Giáo án lớp 5 Tuần 4 môn Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa (Tiếp)

 I. Mục tiêu:

- Bước đầu hiểu thế nào là từ trái nghĩa, tác dụng của những từ trái nghĩa khi đặt cạnh

 nhau (ND Ghi nhớ).

- Nhận biết được cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ, tục ngữ (BT1); biết tìm từ trái

 nghĩa với từ cho trước (BT2, BT3).

HS khá, giỏi đặt được 2 câu để phân biệt cặp từ trái nghĩa tìm được ở BT3.

 II. Đồ dùng dạy học:

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 25/04/2017 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần 4 môn Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thứ ngày tháng năm Tiết : LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ TRÁI NGHĨA I. Mục tiêu: - Bước đầu hiểu thế nào là từ trái nghĩa, tác dụng của những từ trái nghĩa khi đặt cạnh nhau (ND Ghi nhớ). - Nhận biết được cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ, tục ngữ (BT1); biết tìm từ trái nghĩa với từ cho trước (BT2, BT3). HS khá, giỏi đặt được 2 câu để phân biệt cặp từ trái nghĩa tìm được ở BT3. II. Đồ dùng dạy học: - Thầy: Bảng phụ - Trò : Từ điển , vở BT III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định: - Hát 2. Bài cũ: Luyện tập về từ đồng nghĩa. - Yêu cầu học sinh sửa bài tập 4 - Học sinh sửa bài 4 Ÿ Giáo viên nhận xét, cho điểm - Lớp nhận xét 3. Giới thiệu bài mới: Từ trái nghĩa 4. Bài mới: * Hoạt động 1: Nhận xét -Học sinh hiểu thế nào là từ trái nghĩa Từ điển , vở BT - Hoạt động cá nhân, nhóm, lớp Ÿ Bài 1: Ÿ Giáo viên theo dõi và chốt: + Chính nghĩa: đúng với đạo lí + Phi nghĩa: trái với đạo lí à “Phi nghĩa” và “chính nghĩa” là hai từ có nghĩa trái ngược nhau à từ trái nghĩa. - Tương tự với câu b - Cả lớp nhận xét - Yêu cầu học sinh đọc phần 1, đọc cả mẫu - Cả lớp đọc thầm - Học sinh so sánh nghĩa của các tư in đậmø trong câu Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết - Học sinh lần lượt nêu nghĩa của 2 từ gạch dưới Ÿ Bài 2: - 1, 2 học sinh đọc yêu cầu + Lưu ý: học sinh có thể dùng từ điển để tìm nghĩa hai từ: “vinh”, “nhục” - Học sinh nêu (chết # sống) (vinh # nhục) - Cả lớp nhận xét Ÿ Bài 3: - 1, 2 học sinh đọc yêu cầu - Học sinh làm bài theo nhóm - Đại diện nhóm nêu Ÿ Giáo viên chốt: Từ trái nghĩa đặt cạnh nhau sẽ làm nổi bật những gì đối lập nhau ? - 2 ý tương phản của cặp từ trái nghĩa làm ....tiếng tốt cho dân tộc * Hoạt động 2: Ghi nhớ - Giáo viên nêu câu hỏi để rút ra ghi nhớ + Thế nào là từ trái nghĩa ? - HS trả lời + Tác dụng của từ trái nghĩa ? -Cho HS nêu ghi nhớ -Cho HS nói lại phần ghi nhớ - HS trình bày 2 ý tạo nên ghi nhớ - HS nêu ghi nhớ * Hoạt động 3: Luyện tập -Biết tìm từ trái nghĩa trong câu và tập đặt câu với cặp từ trái nghĩa - Từ điển , vở BT -- Hoạt động cá nhân, nhóm, lớp Ÿ Bài 1: - Học sinh đọc đề bài - Học sinh làm bài cá nhân - Học sinh sửa bài Ÿ Giáo viên chốt lại cho điểm Ÿ Bài 2: Gọi HS nêu y/c bài và chữa sai - Học sinh đọc đề bài Ÿ Giáo viên chốt lại: Chọn 1 từ duy nhất dù có thể có từ trái nghĩa khác vì đây là các thành ngữ có sẵn Chính nghóa > < phi nghóa - Hoïc sinh söûa baøi Ÿ Baøi 3: Goïi HS neâu y/c baøi - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - Toå chöùc cho hoïc sinh hoïc theo nhoùm Soáng / cheát vinh / nhuïc -Vinh:ñöôïc kính troïng,ñaùng quyù -Nhuïc:xaáu hoå vaø bò khinh bæ - Caû lôùp nhaän xeùt Ÿ Baøi 4: Goïi HS neâu y/c baøi - 2, 3 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân - Löu yù hoïc sinh caùch vieát caâu - Laàn löôït hoïc sinh söûa baøi tieáp söùc * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp -Toå cöùc cho HS thi ñua tìm töø traùi nghóa. - Caùc toå thi ñua tìm caëp töø traùi nghóa (ghi baûng töø) - Nhaän xeùt 5. Nhaän xeùt - daën doø: - Hoaøn thaønh tieáp baøi 4 - Chuaån bò: “Luyeän taäp veà töø traùi nghóa” -Nhaän xeùt tieát hoïc

File đính kèm:

  • docLUYEN TU VA CAU.doc