Giáo án Lớp 5 Tuần 2 buổi chiều

HS BIẾT: Hs lớp 5 là hs của lớp lớn nhất trường,cần phải gương mẫu cho các em lớp dưới học tập.

Vui và tự hào là hs lớp 5

Có ý thức học tập ,rèn luyện.

GDKNS: Kỹ năng tự nhận thức(tự nhận thức được mình là HS lớp 5); Kĩ năng xác định giá trị( xác định được giá trị của HS lớp 5); Kĩ năng ra quyết định( biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống để xứng đáng là học sinh lớp 5

 

doc11 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 19/12/2014 | Lượt xem: 760 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 5 Tuần 2 buổi chiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh hụùp tửỷ. -Hoùc sinh thaỷo luaọn nhoựm 2. -ẹaùi dieọn nhoựm leõn baỷng noỏi. -Lụựp nhaọn xeựt boồ sung. 2 em ủoùc muùc: Baùn caàn bieỏt. ………................................. & .................................... Sinh hoạt cuối tuần 2 I. Muùc tieõu: - ẹaựnh giaự caực hoaùt ủoọng trong tuaàn, ủeà ra keỏ hoaùch tuaàn tụựi. - HS bieỏt nhaọn bieỏt ủửụùc maởt toỏt vaứ chửa toỏt trong tuaàn ủeồ coự hửụựng phaỏn ủaỏu trong tuaàn tụựi, HS coự yự thửực pheõ bỡnh giuựp ủụừ nhau cuứng tieỏn boọ. - Giaựo duùc hoùc sinh yự thửực toồ chửực kổ luaọt, tinh thaàn laứm chuỷ taọp theồ. III. Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc: 1. Nhaọn xeựt tỡnh hỡnh lụựp trong tuaàn 2 + Lụựp trửụỷng ủieàu khieồn sinh hoaùt . + Caực toồ trửụỷng laàn lửụùt nhaọn xeựt, ủaựnh giaự vaứ toồng keỏt hoaùt ủoọng cuỷa toồ mỡnh . + YÙ kieỏn cuỷa caực thaứnh vieõn – GV laộng nghe, giaỷi quyeỏt ủuựng . + GV ủaựnh giaự chung : ẹaùo ủửực : ẹi hoùc chuyeõn caàn, duy trỡ neà neỏp toỏt . Veọ sinh caự nhaõn, lụựp saùch seừ . . Hoùc taọp : Moọt soỏ hoùc sinh kyừ naờng tớnh toaựn chaọm nhử Sơn ,Trường Hoùc baứi, laứm baứi trửụực khi tụựi lụựp . Tinh thaàn xaõy dửùng baứi coứn haùn cheỏ. Moọt soỏ em coứn vieỏt chửừ xaỏu, laứm baứi caồu thảnhư em Lương,Nữ Coõng taực khaực : Coự tinh thaàn tham gia uỷng hoọ thử vieọn toỏt. Phửụng hửụựng tuaàn 3 : - Duy trỡ toỏt moùi neà neỏp ủaừ quy ủũnh. - Phaựt huy maởt toỏt, nhanh choựng khaộc phuùc nhửừng maởt chửa ủaùt. - Phaõn coõng taọp huaỏn, trửùc cụứ ủoỷ ủeàu ủaởn, ủuựng lũch, ủaỷm baỷo noọi dung . - Phaựt ủoọng phong traứo “hoa ủieồm10”. -Xaõy dửùng ủoõi baùn cuứng tieỏn, ủoõi baùn ủieồm 10. -Duy trỡ phong traứo reứn chửừ, giửừ vụỷ. BÀI 3 : ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ. TRề CHƠI: CHẠY TIẾP SỨC. A. Mục tiờu: - Củng cố và nõng cao kỹ thuật động tỏc đội hỡnh đội ngũ, kết hợp trũ chơi “Chạy tiếp sưc”. - Vận dụng vào tập đỳng, chơi đỳng luật. - Giỏo dục học sinh rốn luyện thể dục thường xuyờn. B. Địa điểm- phương tiện: 1. Sõn trường. 