Giáo án Lớp 5 Tuần 15 - Huệ

1. Kiến thức: Hiểu nội dung bài: Tình cảm của người Tây Nguyên yêu quý cô giáo, mong muốn con em được học hành.

2. Kỹ năng:

 - Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài, phát âm đúng tên người dân tộc

 - Đọc diễn cảm bài văn với giọng phù hợp nội dung từng đoạn.

3. Thái độ: Yêu quý cô giáo.

 

doc29 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 28/10/2014 | Lượt xem: 836 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 5 Tuần 15 - Huệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: - 2 học sinh làm 2 ý a,b của BT3 (Tr.74) 3. Bài mới a. Giới thiệu bài b. Ví dụ - Nêu VD (SGK); ghi tóm tắt bài toán ở bảng: Số học sinh toàn trường: 600 Số học sinh nữ: 315 Tìm tỉ số % của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường. - Hướng dẫn học sinh làm theo các bước: B1: Viết tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường. B2: Thực hiện phép chia 315 : 600 B3: Nhân thương vừa tìm được với 100 sau đó chia cho 100. - Chốt lại VD, rút ra quy tắc (SGK) - Gọi học sinh đọc: quy tắc c. Bài toán: - Đọc bài toán ở SGK và giải thích: Khi 80kg nước biển bốc hơi hết thì thu được 2,8 kg muối. - Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển. - Hướng dẫn học sinh áp dụng quy tắc để giải bài (như SGK). - Cho HS làm vào nháp, 1HS lên bảng. - Cùng cả lớp nhận xét. d. Thực hành - Gọi HS nêu yêu cầu. - Hướng dẫn học sinh thực hiện VD mẫu (như SGK) - Các ý còn lại yêu cầu học sinh thực hiện lần lượt vào bảng con. - Nhận xét, chốt kết quả đúng sau mỗi lần giơ bảng. - Gọi HS nêu yêu cầu. - Hướng dẫn học sinh thực hiện VD mẫu (bằng cách cho học sinh tính 19 : 30, dừng lại ở 4 chữ số sau dấu phẩy, viết 0,6333 … = 63,33%) - Yêu cầu học sinh thực hiện các ý còn lại. - Cùng cả lớp chữa bài trên bảng phụ, chốt kết quả đúng. - Gọi HS nêu bài toán. - Đưa ra tóm tắt bài toán, yêu cầu học sinh giải bài Tãm t¾t: Cã: 25 häc sinh N÷: 13 häc sinh Sè HS n÷ chiÕm: … %? - Cùng cả lớp chữa bài trên bảng, chốt lời giải đúng. - 2 học sinh - Lắng nghe, quan sát - Thực hiện theo hướng dẫn + 315 : 600 + Ta có: 315 : 600 = 0,525 + 0,525 x 100 : 100 = 52,5 : 100 = 52,5% - Lắng nghe - Đọc: quy tắc (SGK) - Lắng nghe - Giải bài theo hướng dẫn Tãm t¾t: Trong 80 kg n­íc biÓn cã 2,8 kg muèi TØ sè % cña l­îng muèi trong n­íc biÓn:…. %? Bµi gi¶i: TØ sè phÇn tr¨m cña l­îng muèi trong n­íc biÓn lµ: 2,8 : 80 = 0,035 0,035 = 3,5% §¸p sè: 3,5% Bài 1(75): Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu) - 1 học sinh nêu yêu cầu BT1 - Quan sát, ghi nhớ - Làm bài 0,3 = 30% 0,234 = 23,4% 1,35 = 135% Bài 2(75): Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu) - 