Giáo án Lớp 5 Tuần 14 - Trường Tiểu học Yên Phú I

Tập đọc

CHUỖI NGỌC LAM

I. MỤC TIÊU.

 - Đọc diễn cảm bài văn ; biết phân biệt lời kể và lời các nhân vật, thể hiện được tính cách nhân vật.

 - Hiểu ý nghĩa : Ca ngợi những con người có tấm lòng nhân hậu, biết quan tâm và đem lại niềm vui cho người khác. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3)

II. CHUẨN BỊ.

 - Hình minh họa trong SGK.

 - Hình thức: cá nhân, nhóm, cả lớp.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

 

doc22 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 5 Tuần 14 - Trường Tiểu học Yên Phú I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: x = 10 : 4 .. Bài 3 tr 56 Một tấm kính hình chữ nhật có diện tích 30 dm2 ,c chiều rộng 4,8 dm. Tính chu vi của tấm kính đó. * Vận dụng giải toán với các phép tính về STP. 2- Hoạt động 2 : Củng cố kiến thức. 3- Dặn dò: - Làm bài tập ( nếu còn) - Chuẩn bị bài sau Chia một STP cho một STP. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tiếng Việt (LT) Luyện thêm I.Mục tiêu: - Xếp đúng các từ in đậm trong đoạn văn vào bảng phân loại theo yêu cầu của bài. - Làm và chữa bài tập trắc nghiệm và tự luận T.Việt 5 tr 61-62. II. Đồ dùng dạy học: GV+HS: Vở nháp,VBT trắc nghiệm và tự luận T.Việt 5 tập 1. Dự kiến hoạt động: Cá nhân, cả lớp. III.Hoạt động dạy học: 1- Hoạt động 1: HD H/s làm và chữa bài: Bài 1 tr 61 Phân loại các từ in đậm trong đoạn văn sau thành động từ, tính từ, quan hệ từ. Gạch một gạch dưới các động từ, hai gạch dưới tính từ, ba gach dưới quan hệ từ. Trên đài, một người con gái nào đó vừa hát một bài dân ca của đất nước ta trong đêm khuya. Bây giừ, tất cả im lặng rồi, giọt sao ngoài khung cửa đọng lại, đứng im, không nháy nữa, đêm đã đi vào chiều sâu, mà vẫn còn nghe âm vang mãi giọng hát của người con gái lúc nãy. Bài 2 tr62 Nối các danh từ với động từ tính từ thích hợp: Cây hoa lan thơm như mùi mít chín Hoa móng rồng đánh lộn lẫn nhau Cây cối nở hoa trắng xóa Ong vàng, ong mật um tùm xanh ngắt 2- Hoạt động 2 : Củng cố kiến thức về từ loại. 3- Dặn dò: - Làm bài tập ( nếu còn) - Chuẩn bị bài sau LT làm biên bản cuộc họp. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thứ sáu ngày 30 tháng 11 năm 2012 Toán TiÕt 70: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN. I. MỤC TIÊU: - Biết chia một số tự thập phân cho một số thập phân và vận dụng trong giải toán có lời văn. Làm được bài 1(a,b,c) và bài 2. II. CHUẨN BỊ: - Hình thức: cá nhân, nhóm, cả lớp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Hình thành quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân: a. Ví dụ 1: G nêu bài toán ở ví dụ 1. Hướng dẫn H nêu phép tính giải bài toán: 23,56 : 6,2 = ? (kg). - Hướng dẫn để H phát biểu các thao tác thực - H chuyển phép chia 23,56 : 6,2 thành phép chia số thập phân cho số tự nhiên (như trong SGK) rồi thực hiện phép chia 235,6 : 62 (như trong SGK). hiện phép chia 23,56 : 6,2. - Ghi tóm tắc bước làm lên góc bảng. - H phát biểu các thao tác thực hiện phép chia 23,56 : 6,2. - G cần nhấn mạnh đối với thao tác này đòi hỏi xác định số các chữ số ở phần thập phân của số chia (chứ không phải ở số bị chia). b. Ví dụ 2. - Hd như vd 1 rồi rút ra quy tắc. - Thực hiện tương tự ví dụ 1. - Đọc quy tắc. 2: Thực hành: Bài 1 a, b, c: - Cho H làm bài vào vở, gọi 3 H làm trên bảng. Hd chữa bài, nhận xét, chốt cách làm. - H lên bảng làm bài, các H khác làm bài vào vở rồi chữa bài. Bài 2: - 1 H đọc đề bài. - G tóm tắt bài toán lên bảng. - H cả lớp làm bài vào vở, chữa bài. Tóm tắt: 1lít dầu hoả cân nặng là: 4,5 l : 3,42 kg 3,42 : 4,5 = 0,76 (kg) 8 l : ...... kg? 8 lít dầu hoả cân nặng là: - Hd nêu cách giải và trình bày bài, chữa