Giáo án Lớp 5 Tuần 17 - Trường Tiểu học Cẩm Liên

Tập đọc:

NGU CÔNG XÃ TRỊNH TƯỜNG

I. Mục đích yêu cầu:

 - Biết đọc diễn cảm bài văn.

 - Hiểu ý nghĩa của bài văn: Ca ngợi ông Lìn cần cù, sáng tạo, dám thay đổi tập quán canh tác của cả một vùng, làm thay đổi cuộc sống của cả thôn.( Trả lời được các câu hỏi SGK).

 - HS có thái độ yêu mến những người có tinh thần dám nghĩ, dám làm.

* GDBVMT (Khai thác gián tiếp) : GV liên hệ : Ông Phàn Phù Lìn xứng đáng được Chủ tịch nước kheo ngợi không chỉ vì thành tích giúp đỡ bà con thôn bản làm kinh tế giỏi mà còn nêu tấm gương sáng về bảo vệ dòng nước thiên nhiên và trồng cây gây rừng để giữ gìn môi trường sống tốt đẹp.

II.Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

doc28 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 21/03/2019 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 5 Tuần 17 - Trường Tiểu học Cẩm Liên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i 8 động tác bài thể dục đã học. 2)Trò chơi vận động: Trò chơi: Chạy tiếp sức theo vòng tròn. HS Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. -Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho từng tổ chơi thử. Cả lớp thi đua chơi. -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội thắng cuộc. C.Phần kết thúc. Chạy chậm thả lỏng tích cực hít thở sâu. GV cùng HS hệ thống bài. Nhận xét giờ học. - Bài tập về nhà: Ôn đội hình đội ngũ. 6 -10 phút 18 -22phút 10 -12’ 7 - 8’ 4-6 phút Đội hình nhận lớp Chia tổ tập luyện. Do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát nhận xét, sửa chữa sai cho HS các tổ. HS Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. - Các tổ thi đua. GV biểu dương thi đua giữa các tổ. GV ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ Đội hình ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ củng cố ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ nhận xét ******************************************** CHÍNH TẢ: NGHE-VIẾT: NGƯỜI MẸ CỦA 51 ĐỨA CON. I.Mục tiêu: - Nghe – viÕt ®ĩng bµi chÝnh t¶ tr×nh bµy ®ĩng h×nh thøc ®o¹n v¨n xu«i. - Lµm ®­ỵc bµi tËp 2. - HS có ý thức rèn chữ, giữ vở. II.Các hoạt động dạy học chủ yếu: HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS 1.KT bài cũ: GV nhận xét, ghi điểm. 2.Bài mới: HĐ1:Giới thiệu bài: GV nêu m.tiêu, y.cầu của tiết học. HĐ2:H.dẫn HS nghe-viết: -GV nhắc HS chú ý cách viết các chữ số, tên riêng, từ ngữ khó. -GV đọc lại bài viết, h.dẫn HS viết bài vào vở. -GV đọc cho HS viết bài. -Đọc lại cho HS dò bài. -GV chấm 7-10 bài rồi nhận xét và sửa lỗi phổ biến. HĐ3:H.dẫn HS làm BT chính tả. BT2: a) -GV hướng dẫn làm -GV nhận xét, giúp HS hoàn thiện b) GV yêu cầu và h.dẫn HS làm. GV sửa bài: tiếng “xôi” bắt vần với tiếng “đôi”. 4.Củng cố -dặn dò: -Dặn HS về nhà xem lại bài, sửa lỗi viết sai, chuẩn bị cho bài sau. -Nhận xét tiết học. 2 HS làm BT2 của tiết CT 16. Cả lớp theo dõi nhận xét rồi sửa bài. -HS đọc bài viết ở SGK. -HS nêu nội dung bài. -HS nhận xét về cách trình bày bài chính tả và những chữ viết hoc trong bài. -HS luyện viết đúng: 51, Lý Sơn, Quảng Ngãi, 35 năm,... -HS chuẩn bị viết bài. -HS nghe-viết chính tả. -HS dò bài, tìm lỗi. -HS đổi vở cho nhau để soát lỗi. -Cả lớp sửa lỗi viết sai. -2 HS đọc yc của BT. -HS làm bài vở bài tập. -Đại diện nhóm trình bày k.quả. -Cả lớp n.xét, sửa chữa. -HS trao đổi theo