Giáo án lớp 5 Tuần 22 môn học Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (tiếp)

-Hiểu thế nào là câu ghép thể hiện tương phản ( nd ghi nhớ)

-Biết phân biệt cấu tạo của câu ghép (bt1,mụcIII)thêm được một vế câu ghép để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản ,biết xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu ghép trong mẩu chuyện ( bt3)

II. Chuẩn bị:

+ GV: Bảng phụ viết một câu ghép trong đoạn văn ở BT1.

 Các tờ phiếu khổ to photo nội dung các bài tập 1, 3.

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 05/05/2017 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần 22 môn học Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ngày tháng năm 20 LUYỆN TỪ VÀ CÂU: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ (tt). I. Mục tiêu: -Hiểu thế nào là câu ghép thể hiện tương phản ( nd ghi nhớ) -Biết phân biệt cấu tạo của câu ghép (bt1,mụcIII)thêm được một vế câu ghép để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản ,biết xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu ghép trong mẩu chuyện ( bt3) II. Chuẩn bị: + GV: Bảng phụ viết một câu ghép trong đoạn văn ở BT1. Các tờ phiếu khổ to photo nội dung các bài tập 1, 3. + HS: VBT III Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1Ổn định 2 Bài cũ: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (tt). Giáo viên gọi 1 học sinh kiểm tra lại phần ghi nhớ về cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ chỉ điều kiện (giả thiết, kết quả ). 3. Giới thiệu bài mới: Tiết học hôm nay các em sẽ tiếp tục học về cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ thể hiện quan hệ tương phản. v Hoạt động 1: Phần nhận xét. Mục tiêu: Học sinh hiểu và tạo được câu ghép thể hiện quan hệ tương phản. Bài 1 Yêu cầu học sinh đọc đề bài. Giáo viên treo bảng phụ đã viết sẵn câu văn. Giáo viên gọi 1 học sinh khá giỏi lên phân tích cấu tạo của câu ghép. Em hãy nêu cặp quan hệ từ trong câu ghép này? Giáo viên giới thiệu với học sinh: cặp quan hệ từ “Tuy nhưng ” chỉ quan hệ tương phản giữa 2 vế câu. Bài 2 Giáo viên nêu yêu cầu đề bài, lưu ý học sinh có thể thay đổi, thêm bớt hoặc đổi từ ngữ khi đảo vị trí của hai vế câu. Giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải đúng. Yêu cầu học sinh nêu nhận xét qua cách đổi vị trí của 2 vế câu. Bài 3 Nêu các cặp quan hệ từ có thể nối các vế câu có quan hệ từ tương phản theo dãy. v Hoạt động 2: Phần ghi nhớ. Mục tiêu: Rút ra ghi nhớ. Yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ. v Hoạt động 3: Luyện tập. Bài 1 Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu. ®Giáo viên nhận xét. Bài 2 Giáo viên yêu cầu học sinh trao đổi theo cặp. Giáo viên chốt lại lời giải đúng. Bài 3: Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá nhân. Giáo viên dán 3 – 4 phiếu đã viết sẵn nội dung bài tập, mời 3 – 4 học sinh lên bảng làm bài. Giáo viên chốt lại lời giải đúng. Bài 4Giáo viên mời 3 – 4 học sinh làm vào phiếu HT. -nhận xét 4 Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá. Keå caëp quan heä töø töông phaûn.. Giaùo vieân nhaän xeùt + tuyeân döông. Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt 3 – 4 hoïc sinh laøm laïi caùc baøi taäp 3, 4. Hoaït ñoäng caù nhaân, nhoùm ñoâi. 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi, caû lôùp ñoïc thaàm. Hoïc sinh suy nghó tìm caâu gheùp trong ñoaïn vaên roài phaân tích caáu taïo cuûa caâu gheùp ñoù. Hoïc sinh phaùt bieåu yù kieán. VD: Caâu gheùp trong ñoaïn vaên: “Tuy boán muøa laø caây loøng ngöôøi” 1 hoïc sinh leân baûng, caû lôùp laøm ôû nhaùp. Caùc em gaïch döôùi caùc veá caâu gheùp, taùch boä phaän C – V trong moãi veá caâu. VD: Tuy boán muøa / laø caây, nhöng moãi muøa Haï Long / laïi coù nhöõng neùt rieâng bieät haáp daãn loøng ngöôøi. Hoïc sinh neâu caëp quan heä töø laø: “Tuy nhöng ”. 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi. Caû lôùp suy nghó, taïo caâu gheùp môùi. Hoïc sinh phaùt bieåu yù kieán. VD: Moãi muøa Haï Long coù nhöõng neùt rieâng bieät, haáp daãn loøng ngöôøi, tuy boán muøa Haï Long ñeàu phuû beân mình moät maøu xanh ñaèm thaém. Caû lôùp nhaän xeùt. Hoïc sinh neâu nhaän xeùt. VD: Hai veá caâu cuûa caâu gheùp treân coù quan heä töông phaûn, ñöôïc noái vôùi nhau baèng quan heä töø “Tuy” Hoïc sinh ñoïc ñeà baøi. - Hoïc sinh ñoïc ghi nhôù SGK/ 48 Hoïc sinh ñoïc yeâu caâu ñeà. Caû lôùp ñoïc thaàm. Trao ñoåi nhoùm ñoâi phaân tích caáu taïo cuûa caâu gheùp. Ñaïi dieän 2 nhoùm trình baøy baûng lôùp. Lôùp söûa baøi. 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp. Hoïc sinh trao ñoåi nhoùm ñoâi, roài vieát nhanh ra nhaùp nhöõng caâu gheùp môùi. Hoïc sinh phaùt bieåu yù kieán laàn löôït theo töøng caâu. Giaëc Taây khoâng theå ngaên caûn caùc chaùu hoïc taäp, vui töôi, ñoaøn keát tieán boä maëc duø chuùng hung taøn.   Muøa xuaân ñaõ ñeán beân bôø soâng Löông tuy reùt vaãn keùo daøi. Caû lôùp nhaän xeùt. 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp, caû lôùp ñoïc thaàm. Hoïc sinh duøng buùt chì vieát theâm veá caâu thích hôïp vaøo choã troáng trong SGK. 3 – 4 hoïc sinh leân bang 3lma2 baøi treân phieáu vaø trình baøy keát quaû. VD: Tuy haïn haùn keùo daøi nhöng caây coái trong vöôøn vaãn töôi toát. Maëc duø trôøi ñaõ ñöùng boùng nhöng caùc baùc noâng daân vaãn mieät maøi treân ñoàng ruoäng. Caû lôùp nhaän xeùt vaø boå sung Rút kinh nghiệm: ....................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docLUYEN TU 2.doc