Giáo án Lớp 5A2 Tuần 31 Năm 2013 - 2014

 I.Mục tiêu:

 1.Học sinh đọc trơn cả bài. Phát âm đúng các từ ngữ: ngưỡng cửa, nơi này, quen, dắt vòng, đi men, lúc nào. Biết nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ và khổ thơ.

 2.Hiểu nội dung bài: Ngưỡng cửa là nơi đứa trẻ tập đi những bước đầu tiên, rồi lớn lên đi xa hơn nữa.

 -Trả lời được câu hỏi 1 ( SGK)

 II.Đồ dùng dạy học:

-Tranh minh hoạ bài đọc SGK.

 

doc41 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 18/12/2014 | Lượt xem: 797 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 5A2 Tuần 31 Năm 2013 - 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng đoán diễn biến của câu chuyện. 2 học sinh xung phong kể lại câu chuyện “Sói và Sóc”. Học sinh khác theo dõi để nhận xét các bạn kể. Học sinh nhắc lại. Học sinh lắng nghe câu chuyện. Học sinh lắng nghe và theo dõi vào tranh để nắm nội dung và nhớ câu truyện. Học sinh quan sát tranh minh hoạ theo truyện kể. Dê mẹ ra khỏi nhà quay lại nhắc các con đóng cửa thật chặt, nếu có người lạ gọi cửa không được mở. Trước khi đi Dê mẹ dặn con thế nào? Chuyện gì đã xãy ra sau đó? Học sinh cả lớp nhận xét các bạn đóng vai và kể. Lần 1: Giáo viên đóng vai người dẫn chuyện và các học sinh để kể lại câu chuyện. Các lần khác học sinh thực hiện (khoảng 4 ->5 nhóm thi đua nhau. Tuỳ theo thời gian mà giáo viên định lượng số nhóm kể). Học sinh khác theo dõi và nhận xét các nhóm kể và bổ sung. Vì Dê con biết nghe lời mẹ, không mắc mưu Sói. Sói bị thất bại đành tiu nghỉu bỏ đi. Câu truyện khuyên ta cần biết vâng lời người lớn. Học sinh nhắc lại ý nghĩa câu chuyện. Tuyên dương các bạn kể tốt. ............................................................................... Tiết 6: Luyện đạo đức ÔN LUYỆN A- Môc tiªu: - HDHS ôn lại bài : Bảo vệ cây và hoa nơi công cộng B- Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn. - Vë bµi tËp ®¹o ®øc - Bµi h¸t "Ra ch¬i v­ên hoa" - C¸c ®iÒu 19, 26, 27, 32, 39. C«ng ­íc quèc tÕ vÒ quyÒn trÎ em C- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: GV HS I- KiÓm tra bµi cò: - §Ó s©n tr­êng, v­ên tr­êng, c«ng viªn lu«n ®Ñp, lu«n m¸t chóng ta ph¶i lµm g× ? II- D¹y bµi míi: + Giíi thiÖu bµi: 1- Ho¹t ®éng 1: HS lµm bµi tËp 3 - GV gi¶i thÝch yªu cÇu cña BT 3 - GV mêi mét sè HS lªn tr×nh bµy + GV kÕt luËn: - HS lµm bµi tËp 3 - 1 sè HS tr×nh bµy - Líp nhËn xÐt, bæ sung - Nh÷ng tranh chØ viÖc lµm gãp phÇn t¹o m«i tr­êng trong lµnh lµ tranh 1, 2, 4. 