Giáo án Lớp 5B Trường Tiểu học Yên Lâm

1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu tiết học

2. Các hoạt động dạy học

2.1 Tập đọc

• HS đọc lại bài “Nghìn năm văn hiến”, làm các bài tập 1, 2, 3.

• GV tổ chức chữa bài.

Đáp án:

Bài 1: Ngôi trường Đại học đầu tiên của nước ta.

Bài 2:

a) Triều Lê

b) Triều Lê

c) 38 khoa thi

Bài 3: Đó là chứng tích về một nền văn hoá lâu đời của nước ta.

 

doc156 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 20/12/2014 | Lượt xem: 575 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 5B Trường Tiểu học Yên Lâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i 2 T 47: HS x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi: ViÕt theo mÉu - HS nªu c¸ch lµm - HS lµm bµi vµo vë bµi tËp. GV gäi mét sè HS lªn lµm bµi. - HS kh¸c nhËn xÐt, ch÷a bµi. a. 1cm = m = 0,01m 1m = km = 0,001km 1mm = m = 0,001m 1mm = cm = 0,1cm b. 1kg = t¹ = 0,01 t¹ 1yÕn = t¹ = 0,1 t¹ 1kg = tÊn = 0,001 tÊn 1g = kg = 0,001 kg 1 t¹ = tÊn = 0,1 tÊn - GV rÌn kÜ n¨ng ®æi vÞ ®¬n vÞ ®o ®é dµi vµ ®¬n vÞ ®o khèi l­îng * Bµi 3 T 88: HS x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi. - HS lµm bµi vµo vë bµi tËp. GV gäi mét sè HS lªn lµm bµi. a. Sè thÝch hîp viÕt vµo chç trèng: 2460m = 2km 460m = 2,46km 48 yÕn = 0 tÊn 48 yÕn = 0,48 tÊn b. Tªn ®¬n vÞ viÕt vµo chç trèng lµ: 1235 m = 12,35hm 230 m = 0,23 km 3072 m = 30 hm 72m = 30,72hm 7001 kg = 7 tÊn 1 kg = 7,001 tÊn 55cm =0,55 m 40kg = 0,04 t¸n 5035g = 5,035kg ; 340 g = 0,34kg - GV rÌn kÜ n¨ng so s¸nh sè ®o diÖn tÝch tõ ®¬n vÞ ®¬n thµnh ®¬n vÞ hîp. 4. Cñng cè, dÆn dß: - GV tãm t¾t néi dung «n: C¸ch ®æi ®¬n vÞ ®o ®é dµi vµ ®¬n vÞ ®o khèi l­îng. - BT vÒ nhµ:. ChuÈn bÞ bµi sau. Ngµy d¹y: Thø ba ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2014 M«n : LuyÖn tõ vµ c©u Më réng vèn tõ: nam vµ n÷ I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Gióp HS vÒ: - KiÕn thøc: Më réng vèn tõ vÒ chñ ®Ò nam n÷. - KÜ n¨ng: + BiÕt ®­îc c¸c tõ ng÷ chØ phÈm chÊt ®¸ng quý cña ng­êi phô n÷ ViÖt Nam. II. §å dïng d¹y häc: Vë bµi tËp. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thµy vµ trß Néi dung bµi 1. æn ®Þnh 2. Bµi cò: - YC HS ®äc bµi lµm cña tiÕt L.T.V.C tr­íc. - NhËn xÐt, söa ch÷a bæ sung vµ rót kinh nghiÖm chung. 3. Bµi míi:a) GTB: Nªu môc ®Ých, y/c tiÕt häc b)H­íng dÉn bµi tËp: BT1: GV gäi 1 hs ®äc YC, c¶ líp theo dâi SGK. - HS th¶o luËn nhãm 2 vÒ YC cña bµi tËp. - HS tr×nh bµy c©u tr¶ lêi. C¸c hs kh¸c nhËn xÐt cho b¹n, GV bæ sung nÕu cÇn. - GV chèt l¹i: … BT2: Gv gäi 1 hs ®äc YC, c¶ líp theo dâi SGK. - HS th¶o luËn nhãm 2 vÒ YC cña bµi tËp. - HS tr×nh bµy c©u tr¶ lêi. C¸c hs kh¸c nhËn xÐt cho b¹n, GV bæ sung nÕu cÇn. - GV chèt l¹i: .... BT3: Kh«ng lµm 1 hs ®äc YC, GV gióp hs hiÓu râ thªm YC. - HS kh¸ giái ®Æt c©u víi c¶ 3 c©u tôc ng÷ ë BT2. - HS lµm bµi. HS nèi tiÕp tr×nh bµy bµi lµm. - NhËn xÐt bæ sung . GV chèt l¹i ND ®óng(.... ) 4. Cñng cè, dÆn dß - GV nhÊn m¹nh nh÷ng ND cÇn nhí cña bµi. - Gv nhËn xÐt tiÕt häc, vµ chuÈn bÞ cho bµi sau. Bµi 1: Thuú mÞ: NÐt mÆt, lêi nãi, cë chØ nhÑ nhµng, dÞu dµng. DÞu dµng: Lêi nãi, cö chØ, nÐt mÆt g©y t¸c ®éng ªm nhÑ vµ c¶m gi¸c dÔ chÞu víi ng­êi kh¸c. HiÒn hËu: ¡n ë, ®èi xö víi mäi ng­êi hÕt lßng theo bæn phËn , cã tr­íc, cã sau. Bµi2: dòng c¶m, cao th­îng, n¨ng næ, Bµi 3:Kh«ng lµm VD: C« gi¸o em thËt dÞu dµng. M«n: LuyÖn tËp To¸n. Bµi 141: ¤n tËp ®o ®é dµi vµ ®o khèi l­îng I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - Cñng cè kiÕn thøc vÒ ®o ®é dµi vµ ®o khèi l­îng - Häc sinh vËn dông lµm bµi tËp thµnh th¹o. II. ChuÈn bÞ: - Vë bµi tËp thùc hµnh TiÕng ViÖt vµ to¸n , vë «n. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra: - GV kiÓm tra mét sè vë bµi tËp cña HS vµ nhËn xÐt chung. 3. Bµi «n: GTB * Bµi 1 T47: HS x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi. - HS lµm bµi vµo vë bµi tËp. - GV gäi mét sè HS yÕu lªn lµm bµi. - HS kh¸c nhËn xÐt, ch÷a bµi. ViÕt sè ®o d­íi d¹ng sè thËp ph©n: 2km 412m = 2,412 km 525 m = 0,525 km 23 dm 600 mm = 29,0 dm 4m 59cm = 49,9 dm 8 tÊn 502 kg = 8,502 tÊn 703 t¹ = 70,3 t¹ 5t¹ 28 kg = 5,28 t¹ 62 g = 0, 062 kg - GV rÌn kÜ n¨ng ®æi ®¬n vÞ ®o ®é dµi vµ ®¬n vÞ ®o khèi l­îng. * Bµi 2 T 47: HS x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi. - HS lµm bµi vµo vë bµi tËp. - GV gäi mét sè HS yÕu lªn lµm bµi. - HS kh¸c nhËn xÐt, ch÷a bµi. Sè thÝch hîp viÕt vµo chç trèng lµ: 0,182 m = 1,82 dm 2,76 km = 2760m 15,05 dm = 1,505 m 0,534 km = 534 m b. 7,52kg = 0,0752 t¹ 2,002 kg = 2002g 0,5tÊn = 50 yÕn 1,8 t¹ = 180 kg - GV rÌn kÜ n¨ng ®æi ®¬n vÞ ®o ®é dµi vµ ®¬n vÞ ®o khèi l­îng. * Bµi 3 T 47: HS x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi. - HS lµm bµi vµo vë bµi tËp. - GV gäi mét sè HS yÕu lªn lµm bµi. - HS kh¸c nhËn xÐt, ch÷a bµi. Tªn ®¬n vÞ ®o thÝch hîp viÕt vµo chç trèng lµ: 450 kg = 0,45 tÊn = 4,5 t¹ 2083 g = 208,3 dag = 20,83 hg = 2,083kg 576 yÕn = 5,76 tÊn = 57,6 t¹ b. 5683m=5,683km=56,83hm=568,3dam 655m=6,55hm=65,5 dam = 0,655km 91cm = 0,91m = 9,1 dm = 0,091dam - GV rÌn kÜ n¨ng ®æi ®¬n vÞ ®o ®¬n thµnh ®¬n vÞ ®o hîp. 4. Cñng cè, dÆn dß: - GV tãm t¾t néi dung «n: NhÊn m¹nh c¸ch ®æi ®¬n vÞ ®o ®é dµi vµ ®¬n vÞ ®o khèi l­îng. - BT vÒ nhµ:. ChuÈn bÞ bµi sau M«n: LuyÖn tËp To¸n. Bµi 142: ¤n tËp ®o diÖn tÝch I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - Cñng cè kiÕn thøc vÒ ®o diÖn tÝch - Häc sinh vËn dông lµm bµi tËp thµnh th¹o. II. ChuÈn bÞ: - Vë bµi tËp thùc hµnh TiÕng ViÖt vµ to¸n , vë «n. