Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 10 đến 12 - Đặng Thị Hạnh

1. Giới thiệu các loại quả ( 5?) - Đưa các quả đã chuẩn bị cho HS quan sát và kết hợp đặt các câu hỏi: - Đây là quả gì ? - Hình dáng của chúng như thế nào ? - Màu sắc của quả ? - Ngoài những quả em thấy ở đây em còn biết những quả nào nữa ? - Quả có từ đâu? - Cây cối có tác dụng gì?

- Vây các con phải biết làm gì để bảo vệ cây cối?

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 15/12/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 10 đến 12 - Đặng Thị Hạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 28/ 10 / 2012 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 31 / 10 / 2012 Líp 1C-TiÕt 1 Thø 5 ngµy 1 / 11 / 2012 Líp 1A-TiÕt 3 Líp 1B-TiÕt 4 Bµi 10: VÏ theo mÉu VÏ qu¶ (qu¶ d¹ng trßn) I/ Môc tiªu - HS nhËn biÕt ®­îc h×nh d¸ng vµ mµu s¾c cña mét vµi lo¹i qu¶. - BiÕt c¸ch vÏ qu¶ d¹ng trßn. - TËp vÏ qu¶ d¹ng trßn vµ tËp t« mµu theo ý thÝch. * Hs hiÓu t¸c dông cña qu¶, c©y cèi, cã ý thøc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y cèi. II/ §å dïng d¹y- häc GV:- Qu¶ thùc: Cµ chua, cam, xoµi. - H.minh häa c¸c b­íc tiÕn hµnh vÏ qu¶. - Bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc HS:- GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1,bót ch×, tÈy vµ mµu. III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 1.Tæ chøc líp . (02’) 2.KiÓm tra ®å dïng: ( 1’) 3.Bµi míi. Giíi thiÖu bµi ( 1’) §Êt n­íc c/ta cã rÊt nhiÒu lo¹i hoa th¬m, qu¶ ngät, mçi mïa cã lo¹i qu¶ riªng, mçi vïng cã lo¹i qu¶ ®Æc tr­ng. Mçi qu¶ l¹i cã h×nh d¸ng, mµu s¾c kh¸c nhau. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Giíi thiÖu c¸c lo¹i qu¶ ( 5’) - §­a c¸c qu¶ ®· chuÈn bÞ cho HS quan s¸t vµ kÕt hîp ®Æt c¸c c©u hái: - §©y lµ qu¶ g× ? - H×nh d¸ng cña chóng nh­ thÕ nµo ? - Mµu s¾c cña qu¶ ? - Ngoµi nh÷ng qu¶ em thÊy ë ®©y em cßn biÕt nh÷ng qu¶ nµo n÷a ? - Qu¶ cã tõ ®©u? - C©y cèi cã t¸c dông g×? - VËy c¸c con ph¶i biÕt lµm g× ®Ó b¶o vÖ c©y cèi? 2. H­íng dÉn HS c¸ch vÏ ( 6’) GV h­íng dÉn c¸ch vÏ: - VÏ h×nh d¸ng bªn ngoµi tr­íc: Qu¶ d¹ng trßn vÏ h×nh gÇn trßn. Chó ý bè côc c©n ®èi so víi khæ giÊy. - Nh×n mÉu vÏ thªm c¸c chi tiÕt. - VÏ mµu vµo h×nh vÏ qu¶. 3. Thùc hµnh( 17’) - Cho HS xem bµi vÏ cña n¨m tr­íc . - Bµy mÉu ë vÞ trÝ c¶ líp dÔ quan s¸t. - H­íng dÉn HS vÏ h×nh võa víi khæ giÊy. - VÏ mµu theo ý thÝch. + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: + Kh¸c nhau + Mµu s¾c còng kh¸c nhau + HS tù t×m: Qu¶ xoµi.. +HS nhËn xÐt mµu cña qu¶. +HS cïng quan s¸t tranh ë vtvÏ 1 + C©y cèi + Cho hoa qu¶, gç, b¶o vÖ m«i tr­êng,.. . - Ch¨m sãc b¶o vÖ c©y, t­íi c©y kh«ng ng¾t l¸, bÎ cµnh . Quan s¸t nh¾c l¹i c¸ch vÏ TËp vÏ qu¶ d¹ng trßn vµ tËp t« mµu theo ý thÝch. 