Giáo án lớp 5A Tuần 31 Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang

I. Mục tiêu :

 * Ôn tập về :

 - Một số hoa thụ phấn nhờ gió, một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng.

 - Một số loài động vật đẻ trứng, một số loài động vật đẻ con.

 - Một số hình thức sinh sản của thực vật và động vật thông qua một số đại diện.

II. Đồ dùng dạy học :

- GV : - Phieáu hoïc taäp.

 

doc25 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 17/12/2014 | Lượt xem: 564 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5A Tuần 31 Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hôûi ñoäng : 2. Baøi cuõ : GV vieát leân baûng lôùp 2 caâu vaên coù daáu phaåy. 3. Giôùi thieäu baøi môùi : GV giôùi thieäu MÑ, YC cuûa baøi hoïc. 4. Hướng dẫn làm bài tập : Baøi 1 : Höôùng daãn HS xaùc ñònh noäi dung 2 böùc thö trong baøi taäp. GV treo bảng phụ ñaõ vieát noäi dung 2 böùc thö. GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Baøi 2 : GV chia lôùp thaønh nhieàu nhoùm nhoû. Nhieäm vuï cuûa nhoùm : + Nghe töøng bạn trong nhoùm ñoïc ñoaïn vaên cuûa mình, goùp yù cho baïn. + Choïn 1 ñoaïn vaên ñaùp öùng toát nhaát yeâu caàu cuûa baøi taäp, vieát ñoaïn vaên ñoù vaøo giaáy khoå to. + Trao ñoåi trong nhoùm veà taùc duïng cuûa töøng daáu phaåy trong ñoaïn ñaõ choïn. Giaùo vieân choát laïi yù kieán ñuùng, khen ngôïi nhöõng nhoùm laøm baøi toát. 5. Toång keát - daën doø : Yeâu caàu HS veà nhaø hoaøn chænh BT2, vieát laïi vaøo vôû, ñoïc laïi baøi Daáu hai chaám (Tieáng Vieät 4, taäp moät, trang 23). Chuaån bò tiết sau : Luyeän taäp veà daáu caâu: Daáu hai chaám. - Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt HS neâu taùc duïng cuûa daáu phaåy trong töøng caâu. 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi 1. HS laøm vieäc ñoäc laäp, ñieàn daáu chaám hoaëc daáu phaåy trong SGK baèng buùt chì môø. Một số HS trình baøy keát quaû. - 1 HS lên bảng điền vào bảng phụ. HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 2. Laøm vieäc caù nhaân – caùc em vieát ñoaïn vaên cuûa mình treân nhaùp. Ñaïi dieän moãi nhoùm trình baøy ñoaïn vaên cuûa nhoùm, neâu taùc duïng cuûa töøng daáu phaåy trong ñoaïn vaên. HS caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt baøi laøm cuûa nhoùm baïn. Moät vaøi HS nhaéc laïi taùc duïng cuûa daáu phaåy. Tập làm văn Tiết 248 : OÂN TAÄP VEÀ VAÊN TAÛ CAÛNH (Laäp daøn yù, laøm vaên mieäng) I. Muïc tieâu : - Lập được dàn ý một bài văn miêu tả. - Trình bày miệng bài văn dựa trên dàn ý đã lập tương đối rõ ràng. II. Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ viết dàn ý bài văn tả cảnh. III. Caùc hoaït ñoäng : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1. Khôûi ñoäng : 2. Baøi cuõ : GV kieåm tra 1 HS trình baøy daøn yù moät baøi vaên taû caûnh em ñaõ ñoïc hoaëc ñaõ vieát trong hoïc kì 1 (BT1, tieát Taäp laøm vaên tröôùc), 1 HS laøm BT2a (traû lôøi caâu hoûi 2a sau baøi ñoïc Buoåi saùng ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh). 3. Giôùi thieäu baøi môùi : - GV giới thiệu yêu cầu của tiết học. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng : v Hoaït ñoäng 1 : Laäp daøn yù. GV löu yù HS : + Veà ñeà taøi: Caùc em haõy choïn taû 1 trong 4 caûnh ñaõ neâu. Ñieàu quan troïng, ñoù phaûi laø caûnh em muoán taû vì ñaõ thaáy, ñaõ ngaém nhìn, hoaëc ñaõ quen thuoäc. + Veà daøn yù: Daøn yù baøi laøm phaûi döïa theo khung chung ñaõ neâu trong SGK. Song caùc yù cuï theå phaûi laø yù cuûa em, giuùp em coù theå döïa vaøo boä khung maø taû mieäng ñöôïc caûnh. GV nhaän xeùt, boå sung. Sau ñaây laø ví duï veà daøn yù baøi vaên taû caûnh tröôøng tröôùc buoåi hoïc : Môû baøi : Ngoâi tröôøng môùi ñöôïc