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra: - GV kiÓm tra mét sè vë bµi tËp cña HS vµ nhËn xÐt chung. 3. Bµi «n: GTB * Bµi 1 T48: HS x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi. - HS lµm bµi vµo vë bµi tËp. - GV gäi mét sè HS yÕu lªn lµm bµi. - HS kh¸c nhËn xÐt, ch÷a bµi. 1m2 = 100d m2 1 m2 = 1000cm2 1d m2 =100cm2 1cm2 = 100mm2 1km2 = 100ha 1km2 = 1000000m2 1ha = 100dam2 1dam2 = 100m2 1m2 = 0,000001km2 1cm2 = 0, 0001m2 1cm2 = 0, 01 dm2 5cm2 = 0,05 dm2 1dam2 = 0,01ha 1ha = 0,01km2 10 ha = 1000dam2 2ha = 20000 m2 - GV rÌn kÜ n¨ng ®æi ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch. * Bµi 2 T 48: HS x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi. - HS lµm bµi vµo vë bµi tËp. - GV gäi mét sè HS yÕu lªn lµm bµi. - HS kh¸c nhËn xÐt, ch÷a bµi. 9500m2 = 0,95ha 582 km2 = 58200ha 540372 m2 =54,0372ha 3km2 = 300 ha 750 m2 = 0,075 ha 8,8km2 = 880 ha - GV rÌn kÜ n¨ng ®æi ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch. * Bµi 3 T 48: HS x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi. - HS lµm bµi vµo vë bµi tËp. - GV gäi mét sè HS yÕu lªn lµm bµi. - HS kh¸c nhËn xÐt, ch÷a bµi. ViÕt sè thËp ph©n thÝch hîp vµo chç trèng lµ: 5km274 ha = 5,74 km2 12 ha583m2 = 0,120583km2 5km274ha = 5740000m2 12ha 583 m2 = 120583m2 * Bµi 4 T 48: HS x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi. - HS lµm bµi vµo vë bµi tËp. - GV gäi mét sè HS yÕu lªn lµm bµi. - HS kh¸c nhËn xÐt, ch÷a bµi. 3498 cm2 = 0, 3498 m2 - GV rÌn kÜ n¨ng ®æi ®î vÞ ®o ®¬n tµnh ®¬n vÞ ®o hîp. 4. Cñng cè, dÆn dß: - GV tãm t¾t néi dung «n: NhÊn m¹nh c¸ch ®æi ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch. - BT vÒ nhµ:. ChuÈn bÞ bµi Ngµy d¹y: Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2014 M«n: TiÕng ViÖt Thùc hµnh M«n: LuyÖn tõ vµ c©u ¤n tËp vÒ dÊu c©u (DÊu phÈy) I. Môc ®Ých, yªu cÇu: Gióp HS: - KiÕn thøc: N¾m ®­îc 3 t¸c dông cña dÊu phÈy biÕt ph©n tÝch vµ söa dÊu phÈy dïng sai. - KÜ n¨ng: HiÓu ®­îc t¸c h¹i cña viÖc dïng sai dÊu phÈy, cã ý thøc thËn träng khi sö dông dÊu phÈy. II. §å dïng d¹y häc: Vë bµi tËp, III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thµy vµ trß Néi dung bµi 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. Bµi cò: - GV cho HS ®äc l¹i bµi lµm ë nhµ cña tiÕt tr­íc. - Gv bæ sung nÕu cÇn thiÕt. GV nhËn xÐt chung. 