Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 5 (bản đầy đủ)

1. Giới thiệu nét cong (5)

- GV vẽ nét cong lên bằng một số hình có nét cong, nét lượn sóng. Nét cong khép kín và đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ trả lời: - Các nét cong này giống nhau hay khác nhau - Đây có phải là nét cong không.

- Kể tên một số hình hay một số đồ vật có nét cong.

- GV lấy ví dụ liên hệ. 2. Cách vẽ nét cong (5)

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 15/12/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 5 (bản đầy đủ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n 23 / 9 / 2012 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 26 / 9 / 2012 1C-TiÕt 1 Thø 5 ngµy 27 / 9 / 2012 1A-TiÕt 3 1B-TiÕt 4 Bµi 05: VÏ nÐt cong I/ Môc tiªu - Häc sinh nhËn biÕt ®­îc nÐt cong. - BiÕt c¸ch vÏ nÐt cong. - TËp vÏ h×nh cã nÐt cong vµ t« mµu. II/ §å dïng d¹y- häc GV: - Hai ®å vËt cã d¹ng h×nh cÇu - Hai h×nh vÏ cã nÐt cong. HS: - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1,bót ch×,tÈy vµ mµu. III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc chñ yÕu 1. Tæ chøc.(1’) 2. KiÓm tra ®å dïng.( 1’) 3. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi ( 1’) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Giíi thiÖu nÐt cong ( 5’) - GV vÏ nÐt cong lªn b¶ng mét sè h×nh cã nÐt cong, nÐt l­în sãng. NÐt cong khÐp kÝn vµ ®Æt c©u hái ®Ó häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi: - C¸c nÐt cong nµy gièng nhau hay kh¸c nhau - §©y cã ph¶i lµ nÐt cong kh«ng. - KÓ tªn mét sè h×nh hay mét sè ®å vËt cã nÐt cong. - GV lÊy vÝ dô liªn hÖ. 2. C¸ch vÏ nÐt cong ( 5’) - C¸ch vÏ nÐt cong theo chiÒu mòi tªn d­íi ®©y: - Tõ nh÷ng nÐt cong cã thÓ vÏ thµnh c¸c h×nh ®¬n gi¶n nh­ chiÕc l¸, c¸i mò, b«ng hoa 3. Thùc hµnh ( 17’) - Cho HS xem bµi cña anh chÞ kho¸ tr­íc. - Ngoµi c¸c h×nh kÓ trªn em cã thÓ vÏ thªm h×nh g× m×nh thÝch nh­: Con chim, mÆt trêi, m©y. - VÏ xong h×nh, em chän mµu vÏ vµo tù do cho tranh hÊp dÉn h¬n. + kh¸c nhau + Cã + L¸, mò - Em tËp vÏ bøc tranh cã nÐt cong nh­ vÒ v­ên hoa hoÆc v­ên c©y ¨n qu¶. - VÏ to võa ph¶i trong trang giÊy. * C¸c em cã thÓ vÏ nhiÒu bøc tranh kh¸c nhau: + VÏ nhµ vµ hµng rµo. +VÏ thuyÒn, vÏ nói. + VÏ c©y, vÏ nhµ - cã thÓ vÏ thªm m©y, mÆt trêi,... 4. NhËn xÐt,®¸nh gi¸. ( 3’) - GV cïng HS nhËn xÐt vÒ mét sè bµi vÏ ®¹t vÒ h×nh vÏ, mµu s¾c. - Khen ngîi, ®éng viªn nh÷ng häc sinh cã bµi vÏ ®Ñp. 5. DÆn dß HS: ( 1’) - TËp quan s¸t h×nh d¸ng vµ mµu s¾c cña c©y, hoa, qu¶. - ChuÈn bÞ ®å dïng cho bµi häc sau.

File đính kèm:

  • doclop 1 tuan 5.doc
Giáo án liên quan