xaây laïi: toaø nhaø 3 taàng, maøu xanh nhaït, xung quanh laø haøng raøo baèng gaïch, doïc saân tröôøng coù haøng phöôïng vó toaû maùt boùng raâm. Caûnh tröôøng tröôùc buoåi giôø hoïc buoåi saùng thaät sinh ñoäng. b) Thaân baøi : Vaøi chuïc phuùt nöõa môùi tôùi giôø hoïc. Tröôùc moãi cöûa lôùp laùc ñaùc 1, 2 hoïc sinh ñeán tröïc nhaät. Tieáng môû cöûa, tieáng keâ doïn baøn, tieáng choåi, tieáng nöôùc chaûy …Chaúng maáy choác, caùc phoøng hoïc saïch seõ, baøn gheá ngay ngaén. Coâ Hieäu tröôûng nhìn bao quaùt ngoâi tröôøng kieåm tra söï chuaån bò, lá Quoác kyø bay treân coät côø …,nhöõng boàn hoa döôùi chaân coät… Töøng toáp hoïc sinh vai ñeo caëp, hôùn hôû böôùc vaøo coång tröôøng roäng môû, nhoùm troø chuyeän, nhoùm ñuøa vui chôø ñôïi tieáng troáng. c) Keát baøi : Ngoâi tröôøng, thaày coâ, beø baïn, nhöõng giôø hoïc vôùi em luùc naøo cuõng thaân thöông. Moãi ngaøy ñeán tröôøng em coù theâm nieàm vui. Maùi tröôøng naøy chöùng kieán nhöõng naêm ñaàu ñi hoïc cuûa em. v Hoaït ñoäng 2 : Trình baøy mieäng. Baøi 2 : GV neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp. GV nhaän xeùt, cho ñieåm theo caùc tieâu chí : noäi dung, caùch söû duïng töø ngöõ, gioïng noùi, caùch trình baøy … 5. Toång keát - daën doø : Nhaän xeùt tieát hoïc. - Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø vieát laïi vaøo vôû daøn yù ñaõ laäp, neáu coù theå vieát laïi baøi vaên vöøa trình baøy mieäng tröôùc nhoùm, lôùp. Haùt - 2 HS thực hiện theo yêu cầu của GV. 1 HS ñoïc to, roõ yeâu caàu cuûa baøi – caùc ñeà baøi vaø Gôïi yù 1 (tìm yù cho baøi vaên theo Môû baøi, Thaân baøi, Keát luaän. Nhieàu HS noùi teân ñeà taøi mình choïn. HS laøm vieäc caù nhaân. Moãi em töï laäp daøn yù cho baøi vaên noùi theo gôïi yù trong SGK (laøm treân nhaùp hoaëc vieát vaøo vôû). Một số HS trình baøy dàn ý của mình. Caû lôùp nhaän xeùt. Một số HS trình baøy mieäng baøi vaên cuûa mình. Caû lôùp nhaän xeùt. Nhieàu HS döïa vaøo daøn yù, trình baøy baøi laøm vaên noùi. GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP – TUẦN 31 CHỦ ĐIỂM : “Học tập tấm gương Bác Hồ vĩ đại” I. Mục tiêu : - Học sinh hiểu được trong cuộc sống hàng ngày Bác Hồ sống rất giản dị và Bác là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. - Hát những bài hát về Bác Hồ. - Giáo dục học sinh làm theo năm điều Bác Hồ dạy. II. Chuẩn bị của giáo viên : Nội dung buổi sinh hoạt. Đàn – Một số bài hát, trò chơi. III. Các hoạt động chính : 1. Ổn định tổ chức : Giáo viên cho học sinh xếp hàng (1 lớp = 2 hàng) lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp. 2. Hoạt động chính : - Giáo viên giới thiệu buổi sinh hoạt ngoại khoá : Bác Hồ vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Tuy Bác đã đi xa nhưng hình ảnh của người vẫn luôn đọng lại trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. * Học sinh trả lời câu hỏi: + Đây là hình ảnh của ai ? (Bác Hồ) + Bác đang làm gì ? (Tưới cây). + Mặc dù bận chăm công nghìn việc nhưng Bác vẫn dành một chút thời gian để chăm sóc cho cây cối nơi Bác làm việc. Để nhớ đến Bác hàng năm cả nước ta lại phát đọng phong troà nào ? (Tết trồng cây) - Đây là một phong trào mà cả nước ta luôn duy trì và học tập tấm gương của Bác Hồ. + Trang phục mặc hàng ngày của Bác như thế nào ? (Quần áo nâu, giản dị, gần gũi với mọi người, gần gũi với thiên nhiên). + Các em có yêu quí Bác Hồ không ? (Có) + Yêu quí Bác các em phải làm gì ? (Học thật giỏi để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ). + Bạn nào thuộc nhiều bài hát về Bác Hồ ? (Gọi 3 nhóm lên hát về Bác Hồ) - Học sinh tự bầu ban giám khảo. + GV bắt giọng cho cả trường hát bài “Em mơ gặp Bác Hồ” (Nhạc và lời Xuân Giao). * Trò chơi : Giải Ô chữ Đây là lối sống của Bác Hồ (ô chữ gồm có 6 chữ cái). G I Ả N D Ị *Thi kể chuyện : Học sinh kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Gv bắt nhịp cho cả lớp hát bài : “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”. - Qua hình ảnh và tấm gương của Bác các em học ở Bác điều gì ? - Nhớ lời Bác, các em phải làm gì ? 