Giáo án lớp 5 tuần 33 chuẩn

TẬP ĐỌC - TIẾT 65

LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM

I. Mục tiêu

- Biết cách đọc bài văn rõ ràng, rành mạch và phù hợp với giọng đọc một văn bản.

- Hiểu nội dung 4 điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. (Trả lời được các câu hỏi SGK)

II. Đồ dùng dạy học

- Tranh minh hoạ trang 145 SGK

- Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần luyện đọc

 

doc18 trang | Chia sẻ: dangnt0491 | Ngày: 09/04/2016 | Lượt xem: 521 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 tuần 33 chuẩn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cña bµi v¨n t¶ con vËt ®· viÕt l¹i. - NX, ý thøc häc bµi cña HS 2. D¹y häc bµi míi Bµi 1: - Gäi HS ®äc y/c vµ 3 ®Ò bµi trong SGK - HS nèi tiÕp nhau nªu ®Ò bµi m×nh chän - HS ®äc gîi ý 1 - Yªu cÇu HS tù lËp dµn ý - Gäi 3 HS lµm vµo b¶ng nhãm d¸n bµi lªn b¶ng - NX, cho ®iÓm dµn ý ®¹t yªu cÇu Bai2: - Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp - Tæ chøc cho HS ho¹t ®éng trong nhãm - Gäi HS tr×nh bµy tr­íc líp - NhËn xÐt cho ®iÓm HS tr×nh bµy. 3. Cñng cè dÆn dß. - NX tiÕt häc - DÆn vÒ nhµ hoµn chØnh dµn ý bµi v¨n t¶ ng­êi. * VÝ dô: Dµn ý bµi v¨n miªu t¶ c« gi¸o 1, Më bµi: N¨m nay em ®· häc líp 5. Em vÉn nhí m·i vÒ c« H­¬ng. C« gi¸o ®· dËy em håi líp 1 2, Th©n bµi - C« H­¬ng cßn rÊt trÎ - D¸ng ng­êi c« trßn l¼n - Lµn tãc m­ît xo· ngang l­ng - Khu«n mÆt trßn, tr¾ng hång - §«i m¾t to, ®en lay l¸y thËt Ên t­îng - Mçi khi c« c­êi ®Ó lé hµm r¨ng tr¾ng ngµ - Giäng nãi cña c« ngät ngµo dÔ nghe - C« kÓ chuyÖn rÊt hay - C« lu«n uèn n¾n cho chóng em tõng nÐt ch÷ - C« ch¨m sãc chóng em tõng b÷a ¨n giÊc ngñ. 3, KÕt bµi - Em ®· theo bè mÑ ra thµnh phè häc nh­ng hÌ nµo em còng muèn vÒ quª ®Ó th¨m c« H­¬ng To¸n tiÕt 164 Mét sè d¹ng bµi to¸n ®· häc I. Môc tiªu - BiÕt mét sè d¹ng to¸n ®· häc. - BiÕt gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn t×m sè trung b×nh céng, t×m hai sè biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã. (Bµi 1,2) II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 3-5' 7-8' 7-8' 7-8' 7-8' 3-5' 1. KiÓm tra bµi cò - 1 HS lªn b¶ng lµm c¸c bµi tËp luyÖn tËp thªm cña tiÕt tr­íc. - GV nhËn xÐt cho ®iÓm 2. D¹y bµi míi a, Tæng hîp 1 sè d¹ng to¸n ®Æc biÖt ®· häc - Em h·y kÓ tªn mét sè d¹ng to¸n cã lêi v¨n ®Æc biÖt ®· häc? b, HD häc sinh luyÖn tËp Bµi 1: - Gäi HS ®äc ®Ò to¸n - Y/C häc nªu c¸ch tÝnh trung b×nh céng cña c¸c sè - HS lµm bµi - GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm Bµi 2: - Gv gäi HS ®äc ®Ò bµi - HS tãm t¾t bµi to¸n, t×m c¸ch gi¶i bµi to¸n - GV gäi HS nhËn xÐt bµi trªn b¶ng, kÕt luËn lêi gi¶i ®óng Bµi 3: Gäi Hs ®äc ®Ò to¸n - Yªu cÇu Hs tãm t¾t bµi t¸n vµ gi¶i - HS tù lµm bµi - GV ch÷a bµi 3. Cñng cè dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn dß vÒ nhµ lµm bµi tËp 1. T×m sè trung b×nh céng 2. T×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña 2 sè ®ã. 3. T×m hai sè khi biÕt tæng vµ tØ sè cña 2 sè ®ã 4. T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña hai sè ®ã 5. Bµi to¸n rót vÒ ®¬n vÞ 6. Bµi to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m 7. Bµi to¸n chuyÓn ®éng ®Òu 8. Bµi to¸n cã néi dung h×nh häc Bµi 1: Giê thø ba ng­êi ®ã ®i ®­îc qu·ng ®­êng lµ: (12 + 18) : 2 = 15 (km) Trung b×nh mçi giê ng­êi ®ã ®i ®­îc lµ: (12 + 18 + 15) : 3 = 15 (km) §S: 15 km Bµi 2: Nöa chu vi HCN lµ: 120 : 2 = 60 (m) ChiÒu réng m¶nh v­ên lµ: (60 - 10) : 2 = 25 (m) ChiÒu dµi m¶nh v­ên lµ: 25 + 10 = 35 (m) DiÖn tÝch m¶nh v­ên lµ: 25 x 35 = 875 (m/2) §S: 875 m/2. LÞch sö - tiÕt 33 ¤n tËp lÞch sö n­íc ta tõ gi÷a thÕ kØ XÜX ®Õn nay I. Môc tiªu - N¾m ®­îc mét sè sù kiÖn, nh©n vËt lÞch sö tiªu biÓu cña n­íc ta tõ 1858 ®Õn nay: + Thùc d©n Ph¸p x©m l­îc n­íc ta, nh©n d©n ta ®øng lªn chèng ph¸p. + §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi, l·nh ®¹o c¸ch m¹ng n­íc ta.; CM T8 thµnh c«ng; Ngµy 2-9-1945 B¸c Hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp khai sinh ra n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ. + Cuèi n¨m 1945 thùc d©n Ph¸p trë l¹i x©m l­îc n­íc ta nh©n d©n ta tiÕn hµnh cuéc kh¸ng chiÕn gi÷ n­íc. ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ kÕt thóc th¾ng lîi cuéc kh¸ng chiÕn. - Giai ®o¹n 1954-1975: Nh©n d©n MiÒn Nam ®øng lªn chiÕn ®Êu, miÒn B¾c võa x©y dùng chñ nghÜa x· héi , võa chèng tr¶ cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña §Q MÜ. ChiÕn dÞch Hå ChÝ Minh toµn th¾ng, ®Êt n­íc ®­îc thèng nhÊt. II. §å dïng - B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam - Tranh ¶nh, phiÕu häc tËp III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 3-5' 14' 7-8' 5-7' 3-5' 1. KiÓm tra bµi cò - Gv kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS 2. D¹y bµi míi a, H§ 1: Lµm viÖc c¶ líp - GV dïng b¶ng phô, HS nªu ra 4 thêi k× lÞch sö ®· häc + tõ 1858 dÕn 1945 + tõ 1945 ®Õn 1954 + tõ 1954 ®Õn 1975 + tõ 1975 ®Õn nay b, Ho¹t ®éng nhãm - Chia líp thµnh 4 nhãm - Mçi nhãm th¶o luËn vÒ néi dung chÝnh cña 1 thêi k×. - C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ häc tËp tr­íc líp. c, Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn c¶ líp - GV tæng kÕt ng¾n gän : Tõ 1975 ®Õn nay c¶ n­íc cïng b­íc vµo c«ng cuéc x©y dùng CNXH, d­íi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng nh©n d©n ta ®· tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc vµ thu ®­îc nhiÒu thµnh tùu quan träng ®­a ®Êt n­íc tiÕn lªn. 3. Cñng cè dÆn dß - Gv nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn dß chuÈn bÞ bµi sau. 1.C¸c thêi k× lÞch sö. - Thùc d©n Ph¸p x©m l­îc n­íc ta, C¸c cuéc khëi nghÜa cña nh©n d©n næ ra chèng ph¸p - C¸ch m¹ng th¸ng 8 thµnh c«ng vµ chÝn n¨m kh¸ng chiÕn gian khæ - Kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu n­íc - Thêi k× x©y