1 học sinh nêu yêu cầu BT2 - Thực hiện theo hướng dẫn - Làm vào vở, 2HS làm vào bảng phụ. b) 45 và 61 45 : 61 = 0,7377… = 73,77% c) 1,2 và 26 1,2 : 26 = 0,0461…= 4,61% Bài 3(75): - 1 học sinh nêu bài toán - 1 học sinh nêu yêu cầu - Dựa vào tóm tắt, học sinh giải bài vào vở, 1HS lên bảng làm bài. Bài giải Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là: 13 : 25 = 0,52 0,52 = 52% Đáp số: 52% 4. Củng cố: - 1 học sinh nêu lại quy tắc. - Giáo viên củng cố bài, nhận xét giờ học. 5. Dặn dò: -Dặn học sinh ghi nhớ kiến thức của bài. Luyện từ và câu Tổng kết vốn từ I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Hệ thống hoá vốn từ nói về quan hệ gia đình, thầy trò, bạn bè, những từ ngữ chỉ nghề nghiệp, các dân tộc anh em trên đất nước, từ ngữ miêu tả hình dáng của người. 2. Kỹ năng: - Liệt kê được các từ ngữ theo các chủ đề trên. - Viết được đoạn văn miêu tả hình dáng một người cụ thể. 3. Thái độ: Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Bảng nhóm để học sinh làm BT1, BT3 III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - 2 học sinh làm BT2 (Tr.147) 3. Bài mới a. Giới thiệu bài b. Hướng dẫn học sinh làm bài tập - Mêi HS nªu yªu cÇu. - GV hưíng dÉn HS t×m hiÓu yªu cÇu cña bµi. - Yªu cÇu HS lµm vµo vë bµi tËp. - Gäi HS tiÕp nèi tr×nh bµy. - Cho HS nhËn xÐt, bæ sung. - GV treo b¶ng phô ghi kÕt qu¶ cña bµi tËp 1, nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng. - Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp. - H­íng dÉn HS lµm bµi. - Cho HS lµm bµi theo nhãm. +Nhãm 1: Chñ ®Ò vÒ quan hÖ gia ®×nh. +Nhãm 2: Chñ ®Ò vÒ quan hÖ thÇy trß. +Nhãm 3: Chñ ®Ò vÒ quan hÖ bÌ b¹n. - Mêi ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung. - GV kÕt luËn nhãm th¾ng cuéc. - Cho HS nèi tiÕp nhau ®äc thuéc c¸c c©u thµnh ng÷, tôc ng÷, ca dao trªn.. - H­íng dÉn HS lµm bµi. - Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë, tiÕp nèi nªu. - Gäi HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - Mêi HS nªu yªu cÇu. - H­íng dÉn HS viÕt ®o¹n v¨n. - Nh¾c HS cã thÓ viÕt nhiÒu h¬n 5 c©u. - Cho HS viÕt bµi vµo vë, 1-2 HS lµm trªn b¶ng phô. - Cho HS g¾n b¶ng, nhËn xÐt, bæ sung. - Gäi HS ®äc bµi. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. Hoạt động của trò - 2 học sinh Bµi 1(151): LiÖt kª c¸c tõ ng÷: a, ChØ nh÷ng ngưêi th©n trong gia ®×nh: cha, mÑ, chó, d×, «ng, bµ, thÝm, c«, b¸c,… b, ChØ nh÷ng ngưêi gÇn gòi em trong trưêng häc: thÇy gi¸o, c« gi¸o, b¹n bÌ, b¹n th©n,… c, ChØ c¸c nghÒ nghiÖp kh¸c nhau: c«ng nh©n, n«ng d©n, ho¹ sÜ, b¸c sÜ,… d, ChØ c¸c d©n téc anh em trªn ®Êt nưíc ta: Kinh, Tµy, Nïng, Th¸i, Mường, Ba-na, Dao… Bµi 2 (151): - T×m c¸c c©u tôc ng÷, thµnh