Giáo án Lớp 5 Tuần 32 - Trường Tiểu học số 1 Nhơn Hậu

luyện từ và câu Ôn tập về dấu câu

(Dấu phẩy)

I/ Mục tiêu:

-Tiếp tục luyện tập sử dụng đúng dấu phẩy trong văn viết.

-Thông qua việc dùng dấu phẩy, nhớ được các tác dụng của dấu phẩy.

II/ Đồ dùng dạy học:

 -Bảng nhóm, bút dạ.

 -Hai tờ giấy khổ to kẻ bảng để HS làm BT 2.

III/ Các hoạt động dạy học:

 

 

doc39 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 02/04/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 5 Tuần 32 - Trường Tiểu học số 1 Nhơn Hậu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
luựa chớn, noõng daõn ủang thu hoaùch muứa, moọt ủửụứng phoỏ ủeùp (phoỏ coồ, phoự hieọn ủaùi), moọt coõng vieõn hoaởc moọt khu vui chụi, giaỷi trớ. + HS: III. Caực hoaùt ủoọng: TG HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH 1’ 1’ 4’ 34’ 1’ 1. Khụỷi ủoọng: 2. Giụựi thieọu baứi mụựi: 4 ủeà baứi cuỷa tieỏt Vieỏt baứi vaờn taỷ caỷnh hoõm nay cuỷng laứ 4 ủeà cuỷa tieỏt Laọp daứn yự, laứm vaờn mieọng cuoỏi tuaàn 31. Trong tieỏt hoùc trửụực, caực em ủaừ trỡnh baứy mieọng 1 ủoaùn vaờn theo daứn yự. Tieỏt hoùc naứy caực em seừ vieỏt hoaứn chổnh caỷ baứi vaờn. Moọt tieỏt laứm vaờn vieỏt (vieỏt hoaứn chổnh caỷ baứi) coự yeõu caàu cao hụn, khoự hụn nhieàu so tieỏt laứm vaờn noựi (moọt ủoaùn) vỡ ủoứi hoỷi caực em phaỷi bieỏt boỏ cuùc baứi vaờn cho hụùp lớ, duứng tửứ, ủaởt caõu, lieõn keỏt caõu ủuựng, baứi vieỏt theồ hieọn nhửừng quan saựt rieõng, caõu vaờn coự hỡnh aỷnh, caỷm xuực. 4. Phaựt trieồn caực hoaùt ủoọng: v Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón hoùc sinh laứm baứi. v Hoaùt ủoọng 2: Hoùc sinh laứm baứi. Phửụng phaựp: Thửùc haứnh. 5. Toồng keỏt - daởn doứ: Yeõu caàu hoùc sinh veà nhaứ ủoùc trửụực baứi OÂn taọp veà vaờn taỷ ngửụứi, quan saựt, chuaồn bũ yự theo ủeà vaờn mỡnh lửùa choùn ủeồ coự theồ laọp ủửụùc moọt daứn yự vụựi nhửừng yự rieõng, phong phuự. Chuaồn bũ: OÂn taọp veà taỷ ngửụứi. (Laọp daứn yự, laứm vaờn mieọng). Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. + Haựt Hoaùt ủoọng lụựp. 1 hoùc sinh ủoùc laùi 4 ủeà vaờn. Hoùc sinh mụỷ daứn yự ủaừ laọp tửứ tieỏt trửụực vaứ ủoùc laùi. Hoaùt ủoọng caự nhaõn. Hoùc sinh vieỏt baứi theo daứn yự ủaừ laọp. Hoùc sinh ủoùc soaựt laùi baứi vieỏt ủeồ phaựt hieọn loói, sửỷa loói trửụực khi noọp baứi. * * * RUÙT KINH NGHIEÄM Thửự naờm ngaứy 23 thaựng 4 naờm 2009 Tieỏt 159 : TOAÙN OÂN TAÄP TÍNH CHU VI , DIEÄN TÍCH MOÄT SOÁ HèNH I. Muùc tieõu: 1. Kieỏn thửực: - OÂn taọp cuỷng coỏ kieỏn thửực chu vi, dieọn tớch moọt soỏ hỡnh ủaừ hoùc ( Hỡnh vuoõng, hỡnh chửừ nhaọt, hỡnh tam giaực, hỡnh thang,hỡnh bỡnh haứnh, hỡnh thoi, hỡnh troứn). 