Giáo án Lớp 5A3 Tuần 33 - Hồ Minh Tâm

I.Mục đích yêu cầu :

-Biết đọc bài văn rõ ràng ,rành mạch và phù hợp với giọng đọcmột văn bản luật.

-Hiểu nội dung 4 điều của Luật Bảo vệ,chăm sóc và giáo dục trẻ em(trả lời được

các câu hỏi trong SGK)

- Giáo dục các em ý thức biết liên hệ những điều luật với thực tế để có ý thức về quyền lợi và bổn phận của trẻ em, thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

II. Đồ dùng dạy - học : Tranh minh hoạ trong SGK.

 

doc24 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 18/12/2014 | Lượt xem: 559 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 5A3 Tuần 33 - Hồ Minh Tâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhaân chính daãn ñeán söï thay ñoåi laø do daân soá ngaøy moät taêng nhanh . Nhu caàu laäp khu coâng nghieäp, nhu caàu ñoä thò hoaù, caàn phaûi môû theâm tröôøng hoïc, môû theâm hoaëc môû roäng ñöôøng.) (?)Ngöôøi noâng daân ôû ñòa phöông baïn ñaõ laøm gì ñeå taêng naêng suaát caây troàng? (?)Vieäc laøm ñoù coù aûnh höôûng gì ñeán moâi tröôøng ñaát troàng? Neâu moät soá daãn chöùng veà nhu caàu söû duïng dieän tích ñaát thay ñoåi.? Phaân tích caùc nguyeân nhaân daãn ñeán söï thay ñoåi ñoù. +Giaùo vieân keát luaän:Nguyeân nhaân chình daãn ñeán dieän tích ñaát troàng bò thu heïp laø do daân soá taêng nhanh, caàn nhieàu dieän tích ñaát ôû hôn. c.Thực hành : Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän. Mt: Neâu taùc haïi cuûa vieäc söû duïng phaân boùn hoaù hoïc ,thuoác tröø saâu, taùc haïi cuûa raùc thaûi ñoái vôùi moâi tröôøng ñaát -GV neâu caâu hoûi, yc lôùp thaûo luaän (?).Neâu taùc haïi cuûa vieäc söû duïng phaân boùn hoaù hoïc ,thuoác tröø saâu ñeán moâi tröôøng ñaát? (?)Phaân tích taùc haïi cuûa raùc thaûi ñoái vôùi moâi tröôøng ñaát? Keát luaän:Ñeå giaûi quyeát vieäc thu heïp dieän tích ñaát troàng, phaûi aùp duïng caùc tieán boä khoa hoïc kó thuaät caûi tieán gioáng vaät nuoâi, caây troàng, söû duïng phaân boùn hoaù hoïc, thuoác dieät coû, thuoác tröø saâu,…Vieäc söû duïng nhöõng chaát hoaù hoïc laøm cho moâi tröôøng ñaát bò oâ nhieãm, suy thoaùi .Vieäc xöû lí raùc thaûi khoâng hôïp veä sinh gaây nhieãm baån moâi tröôøng ñaát. 4. Củng cố- dặn dò : Ñoïc laïi toaøn boä noäi dung ghi nhôù cuûa baøi hoïc Chuaån bò: “Taùc ñoäng cuûa con ngöôøi ñeán moâi tröôøng khoâng khí vaø nöôùc”. Nhaän xeùt tieát hoïc - hát vui. - HS ñoïc thoâng tin, quan saùt tranh SGK . Nhoùm tröôûng ñieàu khieån quan saùt hình 1 vaø 2 trang 136 SGK. -Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. - Caùc nhoùm khaùc boå sung. -HS thaûo luaän nhoùm 2 -Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy -Lôùp nhaän xeùt boå sung -HS chuù yù nghe ÑÒA LYÙ Tieát 33 : OÂn taäp cuoái naêm I.Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh: - Neâu ñöôïc moät soá ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà töï nhieân, daân cö vaø hoaït ñoäng kinh teá cuûa chaâu AÙ, chaâu Aâu, chaâu Phi, chaâu Myõ, chaâu Ñaïi Döông. - Nhôù ñöôïc teân moät soá quoác gia ( ñaõ ñöôïc hoïc trong chöông trình ) cuûa caùc chaâu luïc noùi treân. Chæ ñöôïc treân baûn ñoà Theá giôùi caùc chaâu luïc, caùc ñaïi döông vaø nöôùc Vieät Nam -GDHS:yêu thích môn học II.Ñoà duøng daïy hoïc: + Baûn ñoà theá giôùi. Phieáu hoïc taäp III.Hoaït ñoäng daïy – hoïc: Ổn định: Baøi cuõ: Ñòa lyù ñòa phöông (?)Neâu ñaëc ñieåm daân cö, kinh teá cuûa huyeän ? 3.Baøi môùi: GV giôùi thieäu baøi, ghi baûng. Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1 : Laøm BT 1/ 132 Mt: Ghi nhôø vaø chæ ñöôïc vò trí cuûa chaâu AÙ, chaâu Aâu, chaâu Phi, chaâu Myõ, chaâu Ñaïi Döông, caùc ñaïi döông vaø nöôùc Vieät Nam treân Baûn ñoà Theá giôùi. - GV treo baûn ñoà theá giôùi, goïi moät soá Hs leân baûng chæ caùc chaâu luïc, caùc ñaïi döông vaø nöôùc Vieät Nam treân Baûn ñoà Theá giôùi. - Gv toå chöùc cho hoïc sinh chôi “ Ñoái ñaùp nhanh” + GV chia lôùp thaønh 2 nhoùm: moãi nhoùm cöû 8 baïn tham gia troø chôi . Moãi nhoùm ñeàu coù soá thöù töï töø 1 ñeán 8. Moät em ôû nhoùm naøy goïi teân moät quoác gia ( caùc quoác gia caùc em ñaõ hoïc) , thì em coù soá thöù töï töông öùng ôû nhoùm kia coù nhieäm vuï leân chæ ôû Baûn ñoà vò trí nöôùc ñoù, sau ñoù ñoåi phieân . Nhoùm naøo goïi teân nhanh , chæ ñuùng laø thaéng. + HS tham gia chôi. + Gv nhaän xeùt, giuùp hoïc sinh hoaøn thieän phaàn trình baøy Hoaït ñoäng 2: Laøm BT 2/ 132 Mt: Neâu ñöôïc moät soá ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà töï nhieân, daân cö vaø hoaït ñoäng kinh teá cuûa chaâu AÙ, chaâu Aâu, chaâu Phi, chaâu Myõ, chaâu Ñaïi Döông. - Gv yeâu caàu Hs thaûo luaän nhoùm 4 hoaøn thieän phieáu hoïc taäp. - HS laøm vieäc, GV theo doõi, giuùp ñôõ. - Gv toå chöùc cho lôùp baùo caùo keát quaû vaø thoáng nhaát ñaùp aùn ñuùng: a Teân nöôùc Thuoäc chaâu luïc Teân nöôùc Thuoäc chaâu luïc Trung Quoác Ai Caäp Hoa Kì L.B Nga Chaâu AÙ Chaâu AÙ Chaâu Myõ Chaâu AÂu OÂ-xtraây-li- a Phaùp Laøo Cam-pu-chia Chaâu Ñaïi Döông Chaâu Aâu Chaâu AÙ Chaáu AÙ b/ Chaâu AÙ Chaâu Aâu Chaâu Phi -Vò trí - Thieân nhieân - Daân cö - H Ñkinh teá: +Moät soá SPCN +Moät soá SPNN Chaâu Mó Chaâu ñaïi Döông Chaâu Nam Cöïc -Vò trí - Thieân nhieân - Daân cö - H Ñkinh teá: +Moät soá SPCN +Moät soá SPNN 4.Cuûng coá – Daën doø: Gv heä thoáng laïi noäi dung oân taäp. Nhaän xeùt tieát hoïc - Hs leân baøng tìm, xaùc ñònh vò trí caùc chaâu luïc, caùc ñaïi döông vaø nöôùc Vieät Nam. - Lôùp theo doõi, nhaän xeùt. -Hs thaûo luaän nhoùm 4 hoaøn thieän phieáu hoïc