2- Ho¹t ®éng 2: TL vµ ®ãng vai theo t×nh huèng BT 4. - GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm - HS th¶o luËn chuÈn bÞ ®ãng vai - Gäi c¸c nhãm lªn ®ãng vai. - c¸c nhãm lªn ®ãng vai - Líp nhËn xÐt. + GV kÕt luËn: Nªn khuyªn ng¨n b¹n hoÆc m¸ch ng­êi lín khi kh«ng c¶n ®­îc b¹n lµm nh­ vËy lµ gãp phÇn b¶o vÖ m«i tr­êng trong lµnh, lµ thùc hiÖn quyÒn ®­îc sèng trong m«i tr­êng trong lµnh. 3- Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh XD kÕ ho¹ch b¶o vÖ c©y vµ hoa. - GV nªu Y/c: Tõng tæ th¶o luËn theo c¸c c©u hái: - tõng tæ th¶o luËn x©y dùng kÕ ho¹ch. - NhËn b¶o vÖ vµ ch¨m sãc c©y vµ hoa ë ®©u? - Vµo thêi gian nµo ? - Ai phô tr¸ch tõng viÖc? - B»ng nh÷ng viÖc lµm cô thÓ nµo ? - Gäi ®¹i diÖn tõng tæ lªn ®¨ng ký vµ tr×nh bµy kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña m×nh. - §¹i diÖn lªn ®¨ng ký vµ tr×nh bµy kÕ ho¹ch. + GV kÕt luËn: M«i tr­êng trong lµnh gióp c¸c em khoÎ m¹nh vµ ph¸t triÓn. - Líp trao ®æi vµ bæ sung. - C¸c em cÇn cã c¸c H§ b¶o vÖ vµ ch¨m sãc c©y vµ hoa. 4- Ho¹t ®éng 4: GV cïng HS ®äc ®o¹n th¬ trong VBT. - GV ®äc: "C©y xanh cho bãng m¸t Hoa cho s¾c, cho h­¬ng Xanh, s¹ch ®Ñp m«i tr­êng - HS ®äc theo - NhiÒu HS ®äc CN - Líp ®äc §T Ta cïng nhau g×n gi÷" - Cho HS h¸t bµi "Ra ch¬i v­ên hoa" III- Cñng cè - dÆn dß: - GV NX tiÕt häc, khen nh÷ng em häc tèt - Nh¾c HS thùc hiÖn b¶o vÖ c©y vµ hoa n¬i c«ng céng --------------------bad------------------- TiÕt 5 Luyện Toán «n tËp I.Mục tiêu: - Gióp HS vÒ lµm tÝnh trõ c¸c sè trong ph¹m vi 100 tËp ®Æt tÝnh råi tÝnh - TËp tÝnh nhÈm ( víi c¸c phÐp tÝnh ®¬n gi¶n ) - Cñng cè kÜ n¨ng gi¶i to¸n II.Các hoạt động dạy học : 1. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. KiÓm tra bµi cò :GV kiÓm tra bµi vÌ nhµ cña HS - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 3. Bµi míi - GV HD HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi 1. §Æt tÝnh råi tÝnh. 87-30 68-40 95-50 57-50 46-45 49-4 77-6 99-9 Bµi 2.TÝnh nhÈm 48-40=… 69-90=… 98-8=… 25-5=… 58-30=… 79-50=… 19-0=… 49-5=… Bµi 3. Mét sîi d©y dµi 52 cm. Lan c¾t ®i 20 cm. Hái sîi d©y cßn l¹i dµi bao nhiªu cm? Bµi gi¶i ………………………………………… …………………………………………. ………………………………………… Bµi 4. VÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµi lµ 10 cm. --------------------bad------------------- ----------------------------------------------------------bad------------------------------------------------ Tiết 6: LUYỆN TIẾNG VIỆT LUYỆN ĐỌC: NGƯỜI BẠN TỐT I. Yªu cÇu cÇn ®¹t - §äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: bót ch×, liÒn ®­a, söa l¹i, ngay ng¾n, ng­îng nghÞu. B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬i ë chç cã dÊu c©u. - HiÓu néi dung bµi: Nô vµ Hµ lµ nh÷ng ng­êi b¹n tèt, lu«n gióp ®ì b¹n rÊt hån nhiªn vµ ch©n thµnh . IIC¸c ho¹t ®éng d¹y häc: - GV ®äc mÉu. * LuyÖn ®äc tiÕng, tõ: - GV viÕt nh÷ng tõ sau lªn b¶ng: bót ch×, söa l¹i, ng­îng nghÞu. - GV cho HS ghÐp: söa l¹i, ng­îng nghÞu, - HS thùc hµnh ghÐp. bót ch×. - HS ph©n tÝch. - GV cµi b¶ng. - GV gi¶i thÝch tõ: ng­îng nghÞu. - GV cho HS ®äc nh÷ng tõ trªn. - HS ®äc ( c¸ nh©n, líp) * LuyÖn ®äc c©u: - GV cho HS ®äc nèi tiÕp tõng c©u cho - HS ®äc nèi