Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 30 môn Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

1. Kiến thức: - Thông qua việc dùng dấu phẩy, nhớ được các tác dụng của dấu phẩy.

2. Kĩ năng: - Tiếp tục luyện tập về việc dùng dấu phẩy trong văn viết.

3. Thái độ: - Cẩn thận khi viết một văn bản (dùng dấu phẩy cho chính xác).

II. Đồ dùng dạy học:

+ GV: - Bút dạ + 3, 4 tờ giấy khổ to viết nội dung 2 bức thư trong mẫu

 chuyện Dấu chấm và dấu phẩy (BT1).

 - Một vài tờ giấy khổ to để học sinh làm BT2 theo nhóm.

+ HS:

 

doc1 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 03/05/2017 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 30 môn Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TỪ VÀ CÂU ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (DẤU PHẨY). I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Thông qua việc dùng dấu phẩy, nhớ được các tác dụng của dấu phẩy. 2. Kĩ năng: - Tiếp tục luyện tập về việc dùng dấu phẩy trong văn viết. 3. Thái độ: - Cẩn thận khi viết một văn bản (dùng dấu phẩy cho chính xác). II. Đồ dùng dạy học: + GV: - Bút dạ + 3, 4 tờ giấy khổ to viết nội dung 2 bức thư trong mẫu chuyện Dấu chấm và dấu phẩy (BT1). - Một vài tờ giấy khổ to để học sinh làm BT2 theo nhóm. + HS: III. Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định : hát. 2. Bài cũ: Giáo viên viết lên bảng lớp 2 câu văn có dấu phẩy. 3. Giới thiệu bài mới: Giáo viên giới thiệu MĐ, YC của bài học. v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. Bài 1 Hướng dẫn học sinh xác định nội dung 2 bức thư trong bài tập. Phát bút dạ và phiếu đã viết nội dung 2 bức thư cho 3, 4 học sinh. Giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải đúng. Bài 2: Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ. + Nghe từng học sinh trong nhóm đọc đoạn văn của mình, góp ý cho bạn. + Chọn 1 đoạn văn đáp ứng tốt nhất yêu cầu của bài tập, viết đoạn văn đó vào giấy khổ to. + Trao đổi trong nhóm về tác dụng của từng dấu phẩy trong đoạn đã chọn. Giáo viên chốt lại ý kiến đúng, khen ngợi những nhóm học sinh làm bài tốt. 4 Củng cố - daën doø: Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø hoaøn chænh BT2, vieát laïi vaøo vôû, ñoïc laïi baøi Daáu Haùt Hoïc sinh neâu taùc duïng cuûa daáu phaåy trong töøng caâu. Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp, nhoùm. 1 Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Hoïc sinh laøm vieäc ñoäc laäp, ñieàn daáu chaám hoaëc daáu phaåy trong SGK baèng buùt chì môø. Nhöõng hoïc sinh laøm baøi treân phieáu trình baøy keát quaû. Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp. Laøm vieäc caù nhaân – caùc em vieát ñoaïn vaên cuûa mình treân nhaùp. Ñaïi dieän moãi nhoùm trình baøy ñoaïn vaên cuûa nhoùm, neâu taùc duïng cuûa töøng daáu phaåy trong ñoaïn vaên. Hoïc sinh caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt baøi laøm cuûa nhoùm baïn.

File đính kèm:

  • docLUYỆN TỪ VÀ CÂU 2.doc