Giáo án Lớp 5 Tuần 34 - GV: Châu Thị Quỳnh Lan

KỂ CHUYỆN

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

I.MỤC TIÊU:

- Kể được một câu chuyện về việc gia đình, nhà trường, xã hội chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi hoặc kể được câu chuyện một lần em cùng các bạn tham gia công tác xã hội.

- Biết trao đổi về nội dung ý nghĩa câu chuyện.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Sưu tầm tranh ảnh.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc20 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 5 Tuần 34 - GV: Châu Thị Quỳnh Lan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cho HS lµm vµo nh¸p. - Mêi 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. 4. Cñng cè dÆn dß: - GV tæng kÕt bµi, nhËn xÐt giê häc. - DÆn HS vÒ xem l¹i BT ®· lµm. - 1 HS nªu quy t¾c tÝnh diÖn tÝch h×nh thang. *KÕt qu¶: 52 778 515,97 *Lêi gi¶i: x + 3,5 = 4,72 + 2,28 x + 3,5 = 7 x = 7 – 3,5 x = 3,5 Bµi gi¶i: §é dµi ®¸y lín cña m¶nh ®Êt h×nh thang lµ: 150 x = 250 (m) ChiÒu cao cña m¶nh ®Êt h×nh thang lµ: 250 x = 100 (m) DiÖn tÝch m¶nh ®Êt h×nh thang lµ: (150 + 250) x 100 : 2 = 20 000 (m2) 20 000 m2 = 2 ha §¸p sè: 20 000 m2 ; 2 ha. Bµi gi¶i: Thêi gian « t« chë hµng ®i tr­íc « t« du lÞch lµ: 8 – 6 = 2 (giê) Qu·ng ®­êng « t« chë hµng ®i trong hai giê lµ: 45 x 2 = 90 (km) Sau mçi giê « t« du lÞch ®Õn gÇn « t« chë hµng lµ: 60 – 45 = 15 (km) Thêi gian « t« du lÞch ®i ®Ó ®uæi kÞp « t« chë hµng lµ: 90 : 15 = 6 (giê) ¤ t« du lÞch ®uæi kÞp « t« chë hµng lóc: 8 + 6 = 14 (giê) §¸p sè: 14 giê hay 2 giê chiÒu. ------------------------------------------------***------------------------------------------------- KHOA HỌC Mét sè biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng I.MỤC TIÊU: - Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường. - Thực hiện một số biện pháp bảo vệ môi trường. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Hình trang 140, 141 SGK,bảng nhóm, phấn viết. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠYU HỌC: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. KiÓm tra bµi cò : - Nªu néi dung phÇn B¹n cÇn biÕt bµi 67. B. Bµi míi: 1) Giíi thiÖu bµi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. 2) C¸c ho¹t ®éng : * Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t. .-B­íc 1: Lµm viÖc c¸ nh©n: Quan s¸t c¸c h×nh vµ ®äc ghi chó, t×m xem mçi ghi chó øng víi h×nh nµo. -B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp +Mêi mét sè HS tr×nh bµy. +C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. - GV cho c¶ líp th¶o luËn xem mçi biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng nãi trªn øng víi kh¶ n¨ng thùc hiÖn ë cÊp ®é nµo vµ th¶o luËn c©u hái: B¹n cã thÓ lµm g× ®Ó gãp phÇn b¶o vÖ m«i tr­êng ? +GV nhËn xÐt, kÕt luËn: SGV trang 215. *Ho¹t ®éng 2: TriÓn l·m - B­íc 1: Lµm viÖc theo nhãm 4 - B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp. +Mêi ®¹i diÖn c¸c nhãm thuyÕt tr×nh tr­íc líp. +C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. +GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng nhãm lµm tèt. 4. Cñng cè, dÆn dß: - GV tæng kÕt bµi, nhËn xÐt giê häc - DÆn HS vÒ nhµ häc bµi ; «n tËp chuÈn bÞ kiÓm tra . - HS nªu néi dung phÇn B¹n cÇn biÕt (bµi 67). - HS lµm viÖc c¸ nh©n - mét sè HS tr×nh bµy. *§¸p ¸n: H×nh 1 – b ; h×nh 2 – a ; h×nh 3 – e ; h×nh 4 – c ; h×nh 5 – d . +Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn nhãm m×nh s¾p xÕp c¸c h×nh ¶nh vµ c¸c th«ng tin vÒ biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng trªn giÊy khæ to. +Tõng c¸ nh©n trong nhãm tËp thuyÕt tr×nh c¸c vÊn ®Ò nhãm tr×nh bµy. --------------------------------------***--------------------------------------- Thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2010 TOÁN LuyÖn tËp chung I.MỤC TIÊU: - Biết thực hiện phép nhân, phép chia; biết vận dụng để tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm. - Bài tập cần làm : BT 1(cột1) ; 2(cột1) ; 3 . II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ, phấn viết. III .CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. KiÓm tra bµi cò: Cho HS nªu 3 d¹ng to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m. B. Bµi míi: 1-Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc tiªu cña tiÕt häc. 2-LuyÖn tËp: *Bµi tËp 1: - Mêi 1 HS ®äc yªu cÇu. - Mêi 1 HS nªu c¸ch lµm. - Cho HS lµm bµi vµo b¶ng con. - GV nhËn xÐt. *Bµi tËp 2: - GV h­íng dÉn HS lµm bµi. - Cho HS lµm vµo nh¸p. - Mêi 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. *Bµi tËp 3: - Mêi HS nªu c¸ch lµm. - Cho HS lµm vµo vë. - Mêi 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. *Bµi tËp 4: - GV h­íng dÉn HS lµm bµi. - Cho HS lµm bµi vµo nh¸p, sau ®ã ®æi nh¸p chÊm chÐo. - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. 4. Cñng cè: - NhËn xÐt chung tiÕt häc. - VÒ nhµ xem l¹i bµi tËp ®· lµm. - HS nªu 3 d¹ng to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m. *KÕt qu¶: a) 23 905 ; 830 450 ; 746 028 b) 1/ 9 ; 495/ 22 ; 374/ 561 c) 4,7 ; 2,5 ; 61,4 *Lêi gi¶i: 0,12 x X = 6 X = 6 : 0,12 X = 50 *Bµi gi¶i: Sè ki-l«-gam ®­êng cöa hµng ®ã ®· b¸n trong ngµy ®Çu lµ: 2400 : 100 x 35 = 840 (kg) Sè ki-l«-gam ®­êng cöa hµng ®ã ®· b¸n trong ngµy thø 2 lµ: 240 : 100 x 40 = 960 (kg) Sè ki-l«-gam ®­êng cöa hµng ®ã ®· b¸n trong 2 ngµy ®Çu lµ: 840 + 960 = 1800 (kg) Sè ki-l«-gam ®­êng cöa hµng ®ã ®· b¸n trong ngµy thø 3 lµ: 2400 – 1800 = 600 (kg) §¸p sè: 600 kg. *Bµi gi¶i: V× tiÒn l·i bao gåm 20% tiÒn vèn, nªn tiÒn vèn lµ 100% vµ 1 800 000 ®ång bao gåm: 100% + 20% = 120% (tiÒn vèn) TiÒn vèn ®Ó mua sè hoa qu¶ ®ã lµ: 1800000 : 120 x 100 = 1500000(®ång) §¸p sè: 1 500 000 ®ång. TËp lµm v¨n Tr¶ bµi v¨n t¶ ng­êi I.MỤC TIÊU: - Biết cách rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả người, nhận biết và sửa được lỗi trong bài; viết lại một đoạn văn cho đúng hoặc hay hơn. