Giáo án Lớp 5 Tuần 19 - GV: Nguyễn Thị Thuỳ Trâm

Tập đọc ( 37 ): NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ 1

 I. MỤC TIÊU :

- Đọc rành mạch, lưu loát; biết đọc đúng ngữ điệu văn bản kịch, phân biệt được lời tác giả với lời nhân vật ( anh Thành, anh Lê).

- Hiểu được tâm trạng day dứt, trăn trở tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành.Trả lời được các câu hỏi 1,2 và 3 (không cần giải thích lí do)

II. CHUẨN BỊ :

- Ảnh chụp bến Nhà Rồng - Bảng phụ.

 

doc37 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 23/03/2019 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 5 Tuần 19 - GV: Nguyễn Thị Thuỳ Trâm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
& b. - 2HS đọc yêu cầu của BT và đọc lại 4 đề văn ở tiết trước. - 5HS nói tên đề bài mà các em chọn. - HS viết các đoạn kết bài. - Nhiều HS tiếp nối nhau đọc đoạn viết.Mỗi em đều nói rõ đoạn kết bài của mình theo kiểu mở rộng or không mở rộng. - Lớp nhận xét. -Nhắc lại kiến thức về 2 kiểu kết bài. Thứ sáu/8/1/2010 Toán (95): CHU VI HÌNH TRÒN I. MỤC TIÊU: -Biết qui tắc tính chu vi hình tròn và vận dụng để giải bài toán có yếu tố thực tế về chu vi hình tròn. II. CHUẨN BỊ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ : 2.Bài mới : HĐ 1: Giới thiệu bài : HĐ 2. Giới thiệu công thức tính chu vi hình tròn : - GV giới thiệu các công thức tính chu vi hình tròn như trong SGK (tính thông qua đường kính và bán kính). HĐ 3. Thực hành : Bài 1 và bài 2: Bài 3: HS vận dụng công thức tính chu vi hình tròn trong việc giải các bài toán thực tế. ý nghĩa thực tế của bài toán thể hiện ở chỗ HS biết "bánh xe hình tròn" và yêu cầu tính chu vi của hình tròn đó. Chú ý yêu cầu HS tưởng tượng và ước lượng về kích cỡ của "bánh xe" nêu trong bài toán. 3. Củng cố dặn dò : C = d x 3,14 C = r x 2 x 3,14 - HS tập vận dụng các công thức qua các ví dụ 1 và ví dụ 2. Bài 1 và bài 2: HS tự làm, sau đó đổi vở kiểm tra chéo lẫn nhau. HS đọc kết quả từng trường hợp, HS khác nhận xét. a)d = 0,6m C = 0,6 x 3,14 = 1,884 m2 b) d = 2,5 dm C = 2,5 x 3.14 = 7,85 m2 Bài 3: Dành cho HSKG - HS tự làm, sau đó đổi vở kiểm tra chéo lẫn nhau. HS đọc kết quả từng trường hợp, HS khác nhận xét. Chu vi của bánh xe đó là : 0,75 x 3,14 = - 2HS nhắc lại công thức tính chu vi hình tròn. Thứ sáu/8/1/2010 Sinh hoạt tập thể (19): TỔNG KẾT TUẦN 19 I.Mục tiêu: -Tổng kết tuần 19. -Phổ biến kế hoạch tuần 20. -Sinh hoạt chủ điểm Ngày Học sinh sinh viên. II.Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Nhận xét lớp tuần 19,Kế họch tuần 20: -Các tổ trưởng lên đánh giá nhận xét các mặt hoạt động của tổ. -Lớp trưởng nhận xét chung.: +Học tập +Trang phục +Vệ sinh + Kỉ luật +Đọc và làm theo báo Đội. -Gv nhận xét, nhắc nhở rút kinh nghiệm. -Gv phổ biến kế hoạch tuần 20. 