Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 (Bản chuẩn)

Phương án 1: Cho học sinh kể tên các hoạ sĩ và những tác phẩm của các hoạ sĩ đó mà em đã biết. Sau đó giáo viên giới thiệu hoạ sĩ Tô Ngọc Vân và tác phẩm Thiếu nữ bên hoa huệ

Phương án 2: Kể về những bức tranh treo ở ngôi nhà mình đang ở, ngôi nhà của bạn bè, người thân. Lí do người ta treo những bức tranh đó? Sau đó giáo viên giới thiệu có một bức tranh được vẽ rất đẹp mang nội dung ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ: Bức tranh thiếu nữ hoa huệ của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân.

 

doc51 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 (Bản chuẩn), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thiÖn bµi. §©y lµ mét bµi tËp khã nªn GV cã thÓ dïng tiÕt häc thø hai ®Ó cho häc sinh hoµn thiÖn bµi tËp. Häc sinh ph¶i hoµn thiÖn b­íc 4 míi chuyÓn sang t« mµu. Trong qu¸ tr×nh häc sinh t« mµu, GV nªn gîi ý häc sinh c¸ch chän mµu ®Ó t¹o c¸c ®é t­¬ng ph¶n nh­ng hîp lÝ vµ ®Ñp m¾t ®Ó lamg næi bËt khÈu hiÖu. Ho¹t ®éng 3. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ + HS tr­ng bµy bµi tËp theo nhãm + C¸c nhãm tù ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña m×nh vµ nhËn xÐt s¶n phÈm cña nhãm b¹n. + GV NhËn xÐt chung c¶ líp vµ ph©n lo¹i bµi tËp. + DÆn dß häc sinh chuÈn bÞ bµi sau. Bµi 27. VÏ tranh §Ò tµi m«i tr­êng . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Giíi thiÖu bµi GV trao ®æi víi häc sinh: M«i tr­êng lµ g×? + M«i tr­êng lµ nh÷ng g× tån t¹i bªn ngoµi cuéc sèng cña con ng­êi, nã cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp tíi cuéc sèng con ng­êi. VÝ dô: Rõng nói, nhµ cöa, nguån n­íc, kh«ng khÝ, tr­êng häc, ®­êng phè... GV cho häc sinh quan s¸t mét sè bøc ¶nh chôp c¶nh thiªn tai mµ con ng­êi ph¶i g¸nh chÞu (h¹n h¸n, lò lôt, nhiÖt ®é cao...) vµ ®Ò nghÞ häc sinh trao ®æi t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng trªn. - Nguyªn nh©n cña nh÷ng biÕn ®éng vÒ khÝ hËu, thêi tiÕt bÊt th­êng ngoµi qui luËt tù nhiªn: Cã nhiÒu lÝ do vµ mét trong nh÷ng lÝ do ®ã lµ m«i tr­êng bÞ chÝnh con ng­êi tµn ph¸ do ®iÒu kiÖn sinh sèng khã kh¨n, do sù kÐm hiÓu biÕt, sù thiÕu ý thøc cña tõng c¸ nh©n. - HS ®· häc m«n Tù nhiªn vµ x· héi nªn ®Ò nghÞ c¸c em ph¸t hiÖn nh÷ng hµnh ®éng t¸c ®éng kh«ng tèt tíi thiªn nhiªn t¹o ra hËu qu¶ mµ chÝnh con ng­êi ph¶i g¸nh chÞu. (r¸c th¶i, khÝ ®èt, chÆt ph¸ rõng, khai th¸c thuû h¶i s¶n kh«ng theo kÕ ho¹ch, sö dông thuèc trõ s©u kh«ng ®óng qui tr×nh vv...) §Ó gãp tiÕng nãi b¶o vÖ m«i tr­êng sèng cña chÝnh con ng­êi, bµi häc h«m nay c¸c em sÏ vÏ bøc tranh cã néi dung b¶o vÖ, gi÷ g×n m«i tr­êng - mét viÖc lµm cÇn thiÕt cña mäi ng­êi, mäi lóc vµ mäi n¬i. Ho¹t ®éng 1. T×m hiÓu ®Ò tµi HS ®· ph¸t hiÖn ra nh÷ng viÖc lµm cña con ng­êi cã ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn m«i tr­êng sèng. GV ®Ò nghÞ HS ph¸t hiÖn nh÷ng viÖc lµm ®Ó gãp phÇn b¶o vÖ m«i tr­êng sèng ®ã. Nh÷ng c«ng viÖc mµ häc sinh tiÓu häc, häc sinh líp 5 lµm ®­îc, hoÆc h­íng dÉn c¸c em nhá vµ mäi ng­êi xung quanh cïng lµm. - QuÐt dän vÖ sinh nhµ cöa, líp häc, ®­êng phè, khu d©n c­... - Trång c©y t¹o c¶nh quan vµ kh«ng gian xanh cho tr­êng häc, khu phè, ®åi nói... - Bá r¸c ®óng n¬i qui ®Þnh vv... GV trao ®æi víi häc sinh vÒ ý t­ëng cña c¸c em khi vÏ tranh vÒ ®Ò tµi m«i tr­êng. Bµi 28. VÏ theo mÉu MÉu vÏ cã hai hoÆc ba vËt mÉu III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Giíi thiÖu bµi GV treo lªn b¶ng 2 bµi tËp vÏ theo mÉu: 1 bµi ®en tr¾ng vµ 1 bµi vÏ mµu. HS nhËn xÐt: + Sù gièng nhau vµ kh¸c nhau cña 2 bµi tËp trªn. - Cïng vÏ l¹i mÉu vËt ë tr­íc m¾t b»ng h×nh khèi, ®Ëm nh¹t, s¸ng tèi vµ t×nh c¶m ng­êi vÏ. - Mét bµi sö dông bót ch× ®en vµ diÔn t¶ khèi vµ kh«ng gian b»ng c¸c s¾c ®é cña ®en vµ tr¾ng. - Mét bµi diÔn t¶ khèi vµ kh«ng gian b»ng nhiÒu mµu s¾c kh¸c nhau. + C¸ch vÏ mµu trong bµi tËp vÏ theo mÉu cã g× gièng vµ kh¸c víi bµi tËp vÏ trang trÝ vµ vÏ tranh? - C¸c bµi tËp ®Òu dïng t×nh c¶m cña m×nh vµ mµu s¾c ®Ó vÏ tranh. - Bµi tËp trang trÝ vÏ cÈn thËn, chau chuèt, Ýt diÔn t¶ khèi, cßn bµi tËp vÏ theo mÉu chñ yÕu ph¶i diÔn t¶ khèi h×nh. Mµu trong bµi tËp vÏ tranh ®­îc ng­êi vÏ vÏ l¹i theo c¶m nhËn riªng cã thÓ kh¸c xa víi thùc tÕ nh­ng bµi vÏ mÉu vÉn ph¶i gîi lªn ®Æc ®iÓm cña mÉu tr­íc m¾t. Bµi 30. VÏ trang trÝ Trang trÝ ®Çu b¸o t­êng I III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Giíi thiÖu bµi + GV treo trùc quan lªn b¶ng vµ ®Ò nghÞ HS cho biÕt: - §©y lµ c¸i g×? (tê b¸o t­êng) - T¹i