Giáo án Lớp 5 Tuần 1 - Trường Tiểu học Yên Phú I

Tập đọc

THƯ GỬI CÁC HỌC SINH

I. MỤC TIÊU:

 - Biết đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

 - Hiểu nội dung bức thư: Bác Hồ khuyên H chăm học, biết nghe lời thầy, yêu bạn. Học thuộc lòng đoạn: Sau 80 năm công học tập của các em.

 - Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3.

* Bổ sung: HS khá giỏi thể hiện được tình cảm thân ái, trìu mến, tin tưởng.

II. CHUẨN BỊ:

 - Tranh minh họa trong SGK.

 - Hình thức: cá nhân, nhóm, cả lớp.

 

doc24 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 5 Tuần 1 - Trường Tiểu học Yên Phú I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nào dưới đây không dùng để tả màu lá? Chọn câu trả lời đúng. Xanh ngắt xanh biếc xanh xao xanh rờn Bài 4 tr 7 Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào từng chỗ chấm trong đọa văn sau: Một sớm chủ nhật đầu xuân, khi mặt trời vừa .....( vén, mở, bóc) mây nhìn xuống, Thu phát hiện ra chú chim lông ..........( xanh biếc, xanh ngắt,, xanh rì) sà xuống cành lựu. Nó săm soi........( chộp, mổ, đớp) mấy con sâu rồi thản nhiên rỉa cánh, hót lên mấy tiếng............( rúc rích, líu lo, râm ran) 2- Hoạt động 2 : Củng cố kiến thức luyện tập về từ đồng nghĩa. 3- Dặn dò: - Làm bài tập ( nếu còn) - Chuẩn bị bài sau Mở rộng vốn từ về Tổ quốc. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thứ sáu ngày 31 tháng 8 năm 2012 Toán TiÕt 5: Ph©n sè thËp ph©n (Trang 8) I. Môc tiªu: - BiÕt ®äc, viÕt ph©n sè thËp ph©n. BiÕt r»ng cã mét sè ph©n sè cã thÓ viÕt thµnh ph©n sè thËp ph©n vµ biÕt c¸ch chuyÓn c¸c ph©n sè ®ã thµnh ph©n sè thËp ph©n. - Lµm ®­îc bµi 1, 2, 3, 4. II. chuÈn bÞ. - H×nh thøc: c¸ nh©n, c¶ líp. III. c¸c Ho¹t ®éng d¹y häc: H§1. Giíi thiÖu ph©n sè thËp ph©n - G nªu vµ viÕt b¶ng c¸c ph©n sè;;;... -> c¸c ph©n sè cã mÉu sè lµ 10, 100, 1000,...gäi lµ c¸c ph©n sè thËp ph©n. -G nªu vµ viÕt trªn b¶ng ph©n sè, yªu cÇu H t×m ra ph©n sè thËp ph©n b»ng . - Lµm t­¬ng tù víi ; ;...Gäi H nhËn xÐt: Cã ph©n sè cã thÓ viÕt thµnh ph©n sè thËp ph©n. + BiÕt chuyÓn mét ph©n sè thµnh ph©n sè thËp ph©n (b»ng c¸ch t×m mét sè nh©n víi mÉu sè ®Ó cã 10; 100; 1000... råi nh©n c¶ tö sè vµ mÉu sè víi sè ®ã ®Ó ®­îc ph©n sè thËp ph©n). H§2. Thùc hµnh. Bµi 1: §äc c¸c ph©n sè thËp ph©n. - Cho H tù viÕt hoÆc tù nªu c¸ch ®äc tõng ph©n sè thËp ph©n. - G nhËn xÐt. Bµi 2: ViÕt c¸c ph©n sè thËp ph©n. - Cho H tù viÕt c¸c ph©n sè thËp ph©n. - G nhËn xÐt. Bµi 3: Cho H nªu miÖng tõng ph©n sè thËp ph©n. - GV chèt ®¸p ¸n ®óng. Bµi 4: ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng. - Cho H tù lµm bµi råi ch÷a bµi. - Cñng cè kÜ n¨ng chuyÓn mét ph©n sè thµnh ph©n sè thËp ph©n. - H nªu ®Æc ®iÓm cña c¸c ph©n sè nµy: cã mÉu sè lµ 10, 100, 1000,... - H t×m c¸c ph©n sè thËp ph©n råi nªu: ; ;;.. - H chuyÓn c¸c ph©n sè ®ã thµnh ph©n sè thËp ph©n. - H nªu nhËn xÐt. -H tù lµm bµi råi nªu kÕt qu¶. - 1 H lµm trªn b¶ng líp, d­íi líp lµm vë nh¸p. - H nªu: ; - H lµm bµi. - H nªu kÕt qu¶. 