Giáo án Lớp 5 - Tuần 19 đến 24 - Trường Tiểu học Yên Phú I

TOÁN

TIẾT 91: DIỆN TÍCH HÌNH THANG

I. MỤC TIÊU:

 - Biết tính diện tích hình thang, biết vận dụng vào giải các bài tập liên quan.

II. CHUẨN BỊ

 - Hình vẽ trong SGK.

 - Hình thức: cá nhân, cả lớp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

Hoạt động 1. Hình thành cách tính diện tích hình thang.

- G nêu vấn đề: Tính diện tích hình thang ABCD đã cho.

 

docx112 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 27/03/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 5 - Tuần 19 đến 24 - Trường Tiểu học Yên Phú I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c¸o. - GV kÕt luËn. Cho H ®äc môc “ B¹n cÇn biÕt" - 3 H ®äc l¹i môc "B¹n cÇn biÕt" trang 98 Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh Nªu nhiÖm vô: ®äc th«ng tin SGK trang 99 vµ tr¶ lêi c©u hái. - H l¾ng nghe yªu cÇu - GV yªu cÇu c¸c nhãm lÇn l­ît tr¶ lêi tõng c©u hái trong bµi. - Sau 3 phót th¶o luËn lÇn l­ît tõng nhãm tr×nh bµy tõng c©u tr¶ lêi. KÕt luËn: nh­ SGK Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn vÒ tiÕt kiÖm ®iÖn. - Nªu nhiÖm vô: th¶o luËn theo nhãm víi c©u hái lµm thÕ nµo ®Ó tÝch kiÖm ®iÖn, lý do v× sao - H quay l¹i th¶o luËn theo bµn - Hd tr×nh bµy: - Mét vµi nhãm H ®øng lªn tr×nh bµy ý kiÕn. C¸c nhãm kh¸c cã thÓ bæ sung hoÆc ®­a ra c¸c ý kiÕn kh¸c + PhÇn thø 1: T¹i sao ta ph¶i tiÕt kiÖm ®iÖn + PhÇn thø 2: T¹i sao ta ph¶i lµm vËy 3. Tæ chøc liªn hÖ - G yªu cÇu H th¶o luËn vµ ghi chÐp kÕt qu¶ th¶o luËn vµo phiÕu. - HS th¶o luËn ®¸nh gi¸ viÖc tiÕt kiÖm ®iÖn ë gia ®×nh vµ ghi chÐp l¹i Dông cô, m¸y mãc dïng ®iÖn §¸nh gi¸ cña b¹n B»ng chøng (nÕu ®¸nh gi¸ cña b¹n lµ 2 hoÆc 3) B¹n cã thÓ lµm g× ®Ó tiÕt kiÖm ®iÖn, tr¸nh l·ng phÝ 1. ViÖc sö dông hîp lý, kh«ng g©y l·ng phÝ 2. ThØnh tho¶ng cßn sö dông khi kh«ng cÇn thiÕt, g©y l·ng phÝ 3. Th­êng xuyªn sö dông khi kh«ng cÇn thiÕt, g©y l·ng phÝ M¸y b¬m n­íc x Kh«ng dïng n­íc bõa b·i §iÖn häc x §«i khi kh«ng häc n÷a mµ quªnkh«ng t¾t ®Ìn T¾t ®Ìn khi kh«ng sö dông n÷a 4. Cñng cè - dÆn dß. NhËn xÐt tiÕt häc, nh¾c H chuÈn bÞ tiÕt sau. Thể dục Tiết 48 : PHỐI HỢP CHẠY VÀ BẬT NHẢY TRÒ CHƠI “CHUYỀN NHANH , NHẢY NHANH” I. MỤC TIÊU: - Thực hiện được động tác phối hợp chạy và nhảy ( chạy chậm sau đó kết hợp với bật nhảy nhẹ nhàng lên cao hoặc đi xa). - Biết cách thực hiện được động tác phối hợp chạy - nhảy – mang vác – bật cao (chạy nhẹ nhàng kết hợp với bật nhảy, sau đó có thể mang vật nhẹ và bậc lên cao). - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Sân trường . 2. Phương tiện: bóng. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: A. Phần mở đầu: - Tập hợp lớp , phổ biến nhiệm vụ , yêu cầu bài học : 1 – 2 phút . Hoạt động lớp. - Chạy chậm theo vòng tròn quanh sân tập. - Xoay các khớp. B. Phần cơ bản: a. Ôn chạy và bật nhảy. - Đến từng tổ sửa sai cho H. b. Học trò chơi “Chuyền nhanh, nhảy nhanh. Nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, nội quy chơi. - Nhắc H chơi an toàn. Hoạt động lớp, nhóm. - Các tổ tự tập theo điểm đã phân công. - Thi giữa các tổ dưới sự điều khiển của G. Chơi thử vài lần để hiểu cách chơi và nhớ nhiệm vụ của mình. - Chơi chính thức. - Các tổ tập theo khu vực đã quy định. C. Phần kết thúc: - Hệ thống bài. - Nhận xét, đánh giá kết quả học tập và giao bài tập về nhà. Hoạt động lớp. - Đi thành 1 hàng dọc theo vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng, hít thở sâu. TIẾNG VIỆT LUYỆN THÊM I. MỤC TIÊU. - Củng cố kiến thức đã học của bài luyện từ và câu buổi sáng. II. CHUẨN BỊ. - Hình thức: cá nhân, cả lớp. - Vở luyện trang 28. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU. 1. Thực hành luyện tập. Bài 1: Cho H đọc kĩ bài văn. - Hd tìm câu ghép theo yêu cầu. - Gọi H trả lời, nhận xét. Bài 2: Hd thảo luận cặp để làm bài. - Gọi H chữa bài, nhận xét. Bài 3: Cho H làm bài vào vở. - Gọi H chữa bài trên bảng, nhận xét. Đáp án: - Thí nghiệm càng đầy đủ bao nhiêu . đáng buồn bấy nhiêu. - Cứ thì ; khi thì ; .đến đâu,. đến đấy. - vừa đã ; - mới đã . 2. Dặn dò về nhà. H xem trước bài tập làm văn. Thø s¸u ngµy 28 th¸ng 2 n¨m2014. To¸n TiÕt 120: LuyÖn tËp chung I. Môc tiªu: Gióp H: Cñng cè vµ rÌn luyÖn kÜ n¨ng tÝnh diÖn tÝch xung quanh,diÖn tÝch toµn phÇn,thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph­¬ng. II. CHUẨN BỊ : - Hình thức: cá nhân, cả lớp. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu : 1. RÌn kÜ n¨ng tÝnh c¸c yÕu tè cã liªn quan ®Õn h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph­¬ng. Bµi 1:Yªu cÇu H ®äc ®Ò bµi. a-G x¸c nhËn nªn ®­a vÒ cïng ®¬n vÞ mÐt hoÆc ®Ò - xi - mÐt. - DiÖn tÝch kÝnh dïng lµm bÓ t­¬ng øng víi diÖn tÝch nµo cña h×nh hép ch÷ nhËt? - Gäi 1 H lªn b¶ng lµm bµi, H d­íi líp lµm bµi vµo vë. - G quan s¸t c¸ch lµm bµi cña H yÕuvµ ch÷a cÈn thËn ®Ó kiªm tra kÕt qu¶ .Yªu cÇu H nhËn xÐt. Bµi 2:Yªu cÇu H ®äc ®Ò bµi. VÏ h×nh vµo vë vµ tù lµm. - Gäi 1 H lªn b¶ng lµm bµi -Yªu cÇu H nhËn xÐt -G ®¸nh gi¸. -Gîi ý cho H giái. -Cã cßn c¸ch nµo kh¸c n÷a kh«ng? Yªu cÇu gi¶i thªm c¸ch kh¸c. Bµi 3: Yªu cÇu H ®äc ®Ò bµi.Tãm t¾t tù lµm bµi vµo vë vµ gi¶i thÝch kÕt qu¶. -G gîi ý H yÕu (kh«ng lµm ®­îc bµi). -Yªu cÇu H tù tr×nh bÇy bµi gi¶i vµo vë. -G ®¸nh gi¸ kÕt luËn. 2. Cñng cè- dÆn dß. - NhËn xÐt tiÕt häc. - Nhắc H chuÈn bÞ tiÕt sau. - H ®äc ®Ò . T×m hiÓu BT. - BÓ c¸ h×nh hép ch÷ nhËt , cã kÝch th­íc: ChiÒu dµi 1m ChiÒu réng 5cm ChiÒu cao 60cm - ®¬n vÞ ®o kh«ng gièng nhau, cÇn ®ưa vÒ cïng ®¬n vÞ. - DiÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch mét mÆt ®¸y. - H