sao l¹i gäi lµ b¸o t­êng? B¸o t­êng kh¸c víi nh÷ng b¸o kh¸c ë chç nµo? (C©u tr¶ lêi trong s¸ch gi¸o khoa) - VÞ trÝ cña ®Çu b¸o t­êng? (chiÕm vÞ trÝ lín nhÊt, næi râ vµ t¹o Ên t­îng ®Çu tiªn cho ng­êi xem) - C¸c thµnh phÇn t¹o nªn ®Çu b¸o t­êng? (Ch÷ tªn b¸o, tªn ®¬n vÞ ra b¸o, lÝ do ra b¸o, vµ c¸c h×nh ¶nh tiªu ®Ò) - Mµu s¾c cña ®Çu b¸o t­êng? (rùc rì, thu hót thÞ gi¸c cña ng­êi xem) ... Ho¹t ®éng 1. H­íng dÉn häc sinh c¸ch vÏ + Chia líp thµnh c¸c nhãm nhá vµ ®Ò nghÞ c¸c nhãm th¶o luËn, chän chñ ®Ò cho ®Çu b¸o t­êng cña nhãm m×nh. + Dïng tê giÊy A4 ®Ó lµm thµnh tê b¸o, dïng 1/4 diÖn tÝch trªn cïng ®Ó vÏ ®Çu b¸o. + TiÕn hµnh vÏ ®Çu b¸o theo c¸c b­íc sau: + B­íc 1: Chän tªn b¸o vµ h×nh vÏ trªn ®Çu b¸o cho phïu hîp. + B­íc 2. VÏ c¸c m¶ng lín nhá ®Ó s¾p xÕp c¸c th«ng tin vµ h×nh vÏ: M¶ng to: VÞ trÝ cña tªn b¸o, h×nh vÏ C¸c m¶ng nhá: VÞ trÝ cña c¸c th«ng tin: Tªn ®¬n vÞ ra b¸o Lý do ra b¸o Chó ý: C¸c m¶ng h×nh kh¸c nhau vÒ h×nh d¸ng vµ kÝch th­íc ®Ó t¹o sù sinh ®éng trªn ®Çu b¸o ®­îc trang trÝ. B­íc 3. ViÕt ch÷ vµ vÏ h×nh b»ng bót ch× ®en B­íc 4. T« mµu. Chi ®éi líp 5A1 KØ niÖm ngµy thµnh lËp Q§ND ViÖt Nam 22/12 §Ò nghÞ HS nh¾c l¹i c¸ch vÏ mét ®Çu b¸o t­êng. Ho¹t ®éng 2. H­íng dÉn häc sinh thùc hµnh + H­íng dÉn häc sinh tr×nh bµy tê b¸o t­êng trªn khæ giÊy A4 theo chiÒu däc vµ tr×nh bµy phÇn ®Çu b¸o ë vÞ trÝ 1/4 phÝa trªn tê giÊy. + C¸c nhãm thùc hµnh trang trÝ ®Çu b¸o t­êng theo c¸c b­íc võa h­íng dÉn. + Trong qu¸ tr×nh häc sinh thùc hµnh, gi¸o viªn hç trî c¸c em c¸ch nghÜ tªn cho tê b¸o, c¸ch bè trÝ c¸c m¶ng, c¸ch vÏ c¸c h×nh, c¸ch t« mµu vv... + Bµi 31. VÏ tranh §Ò tµi ­íc m¬ cña em III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Giíi thiÖu bµi GV trao ®æi víi häc sinh vÒ nh÷ng ­íc m¬ cña m×nh vÒ nghÒ nghiÖp, vÒ cuéc sèng vÒ x· héi, nh÷ng g× em ch­a biÕt, nh÷ng ®iÒu em muèn biÕt vµ mong muèn nh÷ng g× sÏ trë thµnh hiÖn thùc ë t­¬ng lai. HS trao ®æi vµ tr×nh bµy ­íc m¬ cña m×nh tr­íc c¶ líp. GV: Bµi häc h«m nay, chóng ta cïng vÏ vÒ nh÷ng ­íc m¬ cña m×nh vµ hi vängn ®©y sÏ lµ dÞp ®Ó c¸c em biÕn ­íc m¬ cña m×nh thµnh hiÖn thùc ë trªn tranh vÏ. Ho¹t ®éng 1. H­íng dÉn häc sinh c¸ch vÏ + GV chia líp thµnh c¸c nhãm nhá ®Ó trao ®æi, th¶o luËn vµ vÏ bµi. + C¸c nhãm cö ®¹i diÖn nh¾c