3. Cñng cè- dÆn dß. - Nªu c¸ch chuyÓn mét ph©n sè thµnh ph©n sè thËp ph©n? - 2 H nªu. - NhËn xÐt tiÕt häc. Nh¾c H vÒ nhµ lµm bµi trong VBT. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tập làm văn LuyÖn tËp t¶ c¶nh I. Môc tiªu: - Nªu ®­îc nh÷ng nhËn xÐt vÒ c¸ch miªu t¶ c¶nh vËt trong bµi Buæi sím trªn c¸nh ®ång. - BiÕt lËp dµn ý t¶ c¶nh mét buæi trong ngµy theo yªu cÇu bµi 2. II. chuÈn bÞ: - Vë bµi tËp. - H×nh thøc: c¸ nh©n, nhãm, c¶ líp. III. c¸c Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra bµi cò. - Nªu cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c¶nh? - Nh¾c l¹i cÊu t¹o cña bµi N¾ng tr­a. - G nhËn xÐt cho ®iÓm. 2. H­íng dÉn lµm bµi tËp. Bµi 1: Gäi H ®äc néi dung cña bµi tËp. - G nhÊn m¹nh nghÖ thuËt quan s¸t vµ chän läc chi tiÕt t¶ c¶nh cña t¸c gi¶. Bµi 2: Gäi 1H ®äc yªu cÇu bµi. - Gäi H tr×nh bµy bµi tr­íc líp. - GV chÊm ®iÓm nh÷ng dµn ý tèt. - 2H nªu. - H ®äc thÇm l¹i ®o¹n v¨n, trao ®æi theo cÆp ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái. - H giíi thiÖu tranh ¶nh vÒ c¶nh v­ên c©y, c«ng viªn... - Dùa vµo kÕt qu¶ quan s¸t H tù lËp dµn ý cho bµi v¨n t¶ c¶nh mét buæi trong ngµy. 2 - 3 H lµm trªn b¶ng. - NhËn xÐt bµi cña b¹n. - Nghe c¸c b¹n tr×nh bµy, mçi H tù söa l¹i dµn ý cña m×nh. 3. Cñng cè- dÆn dß. - NhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn H hoµn chØnh dµn ý. ChuÈn bÞ tiÕt sau. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kĩ thuật Bµi 1: §Ýnh khuy hai lç (TiÕt 1) I. Môc tiªu. - BiÕt c¸ch ®Ýnh khuy hai lç - §Ýnh ®­îc Ýt nhÊt mét khuy hai lç. Khuy ®Ýnh t­¬ng ®èi ch¾c ch¾n. II. ChuÈn bÞ. - MÉu ®Ýnh khuy hai lç. VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt. - H×nh thøc: c¸ nh©n, nhãm, c¶ líp. III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu : H§ 1 : Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu. - Cho H quan s¸t mÉu khuy hai lç vµ nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm, h×nh d¹ng, kÝch th­íc, mµu s¾c ... - G giíi thiÖu vÒ mÉu ®Ýnh khuy hai lç: Em cã nhËn xÐt g× vÒ d­êng chØ, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khuy trªn s¶n phÈm ? H§ 2 : H­íng dÉn thao t¸c kÜ thuËt. * G h­íng dÉn H ®äc c¸c néi dung môc II: - Nªu tªn c¸c b­íc trong quy tr×nh ®Ýnh khuy? - Nªu c¸ch v¹ch dÊu c¸c ®iÓm ®Ýnh khuy 2 lç? - Hd c¸ch v¹ch dÊu, ®Æt khuy vµ v¹ch dÊu ; l­u ý c¸ch x©u chØ ®«i vµ kh«ng x©u chØ qu¸ dµi. - Cho H ®äc môc 2b vµ quan s¸t h×nh 4(SGK), ®Ó H nªu c¸ch ®Ýnh khuy. - L­u ý H khi ®Ýnh khuy, mòi kim ph¶i ®©m xuyªn qua lç khuy vµ phÇn