tiÕp. ®Õn hÒt bµi. - GV h­íng dÉn HS ®äc c©u dµi. - HS ®äc - GV nhËn xÐt, söa ch÷a. - GV cho HS ®äc nèi tiÕp tõng c©u. - HS ®äc. * LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi: - GV cho HS ®äc nèi tiÕp theo ®o¹n. - HS ®äc nèi tiÕp. - GV cho HS thi ®äc c¶ bµi víi nhau. - HS thi ®äc c¸ nh©n víi nhau. - GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng. --------------------bad------------------- Tiết 7: LUYỆN TIẾNG VIỆT TỔ CHỨC HỘI VUI HỌC TẬP I. Môc tiªu: Trau dåi kü n¨ng nhËn biÕt, ph©n lo¹i c¸c tõ trªn c¬ së t×m ra ®­îc ®¹c ®iÓm gièng nhau cña sù vËt; cñng cè vèn tõ ng÷ ®· häc ë tiÓu häc. - RÌn trÝ th«ng minh, ãc ph©n tÝch kh¸i qu¸t nhanh vÒ ®Æc ®iÓm cña ®èi t­îng. II. §å dïng: 3 b¶ng phô cã néi dung nh­ trong gi¸o ¸n III.Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Néi dung c¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ph­¬ng ph¸p - h×nh thøc tæ chøc c¸ ho¹t ®éng d¹y A. æn ®Þnh líp B . Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi : “Trß ch¬i rÌn trÝ th«ng minh ” 2. TiÕn hµnh Ghi vµo giÊy nhãm tõ cã ®Æc ®iÓm gièng nhau vµ nªu ®Æc ®iÓm ®ã. VD: cho c¸c tõ: ¨n, uèng, ®i. - C¸c tõ ¨n, uèng lµ 1 nhãm cïng chØ hµnh ®éng ®­a thùc phÈm vµo miÖng ®Ó tiªu ho¸. * Néi dung: B¶ng 1: hæ bß s­ tö dª tr©u tr¨n b¸o thá chã sãi cõu * §¸p ¸n: - Nhãm 1: hæ, b¸o, s­ tö, chã sãi, tr¨n (nh÷ng ®éng vËt ¨n thÞt, th­êng sèng trong rõng) - Nhãm 2: tr©u, bß, thá, dª, cõu (nh÷ng con vËt ¨n cá, th­êng ®­îc nu«i ë nhµ) B¶ng 2: b¾p ng« bÇu khoai b¾p c¶i kª bÝ ng« lóa su su s¾n m­íp * §¸p ¸n: - Nhãm 1: B¾p ng«, lóa, khoai, s¾n, kª (c©y l­¬ng thùc) - Nhãm 2: bÝ ng«, bÇu, su su, b¾p c¶i, m­íp ( c©y rau qu¶ ) B¶ng 3: sµ lan tµu ho¶ tµu thuû «- t« ®ß xe bß xe ®¹p ca n« xe m¸y thuyÒn xÝch l« bÌ * §¸p ¸n: - Nhãm 1: sµ lan, ca n«, tµu thuû, thuyÒn, ®ß, bÌ (ph­¬ng tiÖn ®i l¹i d­íi n­íc) - Nhãm 2: xe ®¹p, tµu ho¶, xe m¸y, « t«, xÝch l«, xe bß (ph­¬ng tiÖn ®i l¹i trªn ®­êng bé) C- Cñng cè - DÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. - T×m nhãm cã nhiÒu ®¸p ¸n ®óng nhÊt th­ëng - Qu¶n ca b¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t 1 bµi. - Gv phæ biÕn c¸ch ch¬i, hs chó ý l¾ng nghe. - Gv treo b¶ng phô thø nhÊt lªn, c¸c nhãm th¶o luËn trong 5 phót ghi kÕt qu¶ ra nh¸p. - gv vµ líp phã häc tËp c«ng bè kÕt qu¶ th¶o luËn tõng nhãm, t×m nhãm cã ®¸p ¸n ®óng nhÊt th­ëng ®iÓm - B¶ng 2 vµ còng tiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ b¶ng 1. - B¶ng 3 vµ còng tiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ b¶ng 1. --------------------bad------------------- Thứ tu, ngày 17 tháng 4 năm 2013 ÔN: ÑOÀNG HOÀ, THÔØI GIAN I.Mục tiêu: Laøm quen vôùi maët ñoàng hoà, bieát xem giôø ñuùng, coù bieåu töôïng ban ñaàu veà thôøi gian. III.Các hoạt động dạy học : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1: - Cho hoïc sinh xem ñoàng hoà ñeå baøn, quan saùt vaø neâu treân maët ñoàng hoà coù gì ? - Giôùi thieäu kim daøi chæ soá 12, kim ngaén chæ ñuùng vaøo soá naøo ñoù. Ví duï chæ soá 9 töùc laø ñoàng hoà luùc ñoù chæ 9 giôø - Hoûi : Luùc 5 giôø kim ngaén chæ soá maáy ? Kim daøi chæ soá maáy - Luùc 5 giôø saùng beù ñang laøm gì ? - Hình 2: ñoàng hoà chæ maáy giôø? beù ñang laøm gì ? - Hình 3: ñoàng hoà chæ maáy giôø? beù ñang laøm gì ? - Vaäy khi ñoàng hoà chæ giôø ñuùng thì kim daøi luoân chæ ñuùng vò trí soá 12 Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh - Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi taäp 1 - Cho laàn löôït töøng em ñöùng leân noùi giôø ñuùng treân töøng maët ñoàng hoà trong baøi taäp vaø neâu vieäc laøm cuûa em trong giôø ñoù - Cho hoïc sinh neâu heát giôø treân 10 maët ñoàng hoà. - Hoïc sinh quan saùt nhaän xeùt neâu ñöôïc - Treân maët ñoàng hoà coù 12 soá caùch ñeàu nhau, coù 1 kim ngaén vaø 1 kim daøi - Hoïc sinh quan saùt maët ñoàng hoà chæ 9 giôø ñuùng. - Kim ngaén chæ soá 5, kim daøi chæ soá 12. - Beù ñang nguû - Kim ngaén chæ soá 6. Kim daøi chæ soá 12 laø 6 giôø. Beù taäp theå duïc - Ñoàng hoà chæ 7 giôø. Beù ñi hoïc . - Cho vaøi hoïc sinh laëp laïi. - Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi taäp - Hoïc sinh quan saùt kim treân töøng maët ñoàng hoà vaø neâu ñöôïc. 4.Cuûng coá daën doø : - Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát . - Daën hoïc sinh veà nhaø laøm baøi taäp trong vôû baøi taäp toaùn --------------------bad------------------- Tiết 3: Toán --------------------bad------------------ Tiết 4+5: Luyện Toán LUYEÄN TAÄP --------------------bad------------------- Tiết 5: Luyện Tiếng Việt LUYỆN ĐỌC : HAI CHỊ EM --------------------bad------------------ Tiết 7: Luyện Tiếng Việt LUYỆN ĐỌC: NGƯỠNG CỬA I. Yªu cÇu cÇn ®¹t : - §äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷ : ng­ìng cöa, n¬i nµy, còng quen, d¾t vßng, ®i men. - B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬i ë cuèi mçi dßng th¬, khæ th¬. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh * Ho¹t ®éng 1: Cñng cè ®äc, hiÓu bµi: Ng­êi b¹n tèt. - GV gäi HS ®äc bµi: Ng­êi b¹n tèt. - 2 HS ®äc . - Trong c©u chuyÖn nµy ai lµ ng­êi b¹n tèt? - HS tr¶ lêi. - Em hiÓu ng­êi b¹n tèt lµ ng­êi nh­ thÕ nµo? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. * Giíi thiÖu bµi: GT b»ng tranh trong SGK. * Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn ®äc - GV ®äc mÉu. * LuyÖn ®äc tiÕng, tõ: - 2 HS ®äc . - GV viÕt nh÷ng tiÕng, tõ sau lªn b¶ng: ng­ìng cöa, buæi ®Çu tiªn,th­êng. - GV cho HS ghÐp: ng­ìng cöa, buæi, th­êng. --------------------bad------------------- Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2013

File đính kèm:

  • docGiao an tuan 31.doc
Giáo án liên quan