3. Bµi míi : GTB. - HD HS lµm c¸c bµi tËp + Bµi1: HS nªu yªu cÇu. . HS lµm viÖc trong nhãm . §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. NhËn xÐt, bæ sung. . Gv chèt l¹i ND ®óng, HS tù söa l¹i bµi lµm cña m×nh. 4. Cñng cè, dÆn dß - Gv nhÊn m¹nh nh÷ng ND c¬ b¶n cña tiÕt häc. - NhËn xÐt giê häc, nh¾c nhë hs häc bµi ë nhµ vµ chuÈn bÞ cho bµi sau. * Bµi 1: DÊu phÈy dïng ®Ó: + Ng¨n c¸ch c¸c bé phËn cïng chøc vô trong c©u. + Ng¨n c¸ch c¸c tr¹ng ng÷ víi chñ ng÷ vµ vÞ ng÷ trong c©u. + Ng¨n c¸ch c¸c vÕ c©u trong c©u ghÐp. M«n: TËp lµm v¨n ¤n tËp vÒ t¶ c¶nh I- Môc ®Ých, yªu cÇu: Gióp HS: - KiÕn thøc: LËp ®­îc dµn ý mét bµi v¨n miªu t¶. - KÜ n¨ng:Tr×nh bµy miÖng bµi v¨n dùa trªn dµn ý ®· lËp t­¬ng ®èi râ rµng. Yªu cÇu tr×nh bµy râ rµng tù nhiªn. II- §å dïng d¹y - häc: B¶ng phô, vë bµi tËp. 1. æn ®Þnh 2. KiÓm tra: Sù chuÈn bÞ cña HS 3. Bµi míi: GTB + H­íng dÉn HS lµm bµi tËp * Bµi1: - GV cho HS ®äc yªu cÇu. - GV cho HS ®äc gîi ý. ? Em chän c¶nh nµo ®Ó lËp dµn ý? - HS giíi thiÖu vÒ c¶nh m×nh chän. - Yªu cÇu HS tù lµm bµi. - GV cho HS tr×nh bµy dµn ý cña m×nh, GV cïng HS nhËn xÐt bæ xung. * Bµi 2:- GV yªu cÇu HS ®äc bµi. - HS tr×nh bµy dµn ý theo nhãm. - GV cho HS nhËn xÐt ®¸nh gi¸. 4. Cñng cè dÆn dß: - NhËn xÐt giê - DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau. *Bµi 1: Dµn ý bµi v¨n t¶ c¶nh: 1. Më bµi:...... 2. Th©n bµi:...... 3. KÕt bµi:...... *Bµi 2 M«n: LuyÖn tËp To¸n. Bµi 144: ¤n tËp ®o ®é dµi vµ ®o khèi l­îng I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: - Cñng cè kiÕn thøc vÒ ®o thÓ tÝch - Häc sinh vËn dông lµm bµi tËp thµnh th¹o. II. ChuÈn bÞ: - Vë bµi tËp thùc hµnh TiÕng ViÖt vµ to¸n , vë «n. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra: - GV kiÓm tra mét sè vë bµi tËp cña HS vµ nhËn xÐt chung. 3. Bµi «n: GTB * Bµi 1 T48: HS x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi. - HS lµm bµi vµo vë bµi tËp. - GV gäi mét sè HS yÕu lªn lµm bµi. - HS kh¸c nhËn xÐt, ch÷a bµi. 1m3 = 1000dm3 1dm3 = 1000cm3 1cm3=1000mm3 1m3= 100000cm3 0,250 m3= 250dm3 3,626dm3= 3626cm3 0,15 cm3 = 150mm3 1,5m3=1500000 cm3 - GV rÌn kÜ n¨ng ®æi ®¬n vÞ ®o thÓ tÝch. * Bµi 2 T 48: HS x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi. - HS lµm bµi vµo vë bµi tËp. - GV gäi mét sè HS yÕu lªn lµm bµi. - HS kh¸c nhËn xÐt, ch÷a bµi. - GV rÌn kÜ n¨ng ®æi ®¬n vÞ ®o thÓ tÝch. * Bµi 3 T 48: HS x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi. - HS lµm bµi vµo vë bµi tËp. - GV gäi mét sè HS yÕu lªn lµm bµi. 68cm3 = 0,000068 m3 - HS kh¸c nhËn xÐt, ch÷a bµi. 4. Cñng cè, dÆn dß: - GV tãm t¾t néi dung «n: NhÊn m¹nh c¸ch ®æi ®¬n vÞ ®o thÓ tÝch. - BT vÒ nhµ:. ChuÈn bÞ bµi sau L·nh ®¹o duyÖt: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGIAO AN BUOI 2 , NH 13-14_2.DOC