Giáo án lớp 5 Tuần 2 môn Toán: Luyện tập (tiếp)

MỤC TIÊU:

Biết đọc, viết phân số thập phân trên một đoạn của tia số. Biết chuyển một phân số thành phân số thập phân. Bài 1,2,3.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ.

- Học sinh: Vở , Sách giáo khoa, bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 25/04/2017 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần 2 môn Toán: Luyện tập (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tiết TOÁN LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: Biết đọc, viết phân số thập phân trên một đoạn của tia số. Biết chuyển một phân số thành phân số thập phân. Bài 1,2,3. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ. - Học sinh: Vở , Sách giáo khoa, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS 1. Ổn định: Hát 2. Bài cũ: Phân số thập phân - Gọi HS nêu thế nào là phân số thập phân,cho ví dụ - Học sinh nêu Ÿ Giáo viện nhận xét - Ghi điểm 3. Giới thiệu bài mới: “Luyện tập”. 4.Bài mới: * Hoạt động 1: Ôn lý thuyết - Giáo viên viết phân số lên bảng - Học sinh quan sát và trả lời câu hỏi - Giáo viên hỏi: để chuyển thaønh phaân soá thaäp phaân ta phaûi laøm theá naøo ? - Cho hoïc sinh laøm baûng con theo gôïi yù höôùng daãn cuûa giaùo vieân - Hoïc sinh laøm baûng con * Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh Ÿ Baøi 1: - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi _GV goïi laàn löôït HS vieát caùc phaân soá thaäp phaân vaøo caùc vaïch töông öùng treân tia soá Ÿ Giaùo vieân choát yù qua baøi taäp thöïc haønh _HS laàn löôït ñoïc caùc phaân soá thaäp phaân töø 1 ñeán 9 vaø neâu ñoù laø phaân soá thaäp phaân Ÿ Baøi 2: - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - Neâu caùch laøm - Hoïc sinh laøm baøi - Hoïc sinh söûa baøi - Hoïc sinh caàn neâu leân caùch chuyeån soá töï nhieân thích hôïp ñeå nhaân vôùi maãu soá ñöïôc 10, 100, 1000. Ÿ Giaùo vieân choát laïi: caùch chuyeån phaân soá thaønh phaân soá thaäp phaân döïa treân baøi taäp thöïc haønh - Caû lôùp nhaän xeùt Ÿ Baøi 3: - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - Hoïc sinh thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân - Gaïch döôùi yeâu caàu ñeà baøi caàn hoûi - Hoïc sinh laøm baøi - Hoïc sinh söûa baøi - Löu yù 18 = 18 : 2 = 9 200 200 : 2 100 Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt - choát yù chính Ÿ Baøi 4: - GV yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi.cho HS laøm vaøo baûng con. -HS nhaän xeùt Ÿ Bài 5: - Hoạt động nhóm đôi - Tìm cách giải - GV yêu cầu học sinh đọc đề bài. Cho HS giải theo cặp - Học sinh đọc yêu cầu đề bài Số HS giỏi toán của lớp đó là 30 x =9 (học sinh) Số HS giỏi TV của lớp đó là 30 x= 6(học sinh) Đáp số:9HS giỏi toán,69HS giỏi TV * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động thi đua. Cử đại diện 2 dãy, mỗi dãy 1 bạn lên bảng làm - Yêu cầu học sinh nêu thế nào là phân số thập phân - Cách tìm giá trị một phân số của số cho trước - Đề bài giáo viên ghi ra bảng phụ Ÿ Giáo viên nhận xét, tuyên dương - Lớp nhận xét 5. Nhận xét- dặn dò - Chuẩn bị: Ôn tập : Phép cộng và trừ hai phân số -Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docTOAN 1.doc
Giáo án liên quan