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bài kiểm tra III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1. KiÓm tra bµi cò: 2. Bµi míi: a-Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc. b-NhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ lµm bµi cña HS: - GV sö dông b¶ng líp ®· viÕt s½n c¸c ®Ò bµi vµ mét sè lçi ®iÓn h×nh ®Ó: * Nªu nhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ lµm bµi: - Nh÷ng ­u ®iÓm chÝnh: +HÇu hÕt c¸c em ®Òu x¸c ®Þnh ®­îc yªu cÇu cña ®Ò bµi, viÕt bµi theo ®óng bè côc. +Mét sè HS diÔn ®¹t tèt. +Mét sè HS ch÷ viÕt, c¸ch tr×nh bµy ®Ñp. - Nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ: dïng tõ, ®Æt c©u cßn nhiÒu b¹n h¹n chÕ. * Th«ng b¸o ®iÓm. c-H­íng dÉn HS ch÷a bµi: - GV tr¶ bµi cho tõng häc sinh. * H­íng dÉn ch÷a lçi chung: - GV chØ c¸c lçi cÇn ch÷a ®· viÕt s½n ë b¶ng -Mêi HS ch÷a, C¶ líp tù ch÷a trªn nh¸p. -HS trao ®æi vÒ bµi c¸c b¹n ®· ch÷a trªn b¶ng. * H­íng dÉn HS söa lçi trong bµi. - G V theo dâi, KiÓm tra HS lµm viÖc. * H­íng dÉn häc tËp nh÷ng ®o¹n v¨n hay, bµi v¨n hay: + GV ®äc mét sè ®o¹n v¨n, bµi v¨n hay. + Cho HS trao ®æi, th¶o luËn t×m ra c¸i hay, c¸i ®¸ng häc cña ®o¹n v¨n, bµi v¨n. * HS chän viÕt l¹i mét ®o¹n v¨n cho hay h¬n: + Yªu cÇu mçi em tù chän mét ®o¹n v¨n viÕt ch­a ®¹t trong bµi lµm cña m×nh ®Ó viÕt l¹i. + Mêi HS tr×nh bµy ®o¹n v¨n ®· viÕt l¹i. + GV chÊm ®iÓm ®o¹n viÕt cña 1 sè HS. 4. Cñng cè: - NhËn xÐt chung tiÕt häc. - VÒ nhµ tiÕp tôc «n c¸c d¹ng v¨n ®· häc. -HS chó ý l¾ng nghe phÇn nhËn xÐt cña GV ®Ó häc tËp nh÷ng ®iÒu hay vµ rót kinh nghiÖm cho b¶n th©n. -HS ®äc l¹i bµi cña m×nh, tù ch÷a. - HS ®æi bµi so¸t lçi. - HS theo doi. - Hai HS nèi tiÕp nhau ®äc nhiÖm vô 2 vµ 3. - HS ph¸t hiÖn lçi vµ söa lçi. - §æi bµi cho b¹n ®Ó rµ so¸t l¹i viÖc söa lçi. -HS trao ®æi, th¶o luËn. - HS viÕt l¹i ®o¹n v¨n mµ c¸c em thÊy ch­a hµi lßng. - Mét sè HS tr×nh bµy. ----------------------------------------***---------------------------------------- CHÍNH TẢ NHỚ - VIẾT: Sang n¨m con lªn b¶y I.MỤC TIÊU: - Nhớ viết đúng chính tả; trình bày đúng hình thức bài thơ 5 tiếng. - Tìm đúng tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn và viết hoa đúng các tên riêng đó(BT2); viết được một tên cơ quan, xí nghiệp, công ti ở địa phương(BT3). II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng nhóm , phấn viết. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1. KiÓm tra bµi cò : - GV ®äc cho HS viÕt vµo b¶ng con tªn c¸c c¬ quan, tæ chøc ë bµi tËp 2 tiÕt tr­íc. 2. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc. b. ViÕt chÝnh t¶: - Mêi 1 HS ®äc khæ th¬ 2, 3. C¶ líp theo dâi. - Mêi 2 HS ®äc thuéc lßng hai khæ th¬. - Cho HS nhÈm l¹i bµi. - GV ®äc nh÷ng tõ khã, dÔ viÕt sai cho HS viÕt b¶ng con: ngµy x­a, ngµy xöa, giµnh lÊy,. - Em h·y nªu c¸ch tr×nh bµy bµi? - HS nhí l¹i – tù viÕt bµi. - GV thu mét sè bµi ®Ó chÊm. - NhËn xÐt chung. c. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶: * Bµi tËp 2: - Mêi 2 HS ®äc néi dung bµi tËp. - GV nh¾c HS chó ý hai yªu cÇu cña bµi tËp: +T×m tªn c¬ quan tæ chøc trong ®o¹n v¨n. +ViÕt l¹i c¸c tªn Êy cho ®óng. - C¶ líp ®äc thÇm l¹i ®o¹n v¨n, t×m tªn c¸c c¬ quan, tæ chøc. - GV mêi 1 HS nh¾c l¹i néi dung cÇn ghi nhí vÒ c¸ch viÕt hoa tªn c¸c c¬ quan, tæ chøc. - HS lµm bµi c¸ nh©n. - Gäi HS ch÷a bµi. - C¶ líp vµ GV NX, chèt l¹i ý kiÕn ®óng. * Bµi tËp 3: - Mêi 2 HS ®äc néi dung bµi tËp. - GV mêi 1 HS ph©n tÝch c¸ch viÕt hoa tªn mÉu. - Cho HS lµm bµi vµo vë. - Mêi mét sè HS lªn b¶ng lµm. - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. 3. Cñng cè: - NhËn xÐt ý thøc häc tËp cña häc sinh . - VÒ nhµ hoµn chØnh bµi tËp . - H­íng dÉn chuÈn bÞ bµi sau . - H¸t tËp thÓ . - HS viÕt vµo b¶ng con tªn c¸c c¬ quan, tæ chøc . - 1 HS ®äc khæ th¬ 2, 3. - HS theo dâi SGK. - HS viÕt b¶ng con. - HS viÕt bµi, sau ®ã tù so¸t bµi. *Lêi gi¶i: - Uû ban B¶o vÖ vµ Ch¨m sãc trÎ em ViÖt Nam. - Uû ban B¶o vÖ vµ Ch¨m sãc trÎ em ViÖt Nam. - Bé Y tÕ - Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. - Bé Lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi - Héi Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt Nam . - 2 HS ®äc néi dung bµi tËp. - 1 HS ph©n tÝch c¸ch viÕt hoa tªn mÉu. - HS lµm bµi vµo vë. - mét sè HS lªn b¶ng lµm. ÂM NHẠC TẬP BIỂU DIỄN HAI BÀI HÁT: EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA- DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ. ÔN TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 8. I.MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Tập biểu diễn 2 bài hát. - Biết hát kết hợp với hoạt động. * Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. Biết đọc nhạc, ghép lời, kết hợp gõ phách bài TĐN số 8. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Nhạc cụ quen dùng, tranh ảnh minh hoạ - Nhạc cụ gõ: song loan, thanh phách. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Phần mở đầu: GV giới thiệu nội dung tiết học. 2.Phần hoạt động: a.Nội dung 1: Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát. HĐ 1: Bài hát Em vẫn nhớ trường xưa. - Cả lớp ôn lại bài hát. - Kiểm tra từng nhóm, tổ. - Kiểm tra cá nhân. HĐ 2: Bài hát Dàn đồng ca mùa hạ. - cả lớp ôn lại bài hát. - Kiểm tra từng nhóm, tổ. - Kiểm tra cá nhân. b. Nội dung 2: Ôn tập bài TĐN số 8 - Cả lớp tập đọc nhạc sau đó ghép lời. 3.Phần kết thúc: - GV dặn dò HS học thuộc 2 bài hát. - GV nhận xét tiết học. - HS lắng nghe. - HS ôn tập. - Lớp ôn lại bài hát Em vẫn nhớ trường xưa. - Nhóm này trình bày, nhóm khác nhận xét. - HS ôn lại bài hát: dàn đồng ca mùa hạ. - Từng nhóm trình diễn, nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Cả lớp ôn bài TĐN số 8.

File đính kèm:

  • docGiao an 5 Tuan 34 20092010.doc