Giáo án lớp 5 tuần 13 môn Toán - Tiết 62: Luyên tập chung

I. MỤC TIÊU:

- Củng cố phép cộng, phép trừ, phép nhân các số thập phân.

- Áp dụng tính chất của phép tính đã học để tính giá trị biểu thức theo cách thuận tiện nhất

- Giải bài toán có lời văn liên quan đến “ Rút về đơn vị”.

II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Bảng nhóm.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 26/03/2019 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 tuần 13 môn Toán - Tiết 62: Luyên tập chung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thø ba, ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 2011 To¸n (62) 5A,B Luyªn tËp chung I. Mơc tiªu: - Cđng cè phÐp céng, phÐp trõ, phÐp nh©n c¸c sè thËp ph©n. - ¸p dơng tÝnh chÊt cđa phÐp tÝnh ®· häc ®Ĩ tÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc theo c¸ch thuËn tiƯn nhÊt - Gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n liªn quan ®Õn “ Rĩt vỊ ®¬n vÞ”. II-§å dïng d¹y häc: -B¶ng nhãm. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc. Ho¹t ®éng d¹y A- KiĨm tra bµi cị: - Nªu tÝnh chÊt (a x b) x c vµ a x c + b x c B-Bµi míi: 1. Giíi thiƯu bµi: -Chĩng ta cđng cè phÐp céng, trõ, nh©n sè thËp ph©n. 2- LuyƯn tËp: *Bµi 1: -Yªu cÇu HS tù tÝnh gi¸ trÞ c¸c biĨu thøc - Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm, ch÷a bµi - Chĩ ý: Thùc hiƯn ®ĩng thø tù phÐp tÝnh *Bµi 2: -Yªu cÇu HS ®äc ®Ị to¸n. ? Em h·y nªu c¸c d¹ng biĨu thøc trong bµi? ? Bµi to¸n yªu cÇu chĩng ta lµm g×? ? Víi d¹ng 1 tỉng nh©n 1 sè ta tÝnh b»ng c¸ch nµo? (a + b) x c = a x c + b x c ? Víi d¹ng 1 hiƯu nh©n 1 sè ta tÝnh b»ng c¸ch nµo? (a - b) x c = a x c – b x c - Yªu cÇu HS lµm bµi - GV ch÷a bµi nhËn xÐt, cho ®iĨm. *Bµi 3a: -TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiƯn nhÊt. -Yªu cÇu HS tù lµm bµi. b) TÝnh nhÈm kÕt qu¶ t×m x. - GVnhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ ®ĩng. *Bµi 4: - Gäi HS ®äc ®Ị to¸n. - Yªu cÇu HS lµm bµi. Tãm t¾t Mua 4m v¶i : 60.000® Mua 6,8m tr¶ nhiỊu h¬n 4m: ®? -YC Häc sinh tù lµm bµi. Ho¹t ®éng häc - Mét tỉng nh©n víi mét sè = tõng sè h¹ng cđa tỉng nh©n víi sè ®ã. - HS tù lµm vµo VBT, 2 HS lµm b¶ng líp a) 375,84 - 95,69 + 36,78 = 280,15 + 36,78 = 316,93 b) 7,7 + 7,3 x 7,4 = 7,7 + 54,02 = 61,72 - 1 HS ®äc to tr­íc líp, c¶ líp ®äc thÇm. + BiĨu htøc cã d¹ng nh©n 1 tỉng víi 1 sè + BiĨu thøc cãa d¹ng nh©n 1 hiƯu víi 1 sè - TÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc theo 2 c¸ch + TÝnh tỉng råi lÊy tỉng ®ã nh©n víi sè ®ã + LÊy tõng sè h¹ng cđa tỉng nh©n víi sè ®ã råi céng c¸c kÕt qu¶ l¹i - Cã 2 c¸ch: + TÝnh hiƯu råi lÊy hiƯu nh©n víi sè ®ã. + LÊy tÝch cđa sè bÞ trõ vµ sè thø3 trõ ®i tÝch cđa sè trõ víi sè thø3 a) C¸ch 1: (6,75 + 3,25) x 4,2 = 10 x 3,4 = 42 C¸ch 2: (6,75 + 3,25) x 4,2 = 6,75 x 4,2 + 3,25 x 4,2 = 28,35 + 13,65 = 42 b) C1: (9,6 - 4,2) x 3,6 = 5,4 x 3,6 = 19,44 C2: (9,6 - 4,2) x 3,6 = 9,6 x 3,6 - 4,2 x 3,6 = 34,56 - 15,12 = 19,44 - 2 HS lµm b¶ng nhãm, HS lµm nh¸p. a) 0,12 x 400 = 0,12 x 100 x 4 = 12 x 4 = 48 4,7 x 5,5 - 4,7 x 4,5 = 4,7 x (5,5 - 4,5) = 4,7 x 1 = 4,7 b) 5,4 x X = 5,4 ; x = 1 9,8 x X = 6,2 x 9,8; x = 6,2 - 1 HS ®äc ®Ị, c¶ líp ®äc thÇm. - 1 HS lµm b¶ng nhãm.c¶ líp lµm vµo vë. Gi¶i Gi¸ tiỊn cđa 1 mÐt v¶i lµ: 60.000 : 4 = 15.000(®ång) Sè tiỊn ph¶i tr¶ ®Ĩ mua 6,8m v¶i lµ: 15.000 x 6,8 = 102.000(®ång) Mua 6,8m v¶i ph¶i tr¶ sè tiỊn nhiỊu h¬n mua 4m v¶i lµ: 102.000 - 60.000 = 42.000® §¸p sè: 42.000® 3- Cđng cè - dỈn dß: - Chĩ ý biÕt ¸p dơng tÝnh chÊt cđa phÐp nh©n ®Ĩ tÝnh nhanh vµ ®Ỉc biƯt dÊu phÈi ®ĩng. - ChuÈn bÞ bµi: Chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn.

File đính kèm:

  • docToan (62).doc
Giáo án liên quan