ng÷, ca dao nãi vÒ quan hÖ gia ®×nh, thÇy trß, bÌ b¹n. - HS lµm bµi theo nhãm, tr×nh bµy, nhËn xÐt. a,VÒ quan hÖ gia ®×nh: - ChÞ ng· em n©ng. - Con h¬n cha lµ nhµ cã phóc…. b, VÒ quan hÖ thÇy trß: - Kh«ng thÇy ®è mµy lµm nªn. - KÝnh thÇy yªu b¹n. c, VÒ quan hÖ bÌ b¹n: - Häc thÇy kh«ng tÇy häc b¹n. - Mét con ngùa ®au c¶ tµu bá cá. Bµi 3 (151): - T×m c¸c tõ ng÷ miªu t¶ h×nh d¸ng cña ngưêi: a, Miªu t¶ m¸i tãc: §en nh¸nh, hoa r©m,… b, Miªu t¶ ®«i m¾t: Mét mÝ, hai mÝ, ti hÝ,… c, Miªu t¶ khu«n mÆt: tr¸i xoan, vu«ng vøc.... d, Miªu t¶ lµn da: tr¾ng trÎo, nh¨n nheo... e, Miªu t¶ vãc ngưêi: v¹m vì, dong dáng... Bµi 4 (151): - Dïng mét sè tõ ng÷ võa t×m ®ưîc (ë bµi tËp 3), viÕt mét ®o¹n v¨n kho¶ng 5 c©u miªu t¶ h×nh d¸ng cña mét ngưêi th©n hoÆc mét ngưêi em quen biÕt. - Làm bài theo yêu cầu của GV. - HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi. - C¶ líp b×nh chän ng­êi viÕt ®o¹n v¨n hay nhÊt, chØ ®óng tªn c¸c tõ lo¹i trong ®o¹n v¨n. 4 - Củng cố - GV nhận xét giờ học. 5 Dặn dò: - Dặn HS về ôn lại kĩ các kiến thức vừa ôn tập. Tập làm văn: Luyện tập tả người (Tả hoạt động) I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Biết lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé tuổi tập đi, tập nói. - Biết chuyển một phần dàn ý trên thành một đoạn văn. 2. Kỹ năng: - Lập dàn ý theo yêu cầu. - Viết được đoạn văn. 3. Thái độ: Tích cực học tập. II. Chuẩn bị: - Học sinh: Sưu tầm tranh ảnh những em bé tuổi tập đi, tập nói - Giáo viên: Bảng phụ. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1. Kiểm tra bài cũ: - Học sinh đọc đoạn văn ở BT2 (tiết TLV trước) 2. Bài mới a. Giới thiệu bài b. Hướng dẫn học sinh luyện tập - Gäi HS ®äc yªu cÇu trong SGK. - Cho HS xem l¹i kÕt qu¶ quan s¸t mét b¹n nhá hoÆc mét em bÐ ë tuæi tËp ®i, tËp nãi. - Yêu cầu học sinh quan sát tranh ảnh (SGK) và tranh ảnh sưu tầm. - Mêi HS kh¸, giái ®äc kÕt qu¶ ghi chÐp cho c¶ líp nhËn xÐt. - GV treo b¶ng phô ghi dµn ý kh¸i qu¸t cña mét bµi v¨n t¶ ng­êi. - Gäi HS ®äc. - GV nh¾c HS chó ý t¶ ho¹t ®éng cña nh©n vËt ®Ó qua ®ã béc lé phÇn nµo tÝnh c¸ch nh©n vËt. - Cho HS lËp dµn ý, 2 HS lµm vµo b¶ng nhãm. - Mêi mét sè HS tr×nh bµy. - Mêi 2 HS lµm bµi vµo b¶ng nhãm tr×nh bµy. - C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. - GV ®¸nh gi¸ cao nh÷ng dµn ý thÓ hiÖn ®­îc ý riªng trong quan s¸t, trong lêi t¶. - Cho HS yªu cÇu cña bµi. - KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ cña HS - Nh¾c HS chó ý: + §o¹n v¨n cÇn cã c©u më ®o¹n. + Nªu ®­îc ®ñ, ®óng, sinh ®éng nh÷ng nÐt tiªu biÓu vÒ ho¹t ®éng nh©n vËt em chän t¶. ThÓ hiÖn ®­îc t×nh c¶m cña em víi ng­êi ®­îc em chän t¶. + C¸ch s¾p xÕp c¸c c©u trong ®o¹n hîp lÝ. + C¸c c©u v¨n trong ®o¹n ph¶i cïng lµm næi bËt ho¹t ®éng cña nh©n vËt vµ thÓ hiÖn c¶m xóc cña ng­êi viÕt. - Cho HS viÕt ®o¹n v¨n vµo vë, 2 HS viÕt trªn b¶ng phô, nhËn xÐt. - Cho HS nèi tiÕp nhau ®äc ®o¹n v¨n. - C¶ líp b×nh chän ng­êi viÕt ®o¹n v¨n t¶ ho¹t ®éng nh©n vËt hay nhÊt, cã nhiÒu ý míi vµ s¸ng t¹o. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. Hoạt động của trò - 1 học sinh Bài 1(152): Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói. - HS ®äc - HS xem l¹i kÕt qu¶ quan s¸t. - Quan sát tranh ảnh (SGK) và tranh ảnh sưu tầm. - 3HS đọc kết quả ghi chép đã chuẩn bị. - HS ®äc l¹i dµn ý cña bµi t¶ ng­êi: + Më bµi: Giíi thiÖu vÒ ng­êi ®Þnh chän t¶. + Th©n bµi: - Ngo¹i h×nh: m¸i tãc, khu«n mÆt, miÖng, ch©n tay,.... - Ho¹t ®éng: lóc ch¬i ®ïa, lóc häc bµi, lóc nghÞch ... + KÕt bµi: C¶m nghÜ cña m×nh víi ng­êi ®­îc t¶. - HS lËp dµn ý vµo nh¸p. - Vµi HS tiÕp nèi ®äc bµi, c¶ líp nhËn xÐt. - G¾n bµi, tr×nh bµy tr­íc líp. - HS nghe. Bµi 2(152): Dùa theo dµn ý ®· lËp, viÕt mét ®o¹n v¨n t¶ ho¹t ®éng cña b¹n nhá hoÆc em bÐ. - 1HS nêu. - Chuẩn bị dàn ý - Lắng nghe. - HS viÕt ®o¹n v¨n vµo vë. - HS ®äc. - HS b×nh chän. 3- Củng cố - GV nhận xét giờ học, yêu cầu những HS làm bài chưa đạt về hoàn chỉnh đoạn văn. 4. Dặn dò: - Nhắc HS chuẩn bị bài. Sinh ho¹t: KiÓm ®iÓm nÒn nÕp trong tuÇn I. Môc tiªu - Gióp HS thÊy ®­îc nh÷ng ­u, khuyÕt ®iÓm trong tuÇn - Ph¸t huy ­u ®iÓm ®· ®¹t ®­îc, kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i. - PhÊn ®Êu ®¹t nhiÒu thµnh tÝch trong mäi ho¹t ®éng. II. Nội dung sinh hoạt: 1. NhËn xÐt chung: * H¹nh kiÓm: - C¸c em ngoan ngo·n, lÔ phÐp; biÕt ®oµn kÕt gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé. - Nghiªm chØnh thùc hiÖn tèt c¸c chØ thÞ nghÞ ®Þnh. - Duy tr× tèt nÒn nÕp ®i häc ®óng giê. - Ra thÓ dôc nhanh, tËp ®óng, ®Òu c¸c ®éng t¸c - Ch¨m sãc bån hoa, c©y c¶nh tèt. * Häc tËp: - C¸c em ®i häc ®Òu, ®óng giê. - Häc bµi vµ lµm bµi tËp ®Çy ®ñ. - Trong líp chó ý nghe gi¶ng, h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi. - Tuy nhiên còn 1 số em chưa cố gắng trong học tập như: Dũng, Tiến , Đức, Kiên * Hoạt động khác: - Thực hiện tốt mọi hoạt động do trường, Đội và lớp tổ chức. 2. Ph­¬ng h­íng - Ph¸t huy ­u ®iÓm ®· ®¹t ®­îc, häc tËp vµ rÌn luyÖn tèt. - Tham gia nhiÖt t×nh c¸c phong trµo thi ®ua. - Kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm cßn tån t¹i. -Båi d­ìng HS giái N Hà, C Hà, Tá, Cói, Lan ,… gióp ®ì HS yÕu Thanh, Ton, Dũng, Tiến , Đức, Kiên *******************************************************************************************************************************

File đính kèm:

  • docTUẦN 15 Huệ.doc
Giáo án liên quan