Giáo án lớp 5 môn Tin học Tuần 1 - Bài 1: Những gì em đã biết

MỤC TIÊU

 - Ôn tập cho HS những kiến thức cơ bản đã học trong quyển 2

 - HS nắm được các khái niệm cở bản như:Máy tính là công cụ xử lí thông tin, nhận biết được các thiết bị lưu trữ và sử dụng được chúng, nhận biết được các dạng thông tin cơ bản .

 II>ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 Máy vi tính, SGV, SGK

 III>HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định lớp

2. Bài mới:

 

doc22 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 18/04/2017 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Tin học Tuần 1 - Bài 1: Những gì em đã biết, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỘNG HỌC Kiểm tra và cài đặt lại phần mềm trước khi cho HS thực hành. TiÕt 1. Gi¸o viªn giíi thiÖu chung vÒ phÇn mÒm, c¸c chøc n¨ng chÝnh. Gi¸o viªn h­íng dÉn mµn h×nh «n luyÖn c¸c phÐp to¸n chÝnh cña phÇn mÒm. TiÕt 2. Häc sinh thùc hµnh lµm quen víi phÇn mÒm, thùc hiÖn mét sè bµi to¸n «n luyÖn ®¬n gi¶n. TiÕt 3. Gi¸o viªn chia nhãm cho häc sinh «n luyÖn vµ häc tËp trªn phÇn mÒm. TiÕt 4. Gi¸o viªn giíi thiÖu ng¾n gän vÒ phÇn mÒm Cïng häc vµ d¹y to¸n 5. Gi¸o viªn tiÕn hµnh gi¶ng d¹y thö mét tiÕt víi sù trî gióp cña phÇn mÒm nµy. Gi¸o viªn giíi thiÖu ý nghÜa cña phÇn mÒm m¸y tÝnh trong viÖc häc vµ d¹y trªn líp. - HS tham khảo nội dung trong sách giáo khoa, trả lời các câu hỏi do GV nêu ra. - HS thực hành theo nhóm -HS thực hành theo nhóm - Kết hợp đọc sách và trả lời các câu hỏi do GV nêu ra. 3. Nhận xét, dặn dò: GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS học tốt, ghi nhận kết quả, động viên những HS học chưa tốt cố gắng hơn. Dặn HS về thực hành thêm và chuẩn bị bài mới. Tuần 11, 12: Soạn ngày 07 tháng 11 năm 2009 BÀI 2: Học xây lâu đài trên cát bằng phần mềm SAND CASTLE BUILDER I>MỤC TIÊU HS hiểu ý nghĩa và chức năng chính của phần mềm là xây dựng các công trình kiến trúc dựa trên các công cụ và nguyên liệu có sẵn II>ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Máy vi tính, SGK, SGV III>HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Kiểm tra bài cũ 2. Bài mới HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Kiểm tra và cài đặt lại phần mềm trước khi cho HS thực hành. TiÕt 1. Gi¸o viªn giíi thiÖu chung vÒ phÇn mÒm vµ ý nghÜa cña phÇn mÒm. Gi¸o viªn giíi thiÖu c¸ch x©y dùng mét l©u ®µi kiÕn tróc ®¬n gi¶n. TiÕt 2. Häc sinh thùc hµnh lµm quen víi phÇn mÒm vµ x©y dùng mét mÉu l©u ®µi ®¬n gi¶n theo gîi ý hoÆc mÉu do gi¸o viªn ®Ò nghÞ. TiÕt 3. Gi¸o viªn giíi thiÖu chi tiÕt c¸c c«ng cô vµ häc sinh thùc hµnh tù thiÕt kÕ theo s¸ng t¹o cña m×nh. TiÕt 4. Gi¸o viªn chia nhãm häc sinh vµ c¸c nhãm thi ®ua thiÕt kÕ s¸ng t¹o c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, gi¸o viªn lµ ng­êi nhËn xÐt vµ chÊm ®iÓm. - HS tham khảo nội dung trong sách giáo khoa, trả lời các câu hỏi do GV nêu ra. - HS thực hành theo nhóm - HS tham khảo nội dung trong sách giáo khoa, sau đó thực hành theo nhóm. - HS thực hành theo nhóm 3. Nhận xét, dặn dò: GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS học tốt, ghi nhận kết quả, động viên những HS học chưa tốt cố gắng hơn. Dặn HS về thực hành thêm và chuẩn bị bài mới. Tuần 13, 14: Soạn ngày 21 tháng 11 năm 2009 BÀI 3: Luyện tập nhanh tay tinh mắt với phần mềm THE MONKEY EYES I>MỤC TIÊU HS nắm được chức năng chính của phần mềm và có thể thao tác thành thạo với trò chơi chính của phần mềm và nhận biết các vị trí khác nhau của bức tranh. II>ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Máy vi tính, SGK, SGV III>HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Kiểm tra bài cũ 2. Bài mới HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC TiÕt 1. Gi¸o viªn giíi