v¶i d­íi lç khuy. Mçi khuy ph¶i ®Ýnh 3 - 4 lÇn cho ch¾c. - Hd quan s¸t h×nh 5, 6 (SGK); nªu c¸ch quÊn chØ quanh ch©n khuy vµ kÕt thóc ®Ýnh khuy. - Hd l¹i cho häc sinh c¸c b­íc ®Ýnh khuy. - Hd thùc hµnh gÊp nÐp, kh©u l­îc nÐp, v¹ch dÊu c¸c ®iÓm ®Ýnh khuy. * Gi¸o viªn chèt néi dung bµi. - H quan s¸t mÉu. - Chóng ®a d¹ng vÒ mµu s¾c, h×nh d¹ng, kÝch th­íc ... - H nªu nhËn xÐt cña m×nh, em kh¸c bæ sung. - Häc sinh nªu c¸ch v¹ch dÊu, c¸ch ®Æt khuy vµo. - Häc sinh nªu l¹i c¸c thao t¸c thùc hiÖn trong b­íc 1. - Häc sinh nªu c¸ch ®Ýnh khuy. - Häc sinh nªu c¸ch quÊn chØ quanh khuy vµ kÕt thóc ®Ýnh khuy. - Gäi häc sinh nh¾c l¹i c¸c thao t¸c ®Ýnh khuy hai lç. - Häc sinh thùc hµnh IV. NhËn xÐt - dÆn dß. - NhËn xÐt sù chuÈn bÞ cña häc sinh, th¸i ®é häc tËp cña häc sinh. - Nh¾c H vÒ nhµ chuÈn bÞ ®Çy ®ñ dông cô ®Ó giê thùc hµnh ®¹t kÕt qu¶ tèt. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Địa lí ViÖt Nam- ®Êt n­íc chóng ta (Trang 66) I. Môc tiªu: - M« t¶ s¬ l­îc ®­îc vÞ trÝ ®Þa lÝ, giíi h¹n n­íc ta. - Nhí diÖn tÝch phÇn l·nh thæ cña ViÖt Nam: kho¶ng 330.000km2. - ChØ ®­îc phÇn ®Êt liÒn ViÖt Nam trªn l­îc ®å. II. ChuÈn bÞ: - B¶n ®å ®Þa lÝ ViÖt Nam. - H×nh thøc: c¸ nh©n, nhãm, c¶ líp. III. C¸c Ho¹t ®éng d¹y häc: H§1. T×m hiÓu vÞ trÝ ®Þa lÝ vµ giíi h¹n - H­íng dÉn H lµm viÖc theo cÆp. - §Êt n­íc ViÖt Nam gåm nh÷ng bé phËn nµo? - ChØ vÞ trÝ phÇn ®Êt liÒn cña n­íc ta trªn l­îc ®å. - PhÇn ®Êt liÒn cña n­íc ta gi¸p víi nh÷ng n­íc nµo? - BiÓn bao bäc phÝa nµo phÇn ®Êt liÒn cña n­íc ta? Tªn biÓn lµ g×? - KÓ tªn mét sè ®¶o vµ quÇn ®¶o cña n­íc ta? - G kÕt luËn. H§2. DiÖn tÝch vµ h×nh d¹ng. - H­íng dÉn H lµm viÖc theo nhãm 4 víi néi dung: - PhÇn ®Êt liÒn cña n­íc ta cã ®Æc ®iÓm g×? - Tõ b¾c vµo nam theo ®­êng th¼ng, phÇn ®Êt liÒn n­íc ta dµi bao nhiªu km? - N¬i hÑp ngang nhÊt lµ bao nhiªu km? - DiÖn tÝch l·nh thæ n­íc ta kho¶ng bao nhiªu km2? - So s¸nh diÖn tÝch n­íc ta víi mét sè n­íc cã trong b¶ng sè liÖu. - GV kÕt luËn. H§3. Trß ch¬i TiÕp søc - G treo 2 l­îc ®å trèng cö 2 nhãm ch¬i. - G h­íng dÉn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. - G nhËn xÐt tuyªn d­¬ng ®éi th¾ng. H§4. Cñng cè- dÆn dß. -Nªu ®Æc ®iÓm vÒ vÞ trÝ diÖn tÝch, h×nh d¹ng VN. - NhËn xÐt tiÕt häc. Nh¾c H vÒ häc kÜ bµi. - H quan s¸t h×nh 1 vµ b¶n ®å ®Þa lÝ ViÖt Nam. - H lÇn l­ît tr¶ lêi c©u hái kÕt hîp chØ b¶n ®å. - H kh¸c nhËn xÐt. - H th¶o luËn theo nhãm 4 tr¶ lêi néi dung th¶o luËn. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy tr­íc líp. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung. - LÇn l­ît H tõng nhãm d¸n ®Þa danh vµo l­îc ®å trèng. - H nªu. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tiếng Anh GV chuyên soạn giảng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Toán (LT) Luyện thêm I.Mục tiêu: - BiÕt ®äc, viÕt ph©n sè thËp ph©n. BiÕt r»ng cã mét sè ph©n sè cã thÓ viÕt thµnh ph©n sè thËp ph©n vµ biÕt c¸ch chuyÓn c¸c ph©n sè ®ã thµnh ph©n sè thËp ph©n. - Làm và chữa bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán 5 tr 5. II. Đồ dùng dạy học: GV+HS: Vở nháp,VBT trắc nghiệm và tự luận Toán 5 tập 1. Dự kiến hoạt động: Cá nhân, cả lớp. III.Hoạt động dạy học: 1- Hoạt động 1: HD H/s làm và chữa bài: Bài 1 tr 5 Khoanh vào phân số thập phân trong các phân số dưới đây: * HS khắc sâu k/n phân số thập phân là những phân số có mẫu số là 10,100,1000.... Bài 2 tr 5 Viết phân số sau dưới dạng phân số thập phân: = .... =..... =..... =.... =...... =...... Bài 3 tr 5 Đúng ghi Đ, sai ghi S: Giữa và có bao nhiêu phân số thập phân? a. Có 3 phân số thập phân b. Có rất nhiều phân số thập phân 2- Hoạt động 2 : Củng cố kiến thức về phân số thập phân. 3- Dặn dò: - Làm bài tập ( nếu còn) - Chuẩn bị bài sau Luyện tập. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sinh hoạt Sinh hoạt lớp I/ yêu cầu - HS nắm được ưu nhược điểm trong tuần của bản thân, của lớp - Nhận xét tình hình chuẩn bị đồ dùng học tập, ý thức học của HS trong tuần. II/ lên lớp 1. Tổ chức : Hát 2. Bài mới a. Nhận định tình hình chung của lớp: - Nề nếp : Lớp có ..... em đã ổn định dần nề nếp tự quản + Thực hiện tốt nề nếp đi học đúng giờ, đầu giờ đến sớm + Đầu giờ trật tự truy bài - Học tập: Nề nếp học tập tương đối tốt. Trong lớp trật tự chú ý lắng nghe giảng nhưng chưa sôi nổi trong học tập. Học và làm bài tương đối đầy đủ trước khi đến lớp - Lao động vệ sinh: Đầu giờ các em đến lớp sớm để lao động, vệ sinh lớp học, sân trường sạch sẽ - Thể dục: Các em ra xếp hàng tương đối nhanh nhẹn, tập đúng động tác - Đạo đức: Các em ngoan, lễ phép hoà nhã, đoàn kết với bạn bè b. Kết quả đạt được: -Tuyên dương: ............................................................................gương mẫu trong các hoạt động của lớp, ngoan ngoãn, chăm học. - Phê bình: ...................................................................còn hay nói chuyện trong giờ học. c. Bình bầu cán bộ lớp: - Lớp đề cử, GVCN thống nhất: Lớp trưởng: ....................................................... Lớp phó: .......................................................... Tổ trưởng tổ 1,2 3 lần lượt là: ................................................................................... d. Phương hướng : - Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt. Lập thành tích chào mừng ngày 5/9 và 15/9 - Khắc phục những nhược điểm còn tồn tại - Phát huy ưu điểm đã đạt được trong tuần vừa qua. - Bọc bìa, dán nhãn vở tất cả các sách vở. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

File đính kèm:

  • docTuần 1(12-13).doc