2. Kú naờng: - Coự kyừ naờng tớnh chu vi, dieọn tớch moọt soỏ hỡnh ủaừ hoùc 3. Thaựi ủoọ: - Yeõu thớch moõn hoùc. II. Chuaồn bũ: + GV: Baỷng phuù, heọ thoỏng caõu hoỷi. + HS: Xem trửụực baứi ụỷ nhaứ. III. Caực hoaùt ủoọng: TG HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH 1’ 4’ 1’ 8’ 9’ 9’ 9’ 2’ 1’ 1. Khụỷi ủoọng: 2. Baứi cuừ: OÂn taọp caực pheựp tớnh soỏ ủo thụứi gian. 3. Giụựi thieọu baứi mụựi: OÂn taọp veà chu vi, dieọn tớch moọt soỏ hỡnh. đ Ghi tửùa. 4. Phaựt trieồn caực hoaùt ủoọng: v Hoaùt ủoọng 1: Heọ thoỏng coõng thửực Phửụng phaựp: hoỷi ủaựp. Neõu coõng thửực, qui taộc tớnh chu vi, dieọn tớch caực hỡnh: 1/ Hỡnh chửừ nhaọt 2/ Hỡnh vuoõng 3/ Hỡnh bỡnh haứnh 4/ Hỡnh thoi 5/ Hỡnh tam giaực 6/ Hỡnh thang 7/ Hỡnh troứn v Hoaùt ủoọng 2: Thửùc haứnh. Baứi 1: Giaựo vieõn yeõu caàu 1 hoùc sinh ủoùc ủeà . Muoỏn tỡm chu vi khu vửụứn ta caàn bieỏt gỡ? Neõu caựch tỡm chieàu roọng khu vửụứn. Neõu coõng thửực tớnh P hỡnh chửừ nhaọt. Neõu coõng thửực, qui taộc tớnh S hỡnh chửừ nhaọt. Baứi 2: 1 hoùc sinh ủoùc ủeà. ẹeà toaựn hoỷi gỡ? Muoỏn tỡm chieàu cao tam giaực ta laứm theỏ naứo? Neõu caựch tỡm S tam giaực. Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh laứm baứi. Baứi 4: Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh ủoùc ủeà. Giaựo vieõn gụùi yự: Tỡm S 1 hỡnh tam giaực. Tỡm S hỡnh vuoõng. Laỏy S hỡnh tam giaực nhaõn 4. Tỡm S hỡnh troứn. v Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ. Nhaộc laùi noọi dung oõn taọp. 5. Toồng keỏt - daởn doứ: OÂn laùi noọi dung vửứa oõn taọp. Chuaồn bũ: Luyeọn taọp Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Haựt Hoaùt ủoọng caự nhaõn, lụựp Hoùc sinh neõu 1/ P = ( a+b ) ´ 2 S = a ´ b 2/ P = a ´ 4 S = a ´ a 3/ S = a ´ h 4/ S = 5/ S = 6/ S = 7/ C = r ´ 2 ´ 3,14 S = r ´ r ´ 3,14 Hoùc sinh ủoùc ủeà. Hoùc sinh traỷ lụứi. Hoùc sinh nhaọn xeựt. Hoùc sinh laứm baứi. Giaỷi: Chieàu roọng khu vửụứn: 120 : 3 ´ 2 = 80 (m) Chu vi khu vửụứn. (120 + 80) ´ 2 = 400 (m) Dieọn tớch khu vửụứn: 120 ´ 80 = 9600 m2 = 96 a = 0,96 ha ẹaựp soỏ: 400 m ; 96 a ; 0,96 ha. 1 hoùc sinh ủoùc. Chieàu cao tam giaực S ´ 2 : a Tỡm S hỡnh vuoõng suy luaọn tỡm S tam giaực. Hoùc sinh laứm baứi. Dieọn tớch hỡnh vuoõng cuừng laứ S hỡnh tam giaực. 8 ´ 8 = 64 (cm2) Chieàu cao tam giaực. ´ 2 : 10 = 12,8 (cm) ẹaựp soỏ: 12,8 cm. Hoùc sinh ủoùc ủeà. Giaỷi: Dieọn tớch 1 hỡnh tam giaực vuoõng. ´ 4 : 2 = 8 (cm2) Dieọn tớch hỡnh vuoõng. 8 ´ 4 = 32 (cm2) Dieọn tớch hỡnh troứn. 4 ´ 4 ´ 3,14 = 50,24 Dieọn tớch phaàn gaùch cheựo. 