Giáo án Lớp 5 Tuần 25-31 Trường Tiểu học Yên Phú I

I. Mục tiêu:

- Đọc lưu loát diễn cảm toàn bài; giọng đọc trang trọng, tha thiết.

- Hiểu ý chính của bài: Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất Tổ đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối với tổ tiên.

- Giáo dục các em biết ơn tổ tiên và lòng tự hào về truyền thống dân tộc.

II. Chuẩn bị:

-Tranh minh hoạ chủ điểm, bài đọc.

- Hình thức: cá nhân, nhóm, cả lớp.

 

docx131 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 17/12/2014 | Lượt xem: 622 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 5 Tuần 25-31 Trường Tiểu học Yên Phú I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
khi dïng sai dÊu phÈy? Bµi 3: G l­u ý cã 3 dÊu phÈy bÞ ®Æt sai vÞ trÝ, c¸c em ph¶i ph¸t hiÖn vµ söa l¹i 3 dÊu phÈy ®ã. - Yªu cÇu H lµm bµi vµ ch÷a bµi. 2. Cñng cè, dÆn dß: - Nh¾c l¹i 3 t¸c dông cña dÊu phÈy ®Ó sö dông. -NhËn xÐt tiÕt häc, nh¾c H vÒ nhµ häc kÜ bµi. H tr×nh bµy kÕt qu¶. H kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. Dïng sai dÊu phÈy khi viÕt v¨n b¶n cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng hiÓu lÇm rÊt tai h¹i. H ®äc thµnh tiÕng yªu cÇu cña bµi. H ®äc thÇm l¹i ®o¹n v¨n vµ suy nghÜ, lµm vµ ch÷a bµi. §äc l¹i ®o¹n v¨n sau khi ®· söa ®óng. Thể dục Bài 62: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI: “ CHUYỂN ĐỒ VẬT” I. MỤC TIÊU. - Ôn một số nội dung môn thể thao tự chọn,: Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân và phát cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản và đúng động tác và nâng cao thành tích. - Học trò chơi : “ Chuyển đồ vật”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách có chủ động, nâng cao dần thành tích. II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn. - Còi, bóng, cầu và kẻ sân chuẩn bị chơi. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1. Phần mở đầu: Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học. - Chạy khởi động quanh sân. - Đứng thành vòng tròn quay mặt vào nhau khởi động các khớp xương. - ôn bài TDPTC lớp 5 2. Phần cơ bản: a. Môn thể thao tự chọn: đá cầu - Lần 1 tập từng động tác. - Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động tác . b. Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân: 2 -3 lần, mỗi lần động tác 2 x 4 nhịp - Lần 1 tập từng động tác. - Lần 2 – 3 liên hoàn 2 động tác . - Ôn phát cầu bằng mu bàn chân - Thi tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân. - Nêu tên hoạt động. - Giải thích và kết hợp chỉ dẫn trên hình vẽ. - Làm mẫu chậm. - thi đua các tổ chơi với nhau. c. Học trò chơi: “ Chuyển đồ vật” - Hd tìm hiểu luật chơi, cách chơi. - Hd chơi thử, quản cho H chơi. - Lắng nghe mô tả của G. - Kết hợp chơi thử cho hs rõ. - Chơi chính thức. - Nêu tên trò chơi. - Chú ý luật chơi nghe G phổ biến. - thi đua các tổ chơi với nhau. 3. Phần kết thúc: - Chốt và nhận xét chung những điểm cần lưu ý trong giờ học. - Nhận xét nội dung giờ học. - Làm động tác thả lỏng tại chỗ. - Chạy nhẹ nhàng quanh sân. - Làm vệ sinh cá nhân TiÕng ViÖt ¤n tËp luyÖn tõ vµ c©u I. Môc tiªu: - Cñng cè, «n tËp c¸c dÊu c©u (dÊu phÈy). - Lµm ®óng bµi tËp. - Gi¸o dôc lßng ham häc. II. chuÈn bÞ: - H×nh thøc: c¸ nh©n, c¶ líp. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. G h­íng dÉn H lµm mét sè bµi tËp: Bµi 1: §iÒn dÊu phÈy vµo vÞ trÝ thÝch hîp trong ®o¹n trÝch d­íi ®©y: Tr­êng míi x©y trªn nÒn ng«i tr­êng lîp l¸ cò. Nh×n tõ xa nh÷ng m¶ng t­êng vµng ngãi ®á nh­ nh÷ng c¸nh hoa lÊp lã trong c©y. Em b­íc vµo líp võa bì ngì võa thÊy th©n quen. T­êng v«i tr¾ng c¸nh cöa xanh bµn ghÕ gç xoan ®µo næi v©n nh­ lôa …c¶ ®Õn chiÕc th­íc kÎ chiÕc bót ch× sao còng ®¸ng yªu ®Õn thÕ! Bµi 2: T×m dÊu phÈy dïng sai trong ®o¹n trÝch sau. ChÐp l¹i ®o¹n trÝch sau khi ®· söa c¸c dÊu c©u dïng sai. Nhµ t«i ë, c¸ch Hå G­¬m kh«ng xa. Tõ trªn g¸c cao, nh×n xuèng, hå nh­ mét chiÕc g­¬ng bÇu dôc lín, s¸ng long lanh. CÇu thª Hóc mµu son, cong cong nh­ con t«m, dÉn vµo ®Òn Ngäc S¬n. M¸i ®Òn lÊp lã, bªn gèc ®a giµ, rÔ, l¸ xum xuª. Xa mét chót, lµ Th¸p Rïa, t­êng rªu cæ kÝnh, x©y trªn gß ®Êt cá mäc xanh um. Bµi 3: §Æt c©u: a. C©u cã 1 dÊu phÈy. b. C©u cã 2 dÊu phÈy. c. C©u cã 3 dÊu phÈy. 2. Cñng cè, dÆn dß: G nhËn xÐt chung, nh¾c H vÒ nhµ xem l¹i bµi. To¸n LuyÖn thªm I. Môc tiªu. - Gióp H cñng cè vÒ ý nghÜa phÐp nh©n, vËn dông kÜ n¨ng thùc hµnh phÐp nh©n trong tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc vµ gi¶i bµi to¸n. - Gi¸o dôc ý thøc vËn dông linh ho¹t vµo thùc tÕ. II. chuÈn bÞ. - H×nh thøc: c¸ nh©n, c¶ líp. IIi. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. 1. H­íng dÉn lµm bµi trong VBT. Bµi 1: Hd nªu c¸ch chuyÓn. Cho H lµm vµo vë vµ ch÷a bµi. Bµi 2 - Cho H tù tÝnh råi ch÷a bµi. Bµi 3 - Cho H tù nªu tãm t¾t bµi to¸n råi gi¶i vµ ch÷a bµi. Bµi 4 - Cho H tù nªu tãm t¾t, ph©n tÝch bµi to¸n råi lµm vµ ch÷a bµi. - HS tù lµm bµi råi ch÷a bµi a. 4,25 kg x 3 = 12,75 kg. b. 5,8 m2 x 5 = 29 m2. c. 3,6 ha x 10 = 36 ha. a. 8,98 + 1,02 x 12 = 8,98 +12,24 = 21,22 b. (8,98 + 1,02) x12 = 10 x 12 = 120 - Sè d©n cña x· t¨ng thªm trong n¨m 2006 lµ: 7500 : 100 x 1,6 = 120(ng­êi) Sè d©n cña x· tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2006 lµ: 7500 + 120=7620(ng­êi) - VËn tèc cña thuyÒn m¸y khi ng­îc dßng lµ: 22,6 - 2,2 = 20,4(km/giê) ThuyÒn m¸y ®i tõ bÕn A ®Õn bÕn B hÕt 1giê 30phót hay 1,5 giê. §é dµi qu·ng s«ng AB lµ: 20,4 x 1,5 = 30,6(km) 2. Cñng cè, dÆn dß: HÖ thèng l¹i néi dung bµi häc . NhËn xÐt giê häc, nh¾c H vÒ nhµ xem l¹i bµi. Thø s¸u ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2013 §Þa lÝ T×m hiÓu ®Þa h×nh Xà yªn phó I. Môc tiªu. Sau bµi häc, H cã thÓ: - T×m ®­îc vÞ trÝ cña