Hoïc sinh toång keát ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp - Hoïc sinh traû lôøi + Goàm trang trí maøu saéc, trang trí hoaï tieát, trang trí ñoái xöùng.. + Hieåu ñöôïc taùc duïng cuûa maøu saéc, caùch trang trí hoaï tieát, trang trí ñöôøng dieàm, trang trí ñoái xöùng qua truïc ñoái vôùi caùc daïng hình. + Phaùt bieåu nhaän xeùt vaø caûm nhaän rieâng cuûa mình. + Veõ veà ñeà taøi tröôøng em, ñeà taøi quaân ñoäi, ñeà taøi moâi tröôøng + Choïn ñöôïc nhöõng hình aûnh chính, phuï, caùc chi tieát boå sung cho böùc tranh sinh ñoäng, phuø hôïp vôùi noäi dung ñeà taøi, bieát caùch boá cuïc böùc tranh caân ñoái veà caû hình veõ vaø maøu saéc. - Hoïc sinh chuù yù laéng nghe vaø traû lôøi. - Hoïc sinh: Chuù yù laéng nghe vaø nhaän ra nhöõng maët ñaït vaø chöa ñaït trong khi hoïc taäp moân myõ thuaät. Hoaït ñoäng 2: Tröng baøy caùc baøi veõ, naên ñeïp - Giaùo vieân: Cho trình baøy caùc baøi veõ, naën theo caùch sau: + Nhoùm 1 + Nhoùm 2 + Nhoùm 3 + Nhoùm 4 - Giaùo vieân: Toå chöùc cho hoïc sinh tröng baøy ôû nôi thuaän tieän Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh. - Hoïc sinh: Chia laøm caùc nhoùm thöïc hieän theo söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân. + Choïn caùc baøi veõ ñeïp theo phaân moân veõ trang trí, daùn vaøo khoå Ao (laøm neïp, bo, ñeà teân nhoùm, hoïc sinh thöïc hieän baøi veõ) + Choïn caùc baøi veõ ñeïp theo phaân moân: Veõ theo ñeà taøi. + Choïn caùc baøi veõ ñeïp theo phaân moân: Veõ theo maãu vaät. + Trình baøy caùc maãu naën taïo daùng theo chuû ñeà, vaøo khay troøn hoaëc bìa cöùng caét troøn. - Hoïc sinh: Trang trí vaø saép xeáp caùc baøi veõ, baøi naën Hoaït ñoäng 3: Ñaùnh giaù keát quaû - Giaùo vieân: Toå chöùc cho hoïc sinh (phuï huynh vaø caùc nhaø quaûn lyù) tham quan + Nhaän xeùt veà nhöõng thaønh quaû ñaït ñöôïc + Nhöõng maët chöa ñaït. + Ñeà ra phöông phaùp hoïc taäp. - Giaùo vieân: Toång keát naêm hoïc + Tuyeân döông khen thöôûng caùc hoïc sinh coù taùc phaåm ñeïp + Tuyeån choïn caùc taùc phaåm ñeïp laøm boä ñoà duøng daïy hoïc vaø caùc taùc phaåm döï thi Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh. - Hoïc sinh: Trao ñoåi thaûo luaän vaø ruùt ra nhöõng nhaän xeùt - Hoïc sinh: Chuù yù laéng nghe

File đính kèm:

  • docK5.doc
Giáo án liên quan