50,24 – 32 = 18,24 ẹaựp soỏ: 18,24 cm ẹIEÀU CHặNH – BOÅ SUNG Thửự saựu ngaứy 24 thaựng 4 naờm 2009 Tieỏt 160 : TOAÙN LUYEÄN TAÄP I. Muùc tieõu: 1. Kieỏn thửực: - Giuựp hoùc sinh: OÂn taọp, cuỷng coỏ tớnh chu vi, dieọn tớch moọt soỏ hỡnh. 2. Kú naờng: - Reứn kú naờng tớnh chu vi, dieọn tớch moọt soỏ hỡnh. 3. Thaựi ủoọ: - Giaựo duùc tớnh chớnh xaực, khoa hoùc, caồn thaọn. II. Chuaồn bũ: + GV: Baỷng phuù, heọ thoỏng caõu hoỷi. + HS: SGK, VBT, xem trửụực baứi ụỷ nhaứ. III. Caực hoaùt ủoọng: TG HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH 1’ 4’ 1’ 33’ 1’ 1. Khụỷi ủoọng: 2. Baứi cuừ: OÂn taọp veà chu vi, dieọn tớch moọt soỏ hỡnh. 3. Giụựi thieọu baứi mụựi: Luyeọn taọp. đ Ghi tửùa. 4. Phaựt trieồn caực hoaùt ủoọng: v Hoaùt ủoọng 1: OÂn coõng thửực quy taộc tớnh P , S hỡnh chửừ nhaọt. Baứi 1 : Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh ủoùc baứi 1. ẹeà baứi hoỷi gỡ? Muoỏn tỡm P, S hỡnh chửừ nhaọt caàn bieỏt gỡ. Neõu quy taộc tớnh P, S hỡnh chửừ nhaọt. Baứi 2: Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh oõn laùi quy taộc coõng thửực hỡnh vuoõng. Giaựo vieõn gụùi yự baứi 2. ẹeà baứi hoỷi gỡ? Neõu quy taộc tớnh P vaứ S hỡnh vuoõng? Baứi 3 : - GV coự theồ gụùi yự : + Tớnh dieọn tớch thửỷa ruoọng HCN + Tớnh soỏ thoực thu hoaùch ủửụùc Baứi 4 : - Gụùi yự : - ẹaừ bieỏt S hỡnh thang = a + b x h 2 + S Hthang = S HV + TBC 2 ủaựy = ( a + b ) : 2 + Tớnh h = S Hthang : ( a+b ) 2 v Hoaùt ủoọng 2: Cuỷng coỏ. Hoùc sinh nhaộc laùi noọi dung oõn taọp. 5. Toồng keỏt - daởn doứ: Xem trửụực baứi ụỷ nhaứ. Laứm baứi 4/ 167 Nhaọn xeựt tieỏt hoùc Haựt Hoaùt ủoọng caự nhaõn. P = (a + b) ´ 2 S = a ´ b. Hoùc sinh ủoùc. P, S saõn boựng. Chieàu daứi, chieàu roọng. Hoùc sinh neõu. Hoùc sinh giaỷi vụỷ. Hoùc sinh sửỷa baỷng lụựp. Coõng thửực tớnh P, S hỡnh vuoõng. S = a ´ a P = a ´ 4 P , S hỡnh vuoõng Hoùc sinh neõu. Hoùc sinh giaỷi vụỷ. Hoùc sinh sửỷa baỷng lụựp. Giaỷi: Caùnh caựi saõn hỡnh vuoõng. 48 : 4 = 12 (cm) Dieọn tớch caựi saõn. 12 ´ 12 = 144 (cm2) ẹaựp soỏ: 144 cm2 - HS ủoùc ủeà baứi - Toựm taột - Neõu caựch giaỷi - Caỷ lụựp nhaọn xeựt - HS ủoùc ủeà baứi - Toựm taột - Neõu caựch giaỷi - Caỷ lụựp nhaọn xeựt RUÙT KINH NGHIEÄM Tieỏt 64 : KHOA HOẽC VAI TROỉ CUÛA MOÂI TRệễỉNG Tệẽ NHIEÂN ẹOÁI VễÙI ẹễỉI SOÁNG CON NGệễỉI I. Muùc tieõu: 1. Kieỏn thửực: - Neu vớ duù chửựng toỷ moõi trửụứng tửù nhieàn coự aỷnh hửụỷng lụựn ủeỏ ủụứi soỏng con ngửụứi. 2. Kú naờng: - Trỡnh baứy ủửụùc taực ủoọng cuỷa con ngửụứi ủoỏi vụựi taứi nguyeõn thieõn nhieõn vaứ moõi trửụứng. 3. Thaựi ủoọ: - Giaựo duùc hoùc sinh yự thửực baỷo veọ moõi trửụứng tửù nhieõn. II. Chuaồn bũ: GV: - Hỡnh veừ trong SGK trang 132 / SGK HSứ: - SGK. III. Caực hoaùt ủoọng: TG HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH 1’ 4’ 1’ 28’ 12’ 12’ 4’ 1’ 1. Khụỷi ủoọng: 2. Baứi cuừ: Taứi nguyeõn thieõn nhieõn. đ Giaựo vieõn nhaọn xeựt. 3. Giụựi thieọu baứi mụựi: “Vai troứ cuỷa moõi trửụứng tửù nhieõn ủoỏi vụựi ủụứi soỏng con ngửụứi.” 