Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 24 - Năm học 2012-2013 - Đặng Thị Hạnh

1.G/ thiệu các h. ảnh cây (6)

Cho HSxem tranh cây, ảnh về cây

tên cây? - Đặc điểm, màu sắc của cây? - Các bộ phận của cây? - ích lợi của cây? - Các việc làm cụ thể để chăm sóc và bảo

vệ cây cối. GV nhận xét bổ sung: Cây cối đa dạng và phong phú về hình dáng, màu sắc. Cây có rất nhiều tác dụng như lấy gỗ, bảo vệ môi trường, chúng ta cần chăm sóc và bảo vệ cây cối. 2.Cách vẽ (6) - GV hướng dẫn vẽ phác 2,3 cây. lên bảng: +Phân mảng chính, mảng phụ cân đối trên khổ giấy. +Vẽ cây: vẽ thân, cành trước, vòm lá sau hoặc

Giáo viên: Đặng

Giáo án lớp 1 ngược lại. +Vẽ thêm các chi tiết cho bức tranh thêm sinh động: Mây, ông mặt trời. +Vẽ màu theo ý thích.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 15/12/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 24 - Năm học 2012-2013 - Đặng Thị Hạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 24 Ngµy gi¶ng: Ngµy 26 th¸ng 2 n¨m 2012 Ngµy so¹n: Thø 4 ngµy 29 th¸ng 2 n¨m 2012 1C-TiÕt1 Thø 6 ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 2012 1A-TiÕt 3 1B-TiÕt 4 Bµi 24 vÏ c©y, vÏ nhµ I/ Môc tiªu - HS nhËn biÕt ®­îc mét sè lo¹i c©y vÒ h×nh d¸ng vµ mµu s¾c. - BiÕt c¸ch vÏ c©y ®¬n gi¶n. - VÏ ®­îc h×nh c©y vµ vÏ mµu theo ý thÝch. - HS hiÓu Ých lîi cña c©y, cã ý thøc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y cèi. II/ §å dïng d¹y- häc GV: - Tranh ¶nh mét sè lo¹i c©y- Ba bøc tranh vÏ cña HS n¨m tr­íc - PhÊn mµu ®Ó vÏ minh ho¹ lªn b¶ng. HS :- GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1, bót ch×, tÈy vµ mµu. III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 1.Tæ chøc. (02’) 2.KiÓm tra ®å dïng, bµi cò. ( 1’) 3.Bµi míi. .Giíi thiÖu bµi ( 1’) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1.G/ thiÖu c¸c h. ¶nh c©y ( 6’) Cho HS xem tranh c©y, ¶nh vÒ c©y tªn c©y? §Æc ®iÓm, mµu s¾c cña c©y? C¸c bé phËn cña c©y? Ých lîi cña c©y? C¸c viÖc lµm cô thÓ ®Ó ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y cèi? GV nhËn xÐt bæ sung: C©y cèi ®a d¹ng vµ phong phó vÒ h×nh d¸ng, mµu s¾c. C©y cã rÊt nhiÒu t¸c dông nh­ lÊy gç, b¶o vÖ m«i tr­êng, chóng ta cÇn ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y cèi. 2.C¸ch vÏ ( 6’) - GV h­íng dÉn vÏ ph¸c 2,3 c©y. lªn b¶ng: +Ph©n m¶ng chÝnh, m¶ng phô c©n ®èi trªn khæ giÊy. + VÏ c©y: vÏ th©n, cµnh tr­íc, vßm l¸ sau hoÆc ng­îc l¹i. +VÏ thªm c¸c chi tiÕt cho bøc tranh thªm sinh ®éng: M©y, «ng m¨t trêi. + VÏ mµu theo ý thÝch. Chó ý: VÏ mµu vµo th©n, cµnh, vßm l¸ kh¸c nhau. VÏ mµu tõ viÒn ngoµi vµo, ko lµm nhÌn mµu ra giÊy. - GV nh¾c hs s¾p xÕp h×nh c©y cã bè côc c©n ®èi trªn khæ giÊy. 3.Thùc hµnh ( 17’) - Cho HS xem bµi cña anh chÞ kho¸ tr­íc - Em cã thÓ vÏ bøc tranh vÒ ng«i nhµ cña em cã c©y, hay tr­êng cña em cã c©y, cã nhµ. - Nh¾c Hs cã thÓ vÏ thªm m©y, mÆt trêi, con ng­êi, con vËt. + HS quan s¸t vµ tr¶ lêi: - HS quan s¸t. Hs nh¾c l¹i c¸ch vÏ HS vÏ theo h­íng dÉn. + VÏ võa víi tê giÊy trong vtvÏ. + VÏ xong h×nh chän mµu vÏ vµo theo ý thÝch. 