cặp, tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ ở phần a. -Vài HS trả lời, lớp nhận xét, sửa chữa. HS nhắc lại cấu tạo của phần vần. **************************************** Đạo đức HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH (T2) I.Mục tiêu: HS: - Có kĩ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp, của trường. - Có thái độ mong muốn, sẵn sàng hợp tác với bạn bè, thầy cô giáo và mọi người trong công việc của lớp, của trường, của gia đình, của cộng đồng. - Không đồng tình với những thái độ, hành vi thiếu hợp tác với bạn bè trong công việc chung của lớp, của trường. * GDBVMT (Như tiết 1) II.Các hoạt động dạy học chủ yếu: HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS 1.KT bài cũ: 2.Bài mới: (TT) HĐ1: Làm BT3 GV k.luận: -Việc làm của các bạn trong tình huống a là đúng. -Việc làm của bạn Long trong tình huống b là chưa đúng. HĐ2:Bài tập 4: GV k.luận: a) Cần phân công nhiệm vụ cho từng người, phối hợp, giúp đỡ nhau. b) Bạn Hà có thể bàn với bố mẹ về việc mang những đồ dùng cá nhân nào... HĐ3: Bài tập 5: GV nhận xét về các dự kiến của HS 3. Dặn dò: -Dặn HS thực hiện hợp tác với những người x.quanh; c. bị cho bài sau. -Nhận xét tiết học 2 HS nêu những việc làm thể hiện sự hợp tác với những người x.quanh. -HS thảo luận theo cặp. -Một số em trình bày k.quả trước lớp. Cả lớp nx,bổ sung. -HS thảo luận nhóm theo nd của BT4. -Đại diện nhóm trình bày k.quả, cả lớp nx, bổ sung. -HS tự làm BT5 rồi trao đổi với bạn ngồi bên cạnh. -Một số HS trình bày dự kiến sẽ hợp tác với những người x.quanh trong 1 số việc , HS khác góp ý, bổ sung. -HS đọc lại ghi nhớ, nêu ích lợi của việc h.tác với những người x.quanh. **************************************** ĐỊA LÍ: ÔN TẬP HỌC KÌ I. I.Mục tiêu: - BiÕt hƯ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc ®· häc vỊ d©n c­, c¸c ngµnh kinh tÕ cđa n­íc ta ë møc ®é ®¬n gi¶n - ChØ trªn b¶n ®å mét sè thµnh phè, trung t©m c«ng nghiƯp, c¶ng biĨn lín cđa n­íc ta. - BiÕt hƯ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc ®· häc vỊ ®Þa lÝ tù nhiªn ViƯt Nam ë møc ®é ®¬n gi¶n : ®Ỉc ®iĨm chÝnh cđa c¸c yÕu tè tù nhiªn nh­ ®Þa h×nh, khÝ hËu, s«ng ngßi, ®Êt, rõng. - Nªu tªn chØ ®­ỵc vÞ trÝ mét sè d·y nĩi, ®ång b»ng, s«ng lín, c¸c ®¶o, quÇn ®¶o cđa n­íc ta trªn b¶n ®å. * GDBVMT (Liên hệ) : GD HS ý thức BVMT, khai thác TNTN hợp lí. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS 1.KT bài cũ:GV nhận xét, ghi điểm. 2.Bài ôn tập: HĐ1: H.dẫn HS ôn tập kiến thức địa lí. -GV nêu từng câu hỏi và h.dẫn HS làm theo cặp. -GV nhận xét, chốt ý đúng. HĐ2: H.dẫn HS làm việc với bản đồ. GV giới thiệu 1 số lược đồ ở SGK và yêu cầu HS chỉ một số yếu tố địa lí trên lược đồ. 3.Củng cố : Liên hệ GDBVMT 4. Dặn dò: -Dặn HS về nhà ôn bài, chuẩn bị thi HKI. -Nhận xét tiết học. 2 HS lên trước lớp trả lời các câu hỏi ở tiết 16 -HS trao đổi theo cặp để trả lời các câu hỏi cuối các bài học trong SGK. -HS trả lời trước lớp, cả lớp nhận xét, bổ sung. HS lên bảng chỉ trên lược đồ các yếu tố sau: -Các sông lớn của nước ta. -Những nơi có dầu mỏ, than đá, a-pa-tít. -Các thành phố lớn của nước ta. -Các trung tâm công nghiệp. -Đường Quốc lộ 1A, đướng sắt Bắc-Nam. HS nhắc lại 1 số đặc điểm chính của tự nhiên Việt Nam. TOÁN: (Tiết 85) HÌNH TAM GIÁC. I- Mục tiêu : - BiÕt: +§Ỉc ®iĨm cđa h×nh tam gi¸c: cã ba ®Ønh, ba gãc, ba c¹nh. + Ph©n