2. Cũi, cờ đuụi nheo. C. Hoạt đụng day hoc: Nội dung Đ.lượng PPHT – tổ chức 1. Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ. - Học sinh khởi động tại chỗ vỗ tay hỏt 2. Phần cơ bản: * Đội hỡnh đội ngũ. - ễn cỏch chào, bỏo cỏo khi bắt đầu kết thỳc, cỏch xin phộp ra vào, tập hợp hàng dọc, dúng hàng, điểm số, đứng nghiờm nghỉ, quay phải, quay trỏi, sau. + Học sinh theo dừi nội dung ụn tập và nhớ lại từng động tỏc. + Học sinh tập luyện theo cỏc tổ. - Lần 1: Giỏo viờn điều khiển lớp tập, sửa chữa những chỗ sai sút. + Học sinh tập luyện theo cỏc tổ. + Cỏc tổ thi đua trỡnh diễn. - Giỏo viờn bao quỏt nhận xột. - Giỏo viờn cựng học sinh nhận xột. * Trũ chơi vận động. - Trũ chơi: “Chạy tiếp sức”. - Giỏo viờn nờu tờn trũ chơi, tập hợp học sinh theo đội hỡnh chơi, giải thớch cỏch chơi. + Cả lớp chơi thử: 2 lần. + Cho cả lớp thi đua chơi 2 đến 3 lần. - Giỏo viờn quan sỏt nhận xột, biểu dương. 3. Phần kết thỳc: - Giỏo viờn hệ thống bài, nhận xột đỏnh giỏ. + Học sinh thư gión thả lũng. 3 -5’ 25 - 30’ 3 - 5’ (GV) x x x x x x x x x x x x x x x x x x (GV) x x x x x x x x x x x x x x x x x x (GV) x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tiết 3 : KEÅ CHUYEÄN KEÅ CHUYEÄN ẹAế NGHE, ẹAế ẹOẽC I. Muùc tieõu: - Choùn ủửụùc moọt chuyeọn vieỏt veà anh huứng, danh nhaõn cuỷa nửụực ta vaứ keồ laùi ủửụùc roừ raứng ủuỷ yự. - Hieồu ủửụùc noọi dung chớnh vaứ bieỏt trao ủoồi yự nghúa caõu truyeọn. -Giaựo duùc hoùc sinh loứng yeõu nửụực, tửù haứo veà truyeàn thoỏng daõn toọc. II. Chuaồn bũ: -GV - HS : Taứi lieọu veà caực anh huứng danh nhaõn cuỷa ủaỏt nửụực III. Caực hoaùt ủoọng: HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH 1. Khụỷi ủoọng: 2. Baứi cuừ: -GV goùi HS traỷ baứi Ÿ Giaựo vieõn nhaọn xeựt 3. Giụựi thieọu baứi mụựi –GV ghi tửùa * Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón HS keồ chuyeọn ẹeà baứi: Haừy keồ moọt caõu chuyeọn ủaừ ủửụùc nghe hoaởc ủửụùc ủoùc veà caực anh huứng danh nhaõn ụỷ nửụực ta. -GV phaõn tớch cho HS hieồu ủeà. - Danh nhaõn laứ ngửụứi coự danh tieỏng, coự coõng traùng vụựi ủaỏt nửụực, teõn tuoồi muoõn ủụứi ghi nhụ,ự... -Cho HS đọc gợi ý. - Yờu cầu giụựi thieọu teõn caõu chuyeọn ủaừ choùn. * Hoaùt ủoọng 2: - Hoùc sinh keồ caõu chuyeọn vaứ trao ủoồi veà yự nghúa caõu chuyeọn. -GV theo doừi nhaộc nhụỷ. -Yeõu caàu ủaùi dieọn nhoựm keồ trửụực lụựp vaứ neõu yự nghúa caõu chuyeọn. Ÿ Giaựo vieõn nhaọn xeựt cho ủieồm - Bỡnh choùn baùn keồ chuyeọn hay nhaỏt. - Nhaộc laùi moọt soỏ caõu chuyeọn. 