nhËn xÐt. - H t×m hiÓu. Tãm t¾t. - H×nh lËp ph­¬ng c¹nh a = 1,5m. a) SXQ =? b) STP =? c) V=? SXQ = a x a x4 STP = a x a x 6 V = a x a x a - H nhËn xÐt. - H t×m hiÓu ®Ó tãm t¾t: -H×nh lËp ph­¬ng m cã c¹nh dµi gÊp 3 lÇn c¹nh cña h×nh lËp ph­¬ng n. §Þa lÝ TiÕt 24: ¤n tËp I. Môc tiªu. Gióp H «n tËp cñng cè c¸c kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng ®Þa lÝ sau: - HÖ thèng ho¸ ®­îc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ®· häc. - X¸c ®Þnh vµ m« t¶ ®­îc vÞ trÝ ®Þa lÝ giíi h¹n l·nh thæ cña ch©u Á, ch©u Âu. - So s¸nh ë møc ®é ®¬n gi¶n ®Ó thÊy ®­îc sù kh¾c nghiÖt gi÷a hai ch©u lôc. - §iÒn ®óng vÞ trÝ cña bµi tËp II. CHUẨN BỊ. - B¶n ®å ®Þa lÝ tù nhiªn thÕ giíi. C¸c l­îc ®å, h×nh minh ho¹ tõ bµi 17- 21. - Vở bài tập. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 2. Néi dung «n tËp * Ho¹t ®éng 1: Trß ch¬i: ®èi ®¸p nhanh - G chän 2 ®éi ch¬i treo b¶ng b¶n ®å tù nhiªn - HD c¸ch ch¬i: §éi 1 ra mét c©u hái, ®éi 2 tr¶ lêi sau ®ã ®éi 2 ra c©u hái vµ ®éi 1 tr¶ lêi. - G tæng kÕt trß ch¬i * Ho¹t ®éng 2: So s¸nh mét sè yÕu tè tù nhiªn vµ x· héi gi÷a ch©u Á vµ ch©u Âu. - Yªu cÇu H kÎ b¶ng nh­ bµi 2 tr.115. - G theo dâi gióp ®ì H. - G gäi H nhËn xÐt bµi lµm trªn b¶ng. - G nhËn xÐt phiÕu. 3. Cñng cè dÆn dß: 1. b¹n h·y chØ vµ nªu vÞ trÝ ®Þa lÝ cña ch©u Á 2. b¹n h·y chØ vµ nªu giíi h¹n ch©u Á ? 3. h·y nªu tªn vµ chØ c¸c d·y nói cã nãc nhµ thÕ giíi 4. chØ khu vùc §Nam Á trªn b¶n ®å? 5. chØ vÞ trÝ ®ång b»ng t©y Xi bia. 6. chØ vµ nªu tªn d·y nói lµ ranh giíi phÝa ®«ng cña ch©u ©u víi ch©u Á 7. b¹n h·y chØ vÞ trÝ cña ch©u Âu? 8. h·y kÓ tªn c¸c ®¹i d­¬ng vµ ch©u lôc tiÕp gi¸p víi ch©u Âu? 9. ChØ d·y nói An p¬?... - H lµm bµi c¸ nh©n - 1 H lµm bµi trªn b¶ng líp - NhËn xÐt giê häc. DÆn H chuÈn bÞ bµi sau. KÜ thuËt L¾p xe ben (TiÕt 1) I. Môc tiªu: - Chän ®óng vµ ®ñ c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p xe ben. - L¾p ®­îc xe ben ®óng kÜ thuËt, ®óng quy tr×nh. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn khi thao t¸c l¾p, th¸o c¸c chi tiÕt cña xe ben. II. chuÈn bÞ: - G mÉu xe ben ®· l¾p s½n; G + H bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ thuËt. - H×nh thøc: c¸ nh©n, nhãm, c¶ líp. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. 1. Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu. - §Ó l¾p ®­îc xe ben theo em cÇn ph¶i l¾p mÊy bé phËn.H·y kÓ tªn nh÷ng bé phËn ®ã. 2. H­íng dÉn thao t¸c kÜ thuËt. a.H­íng dÉn chän c¸c chi tiÕt:H lªn b¶ng gäi tªn vµ chän tõng lo¹i chi tiÕt xÕp vµo hép b.L¾p tõng bé phËn: *L¾p khung sµn xe vµ c¸c gi¸ ®ì (H2- Sgk ) - §Ó l¾p khung sµn xe vµ c¸c gi¸ ®ì em cÇn ph¶i chän nh÷ng chi tiÕt nµo. - G l¾p c¸c gi¸ ®ì theo thø tù, G h/d chËm . - §Ó l¾p ®­îc sµn ca bin vµ c¸c thanh ®ì, ngoµi c¸c chi tiÕt ë H2 em ph¶i chän