thiÖu chung vÒ phÇn mÒm vµ ý nghÜa cña phÇn mÒm. Gi¸o viªn giíi thiÖu c¸ch thùc hiÖn mét lÇn ch¬i ®Çy ®ñ, sö dông c¸c phÝm nãng lµ chÝnh. TiÕt 2. Häc sinh thùc hµnh lµm quen víi phÇn mÒm vµ rÌn luyÖn ®éc lËp theo tõng c¸ nh©n. TiÕt 3. Gi¸o viªn chia nhãm häc sinh vµ c¸c nhãm thi ®ua víi nhau b»ng c¸ch ch¬i víi phÇn mÒm. Gi¸o viªn lµ ng­êi quan s¸t, nhËn xÐt vµ tæng kÕt. TiÕt 4. Gi¸o viªn giíi thiÖu c¸c chøc n¨ng n©ng cao cña phÇn mÒm nh­ c¸c møc ch¬i, chÕ ®é ®Æt ©m thanh vµ nh¹c, xem danh s¸ch ng­êi ch¬i cã ®iÓm sè cao. Häc sinh tù tiÕn hµnh thao t¸c vµ thùc hµnh víi phÇn mÒm. - HS tham khảo nội dung trong sách giáo khoa, trả lời các câu hỏi do GV nêu ra. - HS thực hành theo nhóm - HS thực hành theo nhóm - HS tham khảo nội dung trong sách giáo khoa, sau đó thực hành theo nhóm. 3. Nhận xét, dặn dò: GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS học tốt, ghi nhận kết quả, động viên những HS học chưa tốt cố gắng hơn. Dặn HS về thực hành thêm và chuẩn bị bài mới. Tuần 15: Soạn ngày 05 tháng 12 năm 2009 Chương 4: EM HỌC GÕ 10 NGÓN BÀI 1: Những gì em đã biết I>MỤC TIÊU HS nhớ lại quy tắc gõ phím HS nhận biết được hàng phím trên,hàng phím dưới,hàng phím cơ sở, hàng phím số HS nhớ lại ý nghĩa và quy tắc gõ phím Shift, phím cách II>ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Máy vi tính, SGK III>HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu cách khởi động, quy tắc chơi và cách thoát khỏi phần mềm THE MONKEY EYES. Bài mới: Giới thiệu bài: Nội dung HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HS đọc nội dung trong SGK Nhắc lại quy định gõ bàn phím: Cho HS làm bài tập với nội dung ngón nào phím ấy (Bài tập SGK trang 64) Ý nghĩa và cách gõ phím cách - Em hãy chỉ ra phím cách trên bàn phím? - Khi nào thì sử dụng phím cách? - Ngón tay nào sẽ phụ trách gõ phím cách? 3. Quy tắc gõ phím Shift: - Chúng ta sử dụng phím Shift khi nào? - Phím Shift do ngón nào phụ trách gõ? 4. Luyện gõ với phần mềm Mario: GV hướng dẫn và thực hành mẫu cho HS - Phím cách là phím dài nhất trên bàn phím - Phím cách dùng để gõ dấu cách giữa hai từ trong câu. Giữa hai từ chỉ cần gõ một phím cách. - Phím cách do hai ngón cái phụ trách - Khi muốn gõ các kí tự trên đối với phím có hai kí tự và gõ chữ in hoa. Phím Shift được gõ đồng thời với các phím khác trên bàn phím. - Hai ngón út phụ trách gõ. Tiết 2: Thực hành - GV chia nhóm thực hành - GV cần theo dõi sát sao quá tình tập luyện của HS để hình thành thói quen gõ đúng ngay từ ban đầu. - Củng cố và giúp HS học yếu thực hành tốt hơn. - HS khởi động phần mềm Mario để thực hành gõ. - Mỗi nhóm cử một đại diện thi với nhóm khác Nhận xét, dặn dò: GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS học tốt Dặn HS về xem lại bài cũ và chuẩn bị bài mới. Tuần 16: Soạn ngày 28 tháng 11 năm 2009 BÀI 2: Luyện gõ các kí tự đặc biệt I>MỤC TIÊU HS biết cách gõ các ký tự đặc biệt và có thể gõ chính xác các phím này II>ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Máy vi tính, SGK III>HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Kiểm tra bài cũ: a) Em hãy nêu ý nghĩa và cách gõ phím cách? Thực hành theo yêu cầu của GV? b) Em hãy nêu quy tắc gõ phím Shift? Thực hành theo yêu cầu của GV? 2. Bài mới: Giới thiệu bài: Nội dung HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Tiết 1: Thảo luận nhóm 4 1. Cách gõ các kí tự đặc biệt: - Thế nào là các ký tự đặc biệt? Kể tên một vài ký tự đặc biệt trên bàn phím? - Có mấy khu vực chứa kí tự đặc biệt trên bàn phím? - Cách gõ các kí tự đặc biệt ở mỗi khu vực? 2. Cách gõ kết hợp kí tự đặc biệt với phím Shift - Các kí tự đặc biệt trên hàng phím số phải gõ cùng với phím Shift. - Các kí tự đặc biệt trong khu vực phím bên phải nếu là kí