4. Cuỷng coỏ - daởn doứ: - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc - Tỡm theõm truyeọn veà caực anh huứng, danh nhaõn. - Chuaồn bũ: Keồ moọt vieọc laứm toỏt cuỷa moọt ngửụứi maứ em bieỏt ủaừ goựp phaàn xaõy dửùng queõ hửụng ủaỏt nửụực. - Haựt -HS keồ laùi caõu chuyeọn veà anh Lyự Tửù Troùng(2em) - Hoaùt ủoọng lụựp - HS laàn lửụùt ủoùc ủeà baứi. - Hoùc sinh phaõn tớch ủeà. - Gaùch dửụựi: ủaừ nghe, ủaừ ủoùc, anh huứng danh nhaõn cuỷa nửụực ta. -HS đọc gụùi yự(3em) - Hoùc sinh giụựi thieọu caõu chuyeọn maứ em ủaừ choùn. - Hoùc sinh laứm vieọc theo nhoựm ủoõi. - Tửứng hoùc sinh keồ caõu chuyeọn cuỷa mỡnh. - Trao ủoồi veà yự nghúa caõu chuyeọn. - ẹaùi dieọn nhoựm keồ caõu chuyeọn. - Moói em neõu yự nghúa cuỷa caõu chuyeọn. -Nhaọn xeựt baùn keồ. -Lụựp nhaọn xeựt ủeồ choùn ra baùn keồ hay nhaỏt. ................................. & .................................... Kể THUAÄT ẹÍNH KHUY 2 LOà ( Tiết1) I. MUẽC TIEÂU: + Bieỏt caựch ủớnh khuy hai loó . + ẹớnh ủửụùc ớt nhaỏt moọt khuy 2 loó tương đối chắc chắn . + Reứn luyeọn tớnh caồn thaọn. II. CHUAÅN Bề: -GV : Maóu ủớnh khuy 2 . -GV+ HS :Boọ ủoà duứng caột may theõu. III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HS 1. Khởi động : 2.Kiểm tra bài cũ . * Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp cuỷa HS. -Yeõu caàu caực toồ trửụỷng baựo caựo keỏt quaỷ kieồm tra ủoà duứng caực nhoựm. -Nhaọn xeựt chung. 3Giới thiệu bài –GV ghi tựa . * Cho HS quan saựt maóu . -GVnhaọn xeựt. -GV neõu coõng duùng cuỷa khuy 2 loó ? * Nhaọn xeựt ruựt keỏt luaọn: -Coự nhieàu maứu saộc hỡnh daùng khaực nhau. -Khuy 2 loó ủửụùc ủớnh voựi vaỷi thaứnh ủửụứng song , hoaởc ủửụứng cheựo. * Neõu caựch thửùc hieọn dớnh khuy 2 loó . -Cho HS laứm vieọc caự nhaõn. -Yeõu caàu HS thao taực kú thuaọt: +ẹaựnh daỏu khuy. +Thao taực luoàn chổ. + Thao taực ruựt noỏt chổ. -GV theo doừi nhaộc nhụỷ. * Yeõu caàu HS ủoùc ND vaứ quan saựt H2, neõu : -Caựch ủớnh khuy 2 loó theo ủửụứng chổ song song ? -Cho HS leõn laứm maóu baống vaọt maóu cuỷa giaựo vieọn. * Quan saựt H3 neõu caựch ủớnh khuy thửự 2 ? -Yeõu caàu HS thửùc haứnh ủớnh khuy 2 loó. -GV theo doừi nhaộc nhụỷ. -Yeõu caàu HS trửng baứy saỷn phaồm. -GV nhaọn xeựt ,ủaựnh giaự saỷn phaồm. -Cho HS bỡnh choùn saỷn phaồm ủeùp nhaỏt. 3. Củng cố - dặn dũ . * Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. -Chuaồn bũ vaọt dung cho baứi thửùc haứnh. -Hỏt *ẹeồ ủoà duứng phuùc vuù cho tieỏt hoùc ủeồ leõn baứn. -Nhoựm trửụỷng kieồm tra baựo caựo . * Quan saựt maóu thaọt cuỷa GVvaứ neõu nhaọn xeựt. -HS laộng nghe -HS chuự yự theo doừi vaứ thửùc haứnh theo hửụựng daón. -HS ủoùc (2em) -HS xung phong leõn thửùc hieọn thao taực. -HS nhaọn xeựt neõu keỏt quaỷ cuỷa caực baùn. * Quan saựt SGK neõu yự kieỏn caự nhaõn. -HS thửùc haứnh. -Trỡnh baứy saỷn phaồm -Bỡnh choùn saỷn phaồm cuỷa baùn. ................................. & .................................... KHOA