Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 1 (bản đầy đủ)

Mục tiêu

- HS làm quen, tiếp xúc với tranh vẽ của thiếu nhi. - Bước đầu biết quan sát mô tả hình ảnh, màu sắc trong tranh.

- Bước đầu cảm nhận vẻ đẹp của từng bức tranh. II. Đồ dùng dạy- học

GV: - Sưu tầm một số tranh, ảnh thiếu nhi cảnh vui chơi ở sân trường- đề tài khác.

- Tranh của họa sĩ có cùng đề tài. | HS: - Giấy vẽ, vở tập vẽ 1, bút chì, tẩy và màu. III/Các hoạt động dạy - học

1. Tổ chức. (1) 2. Kiểm tra đồ dùng.(1) 3. Bài mới. Giới thiệu:(1')

Các con đã tự bao giờ về hoàn thiện một bức tranh đẹp để tặng cho người thân chưa. Các bạn nhỏ trong bài học ngày hôm nay đã về được những bức tranh đẹp để tặng cho chúng ta đấy. Vậy các bạn đã về những gì? Cô và các con sẽ cùng xem tranh của các bạn qua bài học này nhé.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 15/12/2020 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 1 (bản đầy đủ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n :Ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 2012 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 22 th¸ng 8 n¨m 2012 1C- TiÕt 1 Thø 5 ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2012 1A- TiÕt 3 1B- TiÕt 4 TuÇn 01 Bµi 01 Xem tranh thiÕu nhi vui ch¬i §ua thuyÒn - Tranh s¸p mµu cña §oµn Trung Th¾ng BÓ b¬i ngµy hÌ - Tranh s¸p mµu, bót d¹ cña Thiªn V©n I/ Môc tiªu - HS lµm quen, tiÕp xóc víi tranh vÏ cña thiÕu nhi. - B­íc ®Çu biÕt quan s¸t, m« t¶ h×nh ¶nh, mµu s¾c trong tranh. - B­íc ®Çu c¶m nhËn vÎ ®Ñp cña tõng bøc tranh. II/ §å dïng d¹y- häc GV: - S­u tÇm mét sè tranh, ¶nh thiÕu nhi c¶nh vui ch¬i ë s©n tr­êng- ®Ò tµi kh¸c. - Tranh cña ho¹ sÜ cã cïng ®Ò tµi. HS : - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1, bót ch×, tÈy vµ mµu. III/C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 1. Tæ chøc. ( 1’) 2. KiÓm tra ®å dïng.(1’) 3. Bµi míi. Giíi thiÖu: ( 1’) C¸c con ®· tù bao giê vÏ hoµn thiÖn mét bøc tranh ®Ñp ®Ó tÆng cho ng­êi th©n ch­a. C¸c b¹n nhá trong bµi häc ngµy h«m nay ®· vÏ ®­îc nh÷ng bøc tranh ®Ñp ®Ó tÆng cho chóng ta ®Êy. VËy c¸c b¹n ®· vÏ nh÷ng g×? C« vµ c¸c con sÏ cïng xem tranh cña c¸c b¹n qua bµi häc nµy nhÐ. GV HS 1- Giíi thiÖu tranh vÒ ®Ò tµi vui ch¬i. ( 5’) - GV cho HS quan s¸t tranh vµ giíi thiÖu tranh: - §©y lµ c¸c lo¹i tranh vÏ vÒ c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i cña thiÕu nhi ë tr­êng,ë nhµ hoÆc n¬i kh¸c. - Nªu c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i trong tranh? * GV nhÊn m¹nh: + §Ò tµi vui ch¬i rÊt réng phong phó nhiÒu tranh ®Ñp. Chóng ta cïng xem tranh cña c¸c b¹n. 2-H/d- HS xem tranh. ( 20’) + GV treo tranh mÉu- HS xem vtv1. + GV dµnh 3- 5 phót cho HS quan s¸t: * Gv chia líp ra lµm 4 nhãm. vµ giao cho c¸c nhãm c¸c c©u hái: -Trªn tranh cã nh÷ng h×nh ¶nh nµo? - H×nh ¶nh chÝnh cña bøc tranh lµ g×? - H×nh ¶nh phô lµ h×nh ¶nh nµo? - H×nh ¶nh chÝnh, phô ®­îc s¾p xÕp ë ®©u? - C¸c h×nh ¶nh trong tranh diÔn ra ë ®©u? - Mµu nµo nhiÒu nhÊt trong tranh ? GV yªu cÇu c¸c nhãm tr¶ lêi c¸c nhãm kh¸c bæ sung thªm -GV nhËn xÐt bæ sung thªm * GV tãm t¾t kÕt luËn: + Xem tranh,t×m hiÓu tranh lµ c¸c em tiÕp xóc víi c¸i ®Ñp ®Ó yªu thÝch c¸i ®Ñp + Xem tranh cÇn cã nh÷ng nhËn xÐt riªng cña m×nh. 3- Trß ch¬i: T« mµu nhanh, ®Ñp. ( 5’) GV g¾n 4 bøc tranh vÏ h×nh b«ng hoa vµ qu¶ ®¬n gi¶n. GV h­íng dÉn c¸ch ch¬i Chia líp ra lµm 4 nhãm, mçi nhãm cö ®¹i diÖn lªn t« mµu. §¹i diÖn nhãm nµo t« mµu song tr­íc th× nhãm ®ã th¾ng. * Trß ch¬i kÕt thóc- GV cïng hs nhËn xÐt nhãm nµo vÏ t« nhanh, ®Ñp. §éng viªn khen gîi hs hoµn thµnh tèt. + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: + C¶nh vui ch¬i ë s©n tr­êng cã nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau nh­: Nh¶y d©y,kÐo co,móa h¸t,c¶nh vui ch¬i mïa hÌ * HS lµm viÖc theo nhãm (4 nhãm) - HS cïng quan s¸t tranh ë vë tËp vÏ 1 + Nhãm cö ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi. - HS cö ®¹i diÖn lªn tham gia trß ch¬i. C¸c b¹n cßn l¹i cæ vò cho nhãm cña m×nh. 4-NhËn xÐt,®¸nh gi¸. ( 3’) - GV nhËn xÐt chung giê häc- Khen ngîi nh÷ng häc sinh cã nhiÒu ý kiÕn 5- DÆn dß HS: ( 1’) - TËp quan s¸t vµ nhËn xÐt tranh- ChuÈn bÞ ®å dïng cho bµi sau.

File đính kèm:

  • doclop 1 tuan 1.doc