taäp. -Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy, nhaän xeùt, boå sung. Thöù saùu, ngaøy 25 thaùng 4 naêm 2014 TAÄP LAØM VAÊN Tieát 66 : Taû ngöôøi ( Kieåm tra vieát ) I. Muïc tieâu : -Viết được bài văn tả người theo đề bài gợi ý trong SGK.Bài văn rõ nội dung miêu tả,đúng cấu tạo bài văn tả người đã học . - Giaùo duïc hoïc sinh bieát yeâu quyù, quan taâm ñeán nhöõng ngöôøi xung quanh vaø say meâ saùng taïo. II.Chuaån bò: HS: Daøn yù cho ñeà vaên ñaõ laäp ôû tieát tröôùc. III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.ỏôn định; 2. Baøi cuõ: 2 HS neâu daøn baøi chung baøi vaên taû ngöôøi. 3.Baøi môùi: GV giôùi thieäu baøi, ghi baûng.. Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS laøm baøi. Mt: Bieát choïn ñeà baøi, phaân tích ñeà theo gôïi yù vaø söï chuaån bò cuûa baûn thaân -GV cheùp 3 ñeà baøi leân baûng. Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc 3 ñeà baøi. -Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc phaàn gôïi yù. -Goïi vaøi HS neâu ñeà baøi em choïn. -Giaùo vieân daën doø HS tröôùc khi vieát baøi.. Hoaït ñoäng 2: Hoïc sinh laøm baøi. Mt: Vieát ñöôïc baøi vaên taû ngöôøi coù boá cuïc roõ raøng, ñuû yù, theå hieän ñöôïc nhöõng quan saùt rieâng. -Giaùo vieân theo doõi giuùp ñôõ hoïc sinh trong quaù trình laøm baøi. 4.Cuûng coá - daën doø:. Nhaän xeùt tieát laøm baøi vieát. - 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi. 1 hoïc sinh ñoïc gôïi yù, caû lôùp ñoïc thaàm. Hoïc sinh neâu ñeà baøi em choïn. - Hoïc sinh döïa treân daøn yù ñaõ laäp, laøm baøi vieát. TOAÙN Tieát 165 : Luyeän taäp I.Muïc tieâu : -Biết giải một số bài toán có dạng đã học. -BTCL:BT1,2,3 -Giaùo duïc HS tính caån thaän khi laøm baøi. II.Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: 1.Ổn định: 2.Baøi cuõ: GV goïi 2 HS laøm laïi baøi 2 - 3 cuûa tieát tröôùc 3..Baøi môùi : GTB –ghi ñeà Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Laøm baøi taäp Mt: Oân taäp, cuûng coá kieán thöùc vaø kó naêng giaûi moät soá baøi toaùn coù daïng ñaëc bieät, xaùc ñònh ñöôïc daïng toaùn vaø giaûi moät caùch thaønh thaïo . Baøi 1: GV cho HS ñoïc ñeà baøi. - GV gôïi yù: Ñoïc kyõ baøi xaùc ñònh xem baøi toaùn thuoäc daïng naøo chuùng ta ñaõ hoïc. Yc HS töï toùm taét vaø giaûi baøi. -GV nhaän xeùt vaø choát keát quaû: Giaûi: Dieän tích hình tam giaùc BE C: 13,6 cm2 Dieän tích hình töù giaùc ABE D: Theo sô ñoà, dieän tích hình tam giaùc BE C laø: 13,6 : ( 3-2 ) x 2 = 27,2 ( cm2 ) Dieän tích hình töù giaùc ABED laø: 27,2 + 13,6 = 40,8 ( cm2 ) Dieän tích hình töù giaùc ABCD laø: 40,8 + 27,2 = 68 ( cm2 ) Ñaùp soá : 68 ( cm2 ) Baøi 2: GV cho HS ñoïc ñeà baøi. -GV cho HS töï toùm taét vaø giaûi baøi. -GV nhaän xeùt vaø choát keát quaû: Nam: ½¾¾½¾¾½¾¾½ 35 HSNöõ: ½¾¾½¾¾½¾¾½¾¾½ Theo sô ñoà, soá Hs nam trong lôùp laø:35 :(3 +4) x 3 = 15 (HS) Soá Hs nöõ trong lôùp laø: 35 – 15 = 20 ( HS) Soá HS nöõ nhieàu hôn soá HS nam laø: 20 – 15 = 5 ( HS) Ñaùp soá : 5 hoïc sinh Baøi 3:GV cho HS ñoïc ñeà baøi. Thaûo luaän nhoùm ñoâi. -GV cho HS töï toùm taét vaø giaûi baøi. -GV nhaän xeùt vaø choát keát quaû: OÂ toâ ñi 75 km thì tieâu thuï soá lít xaêng laø:12:100 x 75 = 9 (lít) Ñaùp soá: 9 lít xaêng 4.Cuûng coá- daën doø: Gv cuûng coá caùch giaûi caùc baøi toaùn coù daïng ñaëc bieät vöøa oân taäp. GV nhaän xeùt tieát hoïc. HS veà nhaø laøm BT 4/ 171 vaø chuaån bò: Luyeän taäp. -1HS ñoïc ñeà baøi, xaùc ñònh xem baøi toaùn thuoäc daïng naøo -HS töï laøm baøi vaøo vôû .1 HS leân baûng laøm. -HS nhaän xeùt vaø chöõa baøi. -1HS ñoïc ñeà baøi, -HS töï laøm baøi vaøo vôû .1 HS leân baûng laøm. -HS nhaän xeùt vaø chöõa baøi. -HS ñoïc ñeà baøi.Caû lôùp ñoïc thaàm . thaûo luaän nhoùm tìm ra caùch giaûi -HS töï neâu toùm taét baøi toaùn. -HS giaûi baøi vaøo vôû.1HS leân baûng laøm baøi. -HS nhaän xeùt vaø chöõa baøi. - HS ñoïc ñeà baøi.Caû lôùp ñoïc thaàm . thaûo luaän nhoùm tìm ra caùch giaûi SINH HOAÏT CHUÛ NHIEÄM TUAÀN 33 I.Muïc tieâu: - HS bieát ñöôïc nhöõng öu ñieåm, nhöõng haïn cheá veà caùc maët trong tuaàn 25, bieát ñöa ra bieän phaùp khaéc phuïc nhöõng haïn cheá ñoù. - Giaùo duïc HS thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén, bieát neâu cao tinh thaàn töï hoïc, töï reøn luyeän baûn thaân. II. Ñaùnh giaù tình hình tuaàn qua: * Neà neáp: - Ñi hoïc ñaày ñuû, ñuùng giôø. - Duy trì SS lôùp toát. - Nề nếp lớp trong giôø hoïc . - Làm bài và chuẩn bị bài. - Thi ñua học tập. - HS yeáu tieán boä chaäm. - Boài döôõng và giúp đỡ bạn HS yếu trong caùc tieát hoïc haøng ngaøy. - Tình traïng queân saùch vôû vaø ñoà duøng hoïc taäp. - Thöïc hieän haùt ñaàu giôø, giöõa giôø - Thöïc hieän veä sinh haøng ngaøy trong caùc buoåi hoïc. - Veä sinh thaân theå. - Thöïc hieän phong traøo - Ñoùng keá hoaïch nhoû cuûa tröôøng ñeà ra. Tuyeân döông nhöõng toå, nhöõng em thöïc hieän toát phong traøo thi ñua trong tuaàn III. Keá hoaïch tuaàn 34: - Tieáp tuïc duy trì SS, neà neáp ra vaøo lôùp ñuùng quy ñònh. - Nhaéc nhôû HS ñi hoïc ñeàu. - Tieáp tuïc phaùt ñoäng phong traøo thi ñua hoïc taäp . - Tieáp tuïc daïy vaø hoïc theo ñuùng PPCT – TKB tuaàn . - Toå tröïc duy trì theo doõi neà neáp hoïc taäp vaø sinh hoaït cuûa lôùp. - Tieáp tuïc boài döôõng HS gioûi, phuï ñaïo HS yeáu qua từng tiết dạy. - Thi ñua hoa ñieåm 10 trong lôùp, trong tröôøng. - Thöïc hieän VS trong vaø ngoaøi lôùp. - Nhaéc nhôû HS tham gia Keá hoaïch nhoû, heo ñaát vaø tham gia ñaày ñuû caùc hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp

File đính kèm:

  • docGiao an lop 5 tuan 33 nam 2013 2014.doc