Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 3 (bản đầy đủ)

1.Giới thiệu màu sắc (5) - Cho học sinh g/sát và đặt câu hỏi? - Em hãy kể tên các màu ở hình 1.

- Kể tên các màu ở hình 1( màu đỏ, màu vàng, màu lam)

| GV cho hs kể tên một số đồ vật có màu trên. - Mọi vật ở xung qquang ta đều có màu sắc. Màu sắc làm cho mọi vật đẹp hơn. - G/thiệu 1 số màu sắc trong thiên nhiên.

2. Hướng dẫn cách vẽ (5) - Em vẽ màu vào H2, H3, H4VTV ). - Lá cờ tổ quốc có màu gì? - Ngôi sao có màu gì? - Hình quả cây, dãy núi em dự định về màu gì ? GV hướng dẫn cách vẽ màu, cầm bút - Vẽ màu manh dan cầm bút thoải mái

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 15/12/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 3 (bản đầy đủ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n :Ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2012 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 1C- TiÕt 1 Thø 5 ngµy 13 th¸ng 9n¨m 2012 1A- TiÕt 3 1B- TiÕt 4 TuÇn 03 Bµi 03: vÏ trang trÝ Mµu vµ vÏ mµu vµo h×nh ®¬n gi¶n I/ Môc tiªu - Häc sinh nhËn biÕt 3 mµu: §á, vµng, xanh lam - BiÕt chän mµu, vÏ mµu vµo h×nh ®¬n gi¶n, t« ®­îc mµu kÝn h×nh. - ThÝch vÎ ®Ñp cña bøc tranh khi ®­îc t« mµu. II/ §å dïng d¹y- häc GV:- Hai bøc tranh cã 3 mµu c¬ b¶n- Ba ®å vËt cã mµu trªn. - Hai bµi vÏ cña hs kho¸ tr­íc HS - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1,bót ch×,tÈy III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc chñ yÕu 1.Tæ chøc líp . (1’) 2.KiÓm tra ®å dïng.(1’) 3.Bµi míi . Giíi thiÖu bµi ( 1’) GV cho hs quan s¸t 1 sè bøc tranh, cho hs nhËn thÊy mµu s¾c rÊt cÇn thiÕt trong trang trÝ, mµu s¾c lµm cho mäi thø trë nªn ®Ñp h¬n. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1.Giíi thiÖu mµu s¾c ( 5’) - Cho häc sinh q/s¸t vµ ®Æt c©u hái? - Em h·y kÓ tªn c¸c mµu ë h×nh 1. - KÓ tªn c¸c mµu ë h×nh 1( mµu ®á, mµu vµng, mµu lam) GV cho hs kÓ tªn mét sè ®å vËt cã mµu trªn. - Mäi vËt ë xung qquang ta ®Òu cã mµu s¾c. Mµu s¾c lµm cho mäi vËt ®Ñp h¬n. - G/thiÖu 1 sè mµu s¾c trong thiªn nhiªn. 2. H­íng dÉn c¸ch vÏ ( 5’) - Em vÏ mµu vµo (H 2, H3, H4 VTV ). - L¸ cê tæ quèc cã mµu g×? - Ng«i sao cã mµu g×? - H×nh qu¶ c©y, d·y nói em dù ®Þnh vÏ mµu g× ? GV h­íng dÉn c¸ch vÏ mµu, cÇm bót - VÏ mµu m¹nh d¹n, cÇm bót tho¶i m¸i ®­a nÐt tù do 3.Thùc hµnh. ( 14’) - Cho HS xem bµi vÏ cña anh chÞ kho¸ tr­íc. + HS quan s¸t tranh H1 VTV vµ tr¶ lêi: - Mò ®á, hoa vµng, .... - Mµu ®á ë hép bót, c©y, l¸, qu¶... + HS cïng quan s¸t tranh ë vë tËp vÏ 1 + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi. - Mµu ®á - Mµu vµng - Mµu lam - VÏ mµu m¹nh d¹n, cÇm bót tho¶i m¸i ®­a nÐt tù do + T« mµu tõ ngoµi vµo trong tr¸nh t« mµu ch­êm ra ngoµi. - HS t« mµu theo ý thÝch. 4.NhËn xÐt,®¸nh gi¸. ( 3’) - GV cho HS xem mét sè bµi vµ h­íng dÉn c¸c em nhËn xÐt: + Bµi nµo mµu ®Ñp? + Bµi nµo mµu ch­a ®Ñp? - GV yªu cÇu HS t×m bµi vÏ nµo mµ m×nh thÝch. - GV nhËn xÐt tiÕt häc. 5.DÆn dß HS: ( 1’) - TËp quan s¸t vµ mµu. - ChuÈn bÞ ®å dïng cho bµi häc sau.

File đính kèm:

  • doclop 1 tuan 3.doc
Giáo án liên quan