Giáo án lớp 5 Tuần 7 môn Toán: Khái niệm số thập phân (Tiếp theo)

I. Mục tiêu:

Biết đọc, biết viết số thập phân dạng đơn giản.

. II. Đồ dùng dạy học:

- Thầy: Bảng phụ kẻ sẵn các bảng trong SGK.

- Trò: Vở , SGK, bảng con

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 25/04/2017 | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần 7 môn Toán: Khái niệm số thập phân (Tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết : TOÁN KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN Mục tiêu: Biết đọc, biết viết số thập phân dạng đơn giản. . II. Đồ dùng dạy học: - Thầy: Bảng phụ kẻ sẵn các bảng trong SGK. - Trò: Vở , SGK, bảng con III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS lên bảng làm lại BT3 tiết trước. Ÿ Giáo viên nhận xét - HS lên bảng làm bài. 3. Giới thiệu bài mới: Hôm nay. số thập phân”. * Hoạt động 1: Giúp học sinh nhận biết khái niệm ban đầu về số thập phân (dạng đơn giản) - Hoạt động cá nhân a) Hướng dẫn học sinh tự nêu nhận xét từng hàng trong bảng ở phần (a) để nhận ra: 1dm bằng phần mấy của mét? - Học sinh nêu 0m1dm là 1dm 1dm hay m viết thành 0,1m 1dm = m (ghi bảng con) - Giáo viên ghi bảng 1dm bằng phần mấy của mét? - Học sinh nêu 0m0dm1cm là 1cm 1cm hay m viết thành 0,01m 1cm = m - Giáo viên ghi bảng 1dm bằng phần mấy của mét? - Học sinh nêu 0m0dm0cm1mm là 1mm 1mm hay m viết thành 0,001m 1mm = m - Các phân số thập phân , , ñöôïc vieát thaønh nhöõng soá naøo? - Caùc phaân soá thaäp phaân ñöôïc vieát thaønh 0,1; 0,01; 0,001 - Giaùo vieân giôùi thieäu caùch ñoïc vöøa vieát, vöøa neâu: 0,1 ñoïc laø khoâng phaåy moät - Laàn löôït hoïc sinh ñoïc - Vaäy 0,1 coøn vieát döôùi daïng phaân soá thaäp phaân naøo? 0,1 = - 0,01; 0,001 giới thiệu tương tự - Giáo viên chỉ vào 0,1 ; 0,01 ; 0,001 đọc lần lượt từng số. - Học sinh đọc - Giáo viên giới thiệu 0,1 ; 0,01 ; 0,001 gọi là số thập phân. - Học sinh nhắc lại - Học sinh nhận ra được 0,5 ; 0,07 ; 0,007 là các số thập phân. * Hoạt động 2: Thực hành - Hoạt động cá nhân, lớp Ÿ Bài 1: - Giáo viên gợi ý cho học sinh tự giải các bài tập. - Học sinh làm bài - Giáo . sinh sửa miệng. - Mỗi học sinh đọc 1 bài Ÿ Bài 2: - Giáo viên yêu cầu HS đọc đề - Học sinh đọc đề - Giáo viên yêu cầu bài - Học sinh làm vở - Giáo viên .. sửa miệng. - Mỗi bạn đọc 1 bài - Học sinh tự mời bạn. Ÿ Bài 3: - Giáo viên kẻ bảng này lên bảng của lớp để chữa bài. - Học sinh làm vào vở - Tổ chức sửa bài trò chơi bốc số - Học sinh làm trên bảng kẻ sẵn bảng phụ. * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động (nhóm 4) - HS nhắc lại kiến thức vừa học. - Tổ chức thi đua - Học sinh thi đua giải (nhóm nào giải nhanh) Bài tập: 5. Nhận xét - dặn dò: - Làm bài nhà - Chuẩn bị: Xem bài trước ở nhà - Nhận xét tiết học

File đính kèm:

  • docToan 2 (2).doc
Giáo án liên quan