tự trên thì phải gõ cùng với phím Shift bên trái. 3. Luyện gõ với phần mềm Mario: GV hướng dẫn và thực hành mẫu - Nhóm 1: Các kí tự thường dùng không phải là chữ cái và chữ số được gọi là các kí tự đặc biệt. Ví dụ: !, @, ?, %, &, #, $, ( )... - Nhóm 2: Có 2 khu vực chứa kí tự đặc biệt: các kí tự đặc biệt trên hàng phím số, và các kí tự đặc biệt bên phải bàn phím. + Khu vực các kí tự đặc biệt nằm trên hàng phím số: được gõ bằng các phím số cùng với phím Shift. + Khu vực các kí tự đặc biệt bên phải bàn phím: do ngón út phụ trách gõ. - Luyện gõ: [ ] \ ; : ' " " > ? ? ! @ # $ % ^ & * ( ) _ | - 5 HS thực hành mẫu - Hướng dẫn cho HS và chia nhóm thực hành - Chú ý giúp đỡ những HS còn yếu kém, nâng cao cho HS khá giỏi - HS thực hành theo nhóm - Cử đại diện thi cùng nhóm khác 3. Nhận xét, dặn dò: GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS học tốt, yêu cầu những HS thao tác chậm về tập thêm. Dặn HS về xem lại bài cũ và chuẩn bị bài mới. BÀI 3: Luyện gõ từ và câu I>MỤC TIÊU Giúp HS hiểu được thế nào là từ soạn thảo, câu hoặc đoạn trong văn bản Giúp HS biết gõ một từ, một câu, biết phân chia đoạn trong khi gõ văn bản. II>ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Máy vi tính, SGK, SGV III>HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Kiểm tra bài cũ: a) Có mấy khu vực chứa kí tự đặc biệt trên bàn phím? Kể tên một vài kí tự đặc biệt ở mỗi khu vực? b) Em hãy nêu cách gõ các kí tự đặc biệt? Thực hành theo yêu cầu của GV? 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1. Thế nào là một từ soạn thảo, một câu, một đoạn văn bản -Thế nào là một từ soạn thảo? - Câu văn sau đây có mấy từ soạn thảo? "Nhà ngoại tôi trồng nhiều cây ăn quả rất ngon". Hướng dẫn HS giải bài tập 1 trang 72 - Như thế nào được gọi là câu? - Đoạn văn sau có mấy câu? "Nắng đã lên. Lúa trên nương chín vàng. Trai gái bản mường cùng vui vào hội." - Thế nào mới được gọi là đạon văn bản? - Khi gõ văn bản, dấu nào dùng để kết thúc một đoạn văn bản và xuống dòng? 2. Cách gõ một từ soạn thảo: - Các kí tự trong một từ soạn thảo phải được gõ như thế nào? - Cần phải gõ dấu gì để phân biệt giữa các từ soạn thảo ? -Có nên ngừng tay khi gõ một từ soạn thảo hay không? Hướng dẫn HS giải bài tập 2, 3 trang 73 3. Cách gõ phím Enter - Phím Enter dùng để kết thúc một đoạn văn bản hoàn chiỏnh và xuống dòng - Phím Enter do ngón út tay phải phụ trách gõ. 4. Luyện gõ bằng phần mềm Mario: GV hướng dẫn và thực hành mẫu - Một từ soạn thảo bao gồm một vài chữ cái viết liền nhau. Các từ soạn thảo viết cách nhau qua dấu cách hoặc dấu tách câu. - 10 từ - Một câu bao gồm một hoặc nhiều từ và thường kết thúc bởi các kí tự kết thúc câu như dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than... - 3 câu. - Đoạn văn bản bao gồm một số câu hoàn chỉnh và được kết thúc bằng dấu xuống dòng. - Phím Enter - Cần gõ nhanh, chính xác và liên tục - Dấu cách - Không - HS thực hành theo hướng dẫn của giáo viên - HS thực hành theo hướng dẫn của giáo viên Tiết 2: Thực hành - Hướng dẫn cho HS và chia nhóm thực hành - Chú ý giúp đỡ những HS còn yếu kém, nâng cao cho HS khá giỏi - HS thực hành theo nhóm - Cử đại diện thi cùng nhóm khác 3. Nhận xét, dặn dò: GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS học tốt, yêu cầu những HS thao tác chậm về tập thêm. - Dặn HS về xem lại bài cũ và chuẩn bị bài mới BÀI 4: Đánh giá kỹ năng gõ bàn phím I>MỤC TIÊU Giúp HS biết được cách đánh giá kỹ năng gõ bàn phím chính xác thông qua giá trị WPM và tỉ lệ chính xác II>ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Máy vi tính III>HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Hướng dẫn cho HS và chia nhóm thực hành

File đính kèm:

  • docGIAO AN LOP 5.doc
Giáo án liên quan