Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 17 - Đặng Thị Hạnh

1. Tìm hiểu nội dung đề tài (5) - Giới thiệu các tranh đã chuẩn bị và kết hợp đặt câu hỏi để học sinh quan sát, nhận xét: - Bức tranh này có những hình ảnh gì?

- Em hãy kể tên những phần chính của ngôi nhà.

- Ngoài ngôi nhà tranh còn vẽ thêm những gi? *GV tóm tắt: Để vẽ được ngôi nhà đẹp các em cần quan sát và nhớ lại hình ảnh, màu sắc của ngôi nhà và khung cảnh xung quanh mà

mình thích. Em có thể vẽ 1-2 ngôi nhà khác nhau, vẽ thêm cây, đường đi và vẽ màu theo ý thích. Chú ý sắp xếp hình vẽ nhà, cây sao

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 15/12/2020 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 17 - Đặng Thị Hạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 17 Ngµy so¹n :Ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2011 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2011 1C- TiÕt 1 Thø 6 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2011 1A- TiÕt 3 1B- TiÕt 4 Bµi 17: VÏ tranh Ng«i nhµ cña em I/ Môc tiªu - Häc sinh biÕt c¸ch t×m hiÓu néi dung ®Ò tµi. - Häc sinh biÕt c¸ch vÏ tranh vÒ ®Ò tµi ng«i nhµ. - TËp vÏ bøc tranh cã h×nh ng«i nhµ. - yªu ng«i nhµ cña m×nh cã ý thøc vÖ sinh nhµ cöa II/ §å dïng d¹y- häc GV:- Ba bøc tranh cã ng«i nhµ vµ c©y- H×nh minh ho¹ c¸ch vÏ nhµ, c©y. - Bµi vÏ cña häc sinh n¨m tr­íc. HS :- GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1, bót ch×, tÈy vµ mµu. III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 1.Tæ chøc líp. (1’’) 2.KiÓm tra bµi cò: ( 2’) - Nªu c¸ch vÏ lä hoa? -Gv gäi 1 hs tr¶ lêi sau ®ã nhËn xÐt. 3.Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi (1’) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. T×m hiÓu néi dung ®Ò tµi ( 5’) - Giíi thiÖu c¸c tranh ®· chuÈn bÞ vµ kÕt hîp ®Æt c©u hái ®Ó häc sinh quan s¸t, nhËn xÐt: - Bøc tranh nµy cã nh÷ng h×nh ¶nh g×? - Em h·y kÓ tªn nh÷ng phÇn chÝnh cña ng«i nhµ. - Ngoµi ng«i nhµ, tranh cßn vÏ thªm nh÷ng g×? *GV tãm t¾t: §Ó vÏ ®­îc ng«i nhµ ®Ñp c¸c em cÇn quan s¸t vµ nhí l¹i h×nh ¶nh, mµu s¾c cña ng«i nhµ vµ khung c¶nh xung quanh mµ m×nh thÝch. Em cã thÓ vÏ 1 - 2 ng«i nhµ kh¸c nhau, vÏ thªm c©y, ®­êng ®i...vµ vÏ mµu theo ý thÝch. Chó ý s¾p xÕp h×nh vÏ nhµ, c©y sao cho c©n ®èi, thuËn m¾t. 2.C¸ch vÏ: (5’) Gv h­íng dÉn c¸ch vÏ lªn b¶ng: 3. Thùc hµnh ( 17’) - Gv ®Õn tõng bµn quan s¸t, h­íng dÉn, nh¾c nhë hs vÏ bµi; - VÏ h×nh võa víi phÇn giÊy quy ®Þnh. - VÏ xong h×nh chän mµu vÏ vµo tù do theo ý thÝch. +Quan s¸t- Tr¶ lêi c©u hái. + Trong tranh vÏ nh÷ng ng«i nhµ, c©y,.. + M¸i nhµ, t­êng nhµ, cöa sæ vµ cöa ra vµo + C©y cèi, m©y, «ng mÆt trêi, -Hs l¾ng nghe. - Hs quan s¸t. + HS tËp vÏ bøc tranh cã h×nh ng«i nhµ vµo vë bµi tËp. - VÏ h×nh võa víi phÇn giÊy quy ®Þnh. + T« mµu theo ý thÝch. 4. NhËn xÐt,®¸nh gi¸. ( 3’) - GV h­íng dÉn HS nhËn xÐt nh÷ng bµi vÏ ®Ñp vÒ: + H×nh, mµu + C¸ch s¾p xÕp c¸c h×nh ¶nh. - Gv nhËn xÐt chung tiÕt häc. 5.DÆn dß HS: ( 1’) - Quan s¸t c¶nh n¬i m×nh ë

File đính kèm:

  • doclop 1 tuan 17.doc
Giáo án liên quan