Giáo án lớp 5 môn Tập đọc - Tuần 2: Nghìn năm văn hiến (Tiếp)

 I. Mục tiêu

 - HS đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng theo từng cột, từng dòng phù hợp với văn bản thống kê. Nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện niềm tự hào.

- Hiểu các từ : văn hiến, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, tiến sĩ, chứng tích.

- Hiểu nội dung bài: Nước Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu đời của nước ta.

- HS có ý thức chăm chỉ học tập.

 II. Đồ dùng dạy- học

- Tranh minh hoạ trang 16 SGK, bảng phụ

- SGK

 

doc25 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 04/05/2017 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Tập đọc - Tuần 2: Nghìn năm văn hiến (Tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chỗ trống: Bé bỏng, nhỏ con, bé con nhỏ nhắn. a) Còn..gì nữa mà nũng nịu. b) ..lại đây chú bảo! c) Thân hình d) Người ..nhưng rất khỏe. Bài 3: H: Ghi tiếng thích hợp có chứa âm: g/gh; ng/ngh vào đoạn văn sau: Gió bấc thật đáng ét Cái thân ầy khô đét Chân tay dài êuao Chỉ ây toàn chuyện dữ Vặt trụi xoan trước ..õ Rồi lại é vào vườn Xoay luống rau iêngả Gió bấc toàn ịch ác Nên ai cũng ại chơi. 3.Củng cố dặn dò. - Nhận xét giờ học - Dặn HS về nhà ôn lại các từ đồng nghĩa. - HS thực hiện. Lời giải: a) Tổ quốc, giang sơn b) Đất nước c) Sơn hà d) Non sông. Lời giải: a) Bé bỏng b) Bé con c) Nhỏ nhắn d) Nhỏ con. Lời giải : Gió bấc thật đáng ghét Cái thân gầy khô đét Chân tay dài nghêu ngao Chỉ gây toàn chuyện dữ Vặt trụi xoan trước ngõ Rồi lại ghé vào vườn Xoay luống rau nghiêng ngả Gió bấc toàn nghịch ác Nên ai cũng ngại chơi. - HS lắng nghe và thực hiện. **************************************************************** Ngµy gi¶ng :Thứ sáu ngày 2 tháng 9 năm 2011 TOÁN Hçn sè(tiÕp theo) i.môc tiªu Gióp HS : BiÕt c¸ch chuyÓn hçn sè thµnh ph©n sè. Thùc hµnh chuyÓn hçn sè thµnh ph©n sè vµ ¸p dông ®Ó gi¶i to¸n. ii. ®å dïng d¹y – häc C¸c tÊm b×a c¾t vÏ h×nh nh­ phÇn bµi häc SGK thÓ hiÖn hçn sè . iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1.KiÓm tra bµi cò - GV gäi 2 HS lªn b¶ng yªu cÇu HS lµm c¸c bµi tËp h­íng dÉn luyÖn tËp thªm cña tiÕt häc tr­íc. - GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. 2. D¹y häc bµi míi 2.1.Giíi thiÖu bµi - Trong tiÕt häc to¸n h«m nay chóng ta tiÕp tôc t×m hiÓu vÒ hçn sè vµ häc c¸ch chuyÓn mét hçn sè thµnh ph©n sè. 2.2.H­íng dÉn chuyÓn hçn sè thµnh ph©n sè - GV d¸n h×nh nh­ phÇn bµi häc trong SGK lªn b¶ng. - GV yªu cÇu : Em h·y ®äc hçn sè chØ sè phÇn h×nh vu«ng ®· ®­îc t« mµu. - GV yªu cÇu tiÕp : H·y ®äc ph©n sè chØ sè h×nh vu«ng ®· ®­îc t« mµu. - GV nªu : §· t« mµu h×nh vu«ng hay ®· t« mµu h×nh vu«ng. VËy ta cã : = - GV nªu vÊn ®Ò : H·y t×m c¸ch gi¶i thÝch