Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 14 - Đặng Thị Hạnh

Hoạt động 1: Giới thiệu bài (5)

Cho HS quan sát các đồ vật có Tr để HS nhận ra: Hình vuông có trang trí sẽ đẹp hơn hình vuông không

Tr.

Hoạt động 2: H dán cách vẽ màu( 5) -Y/cầu HS g/sát H5 vtvẽ có những hình gì ?

- Thí dụ: + Bốn cái là ở 4 góc vẽ một màu. +Vẽ màu khác ở h. thoi, hình tròn. +Vẽxung quang trước, ở giữa sau. +Vẽ đểu, gon không chờm ra ngoài hình vẽ.

+Vẽ màu có đậm, có nhạt. Hoạt động 3: Thực hành: (15) - Cho HS xem bài vẽ của anh chị khoá trước.

- GV theo dõi, gợi ý HS tìm chọn màu phù hợp để vẽ vào bài.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 15/12/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 14 - Đặng Thị Hạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n : 22/11/2009 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 25/11/2009 1C-T4 Thø 5 ngµy 26/11/2009 1A-T3 1B-T4 Thø 6 ngµy 27/11/2009 1D-T4 TuÇn 14 Bµi 14: VÏ trang trÝ VÏ mµu vµo c¸c ho¹ tiÕt ë h×nh vu«ng I/ Môc tiªu - HS thÊy ®­îc vÏ ®Ñp cña trang trÝ h×nh vu«ng - BiÕt c¸ch vÏ mµu theo ý thÝch. - Cã ý thøc lµm ®Ñp trong cuéc sèng II/ §å dïng d¹y- häc GV: - Kh¨n vu«ng cã trang trÝ. - Viªn g¹ch l¸t hoa - Ba bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc. HS: - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1, bót ch×, tÈy vµ mµu. III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 1.Tæ chøc. (02’) 2.KiÓm tra ®å dïng. 3.Bµi míi. .Giíi thiÖu ( 1’) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi ( 5’) Cho HS quan s¸t c¸c ®å vËt cã Tr2 ®Ó HS nhËn ra: H×nh vu«ng cã trang trÝ sÏ ®Ñp h¬n h×nh vu«ng kh«ng Tr2. Ho¹t ®éng 2: H/ dÉn c¸ch vÏ mµu ( 5’) -Y/cÇu HS q/s¸t H5 v.t.vÏ cã nh÷ng h×nh g× ? - ThÝ dô: + Bèn c¸i l¸ ë 4 gãc vÏ mét mµu. + VÏ mµu kh¸c ë h. thoi, h×nh trßn. + VÏ xung quang tr­íc, ë gi÷a sau. + VÏ ®Òu, gän kh«ng chêm ra ngoµi h×nh vÏ. + VÏ mµu cã ®Ëm, cã nh¹t. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh: ( 15’) - Cho HS xem bµi vÏ cña anh chÞ kho¸ tr­íc. - GV theo dâi, gîi ý HS t×m, chän mµu phï hîp ®Ó vÏ vµo bµi. + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: + H×nh c¸i l¸ 4 gãc. + H×nh thoi ë gi÷a h×nh vu«ng. + H×nh trßn ë gi÷a h×nh thoi. - C¸c h×nh gièng nhau nªn vÏ cïng mét mµu. + HS tù chän mµu ®Ó vÏ vµo c¸c ho¹ tiÕt ë h×nh 5. + Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt,®¸nh gi¸. ( 3’) - GV h­íng dÉn HS nhËn xÐt mét vµi bµi vÏ ®Ñp vÒ: + C¸ch chän mµu: Mµu t­¬i s¸ng hµi hoµ. + VÏ mµu cã ®Ëm nh¹t, t« ®Òu, kh«ng ra ngoµi h×nh vÏ. DÆn dß HS: ( 1’) - Quan s¸t mµu s¾c xung quanh( gäi tªn mµu ë c¸c ®å vËt vµ hoa l¸,qu¶ c©y). - ChuÈn bÞ ®å dïng cho bµi häc sau. Ngµy so¹n : 1/12/2009 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 2/12/2009 1C-T4 Thø 5 ngµy 3/12/2009 1A-T3 1B-T4 Thø 6 ngµy 4/12/2009 1D-T4 TuÇn 15 Bµi 15 : VÏ c©y I/ Môc tiªu - HS nhËn biÕt ®­îc c¸c lo¹i c©y vµ h×nh d¸ng cña chóng. - BiÕt c¸ch vÏ 1 vµi lo¹i c©y quen thuéc- VÏ ®­îc h.c©y vµ vÏ mµu theo ý thÝch. - Cã ý thøc ch¨m sãc c©y ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng. II/ §å dïng d¹y- häc GV: - Mét sè tranh vÒ c¸c lo¹i c©y- PhÊn mµu ®Ó vÏ minh ho¹ lªn b¶ng. - Bµi vÏ cña häc sinh n¨m tr­íc. HS: - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1, bót ch×, tÈy vµ mµu. III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 1.Tæ chøc. (02’) 2.KiÓm tra ®å dïng. 3.Bµi míi .Giíi thiÖu ( 1’) Giíi thiÖu c©y vµ Ých lîi cña 1 sè c©y cho hs nhËn thøc vµ cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c©y Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu tranh mét sè lo¹i c©y ( 5’) - GV giíi thiÖu c©y vµ gi¶ thÝch: +Cã nhiÒu lo¹i c©y: C©y ph­îng, c©y dõa, c©y bµng, c©y cam, c©y æi... + C©y gåm cã : Vßm l¸; th©n c©y, cµnh c©y. NhiÒu lo¹i c©y cßn cã hoa vµ qu¶ n÷a. Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn c¸ch vÏ ( 5’) Chóng ta cã thÓ vÏ: - VÏ th©n, cµnh. - VÏ vßm l¸ (t¸n l¸) - VÏ thªm chi tiÕt - VÏ thªm h×nh phô nh­ cá, hoa, m©y - VÏ mµu theo ý thÝch - Cè g¾ng vÏ c©y võa so víi phÇn giÊy quy ®Þnh. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh ( 17’) - Cho HS xem bµi vÏ n¨m tr­íc. - Trong thêi gian HS lµm bµi, GV ®Õn tõng bµn quan s¸t, gióp ®ì nh÷ng HS cßn lóng tóng trong vÏ. + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: + HS lµm bµi thùc hµnh - HS cã thÓ 1 c©y, Cã thÓ nhiÒu c©y thµnh hµng c©y, v­ên c©y ¨n qu¶. (cã thÓ vÏ nhiÒu lo¹i c©y cao, thÊp kh¸c nhau). Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt,®¸nh gi¸. ( 3’)- GV giíi thiÖu mét sè bµi vµ h­íng dÉn HS nhËn xÐt vÒ: + H×nh vÏ. +c¸ch s¾p xÕp h×nh vµ mµu s¾c - HS chän bµi vÏ mµ m×nh thÝch. 5.DÆn dß HS: ( 1’) - Quan s¸t c©y ë n¬i m×nh ë vÒ h×nh d¸ng vµ mµu s¾c. Ngµy so¹n : 16/12/2009 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 9/12/2009 1C-T4 Thø 5 ngµy 10/12/2009 1A-T3 1B-T4 Thø 6 ngµy 11/12/2009 1D-T4 TuÇn 16 Bµi 16: VÏ theo mÉu VÏ hoÆc xÐ d¸n lä hoa I/ Môc tiªu - Häc sinh thÊy ®­îc vÏ ®Ñp vÒ h×nh d¸ng cña mét sè lä hoa. - VÏ ®­îc mét lä hoa ®¬n gi¶n. II/ §å dïng d¹y- häc GV: - Hai lä hoa cã h×nh d¸ng kh¸c nhau - ¶nh chôp mét sè lä hoa. - Bµi vÏ cña häc sinh n¨m tr­íc. HS : - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1, bót ch×, tÈy vµ mµu. III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 1.Tæ chøc. (02’) 2.KiÓm tra ®å dïng. 3.Bµi míi. Giíi thiÖu ( 1’) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi vÏ vµ c¸ch vÏ lä hoa ( 5’) - Giíi thiÖu ¶nh chôp lä hoa, tranh vÏ lä hoa vµ ®Æt c©u hái: - H×nh nh÷ng lä hoa nµy gièng nhau hay kh¸c nhau? - Mµu s¾c cña chóng nh­ thÕ nµo? - Em thÝch lä hoa nµo nhÊt ? + Giíi thiÖu lä hoa thùc vµ hái: Lä hoa nµy cã gièng lä hoa ë bøc tranh kh«ng? +Tãm l¹i: Lä hoa cã rÊt nhiÒu kiÓu d¸ng kh¸c nhau: Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn c¸ch vÏ ( 6’) - ­íc l­îng vÏ khung h×nh chung cña lä hoa - KÎ trôc ®«d xøng, ®¸nh dÊu c¸c ®iÓm chÝnh. - VÏ miÖng. - VÏ nÐt cong cña th©n lä (cã thÓ trang trÝ ®­êng diÒm, hoa) - VÏ mµu Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh: ( 17’) - Cho häc sinh xem bµi cña anh chÞ kho¸ tr­íc. - Yªu cÇu häc sinh vÏ lä hoa vµo phÇn giÊy ë vë tËp vÏ. - GV theo dâi, gióp ®ì HS vÏ lä hoa sao cho phï hîp, hµi hoµ, ®Ñp m¾t. + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: + Kh¸c nhau + Kh¸c nhau + HS tù chän + Còng kh¸c nhau + HS nhËn ra : - Cã lä hoa d¸ng thÊp, trßn. - Cã lä hoa d¸ng cao, thon. - Cã lä hoa d¸ng cao,th©n ph×nh to ë d­íi ®¸y. + HS n¾m v÷ng c¸ch vÏ + HS lµm bµi ë vë tËp vÏ 1 + VÏ lä hoa vµo phÇn giÊy ë vë tËp vÏ. Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt,®¸nh gi¸. ( 3’) - GV h­íng dÉn HS nhËn xÐt nh÷ng bµi vÏ ®Ñp vÒ h×nh vµ mµu. 5.DÆn dß HS: ( 1’) - Quan s¸t ng«i nhµ cña em.

File đính kèm:

  • doclop 1 tuan 14.doc
Giáo án liên quan