bài. 0,76 x 8 = 6,08 (kg) Bài 3: Dành cho HSK. H làm bài rồi chữa bài. - Hd trình bày cách làm. Ta có: 429,6 : 2,8 = 153 (dư 1,1) - Cho H tự làm và chữa bài. 3. Củng cố, dặn dò: Vậy may được nhiều nhất là 153 bộ quần áo và còn thừa 1,1 m vải. - Nhấn mạnh quy tắc chia, nhắc H về làm bài trong vở bài tập. - 2H nhắc lại quy tắc chia ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tập làm văn TiÕt 28: LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP I. MỤC TIÊU: - Ghi lại được biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội đúng thể thức, nội dung, theo gợi ý của SGK II. CHUẨN BỊ: - Vở bài tập, - Hình thức: cá nhân, nhóm, cả lớp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Hướng dẫn làm bài tập: - G ghi đề bài : Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hay chi đội em. -HS đọc đề bài và phần gợi ý. - G kiểm tra phần chuẩn bị của H: Em chọn viết biên bản cuộc họp nào? Cuộc họp ấy bàn về vấn đề gì? - 1 số H trả lời. - G nhấn mạnh nội dung gợi ý 3. - H đọc các gợi ý trong SGK. - G theo dõi, hướng dẫn các nhóm làm việc. - H làm việc theo nhóm rồi cử đại diện trình bày biên bản. - G chấm điểm những biên bản viết tốt. - Lớp nhận xét. 2.Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học, - Dặn H về nhà quan sát và ghi lại kết quả quan sát hoạt động của một người mà em yêu mến. - Ghi nhớ công việc cần chuẩn bị cho bài sau. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kĩ thuật TiÕt 14: CAÉT, KHAÂU, THEÂU hoÆc nÊu ¨n tù CHOÏN (Tieát 3) I. MUÏC TIEÂU: - VËn dông kiÕn thøc, kÜ n¨ng ®· häc ®Ó thùc hµnh lµm ®­îc 1 s¶n phÈm yªu thÝch. II. CHUAÅN BÒ: - Moät soá saûn phaåm khaâu, theâu ñaõ hoïc. - Tranh aûnh cuûa caùc baøi ñaõ hoïc . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. Khôûi ñoäng: - H haùt 2. Baøi cuõ: - G kieåm tra söï chuaån bò cuûa H. - H tröng baøy saûn phaåm. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Neâu MT baøi : “ Caét, khaâu, theâu hoaëc naáu aên töï choïn” - H nhaéc laïi. 4.Caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng 1: Thöïc haønh laøm saûn phaåm töï choïn. - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - G phaân chia vò trí cho caùc nhoùm thöïc haønh - H thöïc haønh noäi dung töï choïn - G quan saùt, höôùng daãn vaø nhaéc nhôû H coøn luùng tuùng. Hoaït ñoäng 2: Ñaùnh giaù keát quaû thöïc haønh. - G toå chöùc cho caùc nhoùm ñaùnh giaù cheùo laãn nhau. Choát keát quaû ñieåm thöïc haønh. - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp - H töï ñaùnh giaù saûn phaåm ñaït yeâu caàu: + Hoaøn thaønh saûn phaåm ( khaâu, theâu hoaëc naáu aên) ñuùng thôøi gian quy ñònh. + Saûn phaåm ñaûm baûo ñöôïc caùc yeâu caàu kó thuaät, mó thuaät. Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - GV hoûi laïi caùch thöïc hieän laøm ra saûn phaåm . 5. Toång keát- daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Nh¾c H chuaån bò: “Lôïi ích cuûa vieäc nuoâi gaø”. - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp - H neâu trình töï thöïc hieän. - Laéng nghe. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Địa lí TiÕt 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI. I. MỤC TIÊU: - Nêu được một số đặc điểm nổi bật về giao thông ở nước ta. - Chỉ một số đường chính trên bản đồ đường sắt Thống nhất, quốc lộ 1A. - Sử dụng bản đồ, lược đồ để bước đầu nhận xét về sự phân bố của giao thông vận tải. II. CHUẨN BỊ: - Bản đồ Giao thông Việt Nam. - Hình thức: cá nhân, nhóm, cả lớp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Các loại hình giao thông vận tải. - Hãy kể tên các loại hình giao thông vận tải trên đất nước ta mà em biết ? - H trả lời câu hỏi ở mục 1 trong SGK. + Nước ta có