Giáo án Lớp 5 Tuần 33 Trường Tiểu học Tiên Minh

1. Đọc lưu loát toàn bài :

Đọc đúng các từ mới và các từ khó trong bài.

Biết đọc bài với giọng thông báo rõ ràng; ngắt giọng làm rõ từng điều luật, từng khoản mục.

2. Hiểu nghĩa của các từ ngữ mới, hiểu nội dung từng điều luật.

Hiểu Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là văn bản của nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em, quy định bổn phận cả trẻ em đối với gia đình và xã hội. Biết liên hệ những điều luật với thưc tế để có ý thức về quyền lợi và bổn phận của trẻ em, thực hiện Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

 

doc17 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 19/12/2014 | Lượt xem: 599 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 5 Tuần 33 Trường Tiểu học Tiên Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C: - Bảng phụ ghi 3 đề văn. III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ (2-3’) - Nêu cấu tạo bài văn tả người? 2. Dạy bài mới: a. Giới thiệu bài (1-2’) b. Hướng dẫn HS luyện tập (32-34’) Bài 1 (14-16’) - 1 HS đọc nội dung bài 1 trong SGK. - GV treo bảng phụ đã viết 3 đề bài, cùng HS phân tích từng đề - gạch chân những từ ngữ quan trọng. + Tả cô giáo (hoặc thầy giáo) đã từng dạy dỗ em và để lại cho em nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp. + Tả một người ở địa phương em sinh sống (chú công an phường, chú dân phòng, bác tổ trưởng dân phố, bà cụ bán hàng...) + Tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc. - GV kiểm tra HS chuẩn bị , mời một số HS nói đề bài các em chọn. - 1 HS đọc gợi ý 1, 2 trong SGK cả lớp theo dõi - GV nhắc HS: Dàn ý bài văn tả người cần xây dựng theo gợi ý trong SGK xong các ý cụ thể phải thể hiện sự quan sát riêng của mỗi em, giúp các em có thể dựa vào dàn ý để tả người đó. - Dựa theo dàn ý 1, HS viết nhanh dàn ý bài văn. - HS trình bày, cả lớp và GV nhận xét, bổ sung, hoàn chỉnh các dàn ý. - Mỗi HS tự sửa dàn ý bài viết của mình. Bài 2 (16-18’) - HS đọc yêu cầu bài tập 2 - HS trình bày miệng bài văn tả người , cần nói theo sát dàn ý nói ngắn gọn , diễn đạt thành câu - Sau khi mỗi HS trình bày, cả lớp trao đổi, thảo luận về cách sắp xếp các phần trao đổi trong dàn ý, cách trình bày, diễn đạt, bình chọn người trình bày hay nhất c. Củng cố, dặn dò: (2-3') - GV nhận xét tiết học. ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ _________________________________________________ Luyện từ và câu ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (DẤU NGOẶC KÉP) I - MỤC TIÊU: 1. Củng cố, khắc sâu kiến thức về dấu ngoặc kép: nêu được tác dụng của dấu ngoặc kép. 2. Làm đúng bài tập thực hành giúp nâng cao kĩ năng sử dụng dấu ngoặc kép. II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Bảng phụ. III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ (2-3’) - Chữa bài 4 tiết luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Trẻ em 2. Dạy bài mới: a. Giới thiệu bài (1-2’) b. Hướng dẫn HS làm bài tập (32-34’) Bài 1 (10-12’) - Mời 1 HS nhắc lại 2 tác dụng của dấu ngoặc kép. - Đoạn văn dã cho có những chỗ phải điền dấu ngoặc kép để đánh dấu lời nói trực tiếp hoặc ý nghĩ của