Giáo án lớp 5 Tuần học 18 môn Chính tả: Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 2)

1 Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1

2Lập dược bảng thống kê các bài tập đọctrong chủ điểm :Vì hạnh phúc con người

 theo yêu cầu bt2

3Biết trình bày cảm nhận về cái hay của một số bài thơ theo yêu cầu của bt3 .

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 26/04/2017 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần học 18 môn Chính tả: Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thứ ngày tháng năm tuần 18 Tieát chính tả Ôn tập cuối HK1(TIẾT 2) I. Muïc tieâu: 1 Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1 2Lập dược bảng thống kê các bài tập đọctrong chủ điểm :Vì hạnh phúc con người theo yêu cầu bt2 3Biết trình bày cảm nhận về cái hay của một số bài thơ theo yêu cầu của bt3 . II. Ñoà duøng daïy hoïc + GV: Giaáy khoå to. + HS: Xem tröôùc baøi. III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1OÅn ñònh lôùp 2. Baøi cuõ: Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc moät vaøi ñoïan vaên. Giaùo vieân nhaän xeùt. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: OÂn taäp tieát 2. 4.Baøi môùi: v Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra taäp ñoïc. Baøi 1: Giaùo vieân choïn moät soá ñoaïn vaên, ñoaïn thô thuoäc caùc chuû ñieåm ñaõ hoïc. Giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm. v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh laäp baûng thoáng keâ caùc baøi taäp ñoïc thuoäc chuû ñieåm “Vì haïnh phuùc con ngöôøi”. Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi. Giaùo vieân chia nhoùm, cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm. Giaùo vieân nhaän xeùt + choát laïi. v Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn hoïc sinh trình baøy nhöõng caùi hay cuûa nhöõng caâu thô thuoäc chuû ñieåm maø em thích. Giaùo vieân höôøng daãn hoïc sinh tìm nhöõng caâu thô, khoå thô hay maø em thích. Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi tìm nhöõng caâu thô, khoå thô yeâu thích, suy nghó veà caùi hay cuûa caâu thô, khoå thô ñoù. Giaùo vieân nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá. Muïc tieâu: Khaéc saâu kieán thöùc. Thi ñua: “Haùi hoa”. 2 daõy/ 4 em. Choïn hoa ® ñoïc noäi dung yeâu caàu treân thaêm ® thöïc hieän yeâu caàu. 5. Nhaän xeùt- daën doø: Veà nhaø reøn ñoïc dieãn caûm. ® GV nhaän xeùt + Tuyeân döông. Nhaän xeùt tieát hoïc Haùt Hoïc sinh ñoïc moät vaøi ñoïan vaên. Hoïc sinh töï ñoïc caâu hoûi – Hoïc sinh traû lôøi. Hoïc sinh laàn löôït ñoïc tröôùc lôùp nhöõng ñoaïn vaên, ñoaïn thô khaùc nhau. - hoïc sinh ñoïc yeâu caàu. ® Caû lôùp ñoïc thaàm. Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm – Nhoùm naøo xong daùn keát quaû leân baûng. Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy. Caû lôùp nhaän xeùt. - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Hoïc sinh ñoïc thaàm laïi hai baøi thô: Haït gaïo laøng ta vaø ngoâi nhaø ñang xaây. Hoïc sinh tìm nhöõng caâu thô, khoå thô maø em yeâu thích – Suy nghó veà caùi hay cuûa caùc caâu thô ñoù. Moät soá em phaùt bieåu. ® Lôùp nhaän xeùt, boå sung. Rút kinh nghiệm;

File đính kèm:

  • docTAP DOC 2.doc
Giáo án liên quan