Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 - Năm học 2009-2010 (Bản đầy đủ)

- mẫu nền và họa tiết có giống nhau không? - độ đậm nhạt có giống nhau không? - trong bài vẽ thường có nhiều hay ít mâu? Hoạt động 2: cách vẽ mầu GV hướng dẫn hs cách vẽ như sau: + dùng bột màu hoặc màu nước pha trộn để tạo thành 1 số mẫu có độ đậm nhạt khác nhau + lấy các mẫu đã pha sẵn vẽ vào một vài hoạ tiết đã chuẩn bị cho lớp quan sát + không nên dùng quá nhiều màu trong một bài trang trí + chọn màu sắc cho hài hoà + vẽ đều màu theo quy luật xen kẽ hay nhắc lại + độ đậm nhạt của màu nền và hoạ tiết cần khác nhau Hoạt động 3: thực hành GV yêu cầu hs làm bài trên giấy vẽ hoặc bài thực hành

doc49 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 - Năm học 2009-2010 (Bản đầy đủ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
+ tØ lÖ chung cña mÉu vÏ + vÞ trÝ cña mÉu + h×nh d¸ng ®Æc ®iÓm cña mÉu GV gîi ý vµ yªu cÇu HS quan s¸t nhËn xÐt mÉu Hs quan s¸t Ho¹t ®éng 2: c¸ch vÐ tranh - GV gîi ý HS + ­íc l­îng chiÒu cao , ngang cña mÉu ®Ó vÏ khung h×nh chung + t×m tØ lÖ cña c¸c mÉu vËt + vÏ ph¸c mÉu b»ng c¸c nÐt th¼ng + nh×n mÉu vÏ chi tiÕt cho râ ®Æc ®Ióm cña mÉu HS quan s¸t l¾ng nghe - HS thùc hiÖn theo h­íng dÉn cña GV kh«ng nªn kÎ to, bÐ qu¸ so víi khæ giÊy Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh + TËp vÏ c¸ nh©n : vÏ vµo vë hoÆc giÊy H/s thùc hiÖn Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ GV nhËn xÐt chung tiÕt häc Khen ngîi nh÷ng nhãm, c¸ nh©n tÝch cùc ph¸t biÓu ý kiÕn XD bµi vµ cã bµi ®Ñp. Nh¾c mét sè em ch­a hoµn thµnh vÒ nhµ thùc hiÖn tiÕp + s­u tÇm tranh ¶nh lÔ héi , chuÈn bÞ ®Êt nÆn cho bµI häc sau IV. Rút kinh nghiệm : ... ********************************************* Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng: TuÇn:29 VÏ theo mÉu Méu vÏ cã hai hoÆc ba vËt mÉu I. Môc tiªu - HS hiÓu ®Æc ®Ióm cña mÉu vÒ h×nh d¸ng mÇu s¾c vµ c¸ch s¾p xÕp - HS biÕt c¸ch vÏ vµ vÏ ®­îc mÉu cã hai hoÆc ba vËt mÉu - HS yªu thÝch vÎ ®Ñp cña tranh tÜnh vËt II. ChuÈn bÞ. - GV : SGK,SGV - H×nh gîi ý c¸ch vÏ - MÉu ®Ó vÏ theo nhãm , tranh tÜnh vËt hoÆc b×a vÏ lä, hoa ,qu¶ . - HS :SGK, vë ghi, giÊy vÏ ,vë thùc hµnh III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Giíi thiÖu bµi - GV giíi thiÖu bµi cho hÊp dÉn vµ phï hîp víi néi dung Hs quan s¸t, l¾ng nghe Ho¹t ®éng 1: quan s¸t nhËn xÐt - GV cïng häc sinh bµy m·u vÏ gîi ý ®Ó c¸c em nhËn ra + tØ lÖ chung cña mÉu vÏ + vÞ trÝ cña mÉu + h×nh d¸ng ®Æc ®iÓm cña mÉu GV gîi ý vµ yªu cÇu HS quan s¸t nhËn xÐt mÉu Hs quan s¸t Ho¹t ®éng 2: c¸ch vÐ tranh - GV gîi ý HS + ­íc l­îng chiÒu cao , ngang cña mÉu ®Ó vÏ khung h×nh chung + t×m tØ lÖ cña c¸c mÉu vËt + vÏ ph¸c mÉu b»ng c¸c nÐt th¼ng + nh×n mÉu vÏ chi tiÕt cho râ ®Æc ®Ióm cña mÉu HS quan s¸t l¾ng nghe - HS thùc hiÖn theo