v× sao = . - GV cho HS tr×nh bµy c¸ch cña m×nh tr­íc líp, nhËn xÐt c¸c c¸ch gi¶i mµ HS ®­a ra, sau ®ã yªu cÇu : - H·y viÕt hçn sè thµnh tæng cña phÇn nguyªn vµ phÇn thËp ph©n råi tÝnh tæng nµy. - GV viÕt to vµ râ lªn b¶ng c¸c b­íc chuyÓn tõ hçn sè ra ph©n sè . Yªu cÇu HS nªu râ tõng phÇn trong hçn sè . - GV ®iÒn tªn vµo c¸c phÇn cña hçn sè vµo phÇn c¸c b­íc chuyÓn ®Ó cã s¬ ®å nh­ sau : - 2 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS d­íi líp theo dâi vµ nhËn xÐt. - HS nghe. - HS quan s¸t h×nh. - HS nªu : §· t« mµu h×nh vu«ng. - HS nªu : T« mµu 2 h×nh vu«ng tøc lµ ®· t« mµu 16 phÇn. T« mµu thªm h×nh vu«ng tøc lµ t« mµu thªm 5 phÇn. §· t« mµu 16 + 5 = 21 phÇn. VËy cã h×nh vu«ng ®­îc t« mµu. - HS trao ®æi víi nhau ®Ó t×m c¸ch gi¶i thÝch. - HS lµm bµi : = - HS nªu : + 2 lµ phÇn nguyªn + lµ phÇn ph©n sè víi 5 lµ tö sè cña ph©n sè; 8 lµ mÉu sè cña ph©n sè. PhÇn nguyªn MÉu sè Tö sè = = - GV yªu cÇu : Dùa vµo s¬ ®å trªn, em h·y nªu c¸ch chuyÓn mét hçn sè thµnh ph©n sè. - GV cho HS ®äc phÇn nhËn xÐt cña SGK. 2.3.LuyÖn tËp - GV yªu cÇu ®äc ®Ò bµi vµ hái : Bµi tËp yªu cÇu chóng ta lµm g× ? - GV yªu cÇu HS lµm bµi. - GV ch÷a bµi cña HS trªn b¶ng líp, sau ®ã yªu cÇu HS c¶ líp tù kiÓm tra bµi cña m×nh. Bµi 2 - GV yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi vµ nªu yªu cÇu cña bµi. - GV yªu cÇu HS tù ®äc bµi mÉu vµ lµm bµi. - 1 HS nªu tr­íc líp, HS c¶ líp theo dâi vµ bæ xung ý kiÕn ®Õn khi cã c©u tr¶ lêi hoµn chØnh nh­ phÇn nhËn xÐt cña SGK. - 2 HS lÇn l­ît ®äc tr­íc líp. - Bµi tËp yªu cÇu chóng ta chuyÓn hçn sè thµnh ph©n sè. - 2 HS lªn b¶ng lµm bµi, Hs c¶ líp lµm bµi vµo vë bµi tËp. + Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rối cộng với tử số ở phần phân số. + Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số - 1 HS ®äc tr­íc líp : Bµi tËp yªu cÇu chóng ta chuyÓn c¸c hçn sè thµnh ph©n sè råi thùc hiÖn phÐp tÝnh. - 4 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS c¶ líp lµm bµi vµo vë bµi tËp. a) b; c) - GV gäi HS ch÷a bµi cña b¹n trªn b¶ng líp. - GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. Bµi 3 - GV tæ chøc cho HS lµm bµi tËp 3 t­¬ng tù nh­ c¸ch tæ chøc bµi tËp 2. - HS c¶ líp theo dâi bµi ch÷a cña b¹n vµ tù kiÓm tra bµi cña m×nh. - HS lµm bµi : a) b; c) -------------------------------------------------------- Tập làm văn TIẾT4: LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ I. Mục tiêu - HS hiểu cách trình bày các số liệu thống kê và tác dụng của các số liệu thống kê: - Lập bảng thống kê theo kiểu biểu bảng về số liệu của từng tổ HS trong lớp. - HS có ý thức tích cực làm bài. II. Chuẩn bị - Bảng số liệu thống kê bài: Nghìn năm văn hiến, Bảng phụ. - VBT, SGK. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạy động học A. Kiểm tra bài cũ - Gọi 3 HS đọc đoạn văn tả cảnh một buổi trong ngày - Nhận xét cho điểm B. Dạy bài mới 1. Giới thiệu bài: Trực tiếp 2. Luyện tập làm báo cáo thống kê Bài 1: Đọc và trả lời câu hỏi - HD HS làm bài. ? Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ năm 1075- 1919? H: Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của từng triều đại? ? Các số liệu khắc trên được trình bày dưới những hính thức nào? ? các số liệu thống kê trên có tác dụng gì? - Nhận xét kết luận lời giải đúng. Bài 2:Thống kê số HS trong lớp - YC thống kê số HS theo tổ ? Nhìn vào bảng thống kê em biết được điều gì? ? Tổ nào có nhiều HS khá giỏi nhất? ? Tổ nào có nhiều HS nữ nhất? ? Bảng thống kê có tác dụng gì? Chốt: Bảng thống kê giúp ta biết được những số liệu chính xác, tìm số liệu nhanh chóng dễ dàng so sánh các số liệu. 3 3 3. Củng cố , dặn dò - Nêu tác dụng của bảng thống kê số liệu? - Dặn hs về nhà lập bảng thống kê 5 gia đình ở gần nơi em ở về; số người, số con là nam, số con là nữ - Nhận xét giờ học. - 3 HS đọc đoạn văncủa mình * Cặp đôi - Thảo luận và nêu được: - Từ năm 1075 đến 1919 số khoa thi: 185 số tiến sĩ: 2896 - 6 HS nối tiếp đọc lại bảng thống kê - được trình bày trên bảng số liệu - Giúp người đọc tìm thông tin dễ dàng, dễ so sánh số liệu giữa các triều đại. * Làm việc nhóm. - Thảo luận nhóm, thống kê vào phiếu Tổ Số HS Nữ Nam KG Tổ 1 9 4 5 8 Tổ 2 9 4 5 9 Tổ 3 8 4 4 8 Tổ 4 9 5 4 8 Tổng 35 17 18 33 - HS đọc lại bảng thống kê. Kết luận : Các số liệu được trình bày dưới hai hình thức: + Nêu số liệu , số khoa thi, số tiến sĩ từ năm 1075 đến 1919, số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay. + Trình bày bảng số liệu : so sánh số khoa thi, số tiến sĩ, số trạng nguyên của các triều đại. Các số liệu thống kê giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh, tăng sức thuyết phục cho nhận --------------------------------------------- KỂ CHUYỆN KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE , ÑAÕ ÑOÏC I-MUÏC TIEÂU 1 Reøn kó naêng noùi : - Bieát keå töï nhieân baèng lôøi keå cuûa mình moät caâu chuyeän ñaõ ñöôïc nghe , ñaõ ñoïc noùi veà caùc anh huøng , danh nhaân cuûa ñaát nöôùc . 2 Reøn kó naêng nghe : chaêm chuù theo doõi baïn keå chuyeän ; nhaän xeùt , ñaùnh giaù ñuùng lôøi keå cuûa baïn , keå tieáp ñöôïc lôøi baïn . - Hieåu yù nghóa caâu chuyeän : bieát ñaët caâu hoûi cho baïn hoaëc traû lôøi caâu hoûi cuûa baïn veà caâu chuyeän . II-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ A-KIEÅM TRA BAØI CUÕ - Gv nhaän xeùt ghi ñieåm B-DAÏY BAØI MÔÙI 1-Giôùi thieäu baøi : Caùc Em ñaõ bieát veà cuoäc ñôøi vaø khí phaùch cuûa anh huøng Lyù Töï Troïng. Trong tieát KC hoâm nay , caùc em seõ keå nhöõng chuyeän mình töï söu taàm ñöôïc veà caùc anh huøng , anh nhaân khaùc cuûa ñaát nöôùc . -2 hs tieáp noái nhau keå laïi chuyeän Lyù Töï Troïng . 