2.Bình chọn tổ và cá nhân xuất sắc: -Các tổ bầu chọn. -Tuyên dương những cá nhân và tổ xuất sắc. 3.Sinh hoạt chủ điểm: -Tổ chức cho hs tìm hiểu về truyền thống ngày Học sinh sinh viên. 4.Vui văn nghệ: -Các tổ trưởng báo cáo. -Lớp trưởng nhận xét. -Gv tổng kết và phổ biến kế hoạch tuần 20. -Trao đổi nhóm -Trả lời những câu hỏi liên quan. -Tự vui chơi dưới điều khiển của lớp phó VTM Thứ ba/5/1/2010 TiÕng viÖt (TC): ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU: CÂU GHÉP I.Môc tiªu : - Cñng cè cho HS nh÷ng kiÕn thøc vÒ tõ vµ cÊu t¹o tõ mµ c¸c em ®· ®îc häc. - RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng lµm bµi tËp thµnh th¹o. II.Ho¹t ®éng d¹y häc : Hoạt động của thầy Hoạt động HS 1.Bài cũ: -Thế nào là câu ghép? -Cho ví dụ? 2.Bài ôn: a.Giới thiệu bài: Nêu nội dung ôn tập. b.Luyện tập: - Hưíng dẫn häc sinh lµm bµi tËp. - Cho häc sinh nh¾c l¹i nh÷ng kiÕn thøc vÒ c©u ghÐp. Bµi tËp 1 : T×m c©u ghÐp trong ®o¹n v¨n sau,g¹chch©n dưíi c©u ghÐp ®ã. -Trong c©u ghÐp em võa t×m ®îc cã thÓ t¸ch mçi côm chñ – vÞ thµnh mét c©u ®¬n ®ưîc kh«ng? V× sao? Bµi tËp 2 : §Æt 3 c©u ghÐp Bµi tËp 3: Thªm mét vÕ c©u vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh c©u ghÐp.. 3.Cñng cè, dÆn dß : -NhËn xÐt giê häc. -DÆn dß häc sinh vÒ nhµ hoµn thµnh phÇn bµi tËp chưa hoµn chØnh -2-3 hs trả lời. -¥ phÝa bê ®«ng b¾c, mÆt hå ph¼ng lÆng như gư¬ng (1). Nh÷ng c©y gç tÕch xoÌ t¸n réng soi bãng xuèng mÆt níc(2). Nhưng vÒ phÝa bê t©y, mét khung c¶nh hïng vÜ hiÖn ra trưíc m¾t (3). MÆt hå, sãng chåm d÷ déi, bät tung tr¾ng xo¸, nưíc rÐo µo µo(4). -Trong ®o¹n v¨n trªn c©u 4 lµ c©u ghÐp. Ta kh«ng thÓ t¸ch mçi côm chñ – vÞ trong c©u ghÐp thµnh c©u ®¬n ®ưîc v× c¸c vÕ c©u diÔn t¶ nh÷ng ý cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. NÕu t¸ch ra sÏ t¹o thµnh mét chuçi c©u rêi r¹c. -Hs thi đua đặt câu. .a) V× trêi n¾ng to nªn ruéng ®ång nøt nÎ. b) Mïa hÌ ®· ®Õn nªn ve kêu râm ran. c) Trong truyÖn TÊm C¸m, TÊm ch¨m chØ, hiÒn lµnh cßn C¸m lêi nh¸c vµ ®éc ¸c. d) MÆt trêi lÆn, bà con nông dân lục đục ra về. Thứ năm/7/1/2010 TiÕng viÖt (TC): ÔN TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI I,Môc tiªu : - Cñng cè vµ n©ng cao thªm cho c¸c em nh÷ng kiÕn thøc vÒ v¨n t¶ ngêi.. - RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng lµm v¨n. II.Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.KiÓm tra bµi cò : Sù chuÈn bÞ cña häc sinh.. 2.D¹y bµi míi: *Cho c¸c ®Ò bµi sau : §Ò bµi 1 : T¶ mét ngêi b¹n cïng líp hoÆc cïng bµn víi em. §Ò bµi 1 : T¶ mét em bÐ ®ang chËp ch÷ng tËp ®i. §Ò bµi 1 : T¶ c« gi¸o hoÆc thÇy gi¸o ®ang gi¶ng bµi. §Ò bµi 1 : T¶ «ng em ®ang tưíi c©y. Em h·y chän mét trong 4 ®Ò vµ viÕt ®o¹n më bµi theo 2 c¸ch sau : a) Giíi thiÖu trùc tiÕp ngưêi ®ưîc t¶. b) Giíi thiÖu hoµn c¶nh xuÊt hiÖn