HỌC Cễ THEÅ CUÛA CHUÙNG TA ẹệễẽC HèNH THAỉNH NHệ THEÁ NAỉO ? I. Muùc tieõu: -Bieỏt cụ theồ cuỷa chung ta ủửụùc hỡnh thaứnh tửứ sửù keỏt hụùp giửừa tinh truứng cuỷa boỏ vaứ trửựng cuỷa meù. -Giaựo duùc hoùc sinh ham thớch tỡm hieồu khoa hoùc. II. Chuaồn bũ: GV: Caực hỡnh aỷnh baứi 4 SGK - Phieỏu hoùc taọp III. Caực hoaùt ủoọng: HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1. Khụỷi ủoọng: 2. Baứi cuừ: Gọi HS trả bài. - Neõu nhửừng ủaởc ủieồm chổ coự ụỷ nam, chổ coự ụỷ nửừ? - Neõu nhửừng ủaởc ủieồm hoaởc ngheà nghieọp coự ụỷ caỷ nam vaứ nửừ? -GV nhận xột. 3. Giụựi thieọu baứi mụựi- GV ghi tựa. 1 . Sửù soỏng cuỷa con ngửụứi baột ủaàu tửứ ủaõu? Hoaùt ủoọng 1: * Muùc tieõu: HS nhaọn bieỏt moọt soỏ tửứ khoa hoùc: Thuù tinh, hụùp tửỷ, phoõi, baứo thai. -Hướng dẫn HS quan sỏt hỡnh SGK và trao đổi trả lời cõu hỏi . -Cho đại diện nhúm bỏo cỏo kết quả . -GV nhận xột kết luận . - Cụ theồ ngửụứi ủửụùc hỡnh thaứnh tửứ moọt teỏ baứo trửựng cuỷa meù keỏt hụùp vụựi tinh truứng cuỷa boỏ. Quaự trỡnh trửựng keỏt hụùp vụựi tinh truứng ủửụùc goùi laứ thuù tinh. - Trửựng ủaừ ủửụùc thuù tinh goùi laứ hụùp tửỷ. - Hụùp tửỷ phaựt trieồn thaứnh phoõi roài hỡnh thaứnh baứo thai, sau khoaỷng 9 thaựng trong buùng meù, em beự sinh ra 2 . Sửù thuù tinh vaứ sửù phaựt trieồn cuỷa thai nhi Hoaùt ủoọng 2: ( Laứm vieọc vụựi SGK) * Muùc tieõu:Hỡnh thaứnh cho hs bieồu tửụùng veà sửù thuù tinh vaứ sửù phaựt trieồn cuỷa thai nhi * Caựch tieỏn haứnh:. -Hửụựng daón hoùc sinh laứm vieọc caự nhaõn Yeõu caàu hoùc sinh quan saựt caực hỡnh SGK(trang 11) -Cho HS thảo luận theo nhúm -Yờu cầu đại diện nhúm nờu kết quả. -GVnhận xột 4. Củng cố - daởn doứ: - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc - Chuaồn bũ: “Caàn laứm gỡ ủeồ caỷ meù vaứ em beự ủeàu khoỷe” HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Haựt - Hoùc sinh trả bài(2em) - Hoaùt ủoọng nhoựm ủoõi, lụựp -Quan saựt hỡnh SGK. -Trao đổi thống nhất kết quả. -Đại diện nhúm bỏo cỏo kết quả . -Nhaọn xeựt nhoựm baùn. -HS lắng nghe -HS quan saựt caực hỡnh SGK -Thaỷo luaọn nhoựm 3 -ẹaùi dieọn nhoựm baựo caựo keỏt quaỷ. - Hỡnh 2: Thai ủửụùc khoaỷng 9 thaựng, ủaừ laứ moọt cụ theồ ngửụứi hoaứn chổnh. - Hỡnh 3: Thai 8 tuaàn, ủaừ coự hỡnh daùng cuỷa ủaàu , mỡnh , tay , chaõn nhửng chửa hoaứn chổnh . - Hỡnh 4: Thai 3 thaựng, ủaừ coự hỡnh daùng cuỷa ủaàu, mỡnh , tay, chaõn hoaứn thieọn hụn, ủaừ hỡnh thaứnh ủaày ủuỷ caực boọ phaọn cuỷa cụ theồ . - Hỡnh 5: Thai ủửụùc 5 tuaàn, coự ủuoõi, ủaừ coự hỡnh thuứ cuỷa ủaàu, mỡnh, tay, chaõn nhửng chửa roừ raứng . -Nhaọn xeựt nhoựm baùn. ................................. & ....................................

File đính kèm:

  • docTUAAN2 - CHIEU.DOC.doc