Giáo án Lớp 5 Tuần thứ 26 Chuẩn kiến thức kĩ năng

I. Mục tiêu: - Biết : + Thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số.

+ Vận dụng vào giải các bài toán trong thực tế.

- Cả lớp làm bài 1. HSKG làm thêm bài 2 .

- Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học.

II. Chuẩn bị: SGK, phấn màu, ghi sẵn ví dụ ở bảng, giấy cứng.

 

doc26 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 05/11/2014 | Lượt xem: 776 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 5 Tuần thứ 26 Chuẩn kiến thức kĩ năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: 1. Giới thiệu bài 2. Luyện tập Bài tập 1: Gọi HS đọc đề bài. Rồi hôm sau, khi phương Đông vừa vẩn bụi hồng, con hoạ mi ấy (1) lại hót vang lừng, chào nắng sớm. con hoạ mi ấy (2) dài cổ ra mà hót, tựa hồ như nó muốn các bạn xa gần đâu đó lắng nghe. Hót xong, con hoạ mi ấy (3) xù lông rũ hết những giọt sương rồi nhanh nhẹn chuyển bụi nọ, bụi kia, tìm vài con sâu ăn lót dạ, đoạn vỗ cánh bay về phương Đông. Bài tập 2: Viết một đoạn văn ngắn về đề tài em tự chọn. Trong đoạn văn có sử dụng phép thay thế từ ngữ để liên kết câu. ( gạch chân những từ ngữ dùng để thay thế trong đoạn văn. - GV nhận xét , khen ngợi những HS viết tốt. 3. Củng cố dặn dò. - Nhận xét tiết học - Về nhà tập viết đoạn văn có sử dụng phép thay thế từ ngữ. - Chuẩn bị bài sau. Điền vào chỗ trống đại từ hoặc từ ngữ đồng nghĩa để thay thế cho từ ngữ lặp lại (gạch chân) ở từng vị trí trong đoạn văn.. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. - HS làm bài vào vở, một số em nêu kết quả - Lớp nhận xét. - HS nêu yêu cầu. - HS làm bài cá nhân. GV theo dõi hướng dẫn những HS còn lúng túng. - HS nêu kết quả bài làm. - Lớp nhận xét bài bạn. ----------------------------------------------------------------- Toán «n LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu. - HS nắm vững cách tính số đo thời gian - Vận dụng để giải được bài toán liên quan. - Rèn kĩ năng trình bày bài. - Giúp HS có ý thức học tốt. II. Đồ dùng: - Phiếu bài tập 2. Bảng nhóm III.Các hoạt động dạy học. Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ôn định: 2. Kiểm tra: 3.Bài mới: Giới thiệu - Ghi đầu bài. Bài tập1: Khoanh vào phương án đúng: a) 2,8 phút 6 = ...phút ...giây. A. 16 phút 8 giây B. 16 phút 48 giây C. 16 phút 24 giây D. 16 phút 16 giây b) 2 giờ 45 phút 8 : 2 = ...? A. 10 giờ 20 phút B. 10 giờ 30 phút C. 10 giờ D. 11 giờ Bài tập 2: Đặt tính rồi tính: 6 phút 43 giây 5. 4,2 giờ 4 92 giờ 18 phút : 6 31,5 phút : 6 Bài tập3: Một người làm từ 8 giờ đến 11 giờ thì xong 6 sản phẩm. Hỏi trung bình người đó làm một sản phẩm hết bao nhiêu thời gian? Bài tập4: (HSKG) Trên một cây cầu, người ta ước tính trung bình cứ 50 giây thì có một ô tô chạy qua. Hỏi trong một ngày có bao nhiêu ô tô chạy qua cầu? 4. Củng cố dặn dò. - GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau. - HS trình bày. - HS đọc kĩ đề bài. - HS làm bài tập theo nhãm 2 - HS lần lượt lên chữa bài Lời giải : a) Khoanh vào B b) Khoanh vào D - HS lên bảng làm, lớp làm nháp - Nhận xét, chữa bài Đáp án: 33 phút 35 giây 16 giờ 48 phút 15 giờ 23 phút 5 phút 15 giây - HS làm bảng nhóm, lớp làm vở - Nhận xét, chữa bài Lời giải: Thời gian người đó làm 6 sản phẩm là: 11 giờ - 8 giờ = 3 giờ = 180 phút Trung bình người đó làm một sản phẩm hết số thời gian là: 180 phút : 6 = 30 phút. Đáp số: 30 phút. Lời giải: 1 ngày = 24 giờ; 1 giờ = 60 phút 1 phút = 60 giây Trong 1 giờ có số giây là: 60 60 = 3600 (giây) Trong 1 ngày có số giây là: 3600 24 = 86400 (giây) Trong một ngày có số ô tô chạy qua cầu là: 86400 : 50 = 1728 (xe) Đáp số: 1728xe. - HS chuẩn bị bài