cña nh©n vËt. 3.Cñng cè, dÆn dß : -NhËn xÐt giê häc. -DÆn dß häc sinh vÒ nhµ hoµn thµnh phÇn bµi tËp cha hoµn chØnh Bµi lµm: a) “BÐ bÐ b»ng b«ng, hai m¸ hång hång”. §ã lµ tiÕng h¸t ngäng nghÞu cña bÐ Lan con c« Loan cïng d·y nhµ tËp thÓ víi gia ®×nh em. b) Dưêng như ngµy nµo còng vËy, sau khi häc xong, phô gióp mÑ b÷a c¬m chiÒu th× tiÕng trÎ bi b« ë cuèi nhµ tËp thÓ väng l¹i lµm cho em nao nao trong ngưêi. §ã lµ tiÕng cña bÐ Lan , c« con g¸i ®Çu lßng cña c« Loan cïng c¬ quan víi mÑ em. Thứ hai/4/1/2010 To¸n ( TH): LUYỆN TẬP I.Môc tiªu : Gióp häc sinh : - RÌn luyÖn kÜ n¨ng vËn dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang (kÓ c¶ h×nh thang vu«ng) trong c¸c t×nh huèng kh¸c nhau. - VËn dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp cã liªn quan. II.Ho¹t ®éng d¹y häc: Hoạt đông GV Hoạt động HS 1.KiÓm tra bµi cò : - Nªu quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch cña h×nh thang. GV nhËn xÐt. 2.D¹y bµi míi: a.Giíi thiÖu bµi : b.H­íng dÉn häc sinh gi¶i bµi tËp. Bµi tËp 2 : Bµi tËp 3 : 3. Cñng cè, dÆn dß: -NhËn xÐt tiÕt häc, tuyªn d­¬ng HS -VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau To¸n HS vËn dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang ®Ó lµm bµi tËp. Bµi lµm §¸y bÐ cña thöa ruéng h×nh thang lµ : 120 = 80 (m) ChiÒu cao cña thöa ruéng h×nh thang : 80 - 5 = 75 (m) DiÖn tÝch thöa ruéng h×nh thang : (120 + 80) 75 : 2 = 7500 (m2) Sè thãc thu ®­îc trªn thöa ruéng ®ã lµ : 64,5 7500 : 100 = 4837,5 (kg) §¸p sè : 4837,5 kg HS quan s¸t h×nh vµ tù gi¶i bµi to¸n, ®æi vë ®Ó kiÓm tra bµi cña b¹n. a)DiÖn tÝch c¸c h×nh thang AMCD  MNCD ; NBCD b»ng nhau. b)DiÖn tÝch h×nh thang AMCD b»ng diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD. Thứ tư/6/1/2010 Toán ( TH): LUYỆN TẬP CHUNG I.Môc tiªu : Gióp häc sinh : - Cñng cè kÜ n¨ng tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c, h×nh thang. - Cñng cè vÒ gi¶i to¸n liªn quan ®Õn diÖn tÝch vµ tØ sè phÇn tr¨m. II.ChuÈn bÞ : B¶ng phô, phÊn mµu. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.KiÓm tra bµi cò : Nªu quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch cña h×nh thang. GV nhËn xÐt. 2.D¹y bµi míi: Hoạt động Gv Hoạt động HS a.Giíi thiÖu bµi : b.H­íng dÉn häc sinh gi¶i bµi tËp. Bµi tËp 3 : GV thu chÊm. 3. Cñng cè, dÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc, tuyªn d­¬ng HS -VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau -HS lµm vµo vë Bµi lµm DiÖn tÝch m¶nh v­ên h×nh thang lµ (70 + 50 ) 40 : 2 = 2400 (m2) a) DiÖn tÝch trång ®u ®ñ lµ 2400 : 100 30 = 720 (m2) Sè c©y ®u ®ñ trång ®­îc lµ 720 : 1,5 = 480 (c©y) b) DiÖn tÝch trång chuèi lµ 2400 : 100 25 = 600 (m2) Sè c©y chuèi trång ®­îc lµ 600 : 1 = 600 (c©y) Sè c©y chuèi trång ®­îc nhiÒu h¬n sè c©y ®u ®ñ lµ 600 - 480 = 120 (c©y) §¸p sè : a) 480 c©y b) 120 c©y Thø s¸u/8/1/2010 To¸n (TH): LUYỆN TẬP TÍNH CHU VI HÌNH TRÒN I.Môc tiªu : Gióp häc sinh : - N¾m ®­îc quy t¾c, c«ng thøc tÝnh chu vi h×nh trßn. - BiÕt vËn dông c«ng thøc ®Ó tÝnh chu vi h×nh trßn. II.ChuÈn bÞ : B¶ng phô, phÊn mµu, com pa.... III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Hoạt động gv Hoạt động hs 1..KiÓm tra bµi cò : Nªu ®Æc ®iÓm cña h×nh trßn.. 2.D¹y bµi míi: 1.Giíi thiÖu bµi : 2. ¤n c«ng thøc tÝnh chu vi h×nh trßn. 3.LuyÖn tËp. Bµi tËp 1: GV nhËn xÐt ch÷a. Bµi tËp 2 : Bµi tËp 3 : 3. Cñng cè, dÆn dß: -NhËn xÐt tiÕt häc, tuyªn d­¬ng HS -VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau - HS nªu : Muèn tÝnh chu vi h×nh trßn ta lÊy ®­êng kÝnh nh©n víi sè 3,14. C = d 3,14 (C lµ chu vi h×nh trßn; d lµ ®­êng kÝnh h×nh trßn,) hoÆc tÝnh chu vi h×nh trßn ta lÊy 2 lÇn b¸n kÝnh nh©n víi sè 3,14. (C = r 2 3,14 ; r lµ b¸n kÝnh - HS nªu vÝ dô -HS lµm b¶ng con. a) 0,6 3,14 = 1,184 (cm) ; b) 2,5 3,14 = 7,85 (cm) ; c) 3,14 = 2,512(cm) HS lµm vµo vë. a) 2,75 2 3,14 = 17,27 (cm) ; b) 6,5 2 3,14 = 40,82 (cm) ; c) 2 3,14 = 3,14 (cm) Chu vi b¸nh xe lµ : 0,75 3,14 = 2,355 (cm) §¸p sè : 2,355 cm Thứ hai/4/1/2010 Tiếng Việt ( TH ): RÈN TẬP ĐỌC: NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT I Mục tiêu: -Luyện đọc diễn cảm bài Người công dân số Một. -Hiểu ý nghĩa bài Tập đọc. II. Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Bài cũ : -Gọi hs đọc từng đoạn của bài Người công dân số Một. -Yêu cầu hs trả lời câu hỏi dưới bài. 2. Bài ôn: * Tổ chức cho hs thảo luận nhóm về cách đọc diễn cảm. *Thi đọc diễn cảm: -Yêu cầu các nhóm cử đại diện thi tài. *Cảm thụ bài văn: -Yêu cầu hs trả lời câu hỏi. -Nêu suy nghĩ của bản thân sau khi đọc bài TĐ 3.Củng cố- dặn dò : -Nhận xét tiết học . -Dặn hs về luyện đọc. -2-3 hs đọc và trả lời câu hỏi. -Trao đổi nhóm về cách đọc. -Thi đọc diễn cảm. -Trả lời câu hỏi và nêu suy nghĩ của em. Thứ ba/5/1/2010 Tiếng Việt ( TH ): RÈN CHÍNH TẢ I.Mục tiêu: -Hs rèn lỗi mắc phải ở bài chính tả : Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực. -Hoàn thành những bài tập chưa xong. II.Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Bài cũ : - Yêu cầu hs viết một só tiếng cần viết hoa. 2.Luyện chính tả: * Yêu cầu 1 hs đọc lại cả bài chính tả. -Nhắc lại nội dung chính của bài chính tả. *Viết những dễ sai vào bảng con: *Viết bài chính tả. *Nhận xét sửa lỗi sai. --Hs viết bảng con. -Hs viết bài Thứ tư/6/1/2010 Tiếng Việt ( TH ): RÈN VIẾT CHỮ ĐẸP I Mục tiêu: -Hs củng cố về chữ viết. II:Các hoạt động dạy học: *Yêu cầu hs rèn chữ vào vở tự luyện. *Chấm vở và chỉnh sửa về độ cao con chữ, mẫu chữ theo QĐ 31. *Nhận xét chung.

File đính kèm:

  • docGiao an moi co tich hop cac noi dung lop 5.doc
Giáo án liên quan