h­íng dÉn cña GV kh«ng nªn kÎ to, bÐ qu¸ so víi khæ giÊy Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh + TËp vÏ c¸ nh©n : vÏ vµo vë hoÆc giÊy H/s thùc hiÖn Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ GV nhËn xÐt chung tiÕt häc Khen ngîi nh÷ng nhãm, c¸ nh©n tÝch cùc ph¸t biÓu ý kiÕn XD bµi vµ cã bµi ®Ñp. Nh¾c mét sè em ch­a hoµn thµnh vÒ nhµ thùc hiÖn tiÕp + s­u tÇm tranh ¶nh lÔ héi , chuÈn bÞ ®Êt nÆn cho bµI häc sau IV. Rút kinh nghiệm : ... ********************************************* Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng: TuÇn:31 VÏ tranh ®Ò tµI ­íc m¬ cña em I. Môc tiªu - HS hiÓu vÒ néi dung ®Ò tµi. - HS biÕt c¸ch vÏ vµ vÏ ®­îc tranh theo ý thÝch - HS ph¸t huy trÝ t­ëng t­îng khi vÏ tranh II. ChuÈn bÞ. - GV : SGK,SGV - H×nh gîi ý c¸ch vÏ - S­u tÇm tranh vÒ ®Ò tµI ­íc m¬ cña em - HS :SGK, vë ghi, giÊy vÏ ,vë thùc hµnh III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Giíi thiÖu bµi - GV giíi thiÖu bµi cho hÊp dÉn vµ phï hîp víi néi dung Hs quan s¸t, l¾ng nghe Ho¹t ®éng 1: t×m chän néi dung ®Ò tµi - GV giíi thiÖu tranh ¶nh cã néi dung kh¸c nhau gióp HS nhËn ra nh÷ng tranh cã néi dung ­íc m¬: + GV gi¶I thÝch : vÏ ­íc mo lµ thÓ hiÖn nh÷ng mong ­íc tèt ®Ñp cña ng­êi ve vÒ hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai theo trÝ t­ëng t­îng th«ng qua h×nh ¶nh vµ mÇu s¾c trong tranh + Yªu cÇu HS nªu ­íc m¬ cña m×nh Hs quan s¸t Ho¹t ®éng 2: c¸ch vÐ tranh - GV ph©n tÝch c¸ch vÏ ë mét vµI bøc tranh hoÆc vÏ lªn b¶ng ®Ó HS they ®­îc sù ®a d¹ng vÒ c¸ch thÓ hiÖn néi dung ®Ò tµI + c¸ch chän h×nh ¶nh + c¸ch bè côc + vÏ mÇu theo ý thÝch + c¸ch vÏ mÇu Cho HS quan s¸t mét sè bøc tranh cña líp tr­íc ®Ó c¸c em tù tin lµm bµI HS quan s¸t l¾ng nghe - HS thùc hiÖn theo h­íng dÉn cña GV kh«ng nªn kÎ to, bÐ qu¸ so víi khæ giÊy Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh + TËp vÏ c¸ nh©n : vÏ vµo vë hoÆc giÊy H/s thùc hiÖn + VÏ theo nhãm: c¸c nhãm trao ®æi t×m néi dung vµ h×nh ¶nh ph©n c«ng vÏ mÇu , vÏ h×nh - GV quan s¸t , khuyÕn khÝch c¸c nhãm chän néi dung vµ t×m c¸ch thÓ hiÖn kh¸c nhau , thi ®ua xem nhãm nµo thùc hiÖn nhanh h¬n , ®Ñp h¬n Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ GV nhËn xÐt chung tiÕt häc Khen ngîi nh÷ng nhãm, c¸ nh©n tÝch cùc ph¸t biÓu ý kiÕn XD bµi vµ cã bµi ®Ñp. Nh¾c mét sè em ch­a hoµn thµnh vÒ nhµ thùc hiÖn tiÕp + Quan s¸t lä hoa qu¶ chuÈn bÞ mÉu cho bµi häc sau IV. Rút kinh nghiệm : ... ********************************************* Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng: TuÇn:32 VÏ theo mÉu VÏ tÜnh vËt ( vÏ mµu) I. Môc tiªu - HS biÕt quan s¸t so s¸nh vµ nhËn ra ®Æc ®Ióm cña mÉu. - HS biÕt c¸ch vÏ vµ vÏ ®îc tranh theo ý thÝch - HS yªu thÝch vÏ ®Ñp cña tranh tÜnh vËt II. ChuÈn bÞ. - GV : SGK,SGV - H×nh gîi ý c¸ch vÏ - MÉu vÏ : hai hoÆc ba