Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 30 môn Toán: Ôn tập về đo thể tích

Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Sau khi học cần nắm: Quan hệ giữa mét khối, đề xi mét khối, xăng ti mét khối.

2. Kĩ năng: - Viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân.

 - Chuyển đổi số đo thể tích.

3. Thái độ: - Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học:

+ GV: Bảng đơn vị đo thể tích, thẻ từ.

+ HS: Bảng con, Vở bài tập toán.

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 03/05/2017 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 30 môn Toán: Ôn tập về đo thể tích, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Sau khi học cần nắm: Quan hệ giữa mét khối, đề xi mét khối, xăng ti mét khối. 2. Kĩ năng: - Viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân. - Chuyển đổi số đo thể tích. 3. Thái độ: - Yêu thích môn học. II. Đồ dùng dạy học: + GV: Bảng đơn vị đo thể tích, thẻ từ. + HS: Bảng con, Vở bài tập toán. III. Các hoạt động: Hoạt động của gv Hoạt động của học sinh 1. Ổn định : hát . 2. Bài cũ: Ôn tập về số đo diện tích. Sửa bài 3, 4/ 66. Nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: Ôn tập về đo thể tích. ® Ghi tựa. v Hoạt động 1: Quan hệ giữa m3 , dm3 , cm3. Bài 1: Kể tên các đơn vị đo thể tích. Giáo viên chốt: · m3 , dm3 , cm3 là đơn vị đo thể tích. · Mỗi đơn vị đo thể tích liền nhau hơn kém nhau 1000 lần. v Hoạt động 2: Viết số đo thể tích dưới dạng thập phân. Bài2: · Lưu ý đổi các đơn vị thể tích từ lớn ra nhỏ. · Nhấn mạnh cách đổi từ lớn ra bé. Bài 3: Tương tự bài 2. Nhận xét và chốt lại: Các đơn vị đo thể tích liền kề nhau gấp hoặc kém nhau 1000 lần vì thế mỗi hàng đơn vị đo thể tích ứng với 3 chữ số. v Hoạt động 3: So sánh số đo thể tích, chuyển đổi số đo. Bài 4: Yêu cầu thực hiện 2 bước để có cùng đơn vị đo rồi so sánh. Bài 5: Làm ở giờ tự học. Giáo viên chốt: V bể ® lít. Nước chứa trong bể ( 4 ) 5 Chieàu cao möïc nöôùc. v Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá. Veà nhaø laøm baøi 3, 5/ 67. Chuaån bò: OÂn taäp veà soá ño thôøi gian. Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt Laàn löôït töøng hoïc sinh ñoïc töøng baøi. Hoïc sinh söûa baøi. Ñoïc ñeà baøi. Thöïc hieän Söûa baøi. Ñoïc xuoâi, ñoïc ngöôïc. Nhaéc laïi moái quan heä. Ñoïc ñeà baøi. Thöïc hieän theo caù nhaân. Söûa baøi. Ñoïc ñeà baøi. Thöïc hieän. Söûa baøi. Nhaän xeùt. Ñoïc ñeà baøi. Phaân tích ñeà. Neâu caùch giaûi. Caû nhoùm thöïc hieän. Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. Nhaän xeùt. Nhaéc laïi quan heä giöõa ñôn vò lieàn nhau.

File đính kèm:

  • docTOÁN 2.doc
Giáo án liên quan