sau. ----------------------------------------------------------------------- LÞch sö. ChiÕn th¾ng "§iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng". I/ Môc tiªu. Sau khi häc bµi nµy, gióp häc sinh biÕt: Tõ ngµy 18 ®Õn ngµy 30 - 12 - 1972, ®Õ quèc MÜ ®· ®iªn cuång dïng m¸y bay tèi t©n nhÊt nÐm bom hßng huû diÖt Hµ Néi. Qu©n vµ d©n ta ®· chiÕn ®Êu anh dòng, lµm nªn mét "§iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng". Gi¸o dôc lßng tù hµo vÒ truyÒn thèng chèng ngo¹i x©m cña nh©n d©n ta. II/ §å dïng d¹y häc. - Gi¸o viªn: néi dung bµi, trùc quan. - Häc sinh: s¸ch, vë, phiÕu. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1/ Khëi ®éng. 2/ Bµi míi. a)Ho¹t ®éng 1: (lµm viÖc c¶ líp) - GV gîi ý, dÉn d¾t HS vµo bµi vµ nªu nhiÖm vô bµi häc: + ¢m m­u cña ®Õ quèc MÜ... + ThuËt l¹i trËn chiÕn ®Êu ®ªm 26-12-1972 + T¹i sao gäi lµ chiÕn th¾ng "§iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng". b/ Ho¹t ®éng 2,3: (lµm viÖc theo nhãm vµ c¶ líp) + ¢m m­u cña ®Õ quèc MÜ... ThuËt l¹i trËn chiÕn ®Êu ®ªm 26-12-1972 - Gäi c¸c nhãm b¸o c¸o. - GV kÕt luËn vµ gi¶i nghÜa tõ khã. - §¸nh gi¸ ghi ®iÓm c¸c nhãm. c/ Ho¹t ®éng 4:(lµm viÖc c¶ líp) - GV cho HS t×m hiÓu: T¹i sao gäi lµ chiÕn th¾ng "§iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng". 3/ Ho¹t ®éng nèi tiÕp. - Tãm t¾t néi dung bµi. - Nh¾c chuÈn bÞ giê sau. Nªu néi dung bµi giê tr­íc. NhËn xÐt. * Líp theo dâi. * C¸c nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn nhãm m×nh hoµn thiÖn c¸c nhiÖm vô ®­îc giao. - LÇn l­ît tõng nhãm nªu kÕt qu¶ th¶o luËn. - NhËn xÐt c¸c nhãm. * HS th¶o luËn vÒ thêi ®iÓm, c¸ch ®¸nh, tinh thÇn cña nh©n d©n ta. - Tr×nh bµy kÕt qu¶ tr­íc líp. - NhËn xÐt, bæ sung. - §äc to néi dung chÝnh (sgk) ---------------------------------------------------------------- TIẾNG VIỆT «n: ÔN TÂP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI I. MỤC TIÊU: - Củng cố và nâng cao thêm cho các em những kiến thức về viết đoạn đối thoại. - Rèn cho học sinh kĩ năng làm văn. - Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.. 2. Dạy bài mới Bài tập 1 : GV nêu yêu cầu bài tập. Gia đình em treo đổi với nhau về viẹc anh (chị) của em sẽ học thêm môn thể thao nào. Em hãy ghi lại cuộc trao đổi đó bằng một đoạn văn đối thoại. Bài làm Buổi tối chủ nhật vừa qua, sau khi ăn cơm xong, cả nhà quây quần bên nhau. Anh Hùng hỏi ý kiến bố mẹ cho anh đi học thêm thể thao. Bố nói : Bố : Thể thao là môn học rất có ích đó. Con nên chọn môn nào phù hộ với sức khỏe của con. Anh Hùng : Con muốn hỏi ý kiến bố mẹ? Bố : Đấy là bố nói thế, chứ bố có bảo là không cho con đi học đâu. Anh Hùng : Con muốn học thêm môn cầu lông , bô mẹ thấy có được không ạ? Bố : Đánh cầu lông được đấy con ạ! Mẹ : Mẹ cũng thấy đánh cầu lông rất tốt đấy con ạ. Anh Hùng : Thế là cả bố và mẹ cùng đồng ý cho con đi học rồi đấy nhé! Con cảm ơn bố mẹ! Bài tập 2 : Viết một đoạn văn đối thoại do em tự chọn. Cá sấu sợ cá mập Một khu du lịch ven biển mới mở khá đông khách. Khách sạn nào cũng hết sạch cả phòng. Bỗng xuất hiện một tin đồn làm cho mọi người sợ hết hồn : hình như ở bãi tắm có cá sấu. Một số khách đem ngay chuyện này ra hỏi chủ khách sạn : - Ông chủ ơi! Chúng tiôi nghe nói bãi tắm này có cá sấu. Có phải vậy không ông? Chủ khách sạn quả quyết : - Không! Ơ đây làm gì có cá sấu! - Vì sao vậy? - Vì những vùng biển sâu như thế này nhiều các mập lắm. Mà cá sấu thì rất sợ các mập. Các vị khách nghe xong, khiếp đảm, mặt cắt không còn giọt máu. 3. Củng cố, dặn dò - Nhận xét giờ học, - Dặn học sinh về nhà chuẩn bị cho giờ sau. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 2012 TiÕng viÖt «n LuyÖn viÕt: Bµi 26. I/ Môc tiªu. 1- Nghe-viÕt ®óng, tr×nh bµy ®óng bµi viÕt. 2- ¤n l¹i c¸ch viÕt nh÷ng tõ ng÷ chøa tiÕng cã ©m ®Çu v/d/gi vµ c¸ch viÕt hoa danh tõ riªng chØ tªn ng­êi, tªn ®Þa danh. 3- Gi¸o dôc ý thøc rÌn ch÷ viÕt. II/ §å dïng d¹y häc. - Gi¸o viªn: néi dung bµi, b¶ng phô... - Häc sinh: s¸ch, vë bµi tËp... III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A/ KiÓm tra bµi cò. B/ Bµi míi. 1) Giíi thiÖu bµi. 2) H­íng dÉn HS nghe - viÕt. - §äc bµi chÝnh t¶ 1 l­ît. - L­u ý HS c¸ch tr×nh bµy cña bµi chÝnh t¶. - §äc cho häc sinh viÕt tõ khã. * §äc chÝnh t¶. + Nªu nhËn xÐt chung. 3) H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp chÝnh t¶. * Bµi tËp 2. - HD häc sinh lµm bµi tËp vµo vë . + Ch÷a, nhËn xÐt. 4) Cñng cè - dÆn dß. -Tãm t¾t néi dung bµi. - Nh¾c chuÈn bÞ giê sau. Ch÷a bµi tËp giê tr­íc. NhËn xÐt. - Theo dâi trong s¸ch gi¸o khoa. - §äc thÇm l¹i bµi chÝnh t¶. +ViÕt b¶ng tõ khã:(HS tù chän) - ViÕt bµi vµo vë. - §æi vë, so¸t lçi theo cÆp hoÆc tù ®èi chiÕu trong s¸ch gi¸o khoa ®Ó söa sai. * §äc yªu cÇu bµi tËp 2. - Lµm vë, ch÷a b¶ng. + C¶ líp ch÷a theo lêi gi¶i ®óng. ----------------------------------------------------------------------- Ho¹t ®éng NGLL. Thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng 26/3. I/ Môc tiªu. 1- Tæ chøc cho häc sinh x¸c ®Þnh nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy 26/3. 2- RÌn thãi quen ch¨m chØ häc tËp, thùc hiÖn tèt néi quy tr­êng líp. 3- Gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c chÊp hµnh néi quy. II/ §å dïng d¹y häc. - Gi¸o viªn: néi dung bµi. - Häc sinh: III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1/ Chia tæ, ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho tõng tæ. 2/ H­íng dÉn c¸c tæ tr­ëng chØ huy c¸c thµnh viªn trong tæ cña m×nh x¸c ®Þnh vµ giao nhiÖm vô cho tõng thµnh viªn. 3/ Cho c¸c tæ tiÕn hµnh th¶o luËn, ®Ò ra chØ tiªu, t×m biÖn ph¸p thùc hiÖn. * VÒ häc tËp: PhÊn ®Êu ®¹t nhiÒu hoa ®iÓm tèt. §¨ng kÝ ngµy häc tèt, giê häc tèt. * VÒ v¨n nghÖ, thÓ thao. * VÒ nÒ nÕp. 4/ KiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ giao nhiÖm vô cho c¶ líp. 5/ Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c nhë, tuyªn bè h×nh thøc tuyªn d­¬ng nh÷ng b¹n cã thµnh tÝch cao. HS thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh Tæ tr­ëng chØ huy c¸c thµnh viªn cña tæ m×nh KiÓm tra kÕt qu¶. NhËn xÐt. C¸c häc sinh cã thanh tich cao. ---------------------------------------------------------------- Sinh ho¹t tËp thÓ. KiÓm ®iÓm tuÇn 26. I/ Môc tiªu. 1/ §¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña líp trong tuÇn qua. 2/ §Ò ra néi dung ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô trong tuÇn tíi. 3/ Gi¸o dôc ý thøc chÊp hµnh néi quy tr­êng líp. II/ ChuÈn bÞ. - Gi¸o viªn: néi dung buæi sinh ho¹t. - Häc sinh: ý kiÕn ph¸t biÓu. III/ TiÕn tr×nh sinh ho¹t. 1/ §¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña líp trong tuÇn qua. Líp tr­ëng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung c¸c ho¹t ®éng cña líp. B¸o c¸o gi¸o viªn vÒ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong tuÇn qua. Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung c¸c mÆt ho¹t ®éng cña líp . VÒ duy tr× nÒ nÕp, vÖ sinh, móa h¸t, tËp thÓ dôc gi÷a giê: VÒ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. 2/ §Ò ra néi dung ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô trong tuÇn tíi. Ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm, thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc. Kh¾c phôc khã kh¨n, duy tr× tèt nÒ nÕp líp. 3/ Cñng cè - dÆn dß. NhËn xÐt chung. ChuÈn bÞ cho tuÇn sau. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docgiao an lop 5 tuan 26 2 buoi CKTKN.doc
Giáo án liên quan