mÉu lo hoa, qu¶ kh¸c nhau - HS :SGK, vë ghi, giÊy vÏ ,vë thùc hµnh III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Giíi thiÖu bµi - GV giíi thiÖu bµi cho hÊp dÉn vµ phï hîp víi néi dung Hs quan s¸t, l¾ng nghe Ho¹t ®éng 1: quan s¸t nhËn xÐt - GV giíi thiÖu mét sè tranh tÜnh vËt ®Ñp ®Ó t¹o cho HS høng thó víi bµI häc . yªu cÇu HS nhËn xÐt c¸c tranh .. + GV cïng HS bµy mÉu gîi ý ®Ó c¸c em nhËn xÐt + VÞ trÝ cña vËt mÉu + ChiÒu cao , chiÒu ngang cña mÉu vµ cña tong vËt mÉu + H×nh d¸ng cña lä hoa , qu¶ + MÇu s¾c ®é ®Ëm nh¹t cña mÉu - GV yªu cÇu HS quan s¸t råi nªu nhËn xÐt cña m×nh Hs quan s¸t Ho¹t ®éng 2: c¸ch vÐ tranh - GV giíi thiÖu h×nh gîi ý c¸ch vÏ theo tr×nh tù + íc lîng chiÒu cao , chiÒu ngang , ph¸t khung h×nh chung + t×m tØ lÖ cña c¸c mÉu vËt + vÏ mÇu theo ý thÝch + c¸ch vÏ mÇu Cho HS quan s¸t mét sè bøc tranh cña líp tríc ®Ó c¸c em tù tin lµm bµI HS quan s¸t l¾ng nghe - HS thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV kh«ng nªn kÎ to, bÐ qu¸ so víi khæ giÊy Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh + TËp vÏ c¸ nh©n : vÏ vµo vë hoÆc giÊy H/s thùc hiÖn + VÏ theo nhãm: c¸c nhãm trao ®æi t×m néi dung vµ h×nh ¶nh ph©n c«ng vÏ mÇu , vÏ h×nh - GV quan s¸t , khuyÕn khÝch c¸c nhãm chän néi dung vµ t×m c¸ch thÓ hiÖn kh¸c nhau , thi ®ua xem nhãm nµo thùc hiÖn nhanh h¬n , ®Ñp h¬n Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ GV nhËn xÐt chung tiÕt häc Khen ngîi nh÷ng nhãm, c¸ nh©n tÝch cùc ph¸t biÓu ý kiÕn XD bµi vµ cã bµi ®Ñp. Nh¾c mét sè em cha hoµn thµnh vÒ nhµ thùc hiÖn tiÕp +su tÇm tranh ¶nh vÒ tr¹i hÌ thiÕu nhi trªn s¸ch b¸o . IV. Rút kinh nghiệm : ... ********************************************* Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng: TuÇn:33 VÏ trang trÝ Trang trÝ cæng tr¹i hoÆc lÒu tr¹i thiÕu nhi I. Môc tiªu - HS hiÓu vai trß ý nghÜa cña tr¹i thiÕu nhi . - HS biÕt c¸ch trang trÝ vµ trang trÝ ®­îc cæng , lÒu tr¹i theo ý thÝch - HS yªu thÝch c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ II. ChuÈn bÞ. - GV : SGK,SGV - H×nh gîi ý c¸ch vÏ - ¶nh chôp cæng , lÒu tr¹i - HS :SGK, vë ghi, giÊy vÏ ,vë thùc hµnh III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Giíi thiÖu bµi - GV giíi thiÖu bµi cho hÊp dÉn vµ phï hîp víi néi dung Hs quan s¸t, l¾ng nghe Ho¹t ®éng 1: quan s¸t nhËn xÐt - GV giíi thiÖu mét sè h×nh ¶nh vÒ cæng , lÒu tr¹i . yªu cÇu HS nhËn xÐt c¸c tranh .. + GV cïng HS bµy mÉu gîi ý ®Ó c¸c em nhËn xÐt + héi tr¹i th­êng tæ choc vµo dÞp nµo ë ®©u + tr¹i gåm nh÷ng phÇn chÝnh nµo + nh÷ng vËt liÖu cÇn thiÕt ®Ó dung tr¹i - GV yªu cÇu HS quan s¸t råi nªu nhËn xÐt cña m×nh Hs quan s¸t Ho¹t ®éng 2: c¸ch trang trÝ tr¹i - GV giíi thiÖu trang trÝ cæng tr¹i + vÏ h×nh cæng hµng rµo , h×nh trang trÝ theo ý thÝch + trang trÝ lÒu tr¹i : vÏ h×nh lÒu tr¹i c©n ®èi víi h×nh