4. Phaựt trieồn caực hoaùt ủoọng: v Hoaùt ủoọng 1: Quan saựt. Phửụng phaựp: Quan saựt, thaỷo luaọn. Phieỏu hoùc taọp Hỡnh Moõi trửụứng tửù nhieõn Cung caỏp cho con ngửụứi Nhaọn tửứ hoaùt ủoọng cuỷa con ngửụứi 1 Chaỏt ủoỏt (than). Khớ thaỷi. 2 Moõi trửụứng ủeồ xaõy dửùng nhaứ ụỷ, khu vui chụi giaỷi trớ (beồ bụi). Chieỏm dieọn tớch ủaỏt, thu heùp dieọn tớch troàng troùt chaờn nuoõi 3 Baỷi coỷ ủeồ chaờn nuoõi gia suực. Haùn cheỏ sửù phaựt trieồn cuỷa nhửừng thửùc vaọt vaứ ủoọng vaọt khaực. 4 Nửụực uoỏng 5 Moõi trửụứng ủeồ xaõy dửùng ủoõ thũ. Khớ thaỷi cuỷa nhaứ maựy vaứ cuỷa caực phửụng tieọn giao thoõng, 6 Thửực aờn. Neõu vớ duù veà nhửừng gỡ moõi trửụứng cung caỏp cho con ngửụứi vaứ nhửừng gỡ con ngửụứi thaỷi ra moõi trửụứng? đ Giaựo vieõn keỏt luaọn: Moõi trửụứng tửù nhieõn cung caỏp cho con ngửụứi. + Thửực aờn, nửụực uoỏng, khớ thụỷ, nụi ụỷ, nụi laứm vieọc, nụi vui chụi giaỷi trớ, + Caực nguyeõn lieọu vaứ nhieõn lieọu. Moõi trửụứng laứ nụi tieỏp nhaọn nhửừng chaỏt thaỷi trong sinh hoaùt haống ngaứy, saỷn xuaỏt, hoaùt ủoọng khaực cuỷa con ngửụứi. v Hoaùt ủoọng 2: Troứ chụi “Nhoựm naứo nhanh hụn”. Phửụng phaựp: Troứ chụi. Giaựo vieõn yeõu caàu caực nhoựm thi ủua lieọt keõ vaứo giaỏy nhửừng thửự moõi trửụứng cung caỏp hoaởc nhaọn tửứ caực hoaùt ủoọng soỏng vaứ saỷn xuaỏt cuỷa con ngửụứi. Giaựo vieõn yeõu caàu caỷ lụựp cuứng thaỷo luaọn caõu hoỷi cuoỏi baứi ụỷ trang 133 / SGK. ẹieàu gỡ seừ xaỷy ra neỏu con ngửụứi khai thaực taứi nguyeõn thieõn nhieõn moọt caựch bửứa baừi vaứ thaỷi ra moõi trửụứng nhieàu chaỏt ủoọc haùi? v Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ. ẹoùc laùi toaứn boọ noọi dung ghi nhụự cuỷa baứi hoùc. 5. Toồng keỏt - daởn doứ: Xem laùi baứi. Chuaồn bũ: “Taực ủoọng cuỷa con ngửụứi ủeỏn moõi trửụứng soỏng”. Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Haựt Hoùc sinh tửù ủaởt caõu hoỷi, mụứi baùn khaực traỷ lụứi. Hoaùt ủoọng nhoựm, lụựp. Nhoựm trửụỷng ủieàu khieồn caực baùn cuứng quan saựt caực hỡnh trang 132 / SGK ủeồ phaựt hieọn. Moõi trửụứng tửù nhieõn ủaừ cung caỏp cho con ngửụứi nhửừng gỡ vaứ nhaọn tửứ con ngửụứi nhửừng gỡ? ẹaùi dieọn trỡnh baứy. Caực nhoựm khaực boồ sung. Hoùc sinh traỷ lụứi. Hoaùt ủoọng nhoựm. Hoùc sinh vieỏt teõn nhửừng thửự moõi trửụứng cho con ngửụứi vaứ nhửừng thửự moõi trửụứng nhaọn tửứ con ngửụứi. Taứi nguyeõn thieõn nhieõn seừ bũ heỏt, moõi trửụứng seừ bũ oõ nhieóm,. ẹIEÀU CHặNH – BOÅ SUNG KÍ DUYEÄT TUAÀN 32: Khoỏi trửụỷng Ban giaựm hieọu

File đính kèm:

  • docTuan 32(1).doc
Giáo án liên quan