4.NhËn xÐt,®¸nh gi¸.( 3’) - GV h­íng dÉn häc sinh quan s¸t, nhËn xÐt mét sè bµi vÒ: + H×nh vÏ vµ c¸ch s¾p xÕp . + C¸ch vÏ mµu: cã ®Ëm, cã nh¹t. - GV nhËn xÐt chung giê häc. 5.DÆn dß HS: ( 1’) - Quan s¸t c¶nh vËt xung quanh n¬i ë(vÒ h×nh d¸ng, mµu s¾c cña chóng). TuÇn 25 Ngµy so¹n: Ngµy 4 th¸ng 3 n¨m 2012 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 7 th¸ng 3 n¨m 2012 1C-TiÕt1 Thø 6 ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2012 1A-TiÕt 3 1B-TiÕt 4 Bµi 25: VÏ trang trÝ vÏ mµu vµo h×nh tranh d©n gian I/ Môc tiªu - HS lµm quen víi tranh d©n gian ViÖt Nam. - BiÕt c¸ch vÏ mµu vµo h×nh vÏ lîn ¨n c©y r¸y. - B­íc ®Çu nhËn biÕt vÒ vÏ ®Ñp tranh d©n gian. II/ §å dïng d¹y- häc GV: - TËp tranh d©n gian ViÖt Nam - Ba bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc HS : - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1, bót ch×, tÈy vµ mµu. III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 1.Tæ chøc. (02’) 2.KiÓm tra ®å dïng- bµi cò (1’) 3.Bµi míi. Giíi thiÖu bµi ( 1’) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1.Giíi thiÖu tranh d©n gian ( 6’) - §Êt n­íc ta cã nÒn v¨n ho¸ l©u ®êi, cïng ph¸t triÓn víi nã cã lo¹i h×nh nghÖ thuËt ®­îc l­u truyÒn trong nh©n d©n ®ã lµ tranh d©n gian ViÖt Nam. ( giíi thiÖu 1 sè tranh: Phó quý, gµ m¸I, vinh hoa, Tr­ng v­¬ng trõ giÆc h¸n,..) Tranh d©n gian víi nhiÒu ®Ò tµi kh¸c nhau nh­ ca ngîi anh hïng d©n téc, phª ph¸n thãi h­ tËt xÊu trong x· héi, ­íc m¬ cña ng­êi lao ®éng, thê cóng, sinh ho¹t, Tranh dan gian ®Ñp vÒ bè côc, néi dung vµ mµu s¾c Tranh lîn ¨n c©y r¸y lµ tranh d©n gian cña lµng §«ng Hå, H.ThuËn Thµnh, tØnh B¾c Ninh. H×nh ¶nh chÝnh trªn tranh? Mµu s¾c cña bøc tranh? GV nhËn xÐt bæ sung thªm: Muèn bøc tranh ®Ñp ta ph¶o vÏ mµu vµo bøc tranh. 2.H­íng dÉn c¸ch vÏ mµu ( 6’) Em cÇn quan s¸t kü h×nh vÏ: Trong tranh cã nh÷ng h×nh ¶nh g×? H×nh d¸ng cña c¸c h×nh: + H×nh d¸ng con lîn: + C©y r¸y. + M« ®Êt. + Cá. -VÏ mµu theo ý thÝch. - T×m mµu thÝch hîp vÏ nÒn ®Ó lµm næi h×nh con lîn. VÏ mµu tõ viÒn ngoµi vµo, ko lµm nhoÌn mµu ra giÊy, GV cho hs quan s¸t tranh mÉu. 3.Thùc hµnh ( 17’) - Cho HS xem bµi cña anh chÞ kho¸ tr­íc. H­íng dÉn hs dïng mµu t­¬i s¸ng ®Ó vÏ tranh Dïng mµu cã ®Ëm cã nh¹t VÏ mµu kh«ng lµm nhoÌn ra giÊy + HS quan s¸t vµ tr¶ lêi: Con lîn Ch­a cã mµu. + quan s¸t kü h×nh vÏ vµ tr¶ lêi: - con lîn, c©y r¸y. +M¾t, mòi, tai, h×nh xo¸y, ®u«i + L¸, th©n. + Nªn chän mµu kh¸c nhau ®Ó vÏ vµo c¸c chi tiÕt mµu ë trªn. - Quan s¸t. +Bµi tËp:T« mµu vµo vë tËp vÏ1 + Thùc hiÖn theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn. + Tõng HS vÏ mµu vµo vë tËp vÏ. 4.NhËn xÐt,®¸nh gi¸. ( 3’) H­íng dÉn HS ®¸nh gi¸, nhËn xÐt bµi cña c¸ nh©n cña nhãm nh­: - Mµu s¾c: cã ®Ëm, nh¹t, phong phó Ýt chêm ra ngoµi cña h×nh vÏ. - HS tù chän ra bµi m×nh thÝch nhÊt. GV nhËn xÐt chung tiÕt hoc. 5.DÆn dß HS ( 1’) - T×m thªm vµ xem tranh d©n gian.

File đính kèm:

  • doclop 1 bai 24.doc