Giáo án Lớp 5 Tuần 34-35

I . MỤC TIÊU:

- Nêu những nguyên nhân đẫn đến việc môi trường không khí và nước bị ô nhiễm

- Nêu tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước.

- Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường không khí và nước.

II . CHUẨN BỊ : GV: Hình vẽ trong SGK trang 138, 139.

 HS: Tranh ảnh về môi trường nước và không khí

 

doc11 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 5 Tuần 34-35, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
; 2c ; 3d ; 4c. - Tuyên dương nhóm thắng cuộc. 4 .Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Xem lại bài và chuẩn bị thi học kì. - HS trả lời - Lắng nghe - 1 - 2 học sinh đọc yêu cầu trò chơi. - Học sinh thực hiện theo nhóm. - Theo dõi đáp án đúng. - Nghe và ghi nhớ. - Các nhóm làm việc, dán phiếu của mình lên bảng, cả lớp nhận xét, đánh giá kết quả. - Theo dõi đáp án đúng. - Lắng nghe LỊCH SỬ: KIỂM TRA I. Mơc tiªu: - KiĨm tra ®Ĩ ®¸nh gi¸ viƯc nắm kiến thức cđa HS vỊ m«n lịch sử mµ c¸c em ®· häc trong häc kú II - RÌn cho c¸c em ®­ỵc lµm quen víi thi cư vµ cã kü n¨ng lµm bµi tèt - Gi¸o dơc c¸c em tÝnh tù gi¸c trong häc tËp II- §å dïng d¹y häc: - Häc sinh chuÈn bÞ bĩt mùc III- C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß A. Tỉ chøc: B. KiĨm tra: - Gi¸o viªn ph¸t ®Ị kiĨm tra cho häc sinh C©u I: Khoanh trßn tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng (4®) C©u 1: N¨m 1959, Trung ­¬ng §¶ng më ®­êng Tr­êng S¬n nh»m mơc ®Ých g×? A. Phơc vơ c«ng nghiƯp hãa, hiƯn ®¹i hãa ®Êt n­íc B. Më mang giao th«ng miỊn nĩi C. T¹o ®iỊu kiƯn cho miỊn B¾c chi viƯn chiÕn tr­êng miỊn Nam D. Nèi liỊn hai miỊn B¾c - Nam C©u 2: §Õ quèc MÜ ph¶i kÝ hiƯp ®Þnh Pa-ri chÊm døt chiÕn tranh, lËp l¹i hßa b×nh ë ViƯt Nam v× A. MÜ kh«ng muèn kÐo dµi chiÕn tranh ë ViƯt Nam B. MÜ muèn thĨ hiƯn thiƯn chÝ víi nh©n d©n ViƯt Nam C. MÜ bÞ thÊt b¹i nỈng nỊ ë c¶ hai miỊn Nam, B¾c D. MÜ muèn rĩt qu©n vỊ n­íc C©u 3: Thêi gian diĨn ra cuéc Tỉng tuyĨn cư bÇu cư Quèc héi cđa n­íc ViƯt Nam thèng nhÊt lµ: A. Ngµy 25/4/1976 C. Ngµy 30/4/1975 B. Ngµy 1/5/1975 C©u 4: Ai lµ ng­êi c¾m l¸ cê c¸ch m¹ng trªn Dinh ®éc lËp ngµy 30/4/1975 A. §ång chÝ Bïi Quang ThËn B. §ång chÝ Vị §¨ng Toµn C. C¶ 2 ®ång chÝ Bïi Quang ThËn vµ Bïi Quang Toµn C©u II: §iỊn nh÷ng néi dung phï hỵp vµo chỉ chÊm (2,5®) Néi dung QuyÕt ®Þnh cđa k× häp Quèc héi khãa VI Tªn n­íc .......................................................................................... Quèc k× .......................................................................................... Quèc ca .......................................................................................... Thđ ®« .......................................................................................... Thµnh phè Sµi Gßn -Gia §Þnh .......................................................................................... C©u III: Nªu néi dung c¬ b¶n cđa hiƯp ®Þnh Pa-ri (2®) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... C©u IV: Nªu vai trß cđa nhµ m¸y thđy ®iƯn Hßa B×nh ®èi víi c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc (1,5®) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. - Häc sinh lµm bµi - Gi¸o viªn thu bµi Thø 4 KHOA HỌC: KIỂM TRA I. Mơc tiªu: - KiĨm tra ®Ĩ ®¸nh gi¸ viƯc nắm kiến thức cđa HS vỊ m«n khoa häc mµ c¸c em ®· häc trong häc kú II - RÌn cho c¸c em ®­ỵc lµm quen víi thi cư vµ cã kü n¨ng lµm bµi tèt - Gi¸o dơc c¸c em tÝnh tù gi¸c trong häc tËp II- §å dïng d¹y häc: - Häc sinh chuÈn bÞ bĩt mùc III- C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß A. Tỉ chøc: B. KiĨm tra: - Gi¸o viªn ph¸t ®Ị kiĨm tra cho häc sinh C©u I: Khoanh trßn tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng (4®) C©u 1: Sù