giÊy , trang trÝ lÒu tr¹i theo ý thÝch + vÏ mÇu theo ý thÝch + c¸ch vÏ mÇu Cho HS quan s¸t mét sè bøc tranh cña líp tr­íc ®Ó c¸c em tù tin lµm bµI HS quan s¸t l¾ng nghe - HS thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV kh«ng nªn kÎ to, bÐ qu¸ so víi khæ giÊy Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh + TËp vÏ c¸ nh©n : vÏ vµo vë hoÆc giÊy H/s thùc hiÖn + VÏ theo nhãm: c¸c nhãm trao ®æi t×m néi dung vµ h×nh ¶nh ph©n c«ng vÏ mÇu , vÏ h×nh - GV quan s¸t , khuyÕn khÝch c¸c nhãm chän néi dung vµ t×m c¸ch thÓ hiÖn kh¸c nhau , thi ®ua xem nhãm nµo thùc hiÖn nhanh h¬n , ®Ñp h¬n Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ GV nhËn xÐt chung tiÕt häc Khen ngîi nh÷ng nhãm, c¸ nh©n tÝch cùc ph¸t biÓu ý kiÕn XD bµi vµ cã bµi ®Ñp. Nh¾c mét sè em cha hoµn thµnh vÒ nhµ thùc hiÖn tiÕp +suu tÇm tranh ¶nh vÒ mét ®Ò tµI mµ em yªu thÝch IV. Rút kinh nghiệm : ... ********************************************* Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng: TuÇn:34 ®Ò tµI tù chän I. Môc tiªu - HS biÕt c¸ch t×m chän néi dung ®Ò tµI . - HS biÕt c¸ch vÏ vµ vÏ theo ý thÝch - HS yªu thÝch c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ II. ChuÈn bÞ. - GV : SGK,SGV - H×nh gîi ý c¸ch vÏ - ¶nh chôp cæng , lÒu tr¹i - HS :SGK, vë ghi, giÊy vÏ ,vë thùc hµnh III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Giíi thiÖu bµi - GV giíi thiÖu bµi cho hÊp dÉn vµ phï hîp víi néi dung Hs quan s¸t, l¾ng nghe Ho¹t ®éng 1: quan s¸t nhËn xÐt - GV giíi thiÖu mét sè h×nh ¶nh vÒ, tr¹nh ®Ò tµI . yªu cÇu HS nhËn xÐt c¸c tranh .. + GV cïng HS bµy mÉu gîi ý ®Ó c¸c em nhËn xÐt - GV yªu cÇu HS quan s¸t råi nªu nhËn xÐt cña m×nh Hs quan s¸t Ho¹t ®éng 2: GV nªu yªu cÇu cña bµI vµ dµnh thêi gian cho HS thùc hiÖn + vÏ mÇu theo ý thÝch + c¸ch vÏ mÇu Cho HS quan s¸t mét sè bøc tranh cña líp tr­íc ®Ó c¸c em tù tin lµm bµI HS quan s¸t l¾ng nghe - HS thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV kh«ng nªn kÎ to, bÐ qu¸ so víi khæ giÊy Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh + TËp vÏ c¸ nh©n : vÏ vµo vë hoÆc giÊy H/s thùc hiÖn + VÏ theo nhãm: c¸c nhãm trao ®æi t×m néi dung vµ h×nh ¶nh ph©n c«ng vÏ mÇu , vÏ h×nh - GV quan s¸t , khuyÕn khÝch c¸c nhãm chän néi dung vµ t×m c¸ch thÓ hiÖn kh¸c nhau , thi ®ua xem nhãm nµo thùc hiÖn nhanh h¬n , ®Ñp h¬n Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ GV nhËn xÐt chung tiÕt häc Khen ngîi nh÷ng nhãm, c¸ nh©n tÝch cùc ph¸t biÓu ý kiÕn XD bµi vµ cã bµi ®Ñp. Nh¾c mét sè em cha hoµn thµnh vÒ nhµ thùc hiÖn tiÕp +tù chän c¸c bµI vÏ ®Ñp trong n¨m ®Ó tr­ng bµy kÕt qu¶ häc tËp s IV. Rút kinh nghiệm : ... ********************************************* Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng: TuÇn:35 ®Ò kiÓm tra do tæ ra

File đính kèm:

  • docMI THUAT 5 CA NAM(3).doc