x· Yªn Phó trªn b¶n ®å ®Þa ph­¬ng. - M« t¶ ®­îc vÞ trÝ ®Þa lÝ, n¾m ®­îc c¸c th«n trong x· - Gi¸o dôc lßng yªu quª h­¬ng, ®Êt n­íc. II. chuÈn bÞ. - B¶n ®å x· Yªn Phó. - H×nh thøc: c¸ nh©n, nhãm, c¶ líp. III. c¸c Ho¹t ®éng d¹y- häc. 1. KiÓm tra: N¬i em ®ang ë lµ x· nµo? x· em cã bao nhiªu th«n? 2. Bµi míi. a. Giíi thiÖu bµi. b. Néi dung. G tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn theo nhãm bµn víi néi dung nh­ sau: VÞ trÝ ®Þa lÝ. §Æc ®iÓm d©n c­. C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ chñ yÕu cña ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng. Víi mçi néi dung trªn, G yªu cÇu häc sinh th¶o luËn theo sù t×m hiÓu tr­íc ë nhµ. Sau ®ã gäi ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung G cho H liªn hÖ vµ qua ®ã gi¸o dôc cho h/s lßng yªu lao ®éng, yªu quª h­¬ng, lµng xãm, …. 3. Cñng cè, dÆn dß : Yªu cÇu h/s nh¾c l¹i néi dung toµn bµi GV nhËn xÐt giê hoc. H th¶o luËn theo nhãm bµn c¸c néi dung GV ®­a ra  §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung H tr×nh bµy sù ph¸t triÓn cña ®Þa ph­¬ng còng nh­ nh÷ng khã kh¨n mµ ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng cÇn kh¾c phôc. To¸n TiÕt 155: phÐp chia I. Môc tiªu. - Gióp H cñng cè kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp chia c¸c sè tù nhiªn, sè thËp ph©n, ph©n sè vµ vËn dông trong tÝnh nhÈm. - Gi¸o dôc ý thøc vËn dông linh ho¹t trong cuéc sèng. II. CHUÈN BÞ. - H×nh thøc: c¸ nh©n, c¶ líp. IIi. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. Ho¹t ®éng 1: G h­íng dÉn H «n tËp nh÷ng hiÓu biÕt chung vÒ phÐp chia, tªn gäi c¸c thµnh phÇn vµ kÕt qu¶, dÊu phÐp tÝnh, 1 sè tÝnh chÊt cña phÐp chia hÕt; ®Æc ®iÓm cña phÐp chia cã d­. Ho¹t ®éng 2: G h­íng dÉn H tù lµm bµi råi ch÷a bµi. Bµi1: - Sau khi ch÷a bµi G nªn h­íng dÉn ®Ó tù H nªu ®­îc nhËn xÐt vÒ phÐp chia cã d­ vµ phÐp chia hÕt. Bµi 2: - Cho H nh¾c l¹i c¸ch tÝnh. Bµi 3: - Hd lµm miÖng. Bµi 4: - Cho H tù lµm bµi råi ch÷a bµi. - Cñng cè c¸ch tr×nh bµy bµi lµm. - H thùc hiÖn phÐp chia råi thö l¹i - Trong phÐp chia hÕt : a : b = c, ta cã a= c x b (b#0) - Trong phÐp chia cã d­: a : b = c (d­ r), ta cã: a = c x b + r (0 < r < b) - H tÝnh råi ch÷a bµi. - H nªu c¸ch tÝnh. - H viÕt kÕt qu¶ tÝnh nhÈm råi ch÷a bµi. - H nªu (miÖng) kÕt qu¶ tÝnh nhÈm vµ c¸ch tÝnh nhÈm. : + : = x + x = + = = (6,24 + 1,26) : 0,75 = 7,5 : 0,75 = 10 Ho¹t ®éng 3. Cñng cè: HÖ thèng néi dung bµi häc, G nhËn xÐt giê häc, nh¾c H vÒ nhµ häc kÜ bµi. TËp lµm v¨n «n tËp vÒ t¶ c¶nh I. Môc tiªu: - ¤n luyÖn, cñng cè kÜ n¨ng lËp dµn ý cña bµi v¨n t¶ c¶nh - ¤n luyÖn kÜ n¨ng tr×nh bµy miÖng dµn ý bµi v¨n t¶ c¶nh.Tr×nh bµy râ rµng, rµnh m¹ch, tù nhiªn, tù tin. II. chuÈn bÞ: - Vë bµi tËp, - H×nh thøc: c¸ nh©n, nhãm, c¶ líp. III. c¸c Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1. H­íng dÉn luyÖn tËp Bµi tËp 1: Gäi hH ®äc ®Ò bµi, ghi trªn b¶ng vµ yªu cÇu H chän mét trong 4 c¶nh ®· nªu. G cho H quan s¸t tranh minh ho¹ cho 4 c¶nh ®ã. Yªu cÇu H lËp dµn ý vµo vë bµi tËp. G chØnh söa dµn ý H ®· lËp. Bµi 2: Gäi H ®äc yªu cÇu. Dùa vµo dµn ý®· lËp ®Ó tr×nh bµy miÖng bµi v¨n t¶ c¶nh cña m×nh trong nhãm. Gäi ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. B×nh chän ng­êi tr×nh bµy hay nhÊt. 2. Cñng cè, dÆn dß: -NhËn xÐt tiÕt häc. -Nh¾c H chuÈn bÞ cho tiÕt TLV tuÇn 31 Líp ®äc thÇm theo. C¶ líp ®äc thÇm lÇn 2. H chän ®Ò bµi ®Ó lËp dµn ý. H ®äc gîi ý 1,2 trong SGK. Dùa vµo gîi ý h/s viÕt thµnh dµn ý bµi v¨n Tr×nh bµy dµn ý- H nhËn xÐt vµ bæ sung. H ®äc yªu cÇu. Dùa vµo dµn ý ®Ó tr×nh bµy miÖng bµi v¨n t¶ c¶nh trong nhãm ®«i. §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. C¶ líp trao ®æi, th¶o luËn vÒ c¸ch s¾p xÕp c¸c phÇn trong dµn ý, c¸ch tr×nh bµy, diÔn ®¹t. KÜ thuËt L¾p r« bèt (tiÕt 2) I. Môc tiªu. HS cÇn ph¶i: - Chän ®óng vµ ®ñ c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p r« bèt. - L¾p ®­îc r« bèt ®óng ®¶m b¶o kÜ thuËt. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn vµ ®¶m b¶o an toµn trong khi thùc hµnh. II. chuÈn bÞ. - C¸c h×nh trong SGK, bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ thuËt. - MÉu m« h×nh ®· l¾p s½n. - H×nh thøc: c¸ nh©n, nhãm, c¶ líp. III. c¸c Ho¹t ®éng d¹y- häc. 1. H­íng dÉn thùc hµnh l¾p R«-bèt. Chän chi tiÕt. - Quan s¸t, kiÓm tra H chän chi tiÕt. Thùc hµnh theo nhãm. - Hd c¸c nhãm thùc hµnh theo c¸c b­íc ®· häc ë tiÕt 1. - Hç trî bæ sung khi H cÇn. - Hd tr­ng bµy vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. - Ho¹t ®éng c¶ líp: Chän chi tiÕt ®Ó l¾p. - Ph©n lo¹i vµ ®Ó riªng c¸c chi tiÕt cho viÖc l¾p ghÐp ®­îc thuËn tiÖn. - Thùc hµnh l¾p - NhËn xÐt kÕt qu¶ nhãm b¹n. 2. Cñng cè, dÆn dß. - G nhËn xÐt tinh thÇn häc tËp cña H. - DÆn H chuÈn bÞ dông cô cho bµi sau. To¸n «n tËp vÒ phÐp chia I. Môc tiªu. - Cñng cè, «n tËp vÒ phÐp chia - RÌn kÜ n¨ng tÝnh to¸n II. chuÈn bÞ. - H×nh thøc: c¸ nh©n, c¶ líp. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. 1 H­íng dÉn H lµm mét sè bµi tËp trong VBT trang96: Bµi 1: Gäi H ®äc ®Ò Yªu cÇu H thùc hiÖn c¸c phÐp chia. G nhËn xÐt vµ cñng cè l¹i c¸ch chia c¸c STN, PS, STP. Bµi 2: Yªu cÇu H nèi tiÕp nhau tr×nh bµy kÕt qu¶ nh©n, chia nhÈm mét sè víi 10; 100; 1000…; 0,1 ; 0,01 ; 0,001… vµ so s¸nh kÕt qu¶. Bµi 3:Yªu cÇu H lµm b»ng c¸ch tÝnh mét tæng chia cho mét sè - L­u ý c¸ch chia G cñng cè l¹i tÝnh chÊt cña phÐp céng H ®äc ®Ò vµ x¸c ®Þnh yªu cÇu. H lµm bµi tËp. H tr×nh bµy KQ, nªu l¹i c¸ch chia. H tr×nh bµy vµ so s¸nh kÕt qu¶ nh©n, chia nhÈm. H lµm bµi tËp. Nh¾c l¹i c¸ch thùc hiÖn. 1 H ch÷a bµi. NhËn xÐt, bæ sung. 2. Cñng cè, dÆn dß: Cñng cè néi dung «n tËp, NhËn xÐt giê häc, nh¾c H chuÈn bÞ cho bµi sau.

File đính kèm:

  • docxGIAO AN 5 TUAN 2531.docx
Giáo án liên quan