biƯt ba d¹ng h×nh tam gi¸c (ph©n lo¹i theo gãc). + NhËn biÕt ®¸y vµ ®­êng cao (t­¬ng øng) cđa h×nh tam gi¸c. - BT cần làm : Bài 1 ; Bài 2. II- Các hoạt động dạy học chủ yếu : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1- Khởi động : 2- Kiểm tra bài cũ: - Nhận xét, cho điểm 3- Bài mới: H. động 1: Giới thiệu đặc điểm của HTG - Cho HS quan sát HTG trong bộ đồ dùng dạy học toán. - Yêu cầu HS chỉ ra 3 đỉnh , 3 góc, 3 cạnh của mỗi HTG H. động 2: Giới thiệu 3 dạng HTG (theo góc ) - Giới thiệu đặc điểm : + TG có 3 góc nhọn . + TG có 1 góc tù và 2 góc nhọn + TG có 1 góc vuông và 2 góc nhọn - Cho HS nhận dạng , tìm ra những HTG theo từng dạng (góc ) trong tập hợp nhiều hình TG Hoạt động 3: Giới thiệu đáy và chiều cao - Giới thiệu HTG trong giấy kẻ ô vuông ( như SGK) , có cạnh đáy trùng với 1 dòng kẻ ngang và chiều cao ( tương ứng ) trùng với 1 đường kẻ dọc . Nêu tên đáy ( BC) và chiều cao( AH) - Hướng dẫn HS tập nhận biết chiều cao của HTG ( dùng ê ke) trong các trườnghợp Hoạt động 4: Thực hành Bài 1: Yêu cầu HS viết tên 3 cạnh , 3 góc mỗi HTG vào SGK ( bằng bút chì ) Bài 2: Cho HS nêu miệng chỉ đáy, chiều cao tương ứng mỗi HTG 4. Cũng cố: 5. Dặn dò - Dặn dò: về nhà ôn lại các k.thức đã học. - Nhận xét tiết học Hát 5 em lần lượt lên tính và điền kết quả vào cột kẻ của BT2 trang 88 - Quan sát . - Vài em chỉ ( kết hợp viết tên 3 góc , 3 cạnh ) - Quan sát, ghi nhận - Vài em nhận dạng, nêu. - Quan sát, ghi nhận - Quan sát . - Vài em lên kẻ lại chiều cao trên hình - Cá nhân mỗi em tự viết vào SGK - Vài em đọc tên cạnh, tên góc mỗi hình. - Vài HS lên bảng chỉ và nêu tên chiều cao tương ứng với mỗi cạnh của từng HTG. - HS nhắc lại những đặc điểm của hình TG. - Về nhà làm lại BT 2 vào vở - Chuẩn bị : Diện tích hình tam giác. ************************************** TẬP LÀM VĂN: TRẢ BÀI VĂN TẢ NGƯỜI. I.Mục tiêu: - BiÕt rĩt kinh nghiƯm ®Ĩ lµm tèt bµi v¨n t¶ ng­êi ( bè cơc, tr×nh tù miªu t¶, chän läc chi tiÕt, c¸ch diƠn ®¹t, tr×nh bµy). - NhËn biÕt lçi trong bµi v¨n vµ viÕt l¹i mét bµi v¨n cho ®ĩng. II.Các hoạt động dạy học chủ yếu: HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS 1.KT bài cũ: GV chấm đơn xin học của 2-3 HS rồi nhận xét, sửa chữa. 2.Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu, yêu cầu của tiết học. HĐ2:Nhận xét chung k.quả bài làm của HS a) Nhận xét về k.qủa làm bài: -GV treo bảng phụ có sẵn 1 số lỗi điển hình về c.tả, dùng từ, đặt câu, ý,... của HS. -Nhận xét chung bài làm của lớp. +Những ưu điểm:... +Những thiếu sót, hạn chế:... b) Thông báo điểm số cụ thể. HĐ3:H.dẫn HS chữa bài. -GV trả bài cho HS. -H.dẫn HS chữa lỗi chung. -H.dẫn từng HS chữa lỗi trong bài viết. -H.dẫn HS học tập những đoạn văn hay: GV đọc những đoạn văn hay ,có ý riêng, sáng tạo của HS trong lớp(hoặc bài văn mẫu) 4.Củng cố - dặn dò:-Dặn HS ôn bài, chuẩn bị thi HKI. -Nhận xét tiết học. Cả lớp theo dõi. -1 số HS lên bảng sửa từng lỗi. Cả lớp tự sửa trên nháp. -HS đọc lời nhận xét của GV, phát hiện thêm lỗi trong bài của mình rồi sửa lỗi. Đổi bài cho bạn để rà soát việc sửa lỗi. -HS thảo luận dưới sự h.dẫn của GV để tìm ra cái hay, cái đáng học. -Mỗi HS chọn 1 đoạn văn viết chưa đạt để viết lại cho tốt hơn. HS nhắc lại dàn bài của bài văn tả người. ***********************************************************

File đính kèm:

  • docGA lop5T17 CKTKNBVMT2Buoi.doc