thªm c¸c chi tiÕt nµo. - G l¾p tÊm ch÷ L vµo ®Çu cña 2 thanh th¼ng 11 lç cïng víi thanh ch÷ U dµi . L¾p sµn ca bin vµ c¸c thanh ®ì (H3-Sgk) - NhËn xÐt 3. NhËn xÐt - dÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc. Nh¾c H chuÈn bÞ tiÕt sau . - H quan s¸t mÉu xe ben, SGK vµ tr¶ lêi c©u hái. - H chän c¸c chi tiÕt. - H lªn l¾p khung sµn xe. - H quan s¸t. - H tr¶ lêi. - H quan s¸t. - H quan s¸t H4 tr¶ lêi vµ thùc hiÖn l¾p 1 trôc trong hÖ thèng TËp lµm v¨n ¤n tËp vÒ t¶ ®å vËt I. Môc tiªu. 1- ¤n luyÖn, cñng cè kÜ n¨ng lËp dµn ý cña bµi v¨n t¶ ®å vËt. 2- ¤n luyÖn kÜ n¨ng tr×nh bµy miÖng dµn ý bµi v¨n t¶ ®å vËt - tr×nh bµy râ rµng, rµnh m¹ch, tù nhiªn, tù tin. II. §å dông d¹y - häc. - Tranh vÏ hoÆc ¶nh chôp mét sè vËt dông. - Bót d¹ + giÊy khæ to cho H lµm bµi III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. 1. LuyÖn tËp. - H­íng dÉn H lµm BT1 - G giao viÖc: • C¸c em ®äc kÜ 5 ®Ò. • Chän 1 trong 5 ®Ò. • LËp dµn ý cho ®Ò ®· chän. - G kiÓm tra sù chuÈn bÞ ë nhµ cña HS. - Cho H lËp dµn ý. GV ph¸t giÊy cho 5 H. - Cho H tr×nh bµy kÕt qu¶. - G nhËn xÐt + bæ sung hoµn chØnh cho dµn ý trªn b¶ng líp. - H­íng dÉn H lµm BT2 - Cho H ®äc yªu cÇu cña BT. - G giao viÖc: • Dùa vµo dµn ý ®· lËp, c¸c em tËp nãi trong nhãm. • C¸c em tËp nãi tr­íc líp. - Cho H lµm bµi + tr×nh bµy - G nhËn xÐt + khen nh÷ng H lËp dµn ý tèt, biÕt nãi dùa vµo dµn ý lËp. - H ®äc 5 ®Ò trong SGK. - Mét sè H nãi ®Ò bµi em ®· chän. - 1 H ®äc gîi ý trong SGK. - 5 H viÕt ra giÊy lªn d¸n trªn b¶ng líp, líp nhËn xÐt. - Mçi H tù söa dµn ý bµi viÕt cña m×nh. - 1 H ®äc thµnh tiÕng, líp l¾ng nghe. - H lµm viÖc theo nhãm 4. Mét H tr×nh bµy + 3 b¹n cßn l¹i gãp ý. - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn nãi tr­íc líp theo dµn bµi ®· lËp. - Líp nhËn xÐt. 2.Cñng cè, dÆn dß - G nhËn xÐt tiÕt häc. - Nhắc H chuẩn bÞ tiÕt sau. - H l¾ng nghe. Toán LUYỆN THÊM I. MỤC TIÊU. - Củng cố kiến thức và kĩ năng về tính thể tích hình lập phương. - Bổ sung bài tập ôn luyện. II. CHUẨN BỊ. - Hình thức: cá nhân, cả lớp. - Vở luyện trang 27. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU. 1. Thực hành luyện tập. Bài 1: Hd phân tích đề bài tìm cách giải. - Cho H tự trình bày bài giải, gọi H chữa bài trên bảng. - Hd chữa bài, nhận xét. Bài 2: Hd để H nắm được: cạnh dài gấp 2 lần thì thể tích gấp 8 lần - > khối lượng cũng gấp 8 lần. Bài 3: Hd phân tích để tìm ra các kích thước rồi tính thể tích. Chiều cao: 6 : 3 x 2 = 4 (m) Phòng đó chứa được số mét khối KK là: 8 x 6 x 4 - 5 = 187 (m3) - Đáp án đúng: C. 0,25kg. - Các kích thước: 1 - 2 - 3. - Stp: (1 + 2) x 2 x 3 + 1 x 2 x 2 = 22dm2 -> Đáp ấn đúng: D. 2. Dặn dò về nhà. H xem lại những nội dung vừa ôn luyện.

File đính kèm:

  • docxGIAO AN 5 TUAN 1924 10 BUOI.docx
Giáo án liên quan