Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 7 môn Toán: Hàng của số thập phân đọc, viết số thập phân

. Mục tiêu:

Biết:

- Tên các hàng của số rthập phân.

- Đọc, viết số thập phân, chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa số thập phân.

- Bài 1, bài 2(a,b)

II. Đồ dùng dạy học:

- Thầy: Kẻ sẵn bảng như SGK

- Trò: Kẻ sẵn bảng như SGK - Vở - SGK - Bảng con

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 04/05/2017 | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 7 môn Toán: Hàng của số thập phân đọc, viết số thập phân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN I. Mục tiêu: Biết: Tên các hàng của số rthập phân. Đọc, viết số thập phân, chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa số thập phân. Bài 1, bài 2(a,b) II. Đồ dùng dạy học: - Thầy: Kẻ sẵn bảng như SGK - Trò: Kẻ sẵn bảng như SGK - Vở - SGK - Bảng con III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS lên bảng làm lại BT3 tiết trước. Ÿ Giáo viên nhận xét 3. Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh nhaän bieát teân caùc haøng cuûa soá thaäp phaân (daïng ñôn giaûn thöôøng gaëp), quan heä giöõa caùc ñôn vò cuûa hai haøng lieàn nhau. Naém ñöôïc caùch ñoïc, vieát soá thaäp phaân - HS leân baûng laøm baøi. - Hoaït ñoäng caù nhaân a) Hoïc sinh quan saùt baûng neâu leân phaàn nguyeân - phaàn thaäp phaân Gôïi yù: 0,5 = ® phaàn möôøi 0,07 = ® phaàn traêm - Học sinh lần lượt đính từ phần nguyên, phần thập phân lên bảng - Học sinh nêu các hàng trong phần nguyên (đơn vị, chục, trăm...) - Học sinh nêu các hàng trong phần thập phân (phần mười, phần trăm, phần nghìn...) - Hàng phần mười gấp bao nhiêu đơn vị hàng phần trăm? - ... 10 lần (đơn vị), ... 10 lần (đơn vị) - Hàng phần trăm bằng bao nhiêu phần hàng phần mười? - ... (0,1) ; 0,195 - Lần lượt học sinh nhìn vào 8,56 nêu đặc điểm số thập phân * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh biết đọc, viết số thập phân (ở dạng đơn giản thường gặp) - Hoạt động cá nhân, lớp Ÿ Bài 1: - Học sinh đọc yêu cầu đề - Giáo viên gợi ý để học sinh hướng dẫn bạn thực hành các bài tập - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài - 1 em sửa phần a; 1 em sửa phần b - Học sinh nêu lần lượt phần nguyên và phần thập phân 91,25: phần nguyên là 91, bên trái dấu phẩy; phần thập phân gồm 2 chữ số: 2 và 5, ở bên phải dấu phẩy Ÿ Bài 2: - Học sinh đọc yêu cầu đề - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài Ÿ Giáo viên chốt lại nhận xét - Lớp nhận xét Ÿ Bài 3: - Học sinh đọc yêu cầu đề - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài - Lớp nhận xét * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động nhóm 6 - Học sinh nhắc lại kiến thức vừa học - Thi đua đọc, viết số thập phân. Tìm phần nguyên, phần thập phân - 129,345 học sinh nêu phần nguyên và phần thập phân - Học sinh di chuyển về nhóm 5. Nhận xét - dặn dò: - Làm bài nhà - Chuẩn bị: Luyện tập - Nhận xét tiết học

File đính kèm:

  • docTOAN 4.doc