nhân vật Để làm đúng bài tập, các em phải đọc kĩ từng câu văn, phát hiện chỗ nào thể hiện lời nói trực tiếp của nhân vật, chỗ nào thể hiện ý nghĩ của nhân vật để điền dấu ngoặc kép cho đúng. - 1 HS đọc nội dung bài tập, cả lớp theo dõi trong SGK. - HS làm bài. - HS trình bày bài của mình, HS khác nhận xét bổ sung. Chốt : Em nghĩ: “Phải nói ngay điều này để thầy biết”. Người ngồi đối diện với thầy và hơi nghiêng đầu mỉm cười, cô bé nói một cách chậm rãi, dịu dàng, ra vẻ người lớn: “Thưa thầy, sau này lớn lên, em muốn làm nghề dạy học. Em sẽ dạy học ở trường này”. - Dấu ngoặc kép thứ nhất đánh dấu ý nghĩ của nhân vật. - Dấu ngoặc kép thứ 2 đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. Bài 2 (6-8’) - HS đọc nội dung bài tập. - GV nhắc HS chú ý: Đoạn văn đã cho có những từ được dùng với ý nghĩa đặc biệt nhưng chưa được đặt trong dấu ngoặc kép. - Thảo luận nhóm đôi để phát hiện ra những từ đó, đặt các từ này trong dấu ngoặc kép. - Cách thực hiện tiếp theo tương tự bài 1. Chốt : Lớp chúng tôi tổ chức cuộc bình chọn “Người giàu có nhất”. Đoạt danh hiệu trong cuộc thi này là cậu Long, bạn thân nhất của tôi. Cậu ta có cả một “Gia tài” khổng lồ về sách các loại : Sách bách khoa tri thức HS, từ điển tiéng anh, sách bài tập toán và tiếng việt, sách dạy chơi cờ vua, sách dạy tập y- ô- ga... Bài 3 (12-14’) - Đọc yêu cầu của bài. - HS suy nghĩ, viết đoạn văn vào vở, một HS làm bảng phụ - GV chấm bài - Chữa bài trên bảng phụ - Một số HS tiếp nối nhau đọc đoạn văn - nói ĩo những chỗ dùng dấu ngoặc kép, tác dụng của dấu ngoặc kép c. Củng cố, dặn dò: (2-3') - GV nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ tác dụng của dấu ngoặc kép để sử dụng đúng khi viết bài. ______________________________________________________________ Toán LUYỆN TẬP/171 I. MỤC TIÊU: Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng giải một số bài toán có dạng đặc biệt. - Làm được hết các BT sgk(BT ngoài chuẩn (BT4) II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - Bảng phụ. III. CÁC HĐ DẠY – HỌC CHỦ YẾU. *Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ (2'). - Nêu một số dạng bìa toán đã học? *Hoạt động 2: Ôn tập (35'). Bài 1/171: Làm nháp.(9’) - Kiến thức: Củng cố cách giải dạng toán "Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó" Bài 2/151: Làm nháp(8’) - Kiến thức: Củng cố cách giải dạng toán "Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó" Bài 3/171: Làm vở(8’) - Kiến thức: Vận dụng cách giải "rút về đơn vị" để giải dạng toán về quan hệ tỉ lệ. Bài 4/171: Làm vở.(6’) - Kiến thức: Dựa vào biểu đồ giải toán về số phần trăm. *Hoạt động 3: Củng cố (3'). - Nhận xét tiết học. ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ ________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 5 n¨m 2014 TËp lµm v¨n ¤n tËp vÒ t¶ ng­êi (KiÓm tra viÕt) I - môc ®Ých - yªu cÇu: HS viÕt ®­îc mét bµi v¨n t¶ ng­êi hoµn chØnh cã bè côc râ rµng, ®ñ ý; thÓ hiÖn ®­îc nh÷ng quan s¸t riªng; dïng tõ, ®Æt c©u ®óng; c©u v¨n cã h×nh ¶nh, c¶m xóc. II - §å dïng d¹y - häc: III - C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Giíi thiÖu bµi (1-2’) 2. H­íng dÉn HS viÕt bµi: (5-6') - 