đủ các loại hình giao thông vận tải: đường ô tô, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không. - Quan sát H1, cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá ? +Đường ô tô có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá và hành khách. Kể tên các phương tiện giao thông thường được sử dụng ? + Đường ô tô: phương tiện là các loại ô tô, xe máy,... + Đường sắt: tàu hoả. + Đường sông: tàu thuỷ, ca nô, tàu cánh ngầm, thuyền, bè. + Đường biển: tàu biển. + Đường hàng không: máy bay. 2. Phân bố một số loại hình giao thông - Hd làm việc theo nhóm 4: - H làm bài tập ở mục 2 trong SGK. Gợi ý: Khi nhận xét sự phân bố, chú ý quan sát xem mạng lưới giao thông của nước ta phân bố toả khắp đất nước hay tập trung ở một số nơi. Các tuyến đường chính chạy theo chiều Bắc – Nam hay theo chiều Đông – Tây? - Đại diện nhóm trình bày. - H trình bày kết quả, chỉ trên bản đồ vị trí đường sắt Bắc – Nam, quốc lộ 1A, các sân bay, cảng biển. - Nêu 1vài đặc điểm về phân bố mạng lưới giao thông của nước ta? Kết luận: SGK. 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học. Nhắc H về nhà học kĩ bài và chuẩn bị bài sau. + HSK trả lời : Tỏa khắp nước, tuyến đường chính chạy theo hướng Bắc Nam. - Nhắc lại nội dung bài. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tiếng Anh GV chuyên soạn giảng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Toán (LT) Luyện thêm I.Mục tiêu: - Biết chia một số tự thập phân cho một số thập phân và vận dụng trong giải toán có lời văn. - Làm và chữa bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán 5 tr 56. II. Đồ dùng dạy học: GV+HS: Vở nháp,VBT trắc nghiệm và tự luận Toán 5 tập 1. Dự kiến hoạt động: Cá nhân, cả lớp. III.Hoạt động dạy học: 1- Hoạt động 1: HD H/s làm và chữa bài: Bài 1 tr 56 Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) 12,4 : 0,25 = 49,6 b) 13,923 ; 4,55= 3,6 * Gv gọi 2 hS lên thực hiện nháp phép chia trên bảng lớp và củng cố chia một STP cho một STP. Bài 2 tr 56 Biết 3,6 l mật ong cân nặng 5,04kg. Hỏi 7,5l mật ong cân nặng bao nhiêu ki- lô-gam? * Củng cố giải toán rút về đơn vị. Bài 3 tr 56 Chia 10,45 kg kẹo vào các túi, mỗi túi 0,35 kg kẹo. Hỏi được tất cả bao nhiêu túi kẹo như thế và còn thừa bao nhiêu ki-lô-gam kẹo? 2- Hoạt động 2 : Củng cố kiến thức. 3- Dặn dò: - Làm bài tập ( nếu còn) - Chuẩn bị bài sau Luyện tập. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sinh hoạt Sinh hoạt lớp I/ yêu cầu - HS nắm được ưu nhược điểm trong tuần của bản thân - HS có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập - Giáo dục HS có ý thức phấn đấu liên tục vươn lên II/ lên lớp 1. Tổ chức : Hát 2. Bài mới a. Nhận định tình hình chung của lớp - Nề nếp : Tuần qua lớp đã thực hiện tốt nề nếp đi học đúng giờ, thực hiện tốt các nề nếp do trường lớp đề ra. - Học tập : Các em chăm học, có ý thức tốt trong học tập, trong lớp chưa tích cực hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. Học và làm bài tương đối đầy đủ trước khi đến lớp, nhưng chưa hiệu quả cao - Lao động vệ sinh : Đầu giờ các em đến lớp sớm để lao động, vệ sinh lớp học, sân trường sạch sẽ, gọn gàng - Thể dục : Các em ra xếp hàng tương đối nhanh nhẹn, tập đúng động tác - Đạo đức : Các em ngoan, lễ phép hoà nhã, đoàn kết với bạn bè, có ý thức đạo đức tốt b/. Kết quả đạt được - Tuyên dương : - Phê bình : hay nói chuyện riêng, .thiếu sách vở khi đến lớp. c. Phương hướng : - Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt. Lấy thành tích chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22-12 - Tham gia mọi hoạt động của trường lớp đề ra ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

File đính kèm:

  • docTuần 14 (12-13).doc