l¹i nh÷ng ®iÓm cÇn l­u ý khi thùc hµnh bµi tËp vÏ tranh. + §¹i diÖn c¸c nhãm kh¸c ®ãng gãp ý kiÕn. + Gi¸o viªn hÖ thèng l¹i c¸c b­íc tiÕn hµnh bµi vÏ tranh vµ mét sè ®iÓm cÇn l­u ý khi thùc hiÖn bµi vÏ tranh. + GV nªu yªu cÇu: Mçi HS ph¶i cè g¾ng suy nghÜ thÓ hiÖn ­íc m¬ cña m×nh ®Ó bµi vÏ ®Ñp vµ ng­êi xem cã c¶m nhËn vÒ nh÷ng ­íc m¬ ®éc ®¸o, t¸o b¹o cña c¸c em. Nh÷ng ­íc m¬ ®ã sÏ lµm ®Ñp cho x· héi trong t­¬ng lai khi c¸c em lín lªn. Sù cè g¾ng häc tËp vµ tu d­ìng sÏ cã thÓ biÕn ­íc m¬ trë thµnh hiÖn thùc. T¹i sao chóng ta l¹i kh«ng d¸m ­íc m¬??? Ho¹t ®éng 2. H­íng dÉn häc sinh thùc hµnh + GV tæ chøc cho HS vÏ theo c¸c nhãm. + Häc sinh chñ ®éng lµm bµi. + GV theo dâi vµ kh«ng can thiÖp vµo bµi tËp cña häc sinh Bµi 32. VÏ theo mÉu vÏ tÜnh vËt III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc §Æt mÉu GV chia HS thµnh c¸c nhãm nhá vµ GV ®Æt mÉu tr­íc c¸c nhãm. Yªu cÇu: MÉu vÏ lµ nh÷ng ®å vËt ®¬n gi¶n cã h×nh gÇn gòi víi häc sinh. + C¸i cèc c¾m hoa, c¸i lä c¾m hoa... + Mét qu¶ cã mµu s¾c ®Ñp: Qu¶ cam, qu¶ t¸o... + MÉu ®Æt cã vËt ë tr­íc vËt ë xa, mÉu ®Æt trªn nÒn ph«ng s¸ng mµu. Ho¹t ®éng 1. H­íng dÉn häc sinh quan s¸t nhËn xÐt mÉu. + C¸c nhãm th¶o luËn vµ tr×nh bÇy nh÷ng g× quan s¸t ®­îc trªn mÉu vÒ: - H×nh d¸ng cña c¸c ®å vËt trªn mÉu - Mµu s¾c cña c¸c ®å vËt trªn mÉu. - §é ®Ëm nh¹t cña c¸c ®å vËt, sù biÕn ®æi ®Ëm nh¹t cña c¸c mµu khi ¸nh s¸ng chiÕu vµo vËt mÉu. - VÞ trÝ cña c¸c ®å vËt trªn mÉu. - T­¬ng quan mµu cña vËt mÉu vµ mµu cña nÒn. Ho¹t ®éng 2. H­íng dÉn häc sinh c¸ch vÏ C¸c nhãm th¶o luËn vµ tr×nh bµy c¸ch vÏ bµi vÏ theo mÉu b»ng mµu ®· häc ë bµi 28. GV kÕt luËn: TiÕn tr×nh thùc hiÖn 1 bµi vÏ theo mÉu b»ng mµu B­íc 1. Dùng h×nh + Dùng khung h×nh chung cña c¸c vËt mÉu + Dùng khung h×nh chung cña tõng vËt mÉu. + Dùng h×nh chi tiÕt cña c¸c vËt mÉu B­íc 2. VÏ mµu + VÏ mµu c¸c ®å vËt theo sù quan s¸t ®ù¬c trªn mÉu + VÏ mµu diÕn t¶ ®é ®Ëm nh¹t cña mÉu. + VÏ mµu sao cho cã sù hµi hoµ gi÷a mµu cña c¸c ®å vËt víi nhau, mµu cña c¸c ®å vËt víi nÒn. Ho¹t ®éng 2. H­íng dÉn häc sinh thùc hµnh + C¸c nhãm thùc hµnh vÏ theo mÉu b»ng mµu trªn c¬ së mÉu cña nhãm m×nh. + GV quan s¸t, h­íng dÉn häc sinh c¸ch dùng h×nh, c¸ch nh×n ®Ëm nh¹t trªn mÉu, c¸ch thÓ hiÖn ®Ëm nh¹t b»ng mµu trªn bµi vÏ. + GV h­íng dÉn häc sinh c¸ch sö dông c¸c chÊt liÖu mµu mµ häc sinh ®ang dïng. + GV khÝch lÖ häc sinh, vµ nãi vÒ vÎ ®Ñp cña mÉu, t¹o høng thó häc tËp cho häc sinh trong qu¸ tr×nh lµm bµi. Ho¹t ®éng 3. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ + HS tr­ng bµy bµi vÏ cña nhãm m×nh. + C¸c nhãm häc sinh nhËn xÐt bµi tËp cña nhãm kh¸c + HS tù nhËn xÐt bµi tËp cña nhãm m×nh + GV ph©n lo¹i bµi tËp vµ dÆn dß chuÈn bÞ giê häc sau. Bµi 33. VÏ trang trÝ Trang trÝ cæng tr¹i hoÆc lÒu tr¹i thiÕu nhi III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Giíi thiÖu bµi GV cho häc sinh xem mét sè ¶nh chôp vµ tranh vÏ cæng tr¹i cña thiÕu nhi. C¶ líp th¶o luËn vµ tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò + Môc ®Ých sö dông cña lÒu tr¹i thiÕu nhi. + Vai trß cña chiÕc cæng tr¹i + Nh÷ng yÕu tè trang trÝ ®­îc sö dông vÏ cæng tr¹i Ho¹t ®éng 1. H­íng dÉn c¸ch vÏ cæng tr¹i + X¸c ®Þnh néi dung ho¹t ®éng cña lÒu tr¹i. + NghÜ tªn cho cæng tr¹i phï hîp víi néi dung cña ho¹t ®éng tr¹i thiÕu nhi + VÏ h×nh mét cæng tr¹i. + Sö dông c¸c yÕu tè trang trÝ nh­: H×nh m¶ng, ho¹ tiÕt, mµu s¾c... ®Ó s¾p xÕp bè côc trªn cæng tr¹i. + Trong khi s¾p xÕp c¸c yÕu tè trang trÝ cÇn chó ý: M¶ng träng t©m vµ c¸c m¶ng hç trî. + GV tr×nh bµy vµ ph©n tÝch trªn trùc quan bµi vÏ cña häc sinh n¨m tr­íc cho HS h×nh dung m¶ng chÝnh m¶ng phô vµ c¸c yÕu tè trang trÝ ®­îc sö dông trong bµi vÏ cæng tr¹i. Ho¹t ®éng 2. H­íng dÉn häc sinh thùc hµnh. + Chia líp häc thµnh c¸c nhãm vµ h­íng dÉn häc sinh thùc hµnh theo c¸c b­íc. B­íc 1. VÏ h×nh chiÕc cæng tr¹i B­íc 2. X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c m¶ng trªn cæng tr¹i B­íc3. KÎ ch÷, vÏ h×nh B­íc 4. T« mµu Trong qu¸ tr×nh häc sinh lµm bµi, GV theo dâi, gióp ®ì, ®éng viªn kÞp thêi. §©y lµ mét bµi tËp khã nªn bµi so¹n chØ yªu cÇu häc sinh vÏ cæng tr¹i, phÇn vÏ lÒu tr¹i nªn ®Ó thùc hµnh vµo c¸c bµi tËp sau. Ho¹t ®éng 3. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ + Tr­ng bµy bµi tËp vµ tù trinhg bµy ý nghÜa s¶n phÈm cña m×nh. + C¸c nhãm kh¸c ®ãng gãp ý kiÕn + GV tæng kÕt nhËn xÐt kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh vµ ph©n lo¹i. + ChuÈn bÞ cho bµi häc sau.

File đính kèm:

  • docGiao an 5 tron bodoc.doc
Giáo án liên quan