1 HS ®äc 3 ®Ò bµi trong SGK - GV nh¾c HS: + Ba ®Ò v¨n ®· nªu lµ ba ®Ò cña tiÕt lËp dµn ý tr­íc. C¸c em nªn viÕt theo®Ò bµi cò vµ dµn ý ®· lËp. Tuy nhiªn, nÕu muèn, c¸c em vÉn cã thÓ thay ®æi - chän mét ®Ò bµi kh¸c víi sù lùa chän ë tiÕt häc tr­íc. + Dï viÕt theo ®Ò bµi cò, c¸c em vÉn cÇn kiÓm tra l¹i dµn ý, chØnh söa. Sau ®ã, dùa vµo dµn ý, viÕt hoµn chØnh bµi v¨n. 3. HS lµm bµi: (27-30') 4. Cñng cè, dÆn dß (2-4’) - GV nhËn xÐt tiÕt lµm bµi cña HS vµ th«ng b¸o tr¶ bµi v¨n t¶ c¶nh c¸c em ®· viÕt trong tiÕt TLV tíi. ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ ______________________________________________ To¸n TiÕt 165: luyÖn tËp/171 I. Môc tiªu: Gióp HS «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng g¶i mét sè bµi to¸n cã d¹ng ®Æc biÖt. II. §å dïng d¹y – häc: - B¶ng phô. III. C¸c H§ d¹y – häc chñ yÕu. *Ho¹t ®éng1: KiÓm tra bµi cò (5'). *Ho¹t ®éng 2: ¤n tËp (32'). Bµi 1/171: Lµm nh¸p. - KiÕn thøc: Cñng cè c¸ch gi¶i d¹ng to¸n "T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña hai sè ®ã" Bµi 2/151: Lµm nh¸p - KiÕn thøc: Cñng cè c¸ch gi¶i d¹ng to¸n "T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña hai sè ®ã" Bµi 3/171: Lµm vë - KiÕn thøc: VËn dông c¸ch gi¶i "rót vÒ ®¬n vÞ" ®Ó gi¶i d¹ng to¸n vÒ quan hÖ tØ lÖ. Bµi 4/171: Lµm vë. - KiÕn thøc: Dùa vµo biÓu ®å gi¶i to¸n vÒ sè phÇn tr¨m. *Ho¹t ®éng 3: Cñng cè (3'). - NhËn xÐt tiÕt häc. ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ _____________________________________________________ §Þa lý ¤n tËp cuèi n¨m I. Môc tiªu: - Nªu ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm tiªu biÓu vÒ tù nhiªn, d©n c­ vµ ho¹t ®éng kinh tÕ cña ch©u ¸, ch©u ¢u, ch©u Phi, ch©u MÜ, ch©u §¹i D­¬ng. - Nhí ®­îc tªn mét sè quèc gia (®· ®­îc häc trong ch­¬ng tr×nh) cña c¸c ch©u lôc kÓ trªn. - ChØ ®­îc trªn B¶n ®å thÕ giíi c¸c ch©u lôc, c¸c ®¹i d­¬ng vµ n­íc ViÖt Nam. II. §å dïng: - B¶n ®å thÕ giíi. - Qu¶ ®Þa cÇu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra bµi cò: (2-3') - Võa «n tËp võa kiÓm tra. 2. Giíi thiÖu bµi: ¤n tËp cuèi n¨m 3. D¹y bµi míi: 3.1. VÞ trÝ cña c¸c ®¹i d­¬ng: Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¸ nh©n hoÆc c¶ líp: (10’) - GV gäi mét sè HS lªn b¶ng chØ c¸c ch©u lôc, c¸c ®¹i d­¬ng vµ n­íc ViÖt Nam trªn B¶n ®å thÕ giíi hoÆc qu¶ ®Þa cÇu. - GV tæ chøc cho HS ch¬i trß “§èi ®¸p nhanh” (T­¬ng tù nh­ ë bµi 7) ®Ó gióp c¸c em nhí tªn mét sè quèc gia ®· häc vµ biÕt chóng thuéc ch©u lôc nµo. ë trß ch¬i nµy mçi nhãm gåm 8 HS. - GV söa ch÷a vµ gióp HS hoµn thiÖn phÇn tr×nh bµy. Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc theo nhãm: - HS c¸c nhãm th¶o luËn vµ hoµn thµnh b¶ng ë c©u 2b trong SGK. - §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm tríc líp. - GV kÎ s½n b¶ng thèng kÕ (nh­ ë c©u 2b trong SGK) lªn b¶ng vµ gióp HS ®iÒn ®óng c¸c kiÕn thøc vµo b¶ng. L­u ý: ë c©u 2b cã thÓ mçi nhãm ®iÒn ®Æc ®iÓm cña c¶ 6 ch©u lôc, nh­ng còng cã thÓ chØ ®iÒn 1 hoÆc 2 ch©u lôc ®Ó ®¶m b¶o thêi gian. 4. Cñng cè, dÆn dß (2-3’) - HS ®äc ghi nhí/SGK. - VÒ nhµ häc bµi. _____________________________________________________

File đính kèm:

  • docG.A5 -TUAN 33.doc
Giáo án liên quan