Giáo án lớp 5 Tuần 14 - Môn Tập đọc: Chuỗi ngọc lam

. Mục tiêu: - Đọc diễn cảm bài văn ; biết phân biệt lời người kể và lời các nhân vật, thể hiện được tính cách nhân vật

- Hiểu ý nghĩa : Ca ngợi những con người có tấm lòng nhân hậu, biết quan tâm và đem lại niềm vui cho người khác. (Trả lời được các CH 1,2,3 trong SGK)

- Giáo dụcKNS: học sinh phải biết sống đẹp như các nhân vật trong câu truyên để cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn

II. Chuẩn bị:Tranh vẽ SGK.

 

doc28 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 17/04/2017 | Lượt xem: 258 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần 14 - Môn Tập đọc: Chuỗi ngọc lam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ïc sinh đọc đề. • Giáo viên cho học sinh nêu lại quy tắc tìm thành phần chưa biết? • Giáo viên nhận xét – sửa từng bài. Bài 3: - Yêu cầu Hs đọc đề • Giáo viên nhận xét ghi điểm 4. Củng cố. Học sinh nêu quy tắc chia một số tự nhiên cho mốt số thập phân 5. Dặn dò: - Chuẩn bị: Chia một số thập phân cho một số thập phân. Nhận xét tiết học Hát - 1 HS lên bảng làm - Nhận xét sửa sai - 1 Học sinh đọc đề. - 2 Học sinh làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở - Học sinh sửa bài. - Cả lớp nhận xét. - Nhắc lại chia số thập phân cho số tự nhiên. -Học sinh đọc đề – Cả lớp đọc thầm. Học sinh làm bài. a)X x 8,6 = 387 b) 9,5 x X = 399 X = 387 : 8,6 X = 399 :9,5 X = 45 X = 42 Học sinh sửa bài (lần lượt 2 học sinh). Cả lớp nhận xét. Học sinh đọc đề - Suy nghĩ và nêu cách giải Học sinh làm bài vào vở 1 Học sinh lên bảng sửa bài. Cả lớp nhận xét. 2 HS nêu quy tắc ******************************************************** Chính tả (Tiết 14) NGHE- VIẾT: CHUỖI NGỌC LAM. I. Mục tiêu: - Nghe - viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi. - Tìm được tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẩu tin theo yêu cầu BT3 ; làm được BT (2) a / b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn. - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở. II. Chuẩn bị: Bảng phụ, từ điển. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định: 2. Bài cũ: - Gọi 1 HS lên bảng ghi những từ chỉ khác nhau ở am đầu s/x hoặc uôt/uôc Giáo viên nhận xét, cho điểm. 3. Bài mới: v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết chính tả. - Gọi Hs đọc đoạn viết - Nội dung của đoạn văn là gì? + HDHS viết từ khó. - Yêu cầu HS tìm từ khó. - Cho HS viết từ khó. Đọc cho học sinh viết. Đọc lại học sinh soát lỗi. Giáo viên chấm 1 số bài. v Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài. Bài 2: Cho HS đọc bài 2a. - HDHS làm theo mẫu. • Giáo viên nhận xét. Bài 3: Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu bài tập. • Giáo viên nhận xét, ghi điểm. 4. Củng cố Giáo viên nhận xét. 5. Dặn dò: Về nhà hoàn thành bài vào vở. Nhận xét tiết học. Hát Học sinh ghi: sương mù, việc làm, Việt Bắc, lần lượt, lũ lượt. 1 Hs đọc bài 1 học sinh nêu nội dung. HS tìm từ khó: ngạc nhiên, nô-en, Pi-e, trầm ngâm, chuỗi HS viết bảng con. Học sinh viết bài. Học sinh tự soát bài, sửa lỗi. 1 học sinh đọc yêu cầu bài 2a. Nhóm: tìm những tiếng có phụ âm đầu tr/ch. Ghi vào giấy, đại nhiện nhóm lên bảng đọc kết quả của nhóm mình. Cả lớp nhận xét. 1 học sinh đọc yêu cầu bài. Cả lớp đọc thầm. Điền vào chỗ trống hoàn chỉnh mẫu tin. Học sinh sửa bài nhanh đúng. Học sinh đọc lại mẫu tin. Lớp nhận xét, bổ sung. Thi tìm từ láy có âm đầu ch/tr. *************************************************************** To¸n («n) Chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n I.Mơc tiªu: - Cđng cè cho häc sinh c¸ch chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n. - RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng lµm to¸n thµnh th¹o. - Gi¸o dơc häc sinh ý thøc ham häc bé m«n. II.ChuÈn bÞ : PhÊn mµu, b¶ng phơ. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.KiĨm tra bµi cị: Häc sinh nh¾c l¹i quy t¾c vỊ chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n. 2.D¹y bµi míi: H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. Bµi tËp 1:§Ỉt tÝnh råi tÝnh: 72 : 6,4 55 : 2,5 12 : 12,5 720 6,4 550 2,5 12 00 12,5 080 11,25 050 22 0750 0,96 160 0 000 320 0 Bµi tËp 2 : TÝnh nhÈm : 24 : 0,1 = 240 250 : 0,1 = 2500 425 : 0,01 = 42500 24 : 10 = 2,4 250 : 10 = 25 425 : 100 = 1,25 249 : 0,1 = 2490 537 : 0,1 = 5370 7280 : 0,01 = 728 000 249 : 10 = 24,9 537 : 10 = 53,7 7280 : 100 = 72,8 4 : 0,001 = 4 000 87 : 0,001 = 87 000 96 : 0,01 = 9600 4 : 1000 = 0,004 87 : 1000 = 0,087 96 : 100 = 0,96 Bµi tËp 3 : Tãm t¾t : 3,5 giê : 154km. 6 giê : km? Bµi gi¶i : Mét giê « t« ch¹y ®­ỵc lµ : 254 : 3,5 = 44 (km) Qu·ng ®­êng « « t« ch¹y trong 6 giê lµ : 44 6 = 264 (km) §¸p sè : 264km 3.Cđng cè dỈn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. Thø 6 ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2009 làm văn (Tiết 28) LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP. I. Mục tiêu: - Ghi lại được biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội đúng thể thức, nội dung theo gợi ý của SGK. - Giáo dục học sinh tính trung thực, khách quan. II. Chuẩn bị: Bảng phụ viết sẵn đề bài gợi ý, dàn ý 3 phần của một bên bản cuộc họp III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn định : 2. Bài cũ: Làm biên bản cuộc họp - Nhận xét ghi điểm 3. Bài mới: Luyện tập làm biên bản cuộc họp v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập + Em chọn cuộc họp nào để viết biên bản? Cuộc họp bàn việc gì? + Cuộc họp diễn ra vào lúc nào ? Ở đâu ? + Cuộc họp có những ai tham gia ? + Ai điều hành cuộc họp ? + Những ai nói trong cuộc họp, nói những gì ? + Kết luận cuộc họp như thế nào ? v Hoạt động 2: HDHS thực hành viết biên bản. - Yêu cầu HS làm bài cá nhân. - GV nhận xét, ghi điểm cho HS viết đạt yêu cầu: (đúng thể thức, viết rõ ràng, mạch lạc, đủ thông tin, viết nhanh). - GV treo biên bản mẫu lên bảng. 4. Củng cố. - Giáo viên nhận xét, lưu ý. 5. Dặn dò: - Chuẩn bị: “Lập dàn ý tả người: tả hoạt động”. Nhận xét tiết học. Hát 2 HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ trong tiết TLV trước. - Cả lớp nhận xét. - 1 HS đọc yêu cầu bài. - HS nối tiếp nhau giới thiệu về cuộc họp mình định viết biên bản. VD: Biên bản họp tổ, họp lớp, + Họp vào lúc 16h30 chiều thứ sáu tại phòng học lớp 5A. + Có các thành viên trong tổ; Có 31 tthành viên trong lớp và thầy giáo chủ nhiệm. + Bạn Hoàng lớp trưởng. + Các thành viên trong tổ nêu ý kiến của mình. + Các thành viên trong tổ thống nhất ý kiến với nhau. - HS làm bài vào giấy. - Vài HS trình bày kq’ của mình. - HS nhận xét, bổ sung. - 2 HS đọc biên bản. Học sinh nêu ghi nhớ. Nêu những kinh nghiệm có được sau khi làm bài. **************************************************************** TOÁN: (Tiết 70) CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN. I. Mục tiêu: - Biết chia một số thập phân cho một số thập phân và vận dụng trong giải toán có lời văn. - BT cần làm : Bài 1 (a,b,c) ; Bài 2. - Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: Giấy khổ to A 4, phấn màu, bảng phụ. Bảng con, SGK. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. ỔN định: 2. Bài cũ: Luyện tập. 1 học sinh sửa bài 4/70 Giáo viên nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới: Chia 1 số thập phân cho một số thập phân. v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh hiểu và nắm được quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân Ví dụ 1: 23,56 : 6,2 • Hướng dẫn học sinh chuyển phép chia 23,56 : 6,2 thành phép chia số thập phân cho số tự nhiên. - HDHS đặt tính và tính. • Giáo viên chốt lại. -• Giáo viên nêu ví dụ 2: 82,55 : 1,27 • Giáo viên chốt lại ghi nhớ. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh thực hành. Bài 1 (a,b,c): • Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc chia. Giáo viên yêu cầu học sinh làm vào vở. Giáo viên nhận xét sửa từng bài. Bài 2: Làm vở. • Giáo viên yêu cầu học sinh , đọc đề, phân tích đề, tóm tắc đề, giải. - GV nhận xét, ghi điểm. 4. Củng cố 5. Dặn dò: - Làm BT3 vào vở. Chuẩn bị: “Luyện tập.” Nhận xét tiết học Hát - 1 HS sửa bài Lớp nhận xét. Học sinh chia nhóm. Mỗi nhóm cử đại diện trình bày. + HS nêu cách chuyển và thực hiện. 23,56 : 6,2 = (23,56 × 10) : (6,2 x 10). = 235,6 : 62 1 HS làm trên bảng lớp, lớp làm vào vở. 23,5,6 6,2 4 9 6 3,8 (kg) 0 - 1 HS nêu cách chia. Học sinh thực hiện vd 2. Học sinh trình bày – Thử lại. Cả lớp nhận xét. Học sinh lần lượt nêu ghi nhớ. Học sinh đọc đề. 3 học sinh làm bài trên bảng, lớp làm vào vở. Học sinh nhận xét. Học sinh lần lượt đọc đề – Tóm tắt. 1 học sinh nêu cách giải. 1 học sinh sửa bài trên bảng, lớp làm vào vở. Giải 1 lít dầu hoả cân nặng là: 3,42 : 4,5 = 0,76 (kg) 8 lít dầu hoả cân nặng là: 0,76 x 8 = 6,08 (kg) Đáp số: 6,08 kg. - 2 HS nêu lại quy tắc. TiÕt 3 : Sinh ho¹t líp I)Mục tiêu: -Đánh giá các hoạt động tuần qua ,đề ra kế hoạch tuần đến. -Rèn kỹ năng sinh hoạt tập thể. - Gi¸o dơc hoc sinh ý thức tổ chức kỉ luật ,tinh thần làm chủ tập thể. II) Chuẩn bị:Nội dung sinh hoạt III) Các hoạt động dạy và học: 1)Đánh giá các hoạt động tuần qua: a)Hạnh kiểm: -Các em có tư tưởng đạo đức tốt nh­ : -Đi học chuyên cần ,biết giúp đỡ bạn bè- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.: b)Học tập: -Các em có ý thức học tập tốt,hoàn thành bài trước khi đến lớp. - Ngồi học đúng tư thế. - Một số em chưa đọc, vietá thµnh th¹o nh­ : -Một số em có tiến bộ chữ viết: c)Các hoạt động khác: -Tham gia sinh hoạt đội, sao đầy đủ.KiĨm tra häc tËp ë nhµ kÕt qu¶ ch­a cao - Trang trÝ m«i tr­êng th©n thiƯn tèt theo chđ ®iĨm "BiÕt ¬n thÇy c« gi¸o " - VƯ sinh líp häc s¹ch sÏ 2)Kế hoạch tuần 15 -Hoµn thµnh tèt m«i tr­êng líp häc th©n thiƯn: -Thi ®ua dµnh ®­ỵc nhiỊu hoa ®iĨm m­êi gi÷a c¸c tỉ -N¹p c¸c kho¶n ®ãng gãp cđa nhµ tr­êng ************************************************************

File đính kèm:

  • docbaigiangT14KNS.doc
Giáo án liên quan