2-Höôùng daãn hs keå chuyeän a)Höôùng daãn hs tìm hieåu yeâu caàu ñeà baøi Gaïch döôùi nhöõng töø caàn chuù yù : Haõy keå laïi 1 caâu chuyeän ñaõ ñöôïc nghe ( nghe oâng baø , cha meï hoaëc ai ñoù keå laïi ) hoaëc ñöôïc ñoïc ( töï e tìm ñoïc ) veà caùc anh huøng , danh nhaân cuûa nöôùc ta . Giaûi nghóa : danh nhaân : ngöôøi coù danh tieáng , coù coâng traïng vôùi ñaát nöôùc , teân tuoåi ñöc ngöôøi ñôøi ghi nhôù . Nhaéc hs : moät soá truyeän vieát veà caùc anh huøng , danh nhaân ñöôïc neâu trong gôïi yù 1 laø nhöõng truyeän caùc em ñaõ hoïc . VD : Tröng Traéc , Tröng Nhò ( truyeän Hai Baø Tröng) , Phaïm Nguõ Laõo ( truyeän Chaøng trai laøng Phuø UÛng ) , Toâ Hieán Thaønh ( truyeän Moät ngöôøi chính tröïc ) . . . -Kieåm tra hs ñaõ chuaån bò ôû nhaø cho tieát hoïc naøy nhö theá naøo . b)Hs thöïc haønh keå chuyeän , trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän -Nhaéc hs : Vôùi nhöõng truyeän khaù daøi maø caùc em khoâng coù khaû naêng keå goïn laïi , caùc em coù theå keå 1,2 ñoaïn truyeän . -Hs ñoïc ñeà baøi . -4 hs noái tieáp nhau ñoïc caùc gôïi yù 1,2,3,4 trong SGK . -Ñoïc noái tieáp nhau tröôùc lôùp caâu chuyeän maø caùc em keå . Noùi roõ ñoù laø truyeän veà anh huøng , danh nhaân naøo . VD : Toâi muoán keå vôùi caùc baïn nghe caâu chuyeän OÂng Phuøng Khaéc Hoan vaø naêm haït gioáng . Caâu chuyeän keå veà oâng Phuøng Khaéc Hoan ñaõ coù coâng ñem haït gioáng ngoâ töø Trung Quoác veà troàng ôû nöôùc ta . Toâi ñoïc truyeän naøy trong saùch Ñoái ñaùp gioûi cuûa NXB Kim Ñoàng . Toâi muoán keå chuyeän veà Ñoâi Baøn Tay Vaøng cuûa baùc só Toân Thaát Tuøng . Baùc só Toân Thaát Tuøng laø laø moät baùc só moå gan noåi tieáng , ñaõ cöùu soáng ñöôïc nhieàu beänh nhaân vaø coù nhöõng phaùt minh khoa hoïc quyù giaù . Toâi ñoïc truyeän naøy trong saùch truyeän ñoïc lôùp 5 . -Keå chuyeän theo caëp , trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän . -Thi keå tröôùc lôùp -Moãi hs keå xong ñeàu noùi yù nghóa caâu chuyeän cuûa mình hoaëc trao ñoåi , giao löu cuøng caùc baïn trong lôùp .VD : +Baïn thích nhaát haønh ñoäng naoø cuûa ngöôøi anh huøng trong caâu chuyeän ? +Baïn thích nhaát chi tieát naøo trong caâu chuyeän ? +Qua caâu chuyeän baïn hieåu ñieàu gì ? -Caû lôùp nhaän xeùt , tính ñieåm thi ñua . 3-Cuûng coá , daën doø -Nhaän xeùt tieát hoïc -Daën hs : Ñoïc tröôùc ñeà baøi vaø gôïi yù trong SGK ñeå tìm ñöôïc caâu chuyeän em seõ keå veà 1 ngöôøi trong ñôøi thöïc coù vieäc laøm toát goùp phaàn xaây döïngTổ quốc. ***************************************************************

File đính kèm:

  • docgiao an lop 5 CKTKN TUAN 2.doc
Giáo án liên quan