biÕn ®ỉi hãa häc x¶y ra trong c¸c tr­êng hỵp nµo d­íi ®©y? A. Hßa tan ®­êng vµo n­íc C. D©y cao su bÞ kÐo d·n ra B. Th¶ v«i sèng vµo n­íc D. Cèc thđy tinh bÞ r¬i vì C©u 2: Ph¸t biĨu nµo d­íi ®©y kh«ng ®ĩng vỊ c¸c nguån n¨ng l­ỵng? A. MỈt trêi s­ëi Êm vµ chiÕu s¸ng mäi vËt trªn Tr¸i §Êt B. Tõ n¨ng l­ỵng n­íc ch¶y ng­êi ta cã thĨ t¹o ra dßng ®iƯn C. Than ®¸, dÇu má lµ c¸c nguån n¨ng l­ỵng cã h¹n v× vËy con ng­êi ph¶i sư dơng tiÕt kiƯm D. Ng­êi ta kh«ng thĨ t¹o ra dßng ®iƯn tõ n¨ng l­ỵng giã C©u 3: §Ĩ ®Ị phßng dßng ®iƯn qu¸ m¹nh cã thĨ g©y ch¸y ®­êng d©y vµ ch¸y nhµ, ng­êi ta l¾p thªm vµo ®­êng d©y c¸i g×? A. Mét c¸i qu¹t B. Mét bãng ®Ìn C. Mét cÇu ch× D. Mét chu«ng ®iƯn C©u 4: Trøng Õch në thµnh g×? A. Õch con B. Nßng näc C. C¸ con C©u II: §iỊn tõ cßn thiÕu vµo « trèng (2®) Hoa lµ c¬ quan ..................(1) cđa nh÷ng loµi thùc vËt cã hoa. C¬ quan ...................(2) ®ùc gäi lµ...........................(3). C¬ quan sinh dơc c¸i gäi lµ........................(4) C©u III: §iỊn tªn c¸c con vËt d­íi ®©y vµo cét cho phï hỵp: C¸ vµng,R¾n, C¸ heo, Chim, D¬i, Chuét, KhØ, B­ím. (2®) §éng vËt ®Ỵ trøng §éng vËt ®Ỵ con ................................................................ .............................................................. .............................................................. ............................................................... .................................................... .................................................... ..................................................... ..................................................... C©u IV: Nªu c¸c viƯc lµm ®Ĩ b¶o vƯ m«i tr­êng (2®) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... - Häc sinh lµm bµi - Gi¸o viªn thu bµi ĐỊA LÍ: KIỂM TRA - KiĨm tra ®Ĩ ®¸nh gi¸ viƯc nắm kiến thức cđa HS vỊ m«n ®Þa lÝ mµ c¸c em ®· häc trong häc kú II - RÌn cho c¸c em ®­ỵc lµm quen víi thi cư vµ cã kü n¨ng lµm bµi tèt - Gi¸o dơc c¸c em tÝnh tù gi¸c trong häc tËp II- §å dïng d¹y häc: - Häc sinh chuÈn bÞ bĩt mùc III- C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß A. Tỉ chøc: B. KiĨm tra: - Gi¸o viªn ph¸t ®Ị kiĨm tra cho häc sinh C©u I: Khoanh trßn tr­íc c©u tr¶ lêi ®ĩng (4®) C©u 1: Trong c¸c ý sau ®©y, ý nµo kh«ng ®ĩng vỊ ch©u Nam Cùc? A. §éng vËt tiªu biĨu lµ chim c¸nh cơt B. Lµ ch©u lơc n»m ë vïng ®Þa cùc C. Cã d©n c­ ®«ng ®ĩc D. L¹nh quanh n¨m C©u 2: §¹i d­¬ng cã diƯn tÝch vµ ®é s©u lín nhÊt lµ: A. Th¸i B×nh D­¬ng C. Ên §é D­¬ng B. §¹i T©y D­¬ng D. B¾c B¨ng D­¬ng C©u 3: N­íc cã diƯn tÝch lín nhÊt thÕ giíi lµ: A. Liªn Bang Nga C. Hoa K× B. Trung Quèc D. Ca-na-da C©u 4: Loµi ®éng vËt nµo cã ë ch©u §¹i D­¬ng A. Chim c¸nh cơt C. GÊu c«-a-la B. GÊu tr¾ng D. L¹c §µ C©u II: Nèi th«ng tin ë cét A víi cét B sao cho phï hỵp (2®) A B Ch©u ¸ Cã ®­êng xÝch ®¹o ®i ngang qua gi÷a ch©u lơc; d©n c­ ®a sè lµ ng­êi da ®en Ch©u MÜ Thuéc T©y b¸n cÇu;cã rõng rËm A-ma-d«n nỉi tiÕng thÕ giíi Ch©u Phi Ch©u lơc cã nhiỊu c¶nh quan nỉi tiÕng nh­: VÞnh H¹ Long, V¹n lÝ tr­êng thµnh, ®Ịn ¡ng-co-v¸t Ch©u ¢u Ch©u lơc n»m phÝa T©y ch©u ¸; cã khÝ hËu «n hßa;®a sè d©n c­ lµ ng­êi da tr¾ng C©u III: ViÕt ch©u lơc øng víi tªn n­íc (2®) Tªn n­íc Ch©u lơc Ph¸p .................................................................... Trung Quèc .................................................................... ¤-x tr©y-li-a .................................................................... Hoa K× .................................................................... C©u IV: V× sao khu vùc §«ng Nam ¸ l¹i s¶n xuÊt ®­ỵc nhiỊu lĩa g¹o? (2®) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ - Häc sinh lµm bµi - Gi¸o viªn thu bµi

File đính kèm:

  • docLOP 5 TUAN 34-35.doc
Giáo án liên quan