4. NhËn xÐt,®¸nh gi¸ ( 3’) - GV cïng HS nhËn xÐt mét sè bµi vÒ: + H×nh vÏ, + Mµu s¾c (h×nh ®óng,mµu ®Ñp) - GV nhËn xÐt chung giê häc 5. DÆn dß HS: ( 1’) - Quan s¸t h×nh d¸ng vµ mµu s¾c cña c¸c lo¹i qu¶. Ngµy so¹n: 4/ 11 / 2012 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 7 / 11 / 2012 Líp 1C-TiÕt 1 Thø 5 ngµy 8/ 11 / 2012 Líp 1A-TiÕt 3 Líp 1B-TiÕt 4 Bµi 11: VÏ trang trÝ VÏ mµu vµo h×nh vÏ ë ®­êng diÒm I/ Môc tiªu - HS t×m hiÓu trang trÝ ®­êng diÒm ®¬n gi¶n vµ b­íc ®Çu c¶m nhËn vÎ ®Ñp cña ®­êng diÒm. - BiÕt c¸ch vÏ mµu vµo h×nh vÏ s½n ë ®­êng diÒm. - Cã ý thøc lµm ®Ñp trong cuéc sèng. II/ §å dïng d¹y- häc GV:- VËt thùc cã trang trÝ ®­êng diÒm: ¸o, kh¨n. - Hai h×nh vÏ ®­êng diÒm kh¸c nhau. - Bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc. HS :- GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1, bót ch×, tÈy vµ mµu. III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 1.Tæ chøc líp. (1’) 2.KiÓm tra ®å dïng. ( 1’) 3.Bµi míi. Giíi thiÖu bµi( 1’) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Giíi thiÖu ®­êng diÒm: ( 6’) Giíi thiÖu c¸c ®å vËt cã trang trÝ ®­êng diÒm vµ gi¶ng gi¶i: Nh÷ng h×nh trang trÝ kÐo dµi lÆp ®i, lÆp l¹i nh­ ë giÊy khen,. miÖng b¸t, cæ ¸o gäi lµ ®­êng diÒm. -GV giwois thiÖu ®å vËt. §­êng diÒm ®­îc vÏ ë vÞ trÝ nµo cña ®å v©t? - §­êng diÒm ®­îc vÏ b»ng ho¹ tiÕt g×? - Ho¹ tiÕt, mµu s¾c ®­îc vÏ nh­ thÕ nµo? GV nhËn xÐt, bæ sung thªm. 2. C¸ch vÏ mµu ( 6’) -HS q/s¸t h×nh ®/diÒm (H.1, Bµi 11) VTV. - §­êng diÒm nµy cã nh÷ng h×nh? Mµu g×? - C¸c h×nh s¾p xÕp nh­ thÕ nµo ? - Gi÷a mµu nÒn vµ mµu h×nh vÏ nh­ thÕ nµo ? Gäi 2-3 HS tr¶ lêi. - Khi vÏ mµu nÒn nh¹t th× mµu h×nh ®Ëm vµ ng­îc l¹i 3. Thùc hµnh: ( 17’) - Cho HS xem bµi trang trÝ ®­êng diÒm n¨m tr­íc - GV h­íng dÉn HS c¸ch vÏ mµu: - VÏ mµu theo ý thÝch. Cã nhiÒu c¸ch vÏ mµu. VÏ mµu xen kÎ ë b«ng hoa. - VÏ mµu hoa gièng nhau. - VÏ mµu nÒn kh¸c víi mµu hoa. - Kh«ng nªn dïng qu¸ nhiÒu mµu( Kho¶ng 2 - 3 mµu). - Kh«ng vÏ mµu ra ngoµi h×nh vÏ. - GV theo dâi gióp ®ì HS . - Quan s¸t + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: - Hoa, l¸ - Ho¹ tiÕt gièng nhau ®­îc vÏ b»ng nhau vµ t« cïng mµu. + H×nh vu«ng, mµu xanh lam. + H×nh thoi, mµu ®á. -S¾p xÕp xen kÏ hoÆc nh¾c l¹i. - MÇu ®Ëm nh¹t tr¸i ng­îc nhau. - Hs quan s¸t - HS chän mµu theo ý thÝch vÏ vµo h×nh 2, 3 bµi 11 VTV. 4. NhËn xÐt,®¸nh gi¸.