4. Củng cố – Dặn dò : HS nhắc lại buổi hoạt động - Nhận xét buổi HĐ. ******************************* SINH HOẠT LỚP TUẦN 31 I. Mục tiêu : - Sơ kết các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua. - Phương hướng hoạt động của lớp trong tuần tới. - Giáo dục học sinh thấy rõ những mặt mạnh, yếu của cá nhân, của lớp trong tuần qua để từ đó HS thực hiện tốt. II. Chuẩn bị : - GV: Đánh giá các hoạt động của tuần trước, kế hoạch thực hiện tuần tới. - HS : Ban cán sự lớp tổng kết đánh giá các hoạt động trong tuần. III. Các hoạt động dạy và học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Hoạt động 1 : Khởi động - GV yêu cầu lớp phó văn nghệ điều khiển cả lớp hát 1 bài (theo chủ điểm của tháng đó). - GV khen chung cả lớp. 2. Hoạt động 2 : Đánh giá tình hình hoạt động Tuần 31 - GV gọi lần lượt từng cán bộ lớp lên báo cáo việc theo dõi trong tuần. + Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập. + Lớp phó lao động báo cáo tình hình vệ sinh.\ + Lớp phó văn nghệ báo cáo thực hiện văn nghệ. + Các tổ trưởng báo cáo thực hiện nền nếp của tổ mình. + Lớp trưởng báo cáo tỉ lệ chuyên cần, đi học muộn và các hoạt động khác. - GV tổng hợp ý kiến, nhận xét từng mặt : + Động viên khen ngợi những mặt thực hiện tốt như : …………………………………………….. …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… + Nhắc nhở những mặt còn hạn chế, cần rút kinh nghiệm : ………………………... …………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………. 3. Hoạt động 3 : Kế hoạch tuần tới. - GV triển khai kế hoạch tuần tới: + Thi đua học tập giữa các tổ, lớp trong toàn trường. + Thực hiện tốt kế hoạch nhà trường đề ra. + Thực hiên tốt ATGT đường thủy và đường bộ : đi xuồng, đò phải mặc áo phao; đi xe đạp phải đi đúng lề đường bên phải và không được phóng nhanh vượt ẩu,… + Mặc đồ đồng phục đúng quy định, tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng sạch sẽ,… + giữ gìn vệ sinh khi ăn uống và phòng tránh các dịch bệnh theo mùa, theo thời tiết. + Chuẩn bị bài học : Ôn lại kiến thức cũ và xem trước bài mới sắp học: ………………………………………….. ……………………………………..…………………………………………..………………………………………………..………………………………………….…………. 4. Hoạt động 4 : Kết thúc : - GV nhấn mạnh lại những ưu điểm cần phát huy, những khuyết điểm cần khắc phục, sửa chữa và các nhiệm vụ cần thực hiện trong tuần tới. - Văn nghệ. - Lớp phó điều khiển cả lớp hát. - Cả lớp cùng hát đều, hay. + Lớp phó học tập : Nguyễn Thái Huy lên báo cáo tình hình học tập trong tuần qua. + Lớp phó lao động : Huỳnh Lê Nhật Minh báo cáo tình hình vệ sinh trong tuần qua. + Lớp phó văn nghệ báo cáo thực hiện văn nghệ. + Lần lượt các tổ trưởng báo cáo thực hiện nền nếp của tổ mình: Tổ 1 : Trang Thị Như Ý : …….…………………………….…………………………………………………… Tổ 2 : Nguyễn Diểm Chi : ………………………………………………………………………………………… Tổ 3 : Trần Ngọc Ngoan : ………………………………………………………………………………………… + Lớp trưởng báo cáo tỉ lệ chuyên cần, đi học muộn và các hoạt động khác: Vắng có phép : …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Vắng không phép :……… …………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Đi học muộn : …………………………. …………………………………………… …………………………………………… - HS chú ý theo dõi, ghi nhớ để thực hiện. - HS lắng nghe, ghi nhớ. - Cả lớp (cá nhân) hát một bài. Kí duyệt của BGH

File đính kèm:

  • docGiao an 5 tuan 30.doc
Giáo án liên quan