dùng ®Êt n­íc. 2, Néi dung chÝnh cña mçi thêi k× - C¸c niªn ®¹i quan träng - C¸c sù kiÖn lÞch sö chÝnh - c¸c nh©n vËt tiªu biÓu LuyÖn tõ vµ c©u tiÕt 66: ¤n tËp vÒ dÊu c©u (DÊu ngoÆc kÐp) I. Môc tiªu - Nªu ®­îc t¸c dông cña dÊu ngoÆc kÐp vµ lµm ®­îc bµi tËp thùc hµnh vÒ dÊu ngoÆc kÐp. - ViÕt ®­îc ®o¹n v¨n kho¶ng 5 c©u cã sö dông dÊu ngoÆc kÐp (BT3). II. §å dïng d¹y häc GiÊy khæ to, bót d¹ III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc TG Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 3-4' 8-10' 7-8' 9-10' 3-5' 1. KiÓm tra bµi cò - 1 HS lªn b¶ng viÕt c©u cã h×nh ¶nh so s¸nh ®Ñp vÌ trÎ em. - NX, cho ®iÓm tõng HS 2. D¹y häc bµi míi Bµi 1: - Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ ®o¹n v¨n cña bµi tËp - GV treo b¶ng phô - HS tù lµm bµi, §äc kÜ c©u v¨n råi ®iÒn dÊu ngoÆc kÐp cho phï hîp. - Gäi HS lµm b¶ng nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ - NX, KÕt luËn lêi gi¶i ®óng Bµi 2: - C¸ch tæ chøc t­¬ng tù nh­ bµi 1 Bµi 3: - HS ®äc yªu cÇu bµi tËp - Yªu cÇu HS tù lµm bµi tËp - Gäi HS lµm b¶ng nhãm, treo b¶ng ®äc ®o¹n v¨n - Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n m×nh viÕt - NX, cho ®iÓm 3. Cñng cè dÆn dß - NhËn xÐt tiÕt häc - DÆn vÒ nhµ häc thuéc ghinhí vÒ dÊu ngoÆc kÐp Bµi 1: Em nghÜ: "Ph¶i nãi ngay ®iÒu nµy ®Ó thÇy biÕt". ra vÎ ng­êi lín: "Th­a thÇy, sau nµy lín lªn, em muèn lµm nghÒ d¹y häc. Em sÏ d¹y häc ë tr­êng nµy". Bµi 2: - "Ng­êi giµu cã nhÊt" - "Gia tµi" Bµi 3: Cuèi buæi häc, H»ng "c«ng chóa" th«ng b¸o häp tæ. Thø s¸u ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2010 MÜ thuËt (GV chuyªn) §Þa lÝ: tiÕt 33 ¤n tËp cuèi n¨m I. Môc tiªu - T×m ®­îc c¸c ch©u lôc, ®¹i d­¬ng vµ n­íc ViÖt Nam trªn B¶n ®å thÕ giíi. - HÖ thèng mét sè ®Æc ®iÓm chÝnh tiªu biÓu vÒ tù nhiªn (vÞ trÝ ®Þa lÝ, ®Æc ®iÓm tù nhiªn) , d©n c­ vµ ho¹t ®éng kinh tÕ cña c¸c ch©u lôc: ch©u ¸, ch©u ©u, ch©u Phi, ch©u mÜ, ch©u ®¹i d­¬ng, ch©u Nam Cùc. II. §å dïng d¹y häc - B¶n ®å thÕ giíi, qu¶ ®Þa cÇu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu TG Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 3-5' 14' 14'-17' 3-5' 1. KiÓm tra bµi cò: - 1HS tr¶ lêi c©u hái KÓ tªn c¸c ®¹i d­¬ng trªn thÕ giíi, ®¹i d­¬ng nµo cã diÖn tÝch lín nhÊt? - GV nhËn xÐt cho ®iÓm. 2. D¹y bµi míi - a, H§ 1: Lµm viÖc c¸ nh©n - GV tæ chøc cho HS lªn b¶ng chØ c¸c ch©u lôc, c¸c ®¹i d­¬ng vµ n­íc ViÖt Nam trªn b¶n ®å - Tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i §èi ®¸p nhanh ®Ó biÕt tªn c¸c quèc gia vµ nhí xem thuéc ch©u lôc nµo. - Mçi nhãm 8 HS tham gia ch¬i - GV söa ch÷a vµ hoµn thiÖn phÇn tr×nh bµy b, H§ 2: Lµm viÖc nhãm - C¸c nhãm th¶o luËn vµ hoµn thµnh b¶ng ë c©u 2b SGK - §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ - Gv gióp HS ®iÒn ®óng c¸c kiÕn thøc vµo b¶ng. 3. Cñng cè dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau. * VÝ dô - NhËt B¶n: thuéc ch©u A - Nga : ch©u ¢u - Chi -lª: Ch©u MÜ Bµi tËp 2 HS kÎ b¶ng vµ ®iÒn ND vµo b¶ng - Mçi nhãm 1 ch©u lôc To¸n tiÕt 165: LuyÖn tËp I. Môc tiªu - BiÕt gi¶i mét sè bµi to¸n cã d¹ng ®· häc. Bµi 1; 2; 3. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. TG Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung 3-5' 8-9' 8-9' 8-9' 8-9' 3-4' 1. KiÓm tra bµi cò - 1 HS lªn b¶ng lµm c¸c bµi tËp HD luyÖn tËp thªm cña tiÕt tr­íc - GV ch÷a bµi nhËn xÐt cho ®iÓm 2. d¹y bµi míi Bµi 1: - Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi vµ tãm t¾t c¸ch gi¶i - §Ó tÝnh ®­îc diÖn tÝch cña tø gi¸c ABCD ta cÇn biÕt nh÷ng g×? - Cã thÓ tÝnh diÑn tÝch ABED vµ BCE theo bµi to¸n ®iÓn h×nh nµo? - HS vÏ s¬ ®å vµ gi¶i - GV nhËn xÐt cho ®iÓm Bµi 2: - GV mêi HS ®äc ®Ò bµi vµ tãm t¾t bµi to¸n - Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? v× sao em biÕt? - HS vÏ s¬ ®å vµ gi¶i - GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS Bµi 3: - GV gäi hs ®äc bµi to¸n - HS tù lµm bµi - GV nhËn xÐt cho ®iÓm Bµi 4: - HS ®äc ®Ò bµi - QS biÓu ®å vµ tù lµm bµi. - GV ch÷a bµi vµ cho ®iÓm HS 3. Cñng cè dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn dß vÒ nhµ lµm bµi tËp tiÕt tr­íc Bµi 1 Theo s¬ ®å: DiÖn tÝch tam gi¸c BEC lµ: 13,6 : (3-2) x2 = 27,2 (cm/2) DiÖn tÝch tø gi¸c ABED lµ: 27,2 + 13,6 = 40,8( cm/2) DiÖn tÝch tø gi¸c ABCD lµ: 40,8 + 27,2 = 68 (cm/2) §S: 68 cm/2 Bµi 2 Theo s¬ ®å , sè HS Nam líp 5A 35 : ( 4+3) x 3 = 21 (HS) Sè HS n÷ cña líp 5A lµ: 35 - 15 = 20 (HS) Sè HS n÷ nhiÒu h¬n sè HS nam lµ: 20 - 15 = 5 (HS) §S: 5 HS Bµi 3: ¤ t« ®i 75 km th× tiªu thô hÕt sè lÝt x¨ng lµ: 12 : 100 x 75 = 9 (lÝt) §S: 9 lÝt. TËp lµm v¨n - tiÕt 66 T¶ ng­êi ( KiÓm tra viÕt) I. Môc tiªu - ViÕt ®­îc bµi v¨n t¶ ng­êi theo ®Ò bµi gîi ý trong SGK. - Bµi v¨n râ néi dung miªu t¶, ®óng cÊu t¹o bµi v¨n t¶ ng­êi ®· häc. II. §å dïng d¹y häc - B¶ng líp viÕt s½n 3 ®Ò bµi III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu 1. KiÓm tra bµi - KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ giÊy bót cña HS 2. Thùc hµnh viÕt bµi - Gäi 3 HS ®äc 3 ®Ò bµi kiÓm tra trªn b¶ng - HS dùa vµo dµn ý ®· lËp ë tiÕt tr­íc ®Ó viÕt bµi 3. Cñng cè dÆn dß - NX vÒ ý thøc lµm bµi cña HS - VÒ nhµ xem l¹i kiÕn thøc v¨n t¶ ng­êi Sinh ho¹t: 33 Tæng kÕt tuÇn 33 I. Môc tiªu - NhËn xÐt c¸c ­u khuyÕt ®iÓm cña HS ®· thùc hiÖn ®­îc trong tuÇn, th«ng qua ®ã biÓu d­¬ng nh÷ng mÆt tèt mµ HS ®· ®¹t ®­îc - Phæ biÕn kÕ ho¹ch tuÇn sau - T¹o kh«ng khÝ s«i næi hµo høng trong toµn líp häc II. Néi dung 1. Líp tr­ëng b¸o c¸o c¸c mÆt ho¹t ®éng trong tuÇn 2. C¸c tæ b×nh bÇu xÕp lo¹i : Tæ1: Tæ2: Tæ3 Tæ4: 3. Gi¸o viªn nhËn xÐt chung vÒ c¸c mÆt: - VÒ nÒ nÕp - VÒ häc tËp - VÒ ®¹o ®øc - VÖ sinh trang phôc 4. Gi¸o viªn phæ biÕn c«ng viÖc tuÇn sau ; v¨n nghÖ kÕt thóc. NhËn xÐt cña BGH Ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 KÝ duyÖt:

File đính kèm:

  • docnhan cam my.doc
Giáo án liên quan