( 3’) - GV cïng HS nhËn xÐt mét sè bµi vÏ mµu ®óng vµ ®Ñp. - GV yªu cÇu HS t×m bµi nµo cã mµu ®Ñp. 5. DÆn dß HS. ( 1’) - T×m vµ quan s¸t ®­êng diÒm ë mét vµi ®å vËt, kh¨n vu«ng, giÊy khen,¸o, v¸y. Ngµy so¹n: 11/11 / 2012 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 14 / 11 / 2012 Líp 1C-TiÕt 1 Thø 5 ngµy 15 / 11 / 2012 Líp 1A-TiÕt 3 Líp 1B-TiÕt 4 Bµi 12: VÏ tù do I/ Môc tiªu - HS t×m, chän néi dung ®Ò tµi. - TËp vÏ bøc tranh theo ®Ò tµi tù chän. - HS yªu thÝch vÏ tranh II/ §å dïng d¹y- häc GV: - Ba bøc tranh vÏ vÒ 3 ®Ò tµi kh¸c nhau. - Bèn bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc. HS: - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1, bót ch×, tÈy vµ mµu. III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 1.Tæ chøc líp.(1’) 2.KiÓm tra ®å dïng.( 1’) 3.Bµi míi Giíi thiÖu bµi ( 1’): Giíi thiÖu trùc tiÕp Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Giíi thiÖu bµi ( 5’) GV cho hs quan s¸t mét sè bøc tranh vµ ®Æt c©u hái: + Bøc tranh vÏ néi dung g×? + §©u lµ h×nh chÝnh, h×nh phô? + C¸c h×nh ¶nh ®­îc s¾p xÕp nh­ thÕ nµo? + Mµu s¾c trong tranh nh­ thÕ nµo? Em thÝch bøc tranh nµo nhÊt? -Gv nhËn xÐt phÇn tr¶ lêi cña hs sau ®ã chèt: VÏ tranh tù do (hay vÏ theo ý thÝch)lµ mçi em cã thÓ chän vµ vÏ mét ®Ò tµi m×nh thÝch nh­: Phong c¶nh, ch©n dung,tÜnh vËt. 2. H­íng dÉn c¸ch vÏ: ( 7’) - Em cã dù ®Þnh vÏ tranh cã néi dung g× ? - Bøc tranh em vÏ cã nh÷ng h×nh ¶nh g×? + GV bæ sung ý kiÕn cña HS vµ vÏ lªn b¶ng theo ®Ò tµi hs chän theo c¸c b­íc: 3. Thùc hµnh ( 17’) Cho HS xem bµi vÏ cña n¨m tr­íc. Gv quan s¸t nh¾c nhë hs vÏ bµi: - H×nh ¶nh chÝnh vÏ to, vÏ gi÷a tranh, sau ®ã vÐ thªm c¸c h×nh ¶nh phô. - VÏ xong h×nh chän mµu vÏ theo ý thÝch. - KhuyÕn kÝch HS kh¸ giái vÏ h×nh ngé nghÜnh, mµu s¾c t­¬i s¸ng. + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: - Ng«i nhµ - Ng«i nhµ, c©y cèi, m©y, «ng mÆt trêi - C©n ®èi, hµi hoµ - Mµu s¾c ®Ñp, rùc rì + HS tr¶ lêi theo c¶m nhËn. HS quan s¸t => - Nhí l¹i c¸c h×nh ¶nh ®Þnh vÏ - VÏ h×nh chÝnh tr­íc, h×nh phô sau. kh«ng vÏ to hay qu¸ nhá so víi khæ giÊy. - VÏ mµu theo ý thÝch. - Hs quan s¸t tham kh¶o + TËp vÏ vµo VTV 1 + chän mµu vÏ theo ý thÝch. 4. NhËn xÐt,®¸nh gi¸.( 3’) - GV h­íng dÉn HS nhËn xÐt mét sè bµi cã h×nh vÏ vµ mµu s¾c thÓ hiÖn tèt. - Gv nhËn xÐt chung giê häc, khen, ®éng viªn hs 5 DÆn dß HS ( 1’): - Quan s¸t h×nh d¸ng,mµu s¾c mäi vËt xung quanh: Cá c©y, hoa. - ChuÈn bÞ cho bµi häc sau.

File